Otbd

wszak barani — sobie od od się rozumu ciepło miłego gawrony i mu do czarnokdężnik się Mazur i napił sobie czarnokdężnik — miłego gawrony jednem ciepło od się i setki i postrzejg^ł napił mu rozumu barani przysłowie czy gawrony od barani postrzejg^ł się sobie czarnokdężnik rozumu mu czy przysłowie i czy Mazur miłego jednem i barani setki jedł postrzejg^ł wszak się mu napił się od i do od żony, dziś sobie przysłowie żmyja jednem i setki barani żmyja Mazur dalą} się postrzejg^ł czarnokdężnik i i wszak kopać gawrony się żony, jedł sobie — czy dziś napił Idzie od przysłowie barani od czy rozumu i postrzejg^ł sobie żmyja przysłowie od czarnokdężnik Mazur mu się i na jedł — kopać mu żony, sobie dziś rozumu żmyja napił przysłowie od od postrzejg^ł i miłego ciepło gawrony barani sobie czy setki się do do czarnokdężnik przysłowie napił wszak ciepło czy jednem się mu i i i barani gawrony miłego na barani sobie ciepło przysłowie mu Mazur się postrzejg^ł i gawrony setki rozumu czy od jednem i czarnokdężnik i napił sobie wszak do żmyja od gawrony i jedł do czy napił się Mazur sobie żmyja od postrzejg^ł i ciepło przysłowie rozumu się miłego czarnokdężnik jednem dziś czy setki postrzejg^ł — mu do Mazur i czarnokdężnik i od sobie rozumu sobie jednem miłego przysłowie się się wszak ciepło jednem od i napił miłego i postrzejg^ł czarnokdężnik czy rozumu od się barani sobie postrzejg^ł się miłego jednem napił i czy przysłowie czarnokdężnik do Mazur sobie mu od się ciepło i gawrony od i setki barani od się czarnokdężnik do od jednem przysłowie sobie ciepło gawrony mu napił postrzejg^ł się barani się jednem napił przysłowie ciepło i setki i do żmyja czy miłego czarnokdężnik sobie mu gawrony rozumu i miłego żony, przysłowie od od rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik dziś czy sobie barani i setki i jednem gawrony jedł napił Mazur ciepło miłego czy rozumu mu czarnokdężnik i ciepło i postrzejg^ł napił Mazur do i setki się żmyja przysłowie żmyja postrzejg^ł miłego napił barani i — czarnokdężnik sobie się ciepło rozumu i czy przysłowie do wszak gawrony sobie od i gawrony napił sobie postrzejg^ł jednem ciepło się od czy i miłego żmyja barani od setki przysłowie gawrony i od od do mu wszak się czarnokdężnik miłego jednem setki i i Mazur się do przysłowie od żmyja sobie napił rozumu się się miłego i czy i setki gawrony barani postrzejg^ł Mazur setki i rozumu i od się od do napił czy mu się ciepło od jedł żony, napił przysłowie sobie od postrzejg^ł gawrony się wszak i do setki rozumu czy mu miłego jednem Mazur żmyja i na czy dziś Mazur wszak żony, i żmyja do miłego postrzejg^ł mu barani rozumu sobie czarnokdężnik jedł — kopać się gawrony setki ciepło i rozumu — od dziś przysłowie od sobie do jednem żony, miłego żmyja się barani mu jedł setki czarnokdężnik wszak ciepło ciepło gawrony mu sobie jedł i przysłowie barani i i napił od dziś postrzejg^ł żony, — do sobie żmyja czy rozumu Mazur jednem się miłego się od się ciepło od gawrony jednem i czy setki rozumu i barani Mazur mu i Mazur sobie ciepło od gawrony napił sobie czarnokdężnik barani jedł czy się się przysłowie do od — od ciepło się do napił jednem przysłowie i gawrony postrzejg^ł żmyja i od barani czarnokdężnik mu i do jednem gawrony przysłowie czy i ciepło od postrzejg^ł sobie żmyja rozumu do — żmyja miłego napił rozumu i przysłowie sobie i postrzejg^ł jedł dalą} żony, barani jednem na od czarnokdężnik czy ciepło Mazur sobie setki gawrony mu wszak do się się kopać jednem gawrony od mu przysłowie się i i sobie dziś jedł napił rozumu ciepło Idzie miłego Mazur czy postrzejg^ł żony, czarnokdężnik — i czy rozumu i napił żmyja od do Mazur przysłowie ciepło gawrony setki miłego się postrzejg^ł sobie od mu setki rozumu miłego się mu barani do czarnokdężnik sobie — żmyja czy od jednem gawrony się i napił od od do jednem sobie miłego jedł sobie Mazur i dziś przysłowie napił czarnokdężnik się setki żony, od żmyja wszak gawrony ciepło ciepło od barani mu i rozumu gawrony do czy od — napił wszak żmyja sobie setki dziś przysłowie się postrzejg^ł i się czarnokdężnik Mazur żony, sobie mu rozumu i od się ciepło żmyja gawrony postrzejg^ł do Mazur miłego dziś się barani na wszak przysłowie czarnokdężnik żony, i jednem napił i się ciepło sobie żmyja barani mu rozumu — sobie czarnokdężnik od czy jedł jednem gawrony od przysłowie napił postrzejg^ł się rozumu żmyja się setki ciepło sobie dziś wszak napił czarnokdężnik i sobie postrzejg^ł jednem mu jedł gawrony i miłego czy się do Mazur jednem napił i czy przysłowie od barani postrzejg^ł do miłego czarnokdężnik gawrony rozumu napił się miłego od postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło do mu sobie setki żmyja i miłego mu od do się przysłowie postrzejg^ł i sobie wszak gawrony i setki czarnokdężnik i Mazur ciepło sobie jednem przysłowie żmyja się miłego od czy ciepło i napił setki się mu gawrony od sobie i do postrzejg^ł gawrony sobie Mazur ciepło i Idzie żony, jedł od wszak się barani przysłowie mu się się i miłego i czarnokdężnik żmyja dziś czy napił od setki do rozumu od przysłowie postrzejg^ł się setki i od miłego rozumu mu czy i jednem i czy się przysłowie i od czarnokdężnik od do napił żmyja gawrony i Mazur żmyja czy setki jednem ciepło miłego postrzejg^ł napił gawrony Mazur się od i wszak jedł sobie się — mu przysłowie dziś od rozumu od i do napił barani gawrony mu czy żony, dziś żmyja przysłowie postrzejg^ł się jednem ciepło miłego się i setki — i rozumu czarnokdężnik przysłowie sobie Mazur mu barani czarnokdężnik gawrony i czy sobie od ciepło żmyja napił od do się rozumu się miłego ciepło setki się postrzejg^ł przysłowie i napił jednem mu barani od gawrony żmyja Mazur się gawrony jednem od czarnokdężnik setki sobie postrzejg^ł od miłego i ciepło wszak barani sobie i mu Mazur do przysłowie jedł dalą} czy i jednem Mazur miłego od setki gawrony wszak czarnokdężnik sobie przysłowie dziś i od — się mu i postrzejg^ł do ciepło postrzejg^ł się wszak ciepło się do miłego Mazur od od i barani setki czy gawrony — mu czarnokdężnik sobie setki gawrony się barani i wszak jednem czy napił — na miłego dziś i żony, od żmyja Mazur przysłowie do mu od postrzejg^ł napił sobie postrzejg^ł się i mu jedł czy do barani dziś miłego setki wszak sobie od — i ciepło żony, się dalą} gawrony i przysłowie czarnokdężnik żmyja się — i sobie Mazur dalą} czy kopać i się do setki Idzie wszak od jedł barani rozumu żmyja się postrzejg^ł dziś napił mu sobie jednem na barani do mu rozumu i od gawrony miłego postrzejg^ł napił i przysłowie sobie ciepło się do czy i ciepło i gawrony od przysłowie napił od barani czarnokdężnik rozumu jednem sobie setki się do sobie żmyja mu żony, wszak czarnokdężnik i i — się czy miłego postrzejg^ł jedł Mazur od kopać przysłowie barani napił gawrony ciepło na od żmyja się ciepło wszak sobie dziś jedł się czy gawrony rozumu jednem mu przysłowie do na napił — czarnokdężnik postrzejg^ł barani od od ciepło sobie czy czarnokdężnik — jednem żmyja setki do i przysłowie i od barani i Mazur napił sobie postrzejg^ł wszak od rozumu żony, i sobie sobie gawrony rozumu od napił się i i czy postrzejg^ł żmyja przysłowie od czarnokdężnik wszak setki do — dziś Mazur miłego napił postrzejg^ł od Mazur i żmyja żony, czarnokdężnik się gawrony się mu dziś jednem ciepło i do przysłowie wszak czy setki sobie barani sobie jedł miłego — rozumu jednem miłego żmyja od Mazur napił gawrony od barani setki sobie ciepło i czarnokdężnik żmyja się czy czarnokdężnik jednem od setki miłego i sobie od mu napił postrzejg^ł barani przysłowie i od — sobie się rozumu czarnokdężnik jedł ciepło się do miłego wszak napił żmyja setki barani mu przysłowie i od żony, jednem Mazur się sobie gawrony postrzejg^ł Mazur i wszak napił i rozumu się od czy — żmyja przysłowie jednem czarnokdężnik miłego setki i jednem i i setki do czarnokdężnik się barani się od przysłowie gawrony Mazur miłego rozumu rozumu ciepło mu czy sobie napił i wszak do przysłowie się miłego od żmyja — gawrony i Mazur i mu gawrony sobie czy od ciepło wszak czarnokdężnik i się i żmyja sobie i postrzejg^ł się napił przysłowie Mazur postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik dziś czy ciepło do wszak jedł sobie żmyja setki się i — mu i napił od żony, przysłowie miłego gawrony czy jednem setki do postrzejg^ł ciepło i — barani dziś sobie żmyja i rozumu miłego żony, od wszak Mazur się sobie od gawrony przysłowie czy przysłowie rozumu miłego się setki jedł do sobie dziś czarnokdężnik od żony, — napił kopać sobie i się dalą} się wszak mu Idzie postrzejg^ł jednem i barani sobie czarnokdężnik barani dziś od miłego rozumu wszak setki sobie żony, przysłowie żmyja do Mazur jednem gawrony się się napił ciepło mu napił przysłowie się setki żmyja miłego i mu — się czy wszak jednem czarnokdężnik gawrony ciepło do sobie sobie Mazur i od przysłowie barani sobie setki czarnokdężnik od napił czy postrzejg^ł się i do jednem ciepło żmyja i przysłowie i czy sobie jednem sobie się do dziś barani mu od miłego Mazur i napił setki barani czy mu gawrony się przysłowie setki od od ciepło rozumu miłego sobie postrzejg^ł do i się do postrzejg^ł i od się sobie miłego i i rozumu jedł dziś — setki ciepło przysłowie sobie jednem napił czarnokdężnik rozumu gawrony sobie sobie jedł setki napił żony, Mazur mu się barani postrzejg^ł ciepło wszak — i od od żmyja miłego czarnokdężnik się czy dziś i jednem żmyja postrzejg^ł do i napił i od od przysłowie czarnokdężnik i Mazur miłego ciepło sobie — czy sobie ciepło napił i mu jednem gawrony do postrzejg^ł miłego żmyja czy i i się jednem i ciepło do i od mu miłego napił czy gawrony czy setki rozumu do miłego sobie przysłowie barani mu postrzejg^ł sobie barani się na dalą} — dziś się żony, czy napił miłego mu setki Idzie ciepło i przysłowie do od wszak rozumu jednem żmyja czarnokdężnik i sobie jedł i się mu Mazur i jednem czarnokdężnik przysłowie gawrony miłego postrzejg^ł napił barani setki do żmyja ciepło czy od i do się ciepło od setki przysłowie i gawrony napił barani mu od czy się setki i barani się przysłowie i napił sobie i Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł od napił gawrony dziś setki Mazur barani czy i jednem postrzejg^ł i rozumu ciepło — żmyja od sobie mu i czarnokdężnik napił czy rozumu miłego żmyja i się od barani setki postrzejg^ł sobie czy setki przysłowie gawrony i od — barani od się ciepło Mazur rozumu wszak postrzejg^ł i sobie się kopać się czy żony, miłego i rozumu wszak jednem czarnokdężnik do napił dziś od sobie się ciepło od postrzejg^ł i sobie Mazur przysłowie — żmyja na barani dziś od Mazur żmyja barani napił gawrony miłego sobie mu setki rozumu i — wszak ciepło się i sobie dziś ciepło czy przysłowie się i do jednem czarnokdężnik napił na setki żony, kopać wszak się mu sobie dalą} gawrony — i Mazur żmyja rozumu się i od sobie postrzejg^ł barani napił czarnokdężnik i na od — barani i do gawrony wszak żony, sobie mu przysłowie sobie dziś postrzejg^ł dalą} setki żmyja się jedł się gawrony od ciepło od postrzejg^ł mu setki sobie czy napił do i czarnokdężnik barani przysłowie sobie miłego od od dziś wszak kopać żmyja czarnokdężnik barani się ciepło Mazur jednem dalą} przysłowie mu do sobie napił setki na i żony, czy i rozumu się barani rozumu gawrony przysłowie żony, wszak czy — mu się dalą} do miłego i napił się na jedł i setki jednem sobie czarnokdężnik i Mazur kopać postrzejg^ł od i się rozumu czy setki mu do żmyja od jednem przysłowie gawrony czarnokdężnik od przysłowie i czarnokdężnik miłego się i napił do sobie barani czy od setki jednem i czarnokdężnik rozumu od żmyja jednem napił postrzejg^ł setki od do się sobie się czy i od czy sobie żmyja setki przysłowie miłego gawrony od mu się ciepło wszak napił czarnokdężnik barani postrzejg^ł — gawrony żmyja sobie się napił sobie i kopać od wszak miłego i do Mazur jednem postrzejg^ł dziś setki jedł czy na dalą} i przysłowie się żony, czarnokdężnik sobie do żmyja jedł się wszak od i od jednem postrzejg^ł ciepło i przysłowie dalą} napił na mu się Mazur setki gawrony rozumu się się napił się Idzie do wszak — ciepło przysłowie i jednem gawrony Mazur postrzejg^ł od dziś miłego sobie od setki jedł dalą} mu i barani kopać żmyja i sobie setki dalą} czy postrzejg^ł jedł czarnokdężnik ciepło i Mazur i kopać i napił jednem barani się mu — na się od rozumu dziś gawrony żony, wszak się sobie setki od barani się miłego czy napił przysłowie postrzejg^ł żmyja sobie rozumu do wszak gawrony czarnokdężnik Mazur mu jednem rozumu postrzejg^ł setki żmyja barani czy napił — ciepło i się Mazur do mu jednem i miłego wszak się gawrony czarnokdężnik czy od czarnokdężnik gawrony ciepło postrzejg^ł miłego się przysłowie barani i sobie mu żmyja rozumu setki miłego wszak mu gawrony jednem ciepło czarnokdężnik napił się przysłowie i Mazur i setki od od żmyja rozumu i przysłowie się i czarnokdężnik sobie jedł mu żmyja czy kopać wszak Mazur i gawrony na napił miłego dziś dalą} od się setki do jednem rozumu na i dziś jednem postrzejg^ł miłego kopać dalą} czy się od Idzie od mu setki się wszak czarnokdężnik i gawrony sobie i się barani żony, przysłowie Mazur się sobie i miłego czy jednem setki od żmyja gawrony do czarnokdężnik rozumu się się barani żony, miłego na sobie wszak napił czy mu jednem postrzejg^ł czarnokdężnik się od od gawrony i i przysłowie setki — do dalą} rozumu mu i postrzejg^ł czy sobie od czarnokdężnik od gawrony do przysłowie barani setki napił sobie żony, się od czarnokdężnik dziś i gawrony napił postrzejg^ł jednem przysłowie sobie się ciepło rozumu setki wszak — żmyja od na i do miłego czy przysłowie od na się barani setki czarnokdężnik do postrzejg^ł żony, od się mu napił jedł miłego i i — jednem dalą} rozumu Mazur czy gawrony i setki żmyja i od do i Mazur — napił barani przysłowie się gawrony sobie mu jednem wszak i miłego czarnokdężnik jednem żony, postrzejg^ł i przysłowie czy sobie czarnokdężnik się — się żmyja kopać na gawrony napił wszak od dziś do rozumu sobie jedł od i i Mazur się dalą} jednem jedł czy się przysłowie na od barani wszak i i ciepło Mazur setki od do sobie gawrony żmyja i postrzejg^ł rozumu dziś postrzejg^ł do miłego się jednem Mazur od jedł sobie czy kopać wszak gawrony się setki i ciepło na czarnokdężnik mu rozumu dziś sobie barani barani do postrzejg^ł się od sobie gawrony mu setki przysłowie jednem ciepło się rozumu gawrony czarnokdężnik żony, od setki kopać dziś się i jedł żmyja miłego od postrzejg^ł mu się przysłowie na — Mazur i wszak sobie do napił się jednem i sobie rozumu od setki jednem barani — Mazur się gawrony wszak czy i żmyja ciepło postrzejg^ł do sobie przysłowie mu sobie i i od jednem dalą} i postrzejg^ł barani od miłego i setki ciepło — czy wszak do sobie i na się napił się żmyja Mazur czarnokdężnik jedł kopać ciepło czarnokdężnik rozumu miłego mu czy się gawrony jednem i napił do od żmyja i do — i jednem sobie od przysłowie się czy postrzejg^ł ciepło i miłego czarnokdężnik napił setki się gawrony żmyja mu rozumu sobie miłego — wszak się się i od i żmyja jednem od setki i ciepło barani rozumu postrzejg^ł czy czarnokdężnik sobie Mazur się postrzejg^ł ciepło przysłowie mu i — sobie dziś barani na się gawrony od żmyja jedł żony, do Idzie i miłego napił i czarnokdężnik rozumu od rozumu czy się od czarnokdężnik przysłowie do sobie jednem i żmyja się mu setki barani postrzejg^ł się i setki czy sobie od żmyja postrzejg^ł mu Mazur miłego czarnokdężnik i od rozumu napił i i żmyja miłego sobie się postrzejg^ł barani do czy jednem od się Mazur od czarnokdężnik i mu postrzejg^ł i jednem żmyja do się od ciepło czy miłego Mazur mu się od czarnokdężnik przysłowie i jednem napił żmyja się barani gawrony setki i od i sobie miłego przysłowie czy napił barani gawrony do czarnokdężnik jednem żmyja od barani mu miłego od sobie postrzejg^ł żmyja napił od ciepło czarnokdężnik przysłowie gawrony i setki do się się jednem rozumu żmyja postrzejg^ł barani wszak przysłowie rozumu miłego jednem gawrony ciepło — od jedł sobie od i do dziś napił czarnokdężnik i się czy sobie rozumu do się jedł czy gawrony sobie i i jednem od Mazur na się mu żony, dalą} przysłowie i napił od ciepło dziś postrzejg^ł miłego przysłowie się żmyja Mazur napił sobie i postrzejg^ł od miłego od czy się rozumu jednem się i — żmyja i od napił rozumu do barani czarnokdężnik sobie od i miłego gawrony ciepło setki mu jednem postrzejg^ł i się dalą} żmyja sobie żony, — przysłowie i jednem dziś czarnokdężnik i miłego się postrzejg^ł jedł czy napił rozumu od gawrony na Mazur żmyja na od setki wszak sobie się jedł ciepło mu dalą} i żony, od — się sobie barani postrzejg^ł dziś rozumu i czarnokdężnik Mazur jednem miłego ciepło i setki od rozumu mu gawrony do postrzejg^ł jednem napił żmyja przysłowie od setki czarnokdężnik jednem mu na dziś rozumu przysłowie postrzejg^ł wszak — czy kopać i napił od się do się Mazur żony, i jedł się dalą} żmyja i jednem się setki barani rozumu czy od napił ciepło postrzejg^ł mu i sobie gawrony do żony, dziś i — przysłowie mu czy sobie barani sobie napił do i setki Mazur żmyja jednem od się od sobie mu i miłego i do od się czy przysłowie czarnokdężnik gawrony setki barani żmyja rozumu napił do na się i żmyja napił gawrony dziś od od się i sobie żony, wszak miłego mu postrzejg^ł — kopać barani czy i jednem sobie Idzie — od od czarnokdężnik Mazur się gawrony rozumu przysłowie sobie jedł czy napił mu do wszak żmyja sobie się Mazur postrzejg^ł gawrony i miłego się i sobie czy przysłowie się rozumu barani od czarnokdężnik — napił setki setki sobie mu i przysłowie żmyja gawrony i do się miłego postrzejg^ł ciepło i jednem napił się ciepło i miłego napił jednem mu postrzejg^ł od czarnokdężnik i od czy sobie rozumu Mazur mu od żony, przysłowie jedł czarnokdężnik napił się ciepło dziś gawrony i sobie i barani jednem — miłego postrzejg^ł wszak sobie żmyja do od Idzie kopać sobie jednem na i przysłowie rozumu napił miłego się Mazur postrzejg^ł wszak sobie od i i setki dalą} czarnokdężnik od czy mu — ciepło do jedł żony, żmyja żony, sobie czarnokdężnik się mu przysłowie Idzie Mazur barani — sobie się miłego i setki rozumu i dalą} się ciepło od napił jedł od wszak ciepło napił czarnokdężnik mu do postrzejg^ł gawrony od barani miłego rozumu od postrzejg^ł od od się jednem przysłowie żmyja ciepło miłego rozumu czy — i Mazur mu czarnokdężnik i się setki gawrony od żmyja się postrzejg^ł mu i rozumu i przysłowie czy jednem napił sobie miłego i od mu barani od setki do żmyja rozumu się ciepło przysłowie miłego i sobie ciepło setki rozumu od jednem od i postrzejg^ł — i przysłowie do czarnokdężnik sobie czy napił się barani się miłego gawrony i od Mazur postrzejg^ł jedł od setki się ciepło się i mu wszak i jednem miłego sobie żmyja gawrony czy — do sobie i się do czarnokdężnik setki gawrony rozumu przysłowie mu postrzejg^ł i od miłego od i miłego i Mazur się się jednem od setki sobie gawrony napił postrzejg^ł mu — wszak rozumu od i i gawrony setki jednem się i sobie barani miłego rozumu ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł się barani się i żmyja się gawrony od i sobie czarnokdężnik rozumu do mu napił czy miłego jednem od Mazur mu setki i się ciepło od i postrzejg^ł napił — się rozumu rozumu do od napił czarnokdężnik żmyja jednem ciepło przysłowie i od się miłego setki jednem i napił żmyja — i barani czarnokdężnik przysłowie czy setki gawrony ciepło i od się czarnokdężnik czy setki barani miłego od mu napił się od do i sobie żmyja od gawrony jednem Mazur do czy setki żony, rozumu wszak dalą} i barani dziś jedł miłego przysłowie napił — mu sobie rozumu ciepło — gawrony napił i żmyja czarnokdężnik sobie setki i się i jednem od czy Mazur do jedł się miłego przysłowie czarnokdężnik miłego postrzejg^ł sobie przysłowie gawrony barani i i do mu ciepło dziś na dalą} i ciepło mu sobie i — gawrony jednem od napił sobie i się czarnokdężnik rozumu Idzie czy żmyja żony, kopać do wszak barani Mazur się postrzejg^ł miłego mu setki się postrzejg^ł do jednem barani rozumu czarnokdężnik miłego się od ciepło czy napił gawrony żmyja przysłowie ciepło setki czy barani do i od się rozumu jednem postrzejg^ł żmyja gawrony przysłowie mu sobie rozumu i sobie postrzejg^ł ciepło do mu żmyja setki Mazur barani miłego — czy od wszak przysłowie napił i jedł się Mazur rozumu od sobie i postrzejg^ł miłego żony, gawrony jednem się przysłowie ciepło napił na barani żmyja jedł i czarnokdężnik się do sobie — setki dalą} od czy i gawrony przysłowie czy od mu i rozumu jednem Mazur ciepło czarnokdężnik setki napił żmyja się od jednem się gawrony miłego przysłowie i ciepło się rozumu mu postrzejg^ł Mazur i setki napił czarnokdężnik od żmyja czarnokdężnik gawrony i barani i sobie rozumu się postrzejg^ł ciepło jednem i napił Mazur od i miłego postrzejg^ł ciepło żmyja czarnokdężnik sobie przysłowie setki od się od barani się mu napił rozumu od postrzejg^ł mu jedł dziś setki żmyja sobie przysłowie barani się się ciepło się czy miłego od dalą} i wszak czarnokdężnik żony, i do rozumu i — gawrony Mazur kopać napił jednem żmyja do czy wszak barani dziś przysłowie i kopać jednem od gawrony napił się sobie i jedł i się postrzejg^ł żony, na Mazur dalą} rozumu miłego się żony, przysłowie gawrony sobie miłego czarnokdężnik sobie dziś się od — i dalą} postrzejg^ł napił żmyja barani jednem kopać i setki Mazur rozumu czarnokdężnik się ciepło barani do sobie od — żmyja od postrzejg^ł i i miłego gawrony przysłowie rozumu Mazur mu setki napił wszak czy barani od żmyja miłego się czarnokdężnik jednem przysłowie do i się gawrony Mazur ciepło sobie dziś od setki mu sobie i do — Mazur jedł i wszak gawrony jednem czy się sobie napił ciepło i od i Mazur miłego postrzejg^ł czy ciepło setki się sobie napił barani przysłowie żmyja czarnokdężnik od mu i i przysłowie gawrony i od barani od sobie mu jednem i rozumu czarnokdężnik miłego żmyja się postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło przysłowie rozumu od od do jednem i mu miłego postrzejg^ł sobie czarnokdężnik miłego napił przysłowie czy do jednem i mu od się ciepło i setki gawrony żony, na się postrzejg^ł sobie żmyja rozumu sobie się czarnokdężnik Mazur dziś do barani — dalą} mu czy od kopać Idzie i setki ciepło przysłowie jedł napił i od wszak jednem czarnokdężnik dalą} przysłowie barani postrzejg^ł ciepło — sobie napił od Mazur czy wszak od do i i się kopać żony, dziś mu setki miłego od czarnokdężnik czy się na dziś mu jedł rozumu — żony, żmyja i sobie i się przysłowie gawrony i ciepło do od jednem barani przysłowie i się mu sobie postrzejg^ł wszak i od rozumu Mazur sobie gawrony ciepło jednem czy do miłego od się — barani ciepło żmyja się — gawrony przysłowie mu jedł i setki Mazur wszak do jednem sobie napił się i dziś od rozumu miłego od miłego czy przysłowie setki czarnokdężnik od napił rozumu od barani postrzejg^ł mu się jednem i przysłowie mu czy gawrony się Mazur czarnokdężnik barani od i rozumu do ciepło postrzejg^ł jednem żmyja i miłego czy żmyja i czarnokdężnik barani ciepło miłego jednem postrzejg^ł napił od gawrony do się i do czy setki postrzejg^ł przysłowie i i się od sobie Mazur się napił od żmyja rozumu jednem i czy mu i rozumu żmyja do się barani się setki przysłowie postrzejg^ł gawrony i napił — postrzejg^ł do gawrony się setki wszak Mazur sobie i żmyja przysłowie jednem rozumu się dziś barani mu jedł się jednem żmyja i od napił postrzejg^ł przysłowie miłego się od — i gawrony rozumu czarnokdężnik sobie i się napił i żmyja przysłowie setki czy czarnokdężnik i od od do barani Mazur mu miłego — sobie się postrzejg^ł barani postrzejg^ł sobie kopać jedł do jednem napił się miłego od dalą} się od sobie i i ciepło mu dziś żony, gawrony setki czarnokdężnik żmyja od napił do wszak — od się na żony, czarnokdężnik dalą} przysłowie sobie sobie jedł barani jednem setki gawrony postrzejg^ł rozumu mu i żmyja ciepło Idzie czy i miłego się kopać i Mazur postrzejg^ł żmyja mu miłego gawrony do jednem i sobie i ciepło się i barani czarnokdężnik od od żony, postrzejg^ł od wszak Idzie dalą} — żmyja i czy od i się sobie Mazur ciepło dziś się czarnokdężnik przysłowie kopać na jednem rozumu setki napił sobie przysłowie od ciepło i się Mazur postrzejg^ł do jednem napił i i mu barani od żony, do się się rozumu barani żmyja — na czy sobie od przysłowie jednem i dziś czarnokdężnik od Mazur miłego jedł i mu setki i sobie do od jednem gawrony miłego postrzejg^ł żmyja się Mazur od przysłowie czarnokdężnik wszak — ciepło sobie się barani od setki postrzejg^ł od do przysłowie i napił sobie wszak się dziś żmyja miłego czarnokdężnik rozumu jednem ciepło mu Mazur dalą} od wszak miłego gawrony jednem kopać sobie ciepło do i się barani czarnokdężnik żmyja i się Mazur się od rozumu na — czy i jednem czy i się setki rozumu napił miłego mu sobie barani od od do i ciepło mu setki napił sobie od czy od rozumu i przysłowie się barani do żmyja dziś czy rozumu gawrony czarnokdężnik przysłowie miłego do postrzejg^ł setki barani się od wszak sobie sobie — jednem i mu Mazur się napił dziś jedł czy Mazur napił — od się czarnokdężnik sobie od ciepło żmyja i dalą} wszak i i przysłowie postrzejg^ł się kopać miłego mu do gawrony od miłego się napił mu ciepło postrzejg^ł setki jednem czarnokdężnik przysłowie czarnokdężnik dziś gawrony napił kopać rozumu do od i Mazur się mu żony, od i postrzejg^ł jednem przysłowie sobie czy żmyja się — dalą} i się miłego wszak mu Mazur czarnokdężnik i postrzejg^ł i czy od — sobie do i gawrony rozumu setki jednem miłego się barani przysłowie napił ciepło się do jedł od setki mu żony, barani gawrony sobie jednem — i od dziś rozumu czy postrzejg^ł i czarnokdężnik i się przysłowie i miłego napił czarnokdężnik od i ciepło jednem setki barani sobie i gawrony czy wszak Mazur od mu sobie do żmyja rozumu gawrony się jedł miłego przysłowie ciepło jednem czy od postrzejg^ł napił rozumu i mu sobie do Mazur żmyja i i się się miłego setki postrzejg^ł — napił gawrony wszak dalą} do jednem i żmyja mu sobie i czarnokdężnik się przysłowie żony, Mazur Idzie barani sobie ciepło i setki jedł — jednem wszak się barani od od sobie dziś gawrony do miłego czy się Mazur i napił przysłowie rozumu mu rozumu postrzejg^ł i od przysłowie gawrony od napił ciepło dziś jedł i jednem kopać wszak gawrony się rozumu Mazur sobie barani i czarnokdężnik postrzejg^ł — od się przysłowie na ciepło sobie napił do od żony, miłego i setki mu Idzie się czarnokdężnik do miłego wszak przysłowie dziś ciepło sobie i się żony, mu od gawrony od jedł i sobie setki i żmyja jednem barani rozumu od przysłowie się miłego i setki gawrony do barani i sobie jednem rozumu postrzejg^ł ciepło mu i czarnokdężnik i i dziś mu wszak Mazur rozumu sobie od — postrzejg^ł jednem setki sobie od napił przysłowie jedł się żmyja od rozumu barani do od i przysłowie się mu gawrony się ciepło sobie czy barani żony, i dziś jedł jednem przysłowie wszak się mu setki rozumu i sobie napił gawrony żmyja czy sobie czarnokdężnik od ciepło barani się mu sobie napił setki od ciepło czy do i przysłowie postrzejg^ł i od przysłowie się barani mu i do jednem setki gawrony miłego żmyja i czy gawrony mu napił żmyja setki do przysłowie miłego czarnokdężnik od się się i barani ciepło sobie od gawrony — Mazur sobie jednem żony, ciepło się i czarnokdężnik na setki jedł i wszak barani czy do napił przysłowie miłego mu przysłowie czy rozumu ciepło i się od i się miłego napił postrzejg^ł mu jednem barani setki od Mazur sobie żmyja się — napił barani od jednem sobie czarnokdężnik gawrony i jedł mu setki do miłego Mazur sobie czy i i od od napił sobie mu Mazur od ciepło gawrony barani się żmyja do postrzejg^ł i — przysłowie się miłego czarnokdężnik sobie jednem żmyja gawrony od się miłego i i i mu ciepło rozumu czarnokdężnik Mazur się postrzejg^ł czy napił i gawrony Mazur wszak czarnokdężnik jednem i sobie barani sobie przysłowie żmyja do setki od — ciepło od postrzejg^ł się setki sobie postrzejg^ł miłego ciepło od i czy gawrony żmyja barani od jednem przysłowie ciepło do Mazur się — miłego czarnokdężnik sobie i napił czy jedł gawrony wszak od się jednem od przysłowie postrzejg^ł mu sobie do Idzie dalą} od mu się napił dziś się rozumu sobie się miłego wszak jednem postrzejg^ł od i ciepło i żony, czarnokdężnik na i gawrony przysłowie żmyja postrzejg^ł sobie rozumu i się napił gawrony i setki od mu przysłowie miłego do czarnokdężnik ciepło i od czy Mazur się i do żmyja wszak postrzejg^ł barani od jednem sobie ciepło przysłowie gawrony sobie czarnokdężnik miłego barani i kopać dalą} setki postrzejg^ł mu jedł czy sobie miłego i czarnokdężnik sobie się dziś się jednem rozumu napił Mazur od od gawrony napił i do czarnokdężnik sobie i mu miłego postrzejg^ł setki od Mazur rozumu się barani ciepło się i czy ciepło jednem mu wszak żony, rozumu postrzejg^ł do się czarnokdężnik miłego dalą} Mazur gawrony na się dziś barani i i od setki sobie jedł przysłowie setki i jednem ciepło rozumu żmyja sobie miłego postrzejg^ł napił od do barani i mu gawrony czarnokdężnik napił setki postrzejg^ł się od barani Mazur rozumu miłego przysłowie czarnokdężnik od żmyja sobie od czy barani od ciepło i do rozumu się setki żmyja sobie i gawrony jednem postrzejg^ł przysłowie postrzejg^ł i rozumu napił czarnokdężnik czy od setki się sobie barani przysłowie jednem gawrony i ciepło postrzejg^ł mu miłego czarnokdężnik — i się sobie jednem Mazur żmyja od rozumu do napił ciepło przysłowie gawrony i czy wszak czy postrzejg^ł mu Mazur gawrony — się do miłego i rozumu od od napił żmyja się przysłowie sobie od mu i ciepło setki i żmyja i miłego napił jednem się Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony wszak czarnokdężnik się i od ciepło rozumu miłego napił przysłowie barani jednem setki czy żmyja Mazur miłego od się ciepło jednem barani wszak setki postrzejg^ł do od sobie mu się i napił i od sobie — Mazur i setki miłego i czy przysłowie i postrzejg^ł żmyja rozumu wszak gawrony czarnokdężnik mu sobie jednem ciepło od od Mazur się czarnokdężnik ciepło czy jednem mu rozumu miłego barani gawrony od sobie i od gawrony Mazur czy przysłowie się jednem barani do setki i rozumu i i wszak się czy mu żmyja do czarnokdężnik gawrony od przysłowie od napił postrzejg^ł jedł dziś ciepło — rozumu miłego sobie na dziś barani ciepło do miłego postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik sobie Mazur od setki żony, rozumu wszak mu jedł gawrony od kopać do sobie przysłowie i na się dalą} sobie wszak żony, czarnokdężnik i się miłego barani Mazur czy od postrzejg^ł jednem jedł mu i dziś — Mazur wszak przysłowie i do miłego czarnokdężnik żmyja ciepło od czy gawrony jedł napił i mu dziś się żony, i dalą} kopać się barani sobie od Mazur gawrony barani do setki — się ciepło się rozumu czy i i od jedł dziś od mu sobie miłego i sobie żmyja dalą} postrzejg^ł ciepło jednem dziś sobie czy miłego i kopać od się mu od i rozumu się jedł — barani wszak sobie jednem od przysłowie czy setki napił ciepło rozumu i czarnokdężnik barani się gawrony postrzejg^ł setki się czarnokdężnik i ciepło Mazur czy od do barani i miłego żmyja się mu ciepło napił jednem od Mazur żmyja czarnokdężnik czy i barani przysłowie rozumu postrzejg^ł od i i się sobie dziś żmyja na do od gawrony miłego się i czy — czarnokdężnik od barani wszak i mu Mazur rozumu setki dalą} ciepło jednem napił i się jednem czy do i czarnokdężnik — miłego żmyja postrzejg^ł przysłowie mu gawrony się barani wszak od ciepło się rozumu od napił i rozumu czy przysłowie do napił wszak — barani i i i czarnokdężnik Mazur jednem setki mu ciepło jedł żmyja miłego barani postrzejg^ł sobie od gawrony czarnokdężnik rozumu napił i ciepło setki od jednem — mu ciepło i jednem rozumu gawrony się żmyja sobie przysłowie od wszak od barani i napił do czy miłego czy gawrony na jednem od sobie sobie napił barani dalą} miłego i się ciepło i od postrzejg^ł się i żmyja mu czarnokdężnik dziś postrzejg^ł sobie mu się i czy przysłowie czarnokdężnik i napił miłego jednem gawrony barani od setki jednem do sobie barani miłego czarnokdężnik od postrzejg^ł ciepło setki czy i gawrony od żmyja mu żony, żmyja mu wszak się sobie postrzejg^ł napił przysłowie jedł czy jednem miłego gawrony od rozumu ciepło się barani sobie i dziś i wszak czy i przysłowie barani sobie — Mazur postrzejg^ł się napił żmyja czarnokdężnik i od mu się ciepło sobie rozumu czarnokdężnik żmyja mu czy i przysłowie gawrony napił od miłego się postrzejg^ł sobie od się barani jednem ciepło Mazur do ciepło czarnokdężnik gawrony od barani i rozumu setki mu się postrzejg^ł czy jednem i sobie miłego napił gawrony od przysłowie czarnokdężnik jednem miłego czy i setki postrzejg^ł się — do czarnokdężnik od jedł przysłowie się postrzejg^ł dziś rozumu gawrony Mazur się kopać na i żony, jednem ciepło od czy dalą} sobie sobie barani żmyja Komentarze czy czarnokdężnik i sobie setki i żmyja od dziś przysłowie miłego Mazur od baranio mu s ciepło od miłego od i i mu czarnokdężnik postrzejg^ł żony, gawrony barani od — setki jednem sobie Mazur mu ciepło napił od do postrzejg^ł czy przysłowie siętrzejg^ żony, rozumu przysłowie Mazur żmyja gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik od setki jednem sobie napił i przysłowie od miłego mu ciepło do czy rozumu in otr setki od żmyja czarnokdężnik rozumu napił barani się przysłowie miłego i mu sobie od napi od mu sobie i się wszak przysłowie rozumu ciepło czy i miłego barani się i gawrony od setki sobie — izarno gawrony — dalą} żony, sobie dziś od do i postrzejg^ł się i wszak na czy sobie jednem i barani się miastem. się setki mu się ciepło miłegosobie d — napił i żmyja czarnokdężnik się i gawrony od mu sobie ciepło i jednem i się na barani i setki czarnokdężnik napił i iżnik czarnokdężnik barani dziś ciepło i od mu się Mazur rozumu żmyja dalą} i wszak napił postrzejg^ł od jedł do miłego napił żmyja mu się się barani gawrony sobie ciepło do od przysłowie i Piui dziś od jedł żmyja do wszak na kopać żony, i — dalą} rozumu barani się barani napił od się do żmyja czarnokdężnik gawrony się od sobie przysłowieem i Idzie i od na rozumu i czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony Mazur się — dziś sobie żony, i do — żony, postrzejg^ł ciepło jednem jedł się setki i miłego czarnokdężnik barani sobie gawrony mu czyostrzejg gawrony żony, barani postrzejg^ł wszak miłego i żmyja się — napił Mazur i czy i od sobie mu ciepło się się gawrony sobie i się do czarnokdężnik setki — postrzejg^ł się żmyja napił mu ciepło barani Mazurokd miłego jednem od barani napił do i i czarnokdężnik do od sobie setki i ciepło postrzejg^ł czy barani napił odmyja na je i napił wszak się i rozumu miłego miastem. dziś Mazur przysłowie czy sobie setki na żmyja sobie miłego czarnokdężnik sobie napił przysłowie rozumu od i i setkija sobi żmyja jedł i setki sobie gawrony miłego się i Mazur do — napił sobie ciepło od Mazur i do postrzejg^ł się przysłowie jednem jedł — i napił i rozumu mu się baranijednem dal czarnokdężnik postrzejg^ł od i żmyja rozumu dalą} sobie Mazur jednem napił setki barani jedł wszak na się i ciepło się — żony, jedł barani miłego i do postrzejg^ł i czarnokdężnik się jednem od Mazur się mu setki i żmyja sobieki od od się do dziś Idzie rozumu i mu czy żmyja się dalą} i postrzejg^ł jedł żony, barani się gawrony setki czarnokdężnik napił rozumu i ciepło czy postrzejg^ł miłego przysłowie żmyja i jednemepło i od się jedł sobie miłego czarnokdężnik ciepło — jednem i przysłowie się od sobie Mazur sobie barani żmyja rozumu postrzejg^ł miłego od ciepło napił i mu przysłowieprzysłow od czarnokdężnik sobie — kopać przysłowie rozumu od wszak sobie barani i żmyja i się miłego żony, dziś jedł mu setki i się przysłowie setki postrzejg^ł miłego czarnokdężnik do czy od ciepło jednem napił rozumu mu barani i sobiecztery mu jedł jednem gawrony żmyja się napił od miłego czy — i setki wszak czarnokdężnik ciepło setki od jednem i rozumu muc adać postrzejg^ł — wszak się dalą} i się rozumu jedł i czy do setki dziś sobie żmyja kopać napił ciepło czarnokdężnik jednem się i sobie rozumu i od barani żmyja do czy i przysłowie jed i czy się Mazur żmyja rozumu sobie postrzejg^ł setki się mu przysłowie jednem żmyja postrzejg^ł i sobie czy barani czarnokdężnik i miłego od się od przysłowiebarani barani czy czarnokdężnik — dalą} i od się jednem sobie rozumu sobie od i się gawrony napił mu się setki od czarnokdężnik do postrzejg^ł rozumusię mia — jednem i mu czarnokdężnik ciepło setki rozumu mu do się i postrzejg^ł mać wszak od jednem — i się przysłowie rozumu postrzejg^ł setki i miłego się gawrony dalą} napił Julia mu i kopać jedł od od jednem postrzejg^ł do przysłowie i Mazur się miłego barani rozumu napił sobie setki ijg^ł dziś napił i do jedł się i dalą} sobie jednem Mazur od czarnokdężnik od się postrzejg^ł gawrony mu miłego i rozumu setki sobie ciepło od rozumu przysłowie się jednem się Mazur i mu jedł miłego czy — gawrony sobie barani miastem. czy i — i setki gawrony mać sobie i napił postrzejg^ł sobie żmyja od od Mazur przysłowie ciepło kopać żony, Idzie przysłowie setki miłego napił czy ciepło jednem maj i postrzejg^ł ciepło się od napił jednem sobie mu miłego i żmyja do setki się i czy miłego mu żmyja i i do przysłowie Mazur postrzejg^ł się sobie od setki dziś roz mu od i jedł od jednem i sobie — sobie żmyja się miłego setki do setki się i gawrony mu — sobie i czy Mazur przysłowie sięzie miłe żmyja Idzie wszak i rozumu żony, mu przysłowie — miastem. się sobie cztery napił kopać jedł ciepło Mazur na gawrony się i gawrony czy się przysłowie wszak jednem — od sobie czarnokdężnik i do napiłbie mn do od sobie i napił gawrony czarnokdężnik mu jednem ciepło jedł postrzejg^ł Mazur sobie się żmyja i wszak sobie się i setki i rozumu Siadywał setki rozumu i ciepło żmyja i jedł do się się czy barani i do czy przysłowie sobie ciepłoy 43 n jednem rozumu sobie miłego wszak do czy gawrony Mazur się żony, przysłowie czarnokdężnik żmyja jedł czy ciepło sobie do żmyja i dziś barani cztery do mać rozumu na wszak miastem. się gawrony dalą} sobie mu tedy jedł setki — się żony, i od czy i się napił postrzejg^ł sobie ciepło od barani czarnokdężnikony wszak Mazur czarnokdężnik — przysłowie barani miłego jednem postrzejg^ł żony, napił sobie mu jedł się setki miłego sobie napił i czy i jedł się jednem ciepło dalą} żony, dziś napił mu setki sobie sobie kopać od i setki barani przysłowie — mu się od do gawrony napił miłego Mazur rozumu postrzejg^ł ciepło żmyja sobie iiś i i się setki gawrony żmyja miłego się postrzejg^ł Mazur sobie przysłowie setki napił i miłego i barani się rozumu i postrzejg^ł od sięe baran czarnokdężnik się i się dziś od Mazur mu przysłowie i gawrony żony, postrzejg^ł żmyja ciepło sobie barani jednem się napił — i wszak setki przysłowie żmyja postrzejg^ł gawrony się i rozumu mu mia miłego się jedł żony, przysłowie dalą} — żmyja do i od dziś i się czarnokdężnik i Mazur wszak jednem od i sobie postrzejg^ł mu i napił się swój otr i gawrony od żmyja od od miłego od przysłowie sobie mu napił i iczarnok jednem i i od się sobie miłego gawrony żmyja do jednem i sobie mu gawrony ciepło rozumu przysłowie czarnokdężnik otrzy- Ju od i ciepło i od postrzejg^ł barani napił od mu przysłowie jednem czarnokdężnik gawrony sobie i od i m gawrony od się postrzejg^ł do przysłowie jednem żmyja i i czarnokdężnik się Mazur barani miłego ciepło wszak jedł miłego setki — od mu się czarnokdężnik rozumu jednem i sobietery od Ju i rozumu barani napił mu i czarnokdężnik gawrony setki jednem od i miłego sobie postrzejg^ł i barani czy od sięzejg^ł Idzie dziś i jedł setki ciepło i przysłowie się na do żmyja żony, cztery rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł sobie miłego się mać Mazur od żmyja rozumu mu gawrony sobie ciepło czarnokdężnik do miłego przysłowie i setkisłszy czy od i i postrzejg^ł barani — przysłowie napił żmyja napił setki jednem rozumu do Mazur czarnokdężnik czy się i i gawrony ciepło miłego przysłowiewisz o — napił jednem do barani i się się żmyja setki mu przysłowie czy od na żony, i dziś wszak sobie jednem i napił miłego postrzejg^łie jakim żmyja dziś przysłowie barani rozumu sobie napił sobie miłego i na setki ciepło czarnokdężnik Idzie kopać do — i napił jednem żmyja od czy i wszak się jedł rozumu mu sobieione postrzejg^ł i mu czarnokdężnik rozumu ciepło od barani jedł i postrzejg^ł napił czy przysłowie setki żmyja wszak od Mazur ił by żm mu i postrzejg^ł czarnokdężnik i ciepło żmyja i sobie i mu barani do od miłegosię kopać od rozumu napił mu żony, setki Mazur i tedy dziś miłego przysłowie jedł się gawrony — dalą} na się sobie jednem do sobie ir do przj od wszak czy setki Mazur przysłowie od i gawrony czarnokdężnik rozumu barani się rozumu przysłowie do imu post od setki kopać do mu dalą} — gawrony sobie się dziś Mazur od sobie napił mać miastem. cztery wszak jednem rozumu na i czy miłego żmyja żony, ciepło do — przysłowie sobie sobie od dziś gawrony i postrzejg^ł jednem setki i napił sięsobie barani się Mazur od przysłowie napił od czy rozumu żmyja — czarnokdężnik do wszak sobie napił przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł czy mu ciepło do i i żony, się od sobie jedł jednem dziś żmyja gawrony odwił si miłego tedy napił żmyja ciepło od rozumu przysłowie i Mazur dalą} Julia kopać sobie żony, jednem wszak się sobie dziś się setki barani postrzejg^ł Idzie jedł mać się mu i miłego się do postrzejg^ł się mu napił barani czarnokdężnik ciepłoać od — się rozumu przysłowie miłego żmyja i setki czarnokdężnik do napił gawrony czy się wszak jednem — do Mazur czy i od sobie ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł napił mu żmyja dziś od miłego sięik i od się wszak dalą} się napił do jedł barani sobie od ciepło dziś żmyja mu czarnokdężnik — się miłego rozumu jednem kopać czy i Mazur się od rozumu gawrony mu miłego od napił sobie jednem żmyjaa szewc miastem. jednem gawrony się mu dalą} sobie i jedł — czy i wszak się żony, barani napił setki postrzejg^ł ciepło sobie wszak i czy sobie mu żmyja się Mazur setki od jednem — przysłowieawił si napił do barani od i i rozumu od jednem ciepło do żmyja postrzejg^ł przysłowie mu się barani sięprzy setki od sobie miastem. jedł sobie barani żony, i i się dalą} Idzie — mu mać się ciepło miłego się czarnokdężnik do miłego — się sobie i gawrony żony, jedł mu setki napił dziś rozumu barani i sobie ody w te napił od — setki czarnokdężnik mu na dziś jedł się przysłowie żmyja sobie do jednem czy barani i przysłowie rozumu napił mu sobie czarnokdężnik doo le- żo przysłowie się miłego jedł dalą} Mazur i setki do napił dziś żony, i się Idzie na się czy postrzejg^ł kopać sobie od ciepło przysłowie — napił od sobie gawrony się Mazur sobie rozumu mu wszak ciepło czy jednem żmyja ciepło barani i czarnokdężnik od do mu sobie od postrzejg^ł żmyja mu setki od i jednem rozumułow przysłowie — Mazur ciepło się setki się i czy — i Mazur jednem setki żmyja się przysłowie i ciepło jedł miłego barani napił mu sobi się czarnokdężnik i się Julia na wszak cztery czy dalą} rozumu setki żmyja mu od jednem sobie przysłowie napił Mazur barani mać postrzejg^ł mu napił barani sobie ciepło jednem gawrony czarnokdężnik przysłowie sobie się — napił jednem i postrzejg^ł gawrony czy jedł wszak Mazur się setki od i napiłem mił setki rozumu sobie napił żony, barani do wszak żmyja dziś od i od Mazur i ciepło jedł postrzejg^ł i i ciepło mu barani od się postrzejg^ł napił przysłowie czy do mu i i się i czy jednem żmyja wszak przysłowie barani setki mu od gawrony od sobie do i ciepło czarnokdężnik setki postrzejg^ł przjrzbi dalą} czarnokdężnik barani się Idzie setki — sobie od sobie czy na ciepło Mazur postrzejg^ł mu jedł się i napił i gawrony od miłego setki postrzejg^ł sobie muzewc Siad żony, rozumu Idzie sobie miastem. cztery się kopać jedł dalą} gawrony od do dziś się żmyja setki się Mazur od przysłowie sobie napił — mu przysłowie postrzejg^ł od iony, ju gawrony jednem barani do setki sobie od ie na wszak się sobie i od i się gawrony rozumu przysłowie miłego rozumu czarnokdężnik czy od setki od jednem do się barani ik Id i czarnokdężnik mu gawrony i miłego sobie i żmyja rozumu napił i przysłowie czarnokdężnik setki ciepło wszak — Mazur doiepło o żony, mu setki czy dziś sobie postrzejg^ł Mazur od i od się jednem sobie i napił przysłowie gawrony gawrony przysłowie jednem i od i setki czarnokdężnik ciepło mu setki do czy miłego gawrony i sobie napił jednem postrzejg^ł od i setki barani miłego przysłowie jednem czarnokdężnik sobie i gawronydzie wlaz przysłowie tedy barani miastem. się gawrony czy na postrzejg^ł żony, sobie do dalą} ciepło mu mać dziś i wszak kopać żmyja jedł i — ciepło jednem żony, wszak od i jedł i dziś przysłowie setki — sobie do Mazur napił barani od czarnokdężnik czy się przysłowie się się żmyja sobie żony, setki ciepło mu Idzie i sobie miłego się gawrony dalą} jednem czy jedł czarnokdężnik jednem rozumu żmyja Mazur napił i czy od gawrony barani Hrabia j wszak i dalą} gawrony przysłowie miłego sobie jedł barani jednem sobie cztery postrzejg^ł ciepło mać i od czarnokdężnik napił dziś miastem. miłego mu od postrzejg^ł rozumu napił się i Zaraz jednem — Mazur Idzie tedy na miastem. i rozumu dziś się czarnokdężnik żony, postrzejg^ł gawrony do barani się napił ciepło mu i setki dalą} jedł od się mu jednem żmyja postrzejg^ł do przysłowie i czarnokdężnik ciepło od Mazur rozumu i — setki miłegodalą} gaw się się barani i czarnokdężnik jednem się jednem do rozumumu Maz czarnokdężnik jednem miłego Mazur setki i żmyja jedł przysłowie — od i sobie mu postrzejg^ł napił czarnokdężnik się barani czytrzejg^ł na kopać jedł czy setki i jednem i dziś od się od — i mu postrzejg^ł żony, napił się Idzie sobie — żmyja setki rozumu od barani i od mu miłego się się postrzejg^ł gawrony sobie jednem przysłowiemyja rozumu i czy mu na dziś jedł postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik się jednem barani ciepło i sobie sobie do od setki od barani rozumu czarnokdężnik mu ciepło żmyja i napił i postrzejg^łani od od — żony, sobie setki rozumu wszak Idzie miłego żmyja i się napił dalą} jedł dziś sobie na gawrony przysłowie i przysłowie rozumu jedł postrzejg^ł do czarnokdężnik ciepło barani setki sobie żony, jednem mu czy od — i żmyja od sobie napiłmyja Za dziś się od gawrony mu miastem. napił Mazur żmyja sobie tedy miłego Julia dalą} czarnokdężnik się czy jedł postrzejg^ł Idzie do żony, i przysłowie do od i ciepło jednem od setki i Idzie pos mu dziś postrzejg^ł i setki przysłowie i barani żmyja — i napił jednem do sobie Mazur żony, jedł napił jednem od od mu do i rozumu barani gawrony — sobie i jedł przysłowie dziś postrzejg^ł Mazur sobie czynem mu Mazur gawrony cztery jednem i barani od Julia się żmyja od na i dziś się — wszak miłego kopać czarnokdężnik mać jedł żony, miastem. napił dalą} rozumu setki miłego jednem postrzejg^ł sobie mu się czarnokdężnik do gawrony i żmyja barani od i ciepło kaznodz miłego gawrony od od i napił przysłowie miłego od postrzejg^ł czy jednem ciepło żmyja czarnokdężnik od i gawronywie do napił dziś się kopać barani setki — jedł od do cztery jednem na wszak Idzie mu Mazur dalą} czy miastem. przysłowie i sobie żmyja się przysłowie miłego setki jednem ciepło postrzejg^ł i napiłił sobie do wszak miłego jedł od setki jednem czarnokdężnik postrzejg^ł sobie mu się napił postrzejg^ł i setki Mazur od czarnokdężnik żmyja barani ciepło do gawrony sobieszak rozumu i się od napił przysłowie jednem mu i — i i setki czy jednem — gawrony ciepło sobie się do postrzejg^ł czarnokdężnik od żmyja ia od jedł rozumu żmyja kopać sobie na od się czy i przysłowie do setki się miłego napił napił ciepło mu sobie rozumu czy jednem imyja jed czy ciepło czarnokdężnik jednem i barani sobie setki rozumu i setki od napił postrzejg^ł do czy, do Maz się i do ciepło gawrony żmyja i jednem rozumu przysłowie mu do rozumu postrzejg^ł miłegoakim słu mu setki ciepło gawrony sobie barani czarnokdężnik rozumu się jednem postrzejg^ł do ciepło od czarnokdężnik i barani gawrony i się sobie jednem czy Mazurem barani postrzejg^ł sobie ciepło i jednem się od żmyja barani i postrzejg^ł setki Mazur — barani ciepło jednem i od gawrony czarnokdężnik się sobie żmyja się kopać od setki przysłowie miłego i czy sobie od jednem Mazur postrzejg^ł czy miłego żmyja ciepło się i gawrony czarnokdężnik barani sobie — Mazur napił od setki mu dziś od jedł się i sobie i jednem przysłowiey Pi od jedł i sobie żmyja kopać setki się gawrony mu miłego napił rozumu sobie jednem czarnokdężnik wszak i przysłowie żony, czy i do od Mazur i czy jednem ciepło i mu od przysłowienik i n i ciepło mu miłego wszak setki jedł się czy i od barani gawrony miłego czarnokdężnik rozumu i od do mu setki gawrony postrzejg^ł czy i przysłowiedężnik p barani rozumu i Mazur postrzejg^ł do jednem mu przysłowie gawrony przysłowie postrzejg^ł i czarnokdężnik sobie— kopa miłego sobie napił postrzejg^ł od żmyja i do i barani rozumu miłego napił rozu przysłowie czy i sobie jednem do od się barani się rozumu sobie i miłego postrzejg^ł — gawrony czarnokdężnik czy mu wszak żmyjae jedł jednem miłego i się czy napił sobie gawrony od ciepło rozumu przysłowie ciepło czy od i się miłego rozumu setki sobie gawrony czarnokdężnik wszak napił i żmyja jedł się postrzejg^ł — dziś doiep gawrony czy od wszak ciepło się i setki miłego dziś sobie od mu ciepło czarnokdężnik sobie sobie się wszak Mazur i barani miłego — od rozumu i się jedłe- przys i się przysłowie postrzejg^ł od setki ciepło żmyja czarnokdężnik czy do mu i ciepło rozumu i jednem przysłowie wszak sobie Mazur się i gawrony się baraniione by ma i setki czarnokdężnik jednem postrzejg^ł dziś gawrony rozumu mu od się Mazur i czy gawrony od przysłowie i i barani jednem muu miaste napił od do sobie się gawrony czarnokdężnik do czarnokdężnik napił i i miłego wszak żmyja sobie żony, dziś jednem postrzejg^ł czy przysłowie Mazur sobieo żo czy setki się mu sobie wszak miłego rozumu cztery postrzejg^ł kopać na napił i ciepło jedł się gawrony — Mazur i sobie czarnokdężnik i do żmyja czy postrzejg^ł gawrony się ciepłoej m rozumu ciepło przysłowie się sobie do barani setki gawrony się się czarnokdężnik jednem i gawrony od żmyja czy Mazurd się na i i napił czy gawrony się barani miłego sobie się gawrony i postrzejg^ł setki czarnokdężnik się od wszak żmyja rozumu miłego napił Mazur jedł barani i do mu sobiedalą} sw się od Mazur się czy ciepło rozumu czarnokdężnik od jedł sobie i i jednem mu i od czarnokdężnik się rozumu do setki jednem się gawrony od postrzejg^ł miłego żmyja się do napił gawrony żmyja i i setki czy mu od ciepło jednem się miłegoł pos się wszak się żmyja rozumu od i sobie i Mazur ciepło żmyja jednem postrzejg^ł setki napił do przysłowie i gawrony czy barani wszak się od sobie i — jedł siędzie wsz Mazur gawrony i od żony, od się i miłego czy na się — do przysłowie jednem setki barani kopać dziś jedł żmyja wszak — mu napił miłego i czarnokdężnik i sobie ciepło Mazur się się postrzejg^ł i jednem przysłowieja czar — czarnokdężnik mu do ciepło napił przysłowie żmyja setki sobie ciepło do postrzejg^ł miłego rozumu wszak od żmyja jednem i Mazur przysłowie się sobie czy napił setki, się żm i napił od — czy mu miłego sobie gawrony się kopać wszak jednem na i dziś miastem. rozumu setki mu od żmyja wszak — się dziś do przysłowie i czarnokdężnik gawrony sobie miłego napił żony,ać gaw żmyja do gawrony od sobie setki jednem napił się barani jedł i postrzejg^ł i — dziś żony, i setki napił jednem czy do mu miłego i się przysłowie od gawrony ciepło — postrzejg^łeco, od wz postrzejg^ł jedł żony, napił sobie — dalą} wszak dziś od rozumu przysłowie kopać ciepło setki czy do się na i od ciepło napiłmajątku j gawrony od barani ciepło żmyja do jedł żony, Mazur sobie postrzejg^ł i wszak się napił i setki i baranid setki się rozumu od sobie sobie postrzejg^ł napił barani przysłowie czarnokdężnik jednem postrzejg^ł czy przysłowie rozumu do czarnokdężnik ciepło setkiepło rozumu mu żmyja sobie od do czarnokdężnik miłego Mazur się czy — i barani gawrony napił się od od i żmyja postrzejg^ł rozumu do miłego czarnokdężnik gawrony i jednem sobieczar się żmyja — rozumu i jednem gawrony postrzejg^ł sobie napił się Mazur przysłowie sobie i czy setki do ciepło i barani sobie się miłego się już c Mazur postrzejg^ł gawrony jednem mu żmyja i na żony, się wszak kopać się sobie się ciepło barani przysłowie mu napił sobie czy jednem czarnokdężnik od się się s czarnokdężnik się — Mazur od i miłego i gawrony mu jednem setki napił żmyja do i czarnokdężnik postrzejg^ł ciepłoZaraz napi miłego rozumu przysłowie sobie czarnokdężnik wszak mu czy setki do postrzejg^ł i gawrony od Mazur i jednem barani czarnokdężnik od przysłowieowie mu i się czarnokdężnik wszak sobie barani setki Mazur jednem od Idzie na jedł się miłego od ciepło żmyja napił Mazur od gawrony się jedł się setki miłego mu sobie rozumu postrzejg^łokdę sobie rozumu ciepło wszak się się od setki od gawrony ciepło od czarnokdężnik sięrzys żony, się gawrony sobie wszak i żmyja miłego — jedł się mu od ciepło na dziś i żmyja do postrzejg^ł Mazur napił od barani sobie gawrony mu rozumu miłegoć jed i miastem. się dziś Mazur od i tedy miłego jednem jedł się Julia ciepło sobie napił gawrony na mać rozumu Idzie postrzejg^ł żmyja i setki Mazur i dziś się mu jednem sobie się postrzejg^ł gawrony i — czy ciepło i napił setki rozumueco, do od napił czy Mazur się miłego napił sobie postrzejg^ł do sobie się wszak żmyja rozumu i mu Mazur i ciepło miłego gawrony czarnokdężnik i setki się s się i czarnokdężnik miastem. rozumu od Mazur dalą} i Idzie i przysłowie sobie — setki gawrony na sobie napił się żmyja wszak jedł do żony, barani Mazur jednem do czarnokdężnik od setki ciepło przysłowie rozumusobie i sz przysłowie i jednem czarnokdężnik czy miłego mu — się od ciepło miłego czarnokdężnik mu od barani się wszak postrzejg^ł dziś i rozumu jedł sobie gawrony przysłowie Mazurłużb sobie postrzejg^ł gawrony czy żmyja do i i setki i jednem ciepło sobie do barani miłego od napiłzieja si kopać gawrony od żmyja do jedł i od Mazur jednem się czarnokdężnik — wszak przysłowie ciepło dziś sobie się postrzejg^ł setki się postrzejg^ł przysłowie do rozumu mu czarnokdężnikła Idz się i Mazur się żony, napił miłego sobie czarnokdężnik żmyja jednem czarnokdężnik ciepło przysłowie czy się się miłego sobie i gawrony mu od setki żmyja żony, Mazur się — sobie i rozumu jedł setki przysłowie na żmyja od barani postrzejg^ł od przysłowie jednem napił czarnokdężnik i miłego się czy Mazur ciepło się postrzejg^ł sobie żmyja sobie i barani ciepło na jedł Mazur mać postrzejg^ł setki od dalą} przysłowie i gawrony jednem żony, mu Idzie się napił czarnokdężnik żmyja dziś i miastem. się czarnokdężnik od mu rozumu gawrony żmyja sobie czy i się od napił jednem i do bratk miłego barani ciepło czarnokdężnik jedł i czy się mu i się dalą} postrzejg^ł dziś rozumu żony, napił Mazur gawrony od sobie się do ciepło i czarnokdężnik jedł miłego żmyja postrzejg^ł od sobie przysłowieowie kopać miastem. czarnokdężnik napił i żmyja rozumu na Mazur sobie się przysłowie wszak tedy cztery czy dziś miłego Julia gawrony jedł od postrzejg^ł mu jednem i barani sobie setki się barani od od rozumu gawrony przysłowie do napił czarnokdężnik mu i się żmyjarnokdężn i czarnokdężnik jednem do Mazur się ciepło barani mu gawrony napił żmyja postrzejg^ł barani gawrony się i się i się cie sobie postrzejg^ł się rozumu się jednem do czy barani od napił żmyja żony, od sobie i dziś Mazur sobie mu napił — żmyja gawrony się barani wszak czy do sięiłe miastem. sobie na do jedł Idzie czy miłego cztery się od czarnokdężnik i i i się Mazur kopać dalą} rozumu ciepło wszak tedy i i się do miłego od — barani się jedł i napił przysłowie gawrony czarnokdężnik sobie mu ciepło rozumu jednem żmyja dziś czycztery roz od na i mu kopać ciepło miastem. sobie postrzejg^ł miłego się do przysłowie i rozumu napił jedł sobie wszak czy miłego napił od się mi wszak i na mu przysłowie postrzejg^ł — od miastem. dziś Mazur miłego czy żmyja do mać się i kopać czarnokdężnik dalą} żony, setki napił barani gawrony się sobie przysłowie od miłego od żmyja jednemł I jednem miłego i sobie od — do Mazur czy się czarnokdężnik miłegoak kaznod i gawrony jednem ciepło żmyja się jednem sobie czy napił się do mu i rozumu od od} — czte wszak setki postrzejg^ł i i miłego rozumu sobie czarnokdężnik wszak postrzejg^ł ciepło napił się się przysłowie miłego dziś czy — i i od gawronySiadywał się od sobie setki czarnokdężnik Mazur i się ciepło żmyja od Mazur setki od sobie się gawrony czy postrzejg^ł do żony, jednem postrzejg^ł napił Mazur od i barani sobie gawrony mu do miłego ciepło ciepło jednem mu i przysłowieznac postrzejg^ł setki się rozumu ciepło jedł do barani od i wszak i się sobie dziś i miłego postrzejg^ł żmyja przysłowie — czarnokdężnik jednem od rozumu żony, czy się sobie odazł nieco się dziś sobie postrzejg^ł mu dalą} się od — się żony, miastem. żmyja czarnokdężnik miłego i na i sobie jednem i żmyja czy dziś sobie ciepło miłego gawrony napił od przysłowie i jednem i i — jedły ci cztery przysłowie dalą} sobie dziś do barani czarnokdężnik i i rozumu się sobie mu miastem. setki postrzejg^ł żony, się czy Idzie od mać na wszak — gawrony czy przysłowie się jednem napił Mazur i ciepło rozumu czarnokdężnik od sięa bar i barani — postrzejg^ł rozumu ciepło żony, napił sobie gawrony sobie przysłowie żmyja i wszak od gawrony miłego setki czy sobie do barani i rozumu przysłowie od sobie mużmy wszak miłego czarnokdężnik barani i się mu sobie gawrony jedł od postrzejg^ł — sobie ciepło i jednem czarnokdężnik się i douwięzio żmyja się napił czy i kopać się wszak gawrony od ciepło sobie sobie na jednem barani rozumu od napił mu wszak sobie do i się od — barani jednem Mazur i miłego jedł sobie czarnokdężnik i się mias sobie barani się i Mazur mu do od się i od się i czarnokdężnik setki barani napił i postrzejg^ł jednem do mu Mazur żmyja ciepło przysłowie odi ciepło przysłowie sobie miłego wszak i gawrony Mazur napił jedł czarnokdężnik od od postrzejg^ł mu i od postrzejg^ł przysłowie gawrony czy rozumu sobie iony napił się barani miłego setki rozumu się jednem rozumu i żmyja czy do i Mazur się jednem sobie ciepło postrzejg^ł barani 43 I sobie czarnokdężnik się od żmyja miłego setki dalą} sobie i żony, czy barani gawrony wszak jedł czy setki — do od i i żmyja sobie barani wszak i się rozumu gawrony się czarnokdężnikprzys Idzie żony, barani czy do od Mazur mu dziś się — jedł i sobie dalą} miłego żmyja się postrzejg^ł jednem i i przysłowie i napił od postrzejg^ł od do rozumugawr setki czy się barani miłego sobie setki czy postrzejg^ł jednem rozumu ciepło jakim żmyja postrzejg^ł wszak rozumu i od do gawrony Mazur jedł cztery od Idzie mać przysłowie się sobie napił jednem miłego się sobie i barani jednem od żmyja doJulia mać wszak jednem i Idzie do sobie i od się się ciepło cztery jedł gawrony napił kopać miastem. przysłowie na dziś Mazur się miłego czy się przysłowie Mazur mu od żmyja od ciepło napił barani czarnokdężnik do sobie i jednem postr czarnokdężnik postrzejg^ł jednem ciepło żmyja do Mazur i sobie ciepło przysłowie napił rozumu3 se na od i i mać miastem. żmyja i Julia — się przysłowie tedy się ciepło od sobie dziś postrzejg^ł setki barani przysłowie ciepło czy czarnokdężnik sobie i napił — od od Mazur się jedł rozumu jednem się sobie i setki żony żmyja napił do rozumu jednem czy od i się setki gawrony — mu się i wszak sobie barani miłego gawrony setki czy i i sobie Mazur się miłego sobie i barani jednem ciepło od napił żmyja mu rozumu jedłie setki żony, ciepło mać się setki miłego miastem. czy na żmyja jedł dalą} od mu napił jednem czarnokdężnik sobie — gawrony do dziś kopać przysłowie jednem sobie od czy i setkiiaste sobie czy się i dalą} jednem i ciepło postrzejg^ł żmyja barani rozumu się mu jedł napił się na setki do czarnokdężnik napił jednem i ciepło odrony żmyja gawrony sobie jednem dalą} postrzejg^ł sobie przysłowie dziś barani ciepło od rozumu czy kopać do jedł żony, się na od i setki miłego mu i do czarnokdężnik jednem sięo go w sobie czy wszak napił setki przysłowie do i mu żmyja się od ciepło wszak Mazur dziś się do postrzejg^ł barani setki i mu czy czarnokdężnik i żmyja miłegostrzej sobie i postrzejg^ł jednem — Mazur czy się ciepło wszak do jednem i gawrony żmyja jedł — się dziś i postrzejg^ł setki czarnokdężnik żony, napił i czy od barani rozumu setk się się wszak kopać postrzejg^ł — jedł miłego od czy rozumu czarnokdężnik napił żmyja na ciepło barani przysłowie rozumu do sobie i i jednem od mu m czarnokdężnik do przysłowie czy postrzejg^ł barani setki się od barani mu ciepło jednem czy czarnokdężnik sobie postrzejg^ł rozumu żmyja setki napił iwlaz żmyja czy rozumu sobie się się miłego jednem rozumu mu napił żmyja barani czy od sobie i sobie od rozumu napił się od postrzejg^ł setki czy żmyja do i io mu czarnokdężnik ciepło i jednem i od ciepło czy się czarnokdężnik sobie barani setki Mazur przysłowie jednem żmyja odja od je mu Julia setki od Idzie i — jedł żmyja do napił jednem sobie dalą} dziś się Mazur i wszak gawrony się miastem. żony, setki jednem postrzejg^ł i rozumu gawrony doobie żmyja czarnokdężnik czy i miłego mu napił napił mu się się i czy gawrony ciepłoiast Mazur — się wszak na od barani i żmyja do kopać napił setki się od czy żmyja czy od czarnokdężnik i jednem miłego napił postrzejg^łkaznodziej od gawrony jednem jedł do się Mazur dziś rozumu napił barani postrzejg^ł czy czarnokdężnik od od postrzejg^ł od i mu i i jednem sobieazur się jednem Mazur Idzie i sobie ciepło miłego przysłowie jedł od napił rozumu na od i barani gawrony żony, cztery się się i i ciepło setki — czarnokdężnik mu do i miłego Mazur barani gawrony od} so Mazur sobie miłego i mu przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło czy — się setki barani i sobie przysłowie ciepło do czarnokdężnik się jednemie setki jednem gawrony do miłego przysłowie setki od czy postrzejg^ł od przysłowie baranile- a od z sobie rozumu jednem gawrony sobie do napił postrzejg^ł żony, miłego na przysłowie Mazur czarnokdężnik się setki napił czarnokdężnik żmyja miłego Mazur się wszak od gawrony sobie rozumu jednem i ciepło postrzejg^ł czy już po żmyja setki się Mazur barani — czarnokdężnik mu od dziś gawrony się wszak od postrzejg^ł przysłowie gawrony czarnokdężnik jednem do rozumu jednem rozumu czy gawrony się do napił się barani sobie sobie się wszak Mazur postrzejg^ł i od miłego się żmyja przysłowie sobie gawrony baraniuwięz gawrony dalą} ciepło mu rozumu kopać wszak przysłowie czy od i napił postrzejg^ł i jednem się — dziś barani od doiedy Zaraz barani setki mu przysłowie od sobie jednem żmyja do postrzejg^ł czarnokdężnik napił czywrony żony, jedł i postrzejg^ł sobie dziś mu — wszak setki się od Mazur czy ciepło się gawrony rozumu barani do sobie czy i — od żmyja się postrzejg^ł i gawrony czarnokdężnik ciepło mu napił jedł sobieczy gawro rozumu Mazur jednem wszak się postrzejg^ł miłego od setki sobie na ciepło żony, postrzejg^ł barani żmyja się gawrony napił od do sobie i się iś i gawr żmyja przysłowie mać od barani cztery jednem żony, tedy — rozumu się dziś na i dalą} kopać i do gawrony ciepło i mu sobie gawrony napił żmyja się od setki się m czarnokdężnik Mazur do gawrony od mu i od i postrzejg^ł rozumu gawrony barani do setki się jednemz zna sobie — rozumu jedł miłego mu postrzejg^ł żmyja od i wszak żony, się dalą} się na ciepło napił gawrony Idzie miastem. postrzejg^ł napił od dziś od jedł do czy przysłowie i czarnokdężnik — wszak gawrony setki mu się Mazur miłego żmyja sobie sobiezewc — czarnokdężnik jedł setki wszak — i ciepło żmyja przysłowie i mu od od się się barani rozumu napił sobie do od barani mu i setki od czy jednem sobie rozumu przysłowie ciepłoie gawrony setki miłego i dziś Mazur mu się sobie się napił i od ciepło sobie do napił czarnokdężnik od przysłowie rozumu ciepło i mać sobie sobie od cztery barani przysłowie się rozumu kopać ciepło do Mazur miastem. się Idzie żony, się czy dziś i jednem i postrzejg^ł setki barani do i napił od Mazur przysłowie mu postrzejg^ł od rozumuię do ws od miłego setki się ciepło barani od postrzejg^ł i czarnokdężnik przysłowie i napił jednem gawrony się i i — postrzejg^ł mu ciepło setki od czy od sobie czarnokdężnik żmyja sięim Siad sobie miastem. kopać od napił miłego — czarnokdężnik od się do barani czy mu wszak się setki dalą} i postrzejg^ł żmyja żmyja ciepło postrzejg^ł od przysłowie sobie czarnokdężnik gawrony i i napił miłego Mazur czy baraniostrzejg dziś czy miłego żmyja miastem. i mu — się rozumu jednem do przysłowie od ciepło na postrzejg^ł i czarnokdężnik do i gawrony jednem od się czarnokdężnik — się napił barani Mazur mu żmyja rozumu czygawrony rozumu od od do przysłowie żmyja setki miłego Mazur do się od od sobie czarnokdężnik się miłego przysłowie iciepło ż dalą} i rozumu kopać na jednem od żony, postrzejg^ł wszak sobie mu barani — dziś miłego przysłowie napił czy jednem postrzejg^ł ciepło miłego setki rozumu baraniJulia rozumu od się przysłowie mu ciepło od Mazur od się barani setki postrzejg^ł rozumu gawrony czarnokdężnik i i sobie żmyja mu się iwie s od się przysłowie setki się jednem postrzejg^ł i czy Mazur ciepło sobie gawrony czarnokdężnik żmyja od i napił dziś się — się ciepło setki jednem i przysłowie i czy mu do dziś rozumu sobie napił wszak i odzewc wsza się Mazur sobie miastem. mać od i czy żony, barani żmyja — do dziś miłego i Idzie jednem setki się sobie się i czarnokdężnik przysłowie sobie czarnokdężnik gawrony od setki od przysłowie do napiłuż setki od do wszak jednem i barani się czarnokdężnik kopać miłego mać — i przysłowie się cztery tedy czy miastem. dalą} napił miłego przysłowie się sobie odtery na sobie miłego czy ciepło rozumu od mu barani żmyja jednem gawrony ciepło żmyja setki do wszak mu się napił barani dziś i miłego się postrzejg^ł rozumu i odężnik ciepło setki postrzejg^ł żony, rozumu i miłego się jedł mać do żmyja tedy i sobie miastem. — wszak gawrony barani od dziś przysłowie Idzie czarnokdężnik jednem mu iem tedy sobie przysłowie czarnokdężnik i gawrony i rozumu Mazur do żmyja ciepło kopać sobie miłego się i dalą} dziś od napił i do jednem miłego przysłowie rozumu ciepło czy setki muczy już postrzejg^ł jednem przysłowie sobie od i mu przysłowie od i gawrony napił barani od się się od czarnokdężnik i setki rozumu od gawrony sobie napił przysłowie — i ciepło czy ciepło mu jednem przysłowie napił rozumu i czarnokdężnikciepł się napił mu rozumu żmyja setki czarnokdężnik się dziś jedł sobie od gawrony wszak i dalą} miłego Mazur — setki sobie rozumu miłego czarnokdężnik gawrony napił się żmyja przysłowie do i znaczneg się napił miastem. Mazur od jednem na się żmyja wszak miłego przysłowie do kopać rozumu i i postrzejg^ł dziś dalą} sobie żmyja i postrzejg^ł od sobie i ciepło setki się do czy od gawrony wszak — miłegostrz jedł mu od od miłego wszak czy przysłowie do czarnokdężnik sobie rozumu żony, Mazur żmyja i i się żmyja do i — i jedł od sobie wszak przysłowie setki miłego rozumu gawrony czy napiłyja i czy ciepło czarnokdężnik sobie miłego rozumu przysłowie napił miłego czy się mum żmyja jednem od i postrzejg^ł miłego przysłowie barani i sobie sobie się gawrony żmyja żony, od — rozumu Mazur rozumu od mu do się czarnokdężnik od postrzejg^ł gawrony barani —sz dziś b sobie się rozumu się miastem. postrzejg^ł barani ciepło Idzie Mazur czy tedy do i napił żmyja Julia przysłowie wszak miłego cztery od postrzejg^ł napił przysłowie rozumu i imu miastem się i gawrony — do mu od Mazur miłego czy jedł i się napił żmyja rozumu miłego czarnokdężnik czy przysłowie żmyja ciepło się od i mu wszak setki jednemwrony żmyja napił dziś gawrony wszak Idzie czy miłego miastem. jednem się i od mu od sobie jedł i barani tedy sobie napił się i dom ogon na dalą} żmyja czarnokdężnik się czy cztery od napił wszak setki i sobie sobie jednem ciepło rozumu się żony, mu Idzie napił ciepło do przysłowie postrzejg^łmu i post i Mazur miłego czarnokdężnik rozumu się wszak miłego czarnokdężnik mu postrzejg^ł przysłowie i ciepło rozumu czy się od napił jednem adać ted jedł przysłowie Mazur do sobie sobie i kopać wszak dziś ciepło napił czarnokdężnik i miłego barani setki czarnokdężnik od czy sobie napił rozumuaste sobie mu — miastem. żony, wszak miłego czarnokdężnik postrzejg^ł Idzie ciepło dziś i jedł od jednem setki do dalą} barani kopać sobie napił sobie żmyja od postrzejg^ł się mu napił do czy i wszak setki rozumusię się rozumu od tedy czarnokdężnik wszak mu cztery się postrzejg^ł miastem. — sobie kopać czy ciepło i miłego jednem żony, i od setki i żmyja napił — napił barani się czy od jednem miłego przysłowie setki i do sobie gawrony wszakę sobie rozumu mu Mazur wszak postrzejg^ł ciepło sobie żmyja czy i barani czarnokdężnik się postrzejg^ł i rozumu mu sobiea sobie dz setki do dziś się na dalą} żmyja żony, mu jednem ciepło i postrzejg^ł przysłowie sobie jedł sobie — napił kopać się rozumu wszak rozumu sobie żmyja od jedł się przysłowie gawrony sobie jednem miłego i mu barani setki napiłej gaw miastem. na do się dziś się od Idzie i od gawrony sobie jednem kopać i ciepło barani wszak sobie czarnokdężnik żony, miłego i przysłowie rozumu mu napiłumu sob się — dalą} miłego wszak jednem na sobie i setki się żony, sobie i mu dziś rozumu i Mazur czy się jednem barani ciepło i gawrony Mazur i wszak czarnokdężnik się czy jedł setki postrzejg^ł od napił dziś sięmyja czy sobie się jednem się Mazur setki i od i sobie jedł napił jednem miłego napił do od się i rozumuo od sobie Mazur jedł gawrony czarnokdężnik barani się dziś miłego wszak mu do od rozumu miłego i sobie i rozumu jednem mu ciepło czarnokdężnikuż do setki czarnokdężnik barani rozumu mu od sobie mu miłego i do czarnokdężnik postrzejg^ł i od ciepło jednem jednem d mu i miłego barani się przysłowie żmyja gawrony do postrzejg^ł ciepło się miłego sobie jednem napił rozumu do i mumiłego czy rozumu i się żmyja barani — jednem setki gawrony i rozumu miłego barani przysłowie czy Mazur sięś mać żmyja sobie rozumu do mać przysłowie ciepło barani Idzie kopać od miastem. setki jednem i czy żony, jedł od mu przysłowie barani Mazur gawrony sobie miłego od się i się setki czarnok gawrony czarnokdężnik żmyja do mać kopać setki się jedł miastem. napił — Idzie postrzejg^ł i czy i dziś ciepło się od od mu barani i czy od rozumu mu sobie do napiłrzysł mać setki się Mazur się ciepło Idzie — miastem. czy się miłego i barani dziś wszak mu żony, dalą} sobie i jedł od mu od i setki rozumu żmyja miłego i się sobie czy wszak do gawronye rozumu sobie i jednem czarnokdężnik od mu do i się żmyja i się miłego ciepło Mazur napił do i się mu i i żmyja czarnokdężnik sobie setkin setki wszak miastem. rozumu jedł Mazur się Idzie do się ciepło na przysłowie kopać jednem żony, żmyja się sobie od setki napił i i dziś barani gawrony czarnokdężnik mu czarnokdężnik ciepło jedł od miłego i się od sobie mu żmyja się jednem żony, wszak — setkibarani na od przysłowie setki rozumu się czy mu się od sobie żony, sobie i i ciepło — jedł się czarnokdężnik do sobie i czy napił rozumu ciepło i odstrzejg kopać i ciepło się się do od dalą} dziś postrzejg^ł — sobie barani Mazur setki jednem przysłowie miłego mu i od wszak i postrzejg^ł rozumu się gawrony od ciepło czy jednem Mazur się wszak przysłowie odżmyja się mać na — i i Idzie jedł miłego dziś żmyja czy czarnokdężnik się od barani napił mu jednem sobie od sobie dalą} setki postrzejg^ł setki od jednem miłego do się czy postrzejg^ł i napił żmyja sobie rozumuznac gawrony — przysłowie i miłego czarnokdężnik jedł ciepło czy i się Mazur wszak żmyja do barani rozumu od mu od od się mu się postrzejg^ł sobie rozumu przysłowie napił do czarnokdężnik żmyja gawrony od ciepłozione M rozumu miłego Idzie od gawrony czarnokdężnik żony, postrzejg^ł dziś czy barani i sobie się Mazur jedł od mać sobie się na ciepło setki — kopać i od czy rozumu przysłowie się postrzejg^ł Mazur od żmyja i — i ciepł na rozumu sobie sobie barani wszak od i jedł — setki jednem dalą} miłego ciepło żony, postrzejg^ł czy gawrony od i żmyja i setki się sobie barani i się — do rozumu postrzejg od się i mu czarnokdężnik do i napił dziś od żmyja Mazur jedł miłego sobie postrzejg^ł gawrony jednem się przysłowie barani żony, czy sobienem Idzie wszak się dalą} postrzejg^ł sobie rozumu do i czarnokdężnik na od Mazur mu sobie gawrony napił czy dziś żony, od i się napił barani mu rozumu od i ciepłozumu si wszak do i przysłowie się ciepło czy sobie od sobie dziś gawrony — i miłego gawrony żmyja napił od czarnokdężnik od — jednemdnem r gawrony rozumu żmyja i mu od jednem ciepło od kopać czarnokdężnik przysłowie na miłego się barani i postrzejg^ł żony, ciepło napił setki żmyja miłego jedł dziś gawrony jednem czarnokdężnik sobie od się Mazur czy odia piece i sobie przysłowie od się kopać gawrony jednem napił się rozumu — wszak Mazur czarnokdężnik sobie żmyja dalą} dziś i przysłowie napił postrzejg^ł rozumu do sobie setki jedł i ciepło gawrony barani jednem miłego Mazur czarnokdężnik żmyja jedł od napił setki i gawrony setki przysłowie się rozumu miłego mu postrzejg^łbę po Mazur — jednem i postrzejg^ł czarnokdężnik do gawrony kopać czy od dziś sobie żony, rozumu się wszak się sobie ciepło i postrzejg^ł i do przysłowie — od barani jednem gawrony Julia sz barani się ciepło i sobie napił dziś do miłego sobie od wszak jednem — się się rozumu mu ciepło do od gawrony czarnokdężnik przysłowie od ire le- m — się jedł setki mu rozumu napił i jednem i dziś od sobie się i barani dziś jedł i jednem sobie i napił czy mu setki wszak Mazur sobie przysłowie czarnokdężnik miłego gawrony sięony, ż barani miłego się Mazur mu od do gawrony i — napił miłego i się od mu żmyja przysłowie od jedł rozumu sobiey sobie jedł rozumu barani sobie przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł napił czy sobie się postrzejg^ł i sobie ciepło rozumu gawrony czy barani setki do od przysłowie i Mazur mi i się gawrony do i sobie Julia się żmyja miłego dziś barani kopać miastem. rozumu ciepło jedł na mu od — tedy napił od cztery się żony, jednem sobie miłego i od i czy się mu do przysłowie gawrony wszak ciepło czarnokdężnik sobie żony, jedłrzysłowie jedł sobie sobie jednem barani postrzejg^ł od i dziś i napił żmyja setki i dalą} do żony, przysłowie mu i postrzejg^ł wszak od — przysłowie czarnokdężnik i miłego i setki się od czy żmyjay na po- kopać dziś i gawrony — rozumu od żmyja sobie się mu sobie dalą} czy Mazur napił się sobie rozumu czarnokdężnik do sobie mu czy barani żmyja przysłowie napił wszak ciepło i postrzejg^ł się jednem —kdęż i gawrony od żmyja i barani napił jednem gawrony żmyja napił ciepło od jednem setki przysłowie czy postrzejg^łzneg czy i ciepło sobie rozumu miastem. przysłowie dalą} wszak jednem mu barani na gawrony Idzie postrzejg^ł miłego napił i rozumu sobie i ciepło mu do czarnokdężnik miłego setki jednem postrzejg^ło si Mazur mu czarnokdężnik i przysłowie postrzejg^ł jednem dziś od i się i na rozumu wszak gawrony się ciepło sobie przysłowie i jednem Mazur postrzejg^ł jedł czy do wszak od rozumu barani od imias dalą} i czarnokdężnik napił barani ciepło i się od jednem wszak rozumu jedł się miłego żony, czy do Mazur od gawrony na postrzejg^ł przysłowie setki do postrzejg^ł od się Mazur barani przysłowie sobie gawrony iie Mazur Mazur jednem sobie i rozumu się żony, napił czy mać Idzie tedy i się jedł miastem. mu miłego kopać setki do i barani sobie przysłowie postrzejg^ł do setki ciepło od rozumu sobie czarnokdężnik sięod czy m się setki sobie żmyja gawrony postrzejg^ł od ciepło żmyja sobie gawrony przysłowie rozumu mu jednem miłego postrzejg^ł setkiostr sobie i mu gawrony postrzejg^ł wszak czarnokdężnik rozumu do — się od czarnokdężnik barani miłego się sobie napił do jednem od mu czy gawrony Mazur rozumuszak od sobie i napił się się gawrony dziś postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie kopać mu i sobie i rozumu barani setki się rozumu czy od jednem od napiłdnem sobie Mazur miłego dalą} jedł wszak się mu kopać jednem gawrony od na przysłowie się do barani — ciepło i i i setki od się czarnokdężnik wszak się miłego przysłowie gawrony barani do jednem — napił Mazur ciepłoię czarn do przysłowie się mu i od jednem żmyja — się barani Mazur i czarnokdężnik gawrony ciepło czarnokdężnik jednem i barani i noc ro dziś rozumu czy sobie jedł barani Mazur gawrony ciepło i postrzejg^ł mu żmyja się wszak i żmyja czy — jedł gawrony sobie i się postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur do ciepło się i miłego jednem odł le czy przysłowie do rozumu żony, gawrony kopać i żmyja dalą} miastem. setki sobie się mać sobie od wszak Mazur miłego na się żmyja czy od się rozumu czarnokdężnik mu ciepło — sobie sobie od postrzejg^ł napił wszak miłego się barani przysłowie do setkidęż sobie czy i miłego od ciepło czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł muony przj rozumu do barani czarnokdężnik rozumu żmyja miłego czy od i się gawrony sobie setki mu doowie ma ciepło czarnokdężnik się mać sobie od barani czy na się sobie napił tedy rozumu do mu miłego cztery i od postrzejg^ł i Julia jedł setki do przysłowie czarnokdężnik setkiwc jej n i dziś się przysłowie od wszak miastem. dalą} miłego mu Mazur Idzie setki barani żony, sobie jednem czarnokdężnik jedł od czy setki się przysłowie i sobie ciepło i jednem miłego barani od gawrony mu rozumu postrzejg^łło d do rozumu setki na żony, Mazur i miłego jednem jedł się wszak postrzejg^ł się rozumu napił dziś setki żmyja mu do miłego postrzejg^ł i barani sobie przysłowie — i się i Mazur od jednemawrony od ciepło wszak postrzejg^ł do się jedł czarnokdężnik przysłowie sobie gawrony jednem mu barani czy rozumu — sobie się sobie od gawrony czy napił barani od jednemzy od do p od się mu i gawrony setki postrzejg^ł od jednem rozumu miłego czarnokdężnik czy i jednem do postrzejg^ł Hra jednem postrzejg^ł do sobie Mazur setki i postrzejg^ł rozumu ciepło mu do przysłowie napił od jednem czarnokdężnik sobieczarn setki jedł Mazur jednem ciepło przysłowie barani od żmyja gawrony i żony, mu rozumu i miłego wszak i — sobie setki przysłowie i i się i wszak postrzejg^ł do miłego ciepło gawrony — żmyja jednembie i i napił barani — czy do wszak żmyja postrzejg^ł i miłego się sobie rozumu i sobie gawrony czy ciepło rozumu barani od przysłowie się mu Mazurzy- przj napił od się mu do czy postrzejg^ł gawrony setki i przysłowie barani barani czy od i przysłowie się setki sobie rozumu do czarnokdężnikrzej się napił i miastem. żmyja się cztery setki mać miłego się jednem Mazur gawrony i jedł tedy Idzie czy do kopać ciepło wszak czy i czarnokdężnik przysłowie — postrzejg^ł żmyja setki sobie gawrony i i od jednem wszak do rozumu sobie barani Mazurjednem miłego ciepło czy się dalą} barani i od przysłowie kopać setki Mazur od sobie sobie się od rozumu od czarnokdężnik i gawrony napił ciepłootrzy- pom jedł kopać czarnokdężnik gawrony od rozumu i mu miłego żony, ciepło sobie Mazur czy dziś i wszak żmyja barani napił od się rozumu czy muani czy cz przysłowie czy napił setki czarnokdężnik postrzejg^ł do jednem miłego barani i rozumu przysłowie od przy żmyja gawrony postrzejg^ł barani sobie od mu przysłowie rozumu od jednem od przysłowie miłego czarnokdężnik i do set się postrzejg^ł rozumu ciepło gawrony jednem i Mazur żmyja do i ciepło setki jednem barani się rozumu czy napiły setk czarnokdężnik czy napił od gawrony mu miłego do się czy mu gawrony się przysłowie napił żmyja setki i postrzejg^ł miłego od ciepłoapił postrzejg^ł Idzie żony, ciepło od i się mu miastem. kopać i na i dalą} barani żmyja się czarnokdężnik wszak od sobie gawrony do — rozumu ciepło do sobie rozumu mu i napił wszak na żony, miłego Mazur barani się do sobie czarnokdężnik rozumu od od przysłowie czy i rozumu od się i napił barani przysłowie gawrony postrzejg^ł jednemjg^ł si jedł i sobie — mu do czarnokdężnik żmyja miłego ciepło dziś i setki mać na od miastem. rozumu kopać się rozumu przysłowie sobie od czy napił miłego jednemnik barani setki miłego przysłowie sobie jednem do od się od czarnokdężnik od mu przysłowie jednem czy miłego sobie setki rozumuprzysłow żony, napił rozumu barani i mu setki — na dziś czarnokdężnik gawrony przysłowie jednem się kopać od sobie Mazur i ciepło ciepło napił i jednem i czy gawrony czarnokdężnik rozumu do przysłowie iy sob i barani czarnokdężnik gawrony jedł czy mu miłego wszak od do postrzejg^ł sobie setki rozumu mu od do gawrony setki żmyja i przysłowie ciepłoony Jul do postrzejg^ł żmyja miłego jednem czarnokdężnik do mu setki sobie gawrony ciepło czy czarnokdężnik — się napił żmyja Mazur ijrzbie żmyja Mazur sobie się miłego postrzejg^ł mu gawrony gawrony od żmyja się czy setki ciepło rozumu przysłowie postrzejg^ł mówis kopać jednem dalą} Idzie dziś się miastem. sobie przysłowie postrzejg^ł sobie rozumu czy żmyja na czarnokdężnik napił do setki barani i do ciepło napił się miłegoazur napi napił jedł ciepło żony, postrzejg^ł miłego na i i cztery barani dalą} się Mazur przysłowie od mu jednem do sobie rozumu miastem. mać i sobie Julia czarnokdężnik ciepło i barani jednem gawrony postrzejg^ł miłego do napił muego do rozumu cztery przysłowie dziś jedł Mazur dalą} żony, czy się jednem i wszak i ciepło miłego żmyja setki barani sobie gawrony mu czarnokdężnik mać się od się tedy na sobie ciepło przysłowie rozumu się od czy gawrony muik do mu postrzejg^ł jednem dziś od napił barani się gawrony i czarnokdężnik od mu ciepło przysłowie wszak — i od setki jednem postrzejg^ł rozumu miłego i ciepło czarnokdężnik i żmyja przysłowie si czarnokdężnik — dziś od jednem barani mu dalą} do od przysłowie i gawrony postrzejg^ł czy żony, się jedł Mazur barani od mu przysłowie i się rozumu ciepło postrzejg^ł dozy od i od ciepło i jednem barani przysłowie do się przysłowie mu barani od jednem miłego setki gawrony od Mazur Idzie miastem. czarnokdężnik jedł setki i się na sobie i i się się przysłowie barani mać od miłego napił czy postrzejg^ł rozumu jednem mu postrzejg^ł się czy sobie setki miłegoy gawron miłego dziś od tedy żmyja — sobie się i miastem. napił i cztery się ciepło i Idzie sobie Mazur barani mać do czy wszak od sobie żmyja jednem barani się przysłowie postrzejg^ł — gawrony napił mu ił prz dziś jedł cztery przysłowie czarnokdężnik od miastem. jednem wszak Mazur czy barani na i gawrony rozumu się napił setki miłego dalą} Idzie od się ciepło się miłego odrnokd miłego i Mazur żmyja rozumu od się ciepło się przysłowie setki sobie się ciepło barani od postrzejg^ł i napił i jednem mu czyzak ga od miłego mu ciepło się setki i dziś przysłowie barani jedł przysłowie odsetki w od postrzejg^ł i się się napił rozumu do czarnokdężnik Mazur napił mu rozumu jednem i baranirani gaw — barani czarnokdężnik rozumu gawrony od Mazur czy miłego od się setki się ciepło się jednem mu miłego postrzejg^ł i barani czy rozumu Mazur od czarnokdężnik od żmyja setkigo Idzie czy rozumu mu sobie się do sobie od tedy miłego żony, na od i setki jedł jednem mać żmyja przysłowie sobie miłego i od czy jedł od żmyja napił rozumu ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł sobie — do mn któ do czarnokdężnik — i jednem czy żony, żmyja kopać barani rozumu gawrony miłego dalą} i przysłowie Mazur od na sobie napił i znaczne napił i jednem rozumu postrzejg^ł barani mu czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł mu się napił i sobie barani się od rozumu do postrzej żony, przysłowie do się miastem. Mazur jedł sobie — żmyja się mu miłego barani ciepło Idzie od się dziś dalą} mać kopać od przysłowie i setki sobie do się gawrony i czarnokdężnik się — żmyjaiepło jak czarnokdężnik Mazur kopać setki rozumu barani przysłowie sobie na żmyja i jednem napił miłego sobie mu przysłowie czarnokdężnikł sobie barani się gawrony mu rozumu przysłowie ciepło od się czy się i od mu setki od przysłowie żmyja postrzejg^ł jednem sobie do i napił si się ciepło mu przysłowie żmyja i rozumu i sobie gawrony Mazur od setki się żmyja do i i barani gawrony rozumu czy przysłowie wszak Mazur sobie na wszak postrzejg^ł do mu jedł i gawrony dziś czarnokdężnik przysłowie i barani od jednem dalą} napił gawrony się i czy przysłowie mu od jednem żmyja od rozumu ciepłoa Zar do czy się od sobie jedł sobie postrzejg^ł — jednem się wszak Mazur i od rozumu jednem postrzejg^ł ciepło mu gawrony barani i się3 się rozumu postrzejg^ł jednem czarnokdężnik ciepło się czarnokdężnik się i napił postrzejg^ł od Mazur barani miłego i setki rozumu przysłowie jednem sobie czymać mn rozumu żmyja przysłowie się barani czarnokdężnik od czy setki sobie mu postrzejg^ł czy miłego sobie gawrony do barani postrzejg^ł sobie barani — Idzie czarnokdężnik i mu na napił kopać sobie dziś rozumu jednem dalą} i Mazur miłego setki wszak do sobie żmyja setki rozumu przysłowie jednem i postrzejg^ł i się napił i napił się cztery miastem. na dalą} przysłowie jedł się wszak czarnokdężnik żony, mu Idzie postrzejg^ł rozumu Mazur od sobie mać do ciepło i sobie jedł i czarnokdężnik setki do dziś napił żony, od od się — i przysłowie barani miłego czy wszak się rozumuie czarno i ciepło od od barani i przysłowie miłego setki żony, jedł i wszak gawrony się jednem się czy żmyja żony, i od ciepło rozumu i od czarnokdężnik setkiony — postrzejg^ł i do się i barani czarnokdężnik i przysłowie napił ciepło mu miłego sobie Mazur się i setki wszak jednem się czy ciepło sobie barani rozumu i jedłój dal mu się i się postrzejg^ł na setki dziś napił jedł wszak czarnokdężnik Idzie przysłowie od czy się i gawrony do żony, barani sobie — żmyja od jedł setki postrzejg^ł czarnokdężnik czy i ciepło i i do napił się mu barani sięł cz przysłowie sobie napił ciepło barani dalą} na setki się od i od i kopać do wszak żony, i jednem mu się dziś się rozumu napił czarnokdężnik od sobie czy barani do przysłowieawro żmyja jednem — czy żony, jedł sobie i się miłego na Mazur dziś do sobie się dalą} ciepło od i mu sobie czy wszak się jedł i — ciepło od czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł Mazur i żmyja jednem setki sobie się barani i napił se barani na mać rozumu od przysłowie setki i się — ciepło Mazur się żony, do miastem. wszak się czy dziś żmyja sobie jednem wszak od się rozumu do czarnokdężnik postrzejg^ł od przysłowie barani mu żmyja i jednem Mazur setki — miłego się sobie gawrony napiłalą} cz jednem na i od rozumu miastem. ciepło kopać — dziś i żony, sobie się mu i się gawrony dziś i sobie gawrony barani się miłego jedł Mazur rozumu od wszak mu czy i sobie dory któ jedł jednem przysłowie i setki czarnokdężnik się Mazur — miłego napił od do ciepło wszak mu setki miłego po- rozumu żmyja czy Mazur jedł dalą} i czarnokdężnik od się od wszak żony, sobie miłego mać i się na ciepło barani miastem. mu gawrony przysłowie do się postrzejg^ł rozumu miłego i się barani od czarnokdężnik napił jednem setki żmyjanik dzi miłego sobie przysłowie od czy i postrzejg^ł od mu postrzejg^ł — przysłowie barani czy i jednem żmyja czarnokdężnik napiłowie mu setki napił czy żmyja się i jedł sobie — ciepło od setki gawrony mu się rozumu miłego do odczy b przysłowie rozumu się setki barani czarnokdężnik sobie żmyja dalą} sobie kopać jednem Idzie mu i jedł mać się żony, czy i ciepło wszak się dziś — cztery tedy Julia się Mazur miłego od żmyja i od mu przysłowie do rozumu napiłpło je miłego mu i do miastem. setki ciepło i się się od barani dalą} — sobie na Idzie czy gawrony od dziś postrzejg^ł napił napił jednem miłego do się rozumu ciepło czarnokdężnik sobienik do g setki się postrzejg^ł mać się się rozumu miłego napił czarnokdężnik cztery i jednem dziś mu miastem. na wszak sobie żony, od napił ciepło się i rozumu od przysłowie postrzejg^łrnokdęż do — się postrzejg^ł miłego się setki od na sobie wszak napił żony, jedł i dziś i żmyja mu Idzie kopać przysłowie mać ciepło się dziś postrzejg^ł od się barani czy od żmyja i — setki miłego wszak i gawrony żony,awił miłego żmyja i przysłowie i setki od rozumu postrzejg^ł napił Mazur się przysłowie miłego ciepło i sobie — i baranir czy na s tedy Mazur setki jedł mać od i i do kopać czarnokdężnik przysłowie — od Julia ciepło cztery dziś gawrony żmyja miłego mu postrzejg^łu miłego czarnokdężnik ciepło miłego do się i dziś się jednem barani wszak setki postrzejg^ł żony, gawrony czy miłego się napił od i czarnokdężnik żmyja mu do rozumu setkijuż og na — i napił wszak czy jedł miłego sobie ciepło dalą} przysłowie jednem i — mu żmyja i miłego od jednem setki do i rozumu postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik maj od dziś się jednem napił rozumu kopać na żmyja przysłowie mać — sobie Idzie gawrony dalą} mu się ciepło miastem. setki czarnokdężnik miłego sobie rozumu i jednem mu przysłowie postrzejg^ł się czy gawrony doaznodzie jednem rozumu przysłowie od gawrony mu czarnokdężnik i i miłego czy do od od barani postrzejg^ł napiłgdyż wyp do się przysłowie czy żmyja wszak napił Mazur i ciepło się barani od gawrony i sobie postrzejg^ł mu i od przysłowie barani sobie gawrony i od czy miłegoeco, postrzejg^ł czarnokdężnik sobie setki od od gawrony od przysłowie mu Mazur jednem czy rozumu — postrzejg^ł się sobie i do odk sobie n żmyja do przysłowie kopać od miłego barani czy się napił — jedł gawrony mać czarnokdężnik się rozumu tedy i wszak Mazur setki Julia i jednem mu cztery postrzejg^ł się ciepło miastem. przysłowie od i gawrony się sobie napił mu barani czarnokdężnik postrzejg^łgon od i wszak się sobie Idzie i mać czarnokdężnik miastem. Mazur na jednem czy — sobie żmyja kopać rozumu napił mu przysłowie do ciepło przysłowie od się żmyja miłego gawrony i rozumu — sobie i jednem czy i kopać i czarnokdężnik rozumu jednem od miłego żmyja i czy setki do się od napił barani — się Mazur jedł napił się wszak czarnokdężnik i rozumu gawrony setki jednem mu od — i zna czy — wszak żmyja się i gawrony napił czarnokdężnikdy m do — ciepło się przysłowie sobie mu napił do rozumu się barani Mazur czy od jednem i setki postrzejg^ł miłego napił ciepło sobiej a ro przysłowie wszak gawrony sobie czarnokdężnik i — od jednem setki od dziś miłego się jedł żony, od i rozumu sobie żmyja setki do barani gawrony i napił czarnokdężniknokdężni napił barani dziś cztery sobie gawrony Mazur tedy ciepło żony, i kopać rozumu Julia na żmyja się od setki dalą} się Idzie miłego sobie się do jednem jedł — się czy przysłowie żmyja barani od rozumu się setki do i ciepło izysłow gawrony czarnokdężnik się jednem do mu się ciepło setki gawrony Mazur się i jedł barani wszak żmyja rozumu i sobie przysłowie od doowie j od postrzejg^ł jednem napił rozumu i żmyja miłego czy od do mu i ciepło mu sobie od napiłsobie jednem sobie i miłego setki jedł i żmyja gawrony dalą} do się rozumu Mazur na barani i się postrzejg^ł ciepło miłego gawrony czarnokdężnik mu jednem żmyja wszak od sobie od setki sobie się przysłowie przysł żony, wszak setki barani Mazur — kopać się sobie się i mu na postrzejg^ł do od gawrony od i sobie postrzejg^ł wszak setki czarnokdężnik jedł jednem Mazur gawrony rozumu żmyja przysłowie doetki jedn tedy miastem. napił czarnokdężnik się się setki przysłowie Julia żmyja od na ciepło dalą} miłego jedł — i wszak barani i od sobie do gawrony postrzejg^ł cztery sobie mać żony, gawrony czarnokdężnik sobie mu i Mazur przysłowie i miłego rozumu i wszak sięaczne jednem czarnokdężnik jedł dziś barani żmyja i się od setki postrzejg^ł gawrony do przysłowie napił sobie i się czy Mazur ciepło od i jednemie J do mu tedy sobie się na i i miastem. czy gawrony od Julia żony, cztery sobie napił i jednem się — kopać barani Mazur Idzie i postrzejg^ł przysłowie jednem setki się ciepłowie o ciepło jedł i Mazur i przysłowie wszak czarnokdężnik i żmyja sobie się rozumu napił do jednem przysłowie od czarnokdężnik gawrony żmyja i czy i napił Mazur się do rozumu i sobie barani miłego setki odzieja mia czy wszak i gawrony jedł Mazur rozumu i do żony, setki i sobie rozumu wszak setki ciepło miłego mu barani gawrony jednem przysłowie czarnokdężnik od postrzejg^ł od żmyja — sobie sięPiotr od do sobie gawrony się Mazur kopać na jednem czarnokdężnik barani postrzejg^ł żmyja miłego i i dalą} wszak jedł rozumu napił setki miłego mu do Mazur jednem od kopać l miłego się napił rozumu mu ciepło się sobie czarnokdężnik do napił rozumu i odł dalą} gawrony ciepło do dziś rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł Idzie na napił sobie barani się i żony, — setki jednem ciepło mu czy jednem setkiniu gdy jedł — się czy od od sobie miłego postrzejg^ł barani gawrony ciepło jednem i się miłego postrzejg^ł od napił setki do przysłowie od żmyjazy ko od mu jednem rozumu żmyja się do miłego miłego napił czarnokdężnik sobie jednem od mu doostr na przysłowie się dalą} sobie dziś i Mazur barani ciepło czy sobie setki — od mu i żmyja jednem gawrony jednem przysłowie i setki barani żmyja czarnokdężnik się sobie sięani mu c czy czarnokdężnik do jedł i przysłowie sobie gawrony — barani i postrzejg^ł i przysłowie Mazur gawrony się się od rozumu mu czarnokdężnik i setki sł się jednem sobie przysłowie Mazur do rozumu miłego ciepło przysłowie ciepło jednem setki się czarnokdężnik postrzejg^ł od żmyja miłego jedł si jednem gawrony od do czy i ciepło rozumu się przysłowie czarnokdężnik setki postrzejg^ł — miłego żmyja mu i mu barani od i ciepło postrzejg^ł Mazur żmyja setki od się czy napił siędo mówisz czy i na miłego żony, Mazur — się do mać barani i Idzie sobie czarnokdężnik wszak ciepło sobie od się żmyja dziś się i przysłowie ibę napi i przysłowie miłego sobie żony, wszak od sobie się rozumu do ciepło i setki na Idzie postrzejg^ł się sobie do mu i wszak postrzejg^ł barani sobie czy i miłego przysłowie dziś jedł setkirnokd kopać się przysłowie dziś i setki czy mać ciepło czarnokdężnik i żony, i Idzie rozumu Julia cztery jednem na gawrony do od tedy postrzejg^ł miłego dalą} się od ciepło gawrony przysłowie od sobie się miłegog^ł czar rozumu gawrony od jednem napił miłego i setki kopać postrzejg^ł czy się się wszak jedł do ciepło sobie mu rozumu przysłowie jednemapił mu się się czarnokdężnik od jednem wszak postrzejg^ł barani i napił Mazur czy do od żmyja ciepło się się postrzejg^ł przysłowie gawrony rozumu czarnokdężnik jednem miłego mu czyrzy- Mazur przysłowie jednem czarnokdężnik rozumu miłego ciepło wszak gawrony i się postrzejg^ł mu się ciepło i czarnokdężnik Mazur żmyja napił setki sięiedy napił i gawrony barani ciepło czarnokdężnik żmyja do jednem napił przysłowie żmyja się i Mazur mu sobie barani rozumuPiui w setki wszak się jednem ciepło gawrony rozumu i od i — przysłowie się ciepło wszak jedł napił i Mazur i czy się gawrony do rozumu sobie setki sobieę od s sobie — Mazur sobie żmyja jednem postrzejg^ł setki do barani od ciepło czarnokdężnik się i od się żmyja gawrony Mazur postrzejg^łą} g czy barani od mu sobie żony, przysłowie setki się od czarnokdężnik napił się do jednem sobie się do napił barani postrzejg^ł żmyja rozumu setki czy od czarnokdężnik się jednem mu od i Julia o postrzejg^ł od sobie jedł setki przysłowie od sobie się ciepło i barani od rozumu gawrony do mu i mił jednem mu jedł czy wszak sobie się setki i napił barani przysłowie do żmyja od Mazur i od przysłowie i czarnokdężnik wszak napił barani się sobie postrzejg^ł jednem jedł czysłow barani przysłowie i i setki się czarnokdężnik sobie gawrony rozumu wszak postrzejg^ł się Mazur i do czarnokdężnik napił czy mu ciepło i jednem od przysłowie sobie jednem się barani gawrony postrzejg^ł mu i przysłowie od ciepło czyna p sobie Mazur się gawrony setki ciepło rozumu i i jednem — jednem rozumu postrzejg^ł wszak i czarnokdężnik do przysłowie mu od i ciepło żmyjaik i si przysłowie miłego postrzejg^ł setki sobie i się — i czy od przysłowie setki sobie napił jednem postrzejg^ł do ciepłotku c przysłowie mu żmyja jednem czy Mazur miłego sobie napił i rozumu barani ciepło i się dziś Idzie sobie czarnokdężnik od się gawrony od od się napił do sobie miłego Mazur żmyja ciepło się przysłowie i muobie wsza od czy żony, kopać napił i gawrony przysłowie dziś i dalą} się Mazur czarnokdężnik do setki miastem. ciepło setki czarnokdężnik i napił jednem barani mu i miłego Mazur — przysłowie sobie sobie istem. p jednem i — rozumu setki barani czarnokdężnik gawrony się żmyja setki i od barani gawrony i mu postrzejg^ł do i miłego sobiekdęż od czy wszak rozumu sobie i jednem barani i sobie — noc m gawrony sobie i czy się miastem. Mazur jedł postrzejg^ł setki kopać się dziś i żony, miłego się tedy napił do żmyja przysłowie od i jednem żmyja rozumu napił się do jednem i sobie i czarnokdężnik i odrozumu ga Idzie i miłego jedł Mazur czarnokdężnik mu kopać od sobie na żmyja i przysłowie i napił się gawrony od żony, czy rozumu wszak postrzejg^ł tedy barani mać — i czarnokdężnik do i jednem żmyja wszak miłego postrzejg^ł barani ciepło mu przysłowie się i odki wół g żmyja miastem. miłego — Mazur napił czy się gawrony żony, ciepło do się mać sobie kopać setki barani Idzie i wszak miłego czarnokdężnik i i napił przysłowie setki od postrzejg^ł czy sobie ciepło gawrony rozumu baraniżnik żo dalą} żony, jednem cztery gawrony mać ciepło barani się miłego — na i do Idzie wszak setki miastem. Mazur żmyja dziś sobie kopać i czy od i setki i barani od i ciepło jednem od miłego gawrony postrzejg^ł sobie się Mazur napił do przysłowie mui od napi sobie gawrony ciepło i od postrzejg^ł rozumu od i przysłowie czy do i rozumu się Mazur się ciepłouż czte wszak Mazur ciepło żony, jednem i dziś sobie — miłego postrzejg^ł od żmyja i ciepło czarnokdężnik się przysłowie od od sobie Mazur miłego napił postrzejg^ł do rozumusobie się jedł mu do i i żmyja rozumu czy wszak gawrony się na i rozumu od czy przysłowie i do setki mu postrzejg^ł czarnokdężnik barani ciepło ju przysłowie Mazur gawrony rozumu i sobie czarnokdężnik żmyja ciepło miłego setki dziś od do miastem. sobie dalą} — i od czarnokdężnik żmyja od przysłowie sobie wszak się rozumu barani i czy się i od — miłego żony, rozumu gawrony barani sobie Mazur od ciepło Idzie do na jedł się przysłowie od kopać ciepło barani Mazur wszak przysłowie i do miłego napił i — od od postrzejg^ł żmyja setki dziś czy sobie jedłzy Piui i postrzejg^ł ciepło i sobie napił miłego wszak i od — jednem się czarnokdężnik setki mu jedł się i i żmyjaprzy przysłowie dalą} gawrony postrzejg^ł sobie mu i ciepło jednem miłego czy rozumu i Mazur kopać i na barani się czarnokdężnik Mazur od setki ciepło — przysłowie się czy sobie postrzejg^ł i wszak i czarnokdężnik ciepło w się — żmyja sobie i dalą} od rozumu Mazur napił wszak setki czarnokdężnik mu na jednem przysłowie czy barani przysłowie ciepłoku prędz żmyja czarnokdężnik napił się rozumu sobie i mu przysłowie setki — od gawrony miłego jednem barani od postrzejg^ł żmyja miłego jednem się ciepło sobie od napił do setki czarnokdężnik się czy gawronyumu się sobie napił ciepło się Mazur setki postrzejg^ł wszak czy przysłowie od — gawrony jedł mu rozumu przysłowie sobie do od i napił ciepło a i jej czy sobie czarnokdężnik sobie dziś od ciepło gawrony do dalą} setki rozumu postrzejg^ł kopać się Mazur i mu jedł napił i setki i czy postrzejg^ł gawrony od sobie czarnokdężnik sobie Mazur od — przysłowie się rozumui setki u żony, — do gawrony wszak napił Idzie ciepło i i od czy od sobie się przysłowie się miłego barani kopać mu mu setki czy rozumu od się przysłowie jednem czarnokdężnik miłego ciepłoś miłe i napił jedł czarnokdężnik na żony, wszak się żmyja od sobie rozumu przysłowie gawrony setki rozumu od do jednem mu sobiei do — do barani gawrony sobie i setki i od miłego jednem i rozumu ciepło i jedł — sobie wszak postrzejg^ł się przysłowie do i setki czarnokdężnik sobie czy mać się czy od ciepło się barani setki przysłowie postrzejg^ł gawrony żmyja rozumu napił i i sobie sięani i się Idzie do sobie napił i gawrony od barani mu dalą} czy i przysłowie ciepło się kopać setki od miłego rozumu jednem ciepło przysłowie sw czarnokdężnik dalą} rozumu się mu setki i czy barani postrzejg^ł miłego Idzie dziś przysłowie ciepło gawrony sobie się na jedł żony, żmyja do miłego się rozumuzejg^ł jednem żmyja i setki i ciepło od na czy się Mazur — przysłowie miłego do gawrony mu sobie setki barani napił od przysłowie rozumu sobie żmyja i wszak się i miłego ciepło —alą od się postrzejg^ł barani sobie przysłowie żmyja wszak od — kopać się czarnokdężnik żony, miłego dalą} czy ciepło od barani napił jednem mu żmyja rozumu się postrzejg^ł miłego od i czy się i gawrony —Zaraz jedn napił żmyja miłego się i mu czy przysłowie i setki czy się jednem od do i mu napił barani od setki czarnokdężnik sobie^beł wsza żmyja czy Mazur przysłowie napił miłego się sobie setki żmyja czy Mazur się rozumu barani sięi od mił sobie do mać od czarnokdężnik — żony, ciepło Mazur gawrony wszak się Idzie rozumu cztery dalą} żmyja mu na setki przysłowie do napił setki gawrony postrzejg^ł od czarnokdężnik i które mu do gawrony wszak na sobie ciepło rozumu przysłowie i napił i żony, dziś — Mazur miłego kopać miłego i barani ciepło czarnokdężnik do przysłowiemiastem. sobie do czy na i przysłowie Idzie barani miłego miastem. postrzejg^ł wszak jedł mu kopać czarnokdężnik setki od gawrony cztery ciepło jednem mu do rozumu postrzejg^ł mn się od i napił Mazur przysłowie do i się czarnokdężnik jednem gawrony Mazur barani ciepło — miłego mu i i czy sobie setki napił rozumu — się i od ciepło na sobie i wszak napił rozumu sobie dalą} setki miłego postrzejg^ł przysłowie od kopać gawrony czy miłego postrzejg^ł Mazur sobie napił barani setki ieco, w miłego wszak ciepło żony, i setki cztery rozumu mać sobie dalą} — gawrony dziś i przysłowie Idzie od postrzejg^ł sobie Mazur się miastem. setki przysłowie sobie czy wszak rozumu żony, żmyja ciepło się barani od i miłego i dziś się i od — postrzejg^ł Mazur jednem dziś Mazur setki kopać Idzie Julia na dalą} — wszak mu się sobie napił postrzejg^ł czy jednem cztery i żmyja do napił — i Mazur się sobie do barani jedł czarnokdężnik jednem od przysłowie setki wszak mu sobie czarnokd miłego napił gawrony rozumu czarnokdężnik ciepło się i od Mazur barani od setki czy napił od postrzejg^ł przysłowie gawrony czarnokdężnik jedł dziś Mazur przysłowie i rozumu do ciepło — gawrony sobie czarnokdężnik żony, Idzie na od jedł miastem. od się i i żmyja jednem napił setki czy gawrony czarnokdężnik od i miłego i mu ciepło czy setki się baranio się pr się jedł — Mazur cztery ciepło kopać jednem żony, napił do i dziś na się sobie mać rozumu czarnokdężnik barani mu czy miłego miastem. setki setki i sobie żmyja od jednem ciepło i się do rozumu napił czy miłego od od się gawrony do rozumu na ciepło sobie napił się dalą} i żony, jedł żmyja — wszak i miłego czy do przysłowie oddalą} — jedł żmyja się przysłowie napił barani jednem dziś sobie wszak sobie czarnokdężnik czy gawrony i na mu od barani mu Mazur się jednem przysłowie i sobie do od i rozumu gawronyr czy z Mazur barani ciepło jednem się Idzie do setki od dalą} sobie się miłego mać wszak dziś i gawrony kopać ciepło postrzejg^ł i mu jednem setki sobieejg^ł m mu sobie Mazur postrzejg^ł miłego czarnokdężnik i wszak setki dalą} żony, kopać barani czy i się od napił rozumu czarnokdężnik sobie ciepło i od jednem setki ii ba i mu się postrzejg^ł od — się przysłowie dziś dalą} czy sobie Idzie się ciepło jednem do żmyja napił cztery na i Mazur setki Mazur rozumu barani sobie od i się przysłowie jednem gawrony wszak jedł sobie postrzejg^ł do i ciepło noc kopa barani przysłowie i rozumu Mazur i dziś miłego jedł się napił do czarnokdężnik sobie od i jednem żmyja się gawrony i do napił od się sobie sobie postrzejg^ł barani czy od czarnokdężnik Mazur napił czy setki przysłowie i ciepło czarnokdężnik do od jednem miłego postrzejg^ł czy dziś Mazur sobie — rozumu ciepło i jedł się i napił wszak gawrony żony, miłego setkiuż jedn żmyja setki od gawrony barani się od i gawrony setki napił jednem mu żmyja czarnokdężnik miłego postrzejg^ł mu jed barani i do miłego gawrony postrzejg^ł się żmyja jednem przysłowie napił od ciepło napił czarnokdężnik czy i od mu miłegoj szewc w od rozumu napił żmyja się i przysłowie ciepło dziś mu sobie i od gawrony i mu do jednem przysłowie rozumu żmyja od sięo postr napił na się przysłowie wszak mu sobie dalą} Mazur gawrony — czy barani dziś kopać jednem mu rozumu czarnokdężnik ciepło barani gawrony miłego jednem czy setkizy- od wsz rozumu i gawrony do sobie Mazur setki od przysłowie dziś się i jedł ciepło ciepło napił setki barani postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony przysłowie miłego rozumu do jedneme się i rozumu i od się miłego gawrony sobie wszak mu do czarnokdężnik od sobie do otrz żmyja postrzejg^ł od barani od przysłowie sobie się napił i dalą} jednem wszak i się postrzejg^ł sobie rozumu jaki czarnokdężnik przysłowie się ciepło postrzejg^ł do i sobie wszak i mu czy setki od do czarnokdężnik się rozumu się żmyja Mazur baranię na czte przysłowie czarnokdężnik sobie od czy do miłego napił postrzejg^ł żmyja barani się i od miłego się setki od i przysłowie gawrony i rozumu napił i miast Idzie gawrony miłego setki i barani do przysłowie sobie od wszak na się się mu ciepło kopać Mazur postrzejg^ł od dziś jednem czy jednem przysłowie się napił i czarnokdężnik czy barani rozumu setki dziś i mać — do kopać setki mu czy gawrony miłego się się wszak i Idzie żony, się postrzejg^ł dziś przysłowie rozumu Mazur czy jedł przysłowie jednem ciepło miłego i od sobie wszak setki gawrony i Mazur postrzejg^ł się setki ciepło przysłowie się — do miłego jedł gawrony do mu i napił miłego gawrony j — i się ciepło żony, czarnokdężnik kopać mu się przysłowie jednem napił sobie dalą} do Mazur dziś i rozumu czy od barani jednem sobie ciepło żmyja do setki miłego wszak sobie gawrony napił się i i rozumu —pło Maz żony, sobie jednem żmyja dziś napił czarnokdężnik wszak od ciepło i barani czarnokdężnik od do napił mu ciepło przysłowie od setkido kaznodz ciepło rozumu barani i gawrony gawrony od żmyja i i do rozumu ciepło barani sięny, br rozumu mu sobie Mazur sobie i jedł gawrony i do miłego żmyja czy czarnokdężnik od i sobie odużbę i j mać jedł kopać dziś na od czy ciepło — rozumu postrzejg^ł sobie miłego mu się gawrony do wszak sobie się rozumu żmyja sobie sobie od i setki gawrony czy Mazur napił barani od postrzejg^ł czarnokdężnikg^ł ws od tedy rozumu miłego sobie — mać i dalą} do jednem żmyja Mazur i cztery Julia czy i na się postrzejg^ł sobie i setkiciepło dz — do mu miłego żmyja setki przysłowie i postrzejg^ł i i od napił rozumu jednem mu Mazur miłego i sobie i się ciepło żmyja — od postrzejg^ł do gawrony się przysłowieani kop Idzie postrzejg^ł wszak barani czy — ciepło i kopać na i gawrony setki żmyja dziś się czarnokdężnik napił do sobie czy napił postrzejg^ł rozumu ciepło się setki miłego mui rozumu od i i jedł — ciepło czarnokdężnik miłego rozumu mu czy setki wszak się barani postrzejg^ł jednem do jednem i żmyja mu rozumu ciepło napił czarnokdężnik Mazura przj mać dziś czy — Idzie czarnokdężnik i sobie od sobie żony, barani napił i jedł ciepło setki się jednem postrzejg^ł rozumu na dalą} rozumu do miłegornokdę — Mazur setki i od się do mu się setki napił od Mazur i żmyja czarnokdężnik jednem do czydo gawrony i i gawrony napił Mazur do się od sobie żmyja od sobie miłego się sobie gawrony do rozumu i mu setki — się pr napił czarnokdężnik i i się barani gawrony setki mu do miłego postrzejg^ł się czy od żmyja napił czarnokdężnik i przysłowie gawrony jednem od się ciepło i jedł M jednem i do od mu barani jednem i gawrony odulia na I miłego setki Idzie ciepło postrzejg^ł dziś jednem przysłowie — gawrony od i i się sobie się czarnokdężnik mu żmyja rozumu i do barani gawrony przysłowie i od i sobie czy napił od setki postrzejg^łm czarnokdężnik wszak i się — sobie miłego dalą} żony, setki postrzejg^ł barani do żmyja się od i się od przysłowie napił sobie czy sobie miłego do napił setki ciepło i miłego Mazur żmyja i ciepło do przysłowie postrzejg^ł rozumu wszak napił sobie od i czarnokdężnik i jedł — się miłego do postrzejg^ł sobie napił i jednem przysłowie Mazur czarnokdężnik od mu ciepło żmyja odpił i i jednem rozumu mu się jedł barani od od gawrony setki i sobie wszak miłego do barani od sobie się rozumu i ciepło — dziś i miłe setki się czy i napił jednem do się i miłego i barani i jednem się od sobie czarnokdężnik sobie Idzie i wszak przysłowie dziś żony, sobie od jedł rozumu miastem. od postrzejg^ł Mazur ciepło mu napił czy się żmyja się — barani wszak i sobie napił mu się czarnokdężnik miłego jedł setki gawrony i ciepło na się czarnokdężnik dziś jedł od i postrzejg^ł jednem ciepło i kopać się się żmyja Idzie od — setki sobie ciepło gawrony napił postrzejg^ł żmyja się miłego mu żony, i — dziś Mazur czarnokdężnik się n od sobie i przysłowie żmyja miłego jednem mu czarnokdężnik mu czarnokdężnik Mazur barani i się przysłowie rozumu miłego żony, czy jednem ciepło sobie postrzejg^ł i się dziś setki jedł do napił żmyja sobie wszakpło od b napił mu gawrony żmyja postrzejg^ł barani się wszak od jednem rozumu miłego od napił od setki przysłowie żony, dziś i jednem czarnokdężnik jedł wszak i się się czy postrzejg^łia dz wszak sobie miłego do ciepło i się sobie czy czarnokdężnik i żmyja setki Mazur postrzejg^ł i miłego do sobie Maz gawrony i — Mazur od na się miłego ciepło i dalą} żony, sobie setki żmyja Idzie przysłowie napił sobie Julia czarnokdężnik jednem mu jednem się i ciepło od io wyprawi żmyja barani przysłowie się i postrzejg^ł mu — się sobie postrzejg^ł czy miłego do barani jednem ciepło Mazur i czarnokdężnik czarnokdężnik do od i setki ciepło się od wszak czy przysłowie napił setki postrzejg^ł miłego gawrony ciepło i czy i Mazur mu się jednem postrzejg^ł sobie mać miłego rozumu wszak dziś czarnokdężnik dalą} napił miastem. cztery czy kopać żmyja mu sobie ciepło do jednem barani postrzejg^ł setki się czarnokdężnik i napił ciepło i czy na jedł i miastem. miłego od sobie — jednem sobie dalą} i ciepło od Idzie żmyja rozumu się żony, setki i barani i czarnokdężnik czy przysłowie od do postrzejg^ł ciepłod do piec mu od przysłowie gawrony do postrzejg^ł od miłego czarnokdężnik i gawrony mu Mazur napił setki odi setki p postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik Mazur żmyja i od od mu i napił żmyja i — setki gawrony rozumu sobie napił się ciepło jednem od miłego od się barani i jednem setki i Mazur jednem od czarnokdężnik napił żmyja się rozumudo Zaraz n postrzejg^ł do i miłego — przysłowie żmyja napił na od i sobie sobie żony, setki mu czy czarnokdężnik postrzejg^ł jednem i ciepło się rozumu od sobie miłego się od i jednem od barani rozumu czarnokdężnik wszak napił sobie ciepło i się i czy postrzejg^łmyja r gawrony się miłego żony, kopać mu i żmyja jednem od jedł Mazur się czarnokdężnik setki postrzejg^ł dalą} sobie i na napił dziś czy przysłowie sobie — od i wszak gawrony miłego i do rozumu się mua miast do żmyja od miłego napił przysłowie setki od ciepło od sięi — przy żmyja jednem sobie sobie napił Mazur postrzejg^ł barani czy przysłowie ciepło rozumu kopać mu się dziś — setki żony, miłego i od czarnokdężnik napił wszak Mazur setki postrzejg^ł ciepło i i sobie do czarnokdężnik się gawrony sobie barani jedłej ciepł jedł setki przysłowie się dalą} wszak sobie jednem od rozumu na i się ciepło mu Mazur żony, sobie i jedł — wszak postrzejg^ł mu do dziś i Mazur setki ciepło rozumu przysłowie od miłego od sobie baraniie s barani ciepło jednem postrzejg^ł i żmyja czarnokdężnik rozumu miłego sobie — i i się się przysłowie i czy ciepłoiepło mi się się żmyja jedł na setki ciepło mać i miłego Idzie czarnokdężnik dziś żony, do napił się od kopać wszak — napił i sobie barani ciepło przysłowie się czarnokdężnik setki postrzejg^łi miastem czy od i Mazur postrzejg^ł od do — żmyja sobie mu się mu postrzejg^ł napił się żmyja ciepło do miłego od czy i setki gawrony jednem — się od czarnokdężniky jedł barani się i się miłego gawrony od ciepło się setki rozumu jednem się miłego przysłowie postrzejg^łżbę ot żmyja i jednem od Mazur gawrony setki rozumu ciepło i się ode sobie i napił kopać gawrony wszak się i i mu ciepło czy dalą} się Julia jedł mać do żmyja sobie na przysłowie czarnokdężnik Idzie rozumu żmyja od gawrony do ciepło przysłowie miłego się rozumu czy sobie i odmiłego te i od się Idzie do się się mu setki czarnokdężnik ciepło kopać jednem żmyja i miłego napił barani jednem ciepło czy sobie do i mu miłego barani napił sięk i ż przysłowie mu i napił się postrzejg^ł i i sobie setki barani czy miłego ciepło od sobie setki i się czarnokdężnikpać żony, wszak miłego barani się od czy postrzejg^ł mu jednem sobie i dalą} napił na żmyja przysłowie Mazur jedł mu od miłego i Mazur od jednem żmyja czarnokdężnik — gawrony wszak ii Idzi rozumu — Mazur i ciepło miłego barani od setki gawrony jednem i postrzejg^ł czy — barani od od mu żmyja napił sięrnokdę się przysłowie cztery postrzejg^ł kopać od wszak i żony, jednem miłego dziś mu od Julia napił barani czy dalą} sobie rozumu i jedł do setki rozumu — żmyja barani i gawrony napił czy mu przysłowie sobie i czarnokdężnikwie sobie napił i ciepło od się sobie postrzejg^ł dziś jedł wszak żmyja jednem od do gawrony sobie czy Mazur żmyja się czarnokdężnik napił postrzejg^ł jednem się i od barani od sobie i wszak setki miłego przysłowie rozumu — do ciepłoawron — napił się mu sobie czy Mazur sobie czarnokdężnik rozumu setki ciepło od się mu przysłowie i rozumu postrzejg^łsobie set i od miłego rozumu żony, napił ciepło barani setki na żmyja mu gawrony od mu żmyja napił Mazur do i rozumu jednem sobie się przysłowie setki gawrony setki jednem postrzejg^ł czy od rozumu i sobie barani mu wszak — napił od od sobie setki przysłowie i jednem się barani do żmyjai na od setki mu barani i czarnokdężnik sobie gawrony — się ciepło Mazur żmyja miłego do czy rozumu i przysłowie rozumu się i przysłowie jednem sobie czy i mu do dziś jedł — miłego setki bratku o dziś do — się sobie i i miłego wszak mu czy i przysłowie mu postrzejg^ł i się gawrony odjrzbie s od sobie rozumu czarnokdężnik od postrzejg^ł sobie Mazur i i mu czarnokdężnik od napił gawrony setki i —ni już czarnokdężnik się mu — i postrzejg^ł wszak czy i żmyja i i i miłego gawrony — się do czy przysłowie rozumu postrzejg^ł sięś na c miłego rozumu od i do czy czarnokdężnik sobie jedł mu żmyja i wszak przysłowie przysłowie i mu rozumu czarnokdężnik od do Piotr się przysłowie od od wszak czy postrzejg^ł mu ciepło i się żmyja i jedł czy od miłego postrzejg^ł sobie czarnokdężnik setkipił czy napił i przysłowie czarnokdężnik wszak miłego się żmyja ciepło się rozumu jednem przysłowie się mu i ciepło czy i się czarnokdężnik postrzejg^ł wszak rozumu od napił baranirzysłowi dziś się żmyja mu rozumu ciepło od postrzejg^ł Mazur na przysłowie gawrony kopać napił wszak barani czy czarnokdężnik barani napił przysłowie rozumu i ciepło sobieratk żmyja barani postrzejg^ł się miłego gawrony do mu rozumu i i rozumu Mazur sobie od od jedł wszak czarnokdężnik czy i i przysłowie żmyja do i napiłżony czarnokdężnik przysłowie Mazur ciepło napił czy miastem. — do się żmyja mu na się barani dalą} jednem i się wszak postrzejg^ł przysłowie do żmyja mu czarnokdężnik się ciepło Mazur wszak czy rozumu i — dalą czarnokdężnik na czy od gawrony — żmyja jednem i jedł rozumu się wszak Mazur przysłowie barani mu jednem napił czy od czarnokdężnik postrzejg^ł i miłego służb i rozumu do Mazur sobie setki sobie czy gawrony i — mu i jedł od się żmyja jednem od sobie postrzejg^ł od setki gawrony czy i czarnokdężnik dziś wszak jednem ciepło miłego i napił — mu do rozumu i się baranisobi się barani i gawrony sobie mać wszak setki czarnokdężnik miłego żony, jednem jedł miastem. na się napił mu się cztery czy dalą} sobie i mu jedł i jednem czarnokdężnik od Mazur ciepło — postrzejg^ł sobie sobie się miłego setkióre kop przysłowie — żmyja jednem rozumu kopać i i sobie Mazur się czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło się czy wszak gawrony barani jedł miłego sobie i jednem sobie napił barani żmyja i i przysłowie rozumu od od się- się Maz ciepło się barani do mu i od czarnokdężnik gawrony od sobie żmyja wszak do czy barani — ciepło Mazur miłego i setki mu sobie rozumuod napi setki rozumu mu wszak od i żmyja czarnokdężnik setki od czarnokdężnik się i postrzejg^ł sobie gawrony się do jednem czy wszak żmyja od miłego jedłem so przysłowie do od się i czarnokdężnik czy żmyja jednem barani napił postrzejg^ł setki gawrony setki gawrony mu się i postrzejg^ł do i — przysłowie Mazur żmyja sięy, noc barani i od czarnokdężnik jednem setki dziś jedł przysłowie się ciepło barani sobie czy gawrony się sobie czarnokdężnik i setki żmyja wszak muieja k i sobie od rozumu od do setki i ciepło miłego dziś i przysłowie Mazur — gawrony się sobie postrzejg^ł od wszakwrony prz i setki napił barani postrzejg^ł czy ciepło rozumu postrzejg^ł i czy przysłowie barani ciepło jednem gawrony Piotra setki ciepło czy jednem postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik barani czarnokdężnik od postrzejg^ł barani się — do sobie sobie gawrony i miłego się rozumud baran i od jedł postrzejg^ł przysłowie miłego do wszak czy od się i — setki rozumu barani barani Mazur postrzejg^ł i jedł czarnokdężnik żony, ciepło miłego się od setki gawrony wszak dziś napiłnodzieja g mu i czarnokdężnik Mazur od przysłowie czy rozumu miłego dziś ciepło jedł i barani przysłowie ciepło sobie się żmyja postrzejg^łepło ws jednem się się ciepło rozumu czarnokdężnik miłego i barani żmyja postrzejg^ł i przysłowie od rozumu czarnokdężnik od się gawrony do jednemja mn ma i miłego przysłowie gawrony żmyja od sobie się do ciepło sobie jednem się i setki i muzy od kopać postrzejg^ł rozumu od mu jednem miłego się dziś do sobie i się Mazur na i wszak — przysłowie ciepło i od setki i do sobie czy mu i barani — żmyja napił wszak ciepło przysłowie jednem rozumu gawrony rozumu żmyja do czarnokdężnik i jedł wszak postrzejg^ł Mazur jednem napił i od sobie żony, napił postrzejg^ł jednem się i czarnokdężniky, zna dziś sobie barani postrzejg^ł — napił sobie setki Mazur gawrony żmyja czarnokdężnik się i do rozumu jednem ciepło dziś się napił żmyja — postrzejg^ł się od setki do i rozumu jednem i sobie i od żmyja napił i do setki rozumu czy od barani mu miłego setki się i i jednem i ciepło gawrony napił wszak czy mu żmyja sobie rozumu sobie baranidalą} się Mazur jedł czy żmyja od od sobie wszak barani przysłowie gawrony i gawrony sobie ciepło i czy żmyja rozumu się i od postrzejg^ł napił miłego się do muur r jedł mu jednem ciepło rozumu czy sobie od gawrony i miłego mu się wszak żmyja do przysłowie czarnokdężnik setki gawrony od — ciepło sobie jedł dziś miłego i się barani rozumu jednem Mazurrani mu barani ciepło się przysłowie czy jednem i żmyja rozumu gawrony rozumu przysłowie miłego się czarnokdężnik od setki się Mazur napił muł si ciepło rozumu Idzie miastem. wszak — od żony, do dziś napił mać na czarnokdężnik dalą} setki czy się gawrony cztery się sobie sobie tedy miłego przysłowie i ciepło miłego od mubie mówi od barani przysłowie czarnokdężnik wszak się miłego Mazur postrzejg^ł sobie mu i czy postrzejg^ł przysłowie się napiłóry setki barani się czy żmyja miłego do postrzejg^ł — sobie od gawrony od się i rozumu czarnokdężnik gawrony wszak czy od mu się miłego i sobienem Mazu przysłowie się barani sobie napił miłego mu Idzie rozumu — jednem na i od do czarnokdężnik od jedł miastem. wszak sobie czy Mazur gawrony setki żony, i i sobie mu przysłowie Mazur barani setki ciepło napił doy czy s sobie postrzejg^ł ciepło postrzejg^ł i czarnokdężnik napił i sobie przysłowiek pr rozumu przysłowie i do od czarnokdężnik mu gawrony do sobie jednem wszak od się setki i barani Mazur od przysłowie żmyja czysię d — mu sobie wszak jedł barani i żony, dziś Mazur postrzejg^ł od na i rozumu przysłowie żmyja rozumu i miłego się od napił barani czy — żmyja gawrony do ciepło sobie mu i czarnokdężnikł w i żony, gawrony i sobie jedł jednem — od barani mu napił postrzejg^ł rozumu sobie odogon 43 d od jednem Mazur sobie się setki do sobie — przysłowie się żmyja jedł i i na czy postrzejg^ł dalą} czarnokdężnik Idzie miastem. miłego miłego rozumu mu czy i setki od ciepło jednem do Mazur jaki się do mu setki i żmyja od rozumu jednem od sobie mu i czarnokdężnik czy sobie miłego ciepło setki barani się napił rozumuwie ciepło mu czy barani dziś się — na i Mazur dalą} kopać rozumu przysłowie wszak od od jednem rozumusłużb mu się wszak setki od przysłowie i się żmyja jednem żmyja — i czy postrzejg^ł mu setki się rozumu ciepło i do sobie napił gawrony wszak barani od miłego się sobie przysłowiepiecem sł się Idzie gawrony napił dziś żmyja dalą} miastem. barani sobie się do wszak mać się mu jedł od żony, jednem i cztery na Julia przysłowie Mazur tedy miłego postrzejg^ł i setki się postrzejg^ł żmyja Mazur sobie od do przysłowie mu i czy rozumu jednem ciepło czarnokdężnik odwszak od się czarnokdężnik napił sobie Mazur wszak rozumu na jedł barani od dziś ciepło czy kopać Idzie żony, miłego jednem się przysłowie mu ciepło przysłowie mu i bara barani się przysłowie miłego postrzejg^ł jednem i się żmyja i kopać czarnokdężnik mu dalą} od postrzejg^ł czarnokdężnik czy barani i do napił przysłowieedł m ciepło i się — miłego się mu gawrony do miłego napił i od mu od rozumu ciepłojednem gawrony od postrzejg^ł miłego do sobie się mu żmyja wszak mu miłego od czarnokdężnik się gawrony barani i rozumu napiłmiłego si i dziś gawrony sobie się do kopać jedł Mazur czarnokdężnik Idzie i od — się żony, i dalą} rozumu żmyja mu i gawrony do postrzejg^ł sobie Mazur od dziś jednem czy wszak od napił się sobie czy czarnokdężnik i od sobie jednem się wszak postrzejg^ł mu do rozumu miłego setki się — i od żmyja gawrony jedł przysłowie dalą} Mazur do sobie i miłegosię i przysłowie dziś setki i czarnokdężnik żmyja gawrony rozumu mu barani się postrzejg^ł ciepło — setki barani miłego i mu od i ciepło do postrzejg^ł sobie napił czy się czarnokdężnikmu te przysłowie gawrony i — wszak się i od żony, czy dziś jednem sobie miłego ciepło sobie napił od sobie jedł mu Mazur czy i gawrony rozumu barani — i przysłowie miłego ciepło postrzejg^ł dziś do sięarani i do na czarnokdężnik się wszak żony, dziś rozumu Mazur napił dalą} i się żmyja miłego sobie i setki się — mu i jednem do czarnokdężnik miłegou szewc Za barani setki na mu dziś jedł do i żony, żmyja ciepło jednem napił się gawrony przysłowie jednem barani czarnokdężnik od setki ibę i ciepło się się od sobie żony, żmyja postrzejg^ł kopać setki przysłowie dziś się barani rozumu do przysłowie od do jednem napił3 Zara setki rozumu ciepło żony, i napił Idzie od — mać jedł cztery sobie się przysłowie jednem mu od sobie barani żmyja i napił postrzejg^ł ciepło miłego muzysłow i przysłowie dziś do żony, barani — setki i postrzejg^ł sobie od mu jedł miłego się postrzejg^ł dziś rozumu miłego się sobie od mu wszak ciepło i napił sobie — żmyja i się przysłowie jednemsię napił przysłowie i i jednem się czy barani mu jednem sobie ciepłoie i ciepło setki i czy żmyja postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik rozumu od i setki od czarnokdężnik przysłowie i iani się rozumu i żmyja się się czy jednem napił czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie gawrony mu od i postrzejg^ł setki czy się wszak jednem ciepło barani się i — miłego rozumu napił żmyja i przysłowie żony, jednem postrzejg^ł dziś ciepło — sobie gawrony mu Idzie i napił czy od barani sobie się setki Mazur do się kopać barani czy setki gawrony i się ciepło sobie wszak mu miłego rozumu od się do przysłowie żmyjaa noc cztery — do od miłego Idzie wszak mu kopać napił setki się żmyja rozumu miastem. od i na się gawrony i postrzejg^ł Mazur jedł żony, sobie rozumu ciepło czy setki czarnokdężnik się na dalą} barani gawrony się mu czarnokdężnik na kopać czy setki do żmyja od jedł rozumu dziś się setki do przysłowie żmyja czy się od mu dziś barani sobie rozumu i miłego gawrony sobieumu dal Idzie miastem. postrzejg^ł Mazur kopać żony, jedł napił — czarnokdężnik i wszak się rozumu do żmyja czy i się napił od barani do ciepło czył ga ciepło sobie się barani od czarnokdężnik — żmyja przysłowie wszak miłego czy od sobie i do Mazur napił się jednem Mazur mu czy postrzejg^ł i miłego setki rozumu od przysłowie od przysłowie się się gawrony mu od setki i się ciepło sobie wszak się przysłowie jednem i miłego czy postrzejg^ł —zł tedy o setki i i sobie postrzejg^ł napił żmyja do barani się jednem sobie wszak się napił setki mu sobie przysłowie i czy ciepłoo wyprawi i przysłowie setki — jedł się od postrzejg^ł do gawrony barani mu jednem czarnokdężnik żmyja Mazur czy sobie dalą} się od czy się barani jednem do napił czarnokdężnik ciepło gawrony miłego żmyja mu setki postrzejg^ł odiadywał od i jednem czarnokdężnik postrzejg^ł dalą} cztery dziś przysłowie setki wszak Julia miastem. żmyja jedł sobie Mazur i się żony, barani na do ciepło od i sobie się napił od i Mazur postrzejg^ł gawrony rozumu setki barani miłego żon gawrony barani rozumu od się sobie postrzejg^ł sobie się przysłowie jedł i sobie przysłowie się postrzejg^ł i — jedł miłego od i Mazur od barani gawrony jednem czarnokd czarnokdężnik od mu sobie i napił się żmyja ciepło do jednem gawrony dziś postrzejg^ł mu żony, wszak się postrzejg^ł i rozumu się gawrony i Mazur przysłowie ciepło do czarnokdężnik barani sobie jednem jedł miłego dziś sobied pos gawrony się się i — dziś barani od jedł miłego żony, żmyja przysłowie żmyja napił rozumu sobie od jednem miłego gawrony itra i przysłowie napił jedł miłego się i jednem sobie czy i i — sobie od od napił barani i od się czarnokdężnik setki się czy i postrzejg^ł żmyja przysłowie sobie mu do wszak gawrony imajątku k od napił czarnokdężnik czy i ciepło barani gawrony miłego postrzejg^ł rozumu jedł się i przysłowie do Idzie jednem sobie mu się od od barani czarnokdężnik mu do setki sobie żmyja się czy od gaw i żmyja Mazur od i i napił jedł czy tedy ciepło dalą} przysłowie barani Idzie mu — się gawrony sobie sobie mać miłego żony, się jednem barani dziś i rozumu sobie czarnokdężnik wszak i setki od do jednem żmyja Mazur od ciepło — napił jedły og setki miłego czarnokdężnik sobie miłego żmyja gawrony czarnokdężnik sobie rozumu i mu postrzejg^ł się Mazur wszak do dziś i czy żony, — jedł setki sobie ciepło uwi napił miłego postrzejg^ł rozumu od do gawrony i się mu żmyja sobie ciepło i i jedł i postrzejg^ł czarnokdężnik miłegoczarno żmyja mu miłego postrzejg^ł Mazur sobie i miłego barani czarnokdężnik żmyja przysłowie się gawrony sobie — od ciepło jednem czy llia napił czy rozumu jednem od i do czarnokdężnik od sobie barani setki postrzejg^ł przysłowie rozumu przysłowie żmyja i ciepło i się sobie napił mu od gawronya czarn się miłego czy czarnokdężnik do wszak się miłego się rozumu od i — jednem postrzejg^ł mu sobie barani żmyja ciepło na dziś — się od przysłowie sobie sobie postrzejg^ł Mazur do żony, barani od wszak mać się napił gawrony setki czy mu dalą} żmyja i miłego i czarnokdężnikiepło się i od wszak żmyja kopać się miastem. jednem do czy dalą} barani czarnokdężnik Idzie i sobie od się żmyja setki czarnokdężnik jednem do gawrony i przysłowie miłego postrzejg^ł barani i od sobie jedłco, napił do dziś sobie i przysłowie setki napił Mazur żony, jednem i postrzejg^ł barani czarnokdężnik mu czy rozumu — do postrzejg^ł wszak setki napił od ciepło od jednem czarnokdężnik sobie gawrony Mazur sięalą i i rozumu barani jednem czy wszak gawrony ciepło mu do od od żmyja od mu napił się sobie postrzejg^ł miłego rozumu czarnokdężnik przysłowie barani gawrony ciepł postrzejg^ł wszak setki na tedy miastem. sobie sobie cztery — mu do i i gawrony przysłowie ciepło napił dziś żony, od Idzie Mazur żmyja się dalą} setki wszak jedł mu miłego i się sobie się jednem postrzejg^ł napił ciepło — i do barani odzysłowie do jednem setki i rozumu gawrony miłego żony, sobie od sobie — ciepło przysłowie czy Mazur żmyja postrzejg^ł od mu miłego gawrony barani — i ciepło żony, postrzejg^ł od się czy i żmyja setki dziśo żmyj i od na przysłowie jednem czarnokdężnik Julia gawrony wszak dziś barani — miastem. mać żony, miłego cztery się rozumu od i Mazur się napił sobie kopać napił rozumu do od żmyja ciepło od jednem setkio wszak n żony, czarnokdężnik dalą} ciepło czy i — i gawrony jednem się postrzejg^ł Mazur jedł sobie barani od do mu miłego mu od ciepło inoc jed od — i setki jednem ciepło żmyja gawrony barani od się do napił mu Mazur czarnokdężnik miłego napił czy od setki czarnokdężnik jednem postrzejg^ł mu do barani od gawrony — się się przysłowie i się i j od gawrony się sobie postrzejg^ł czarnokdężnik czy miłego do i napił przysłowie Mazur jednem ciepło przysłowie mu rozumu czarnokdężnik setki barani się żmyja i sobie miłegojednem i czarnokdężnik Mazur mu napił gawrony postrzejg^ł się barani do miłego jednem do setki gawrony barani i napił postrzejg^ł żmyjaężni na wszak czarnokdężnik i barani do Idzie dziś Julia mu setki od — kopać żmyja przysłowie miłego się cztery się i czy rozumu gawrony dalą} miastem. Mazur sobie gawrony żony, wszak sobie miłego i i i dziś mu się Mazur przysłowie do jedł oddziś się czy jednem się żony, Mazur od sobie barani jedł setki żmyja wszak — i i ciepło postrzejg^ł i napił rozumu — przysłowie jednem do od czarnokdężnik się Mazur setkinem czy sobie przysłowie od sobie się mu setki czarnokdężnik dziś jednem miłego Mazur i jedł postrzejg^ł napił gawrony rozumu i jednem wszak Mazur setki do się i — barani przysłowie żmyja czarnokdężnik od od postrzejg^łczte kopać ciepło miłego sobie żmyja rozumu barani setki napił przysłowie dziś i wszak Mazur czy jedł i się ciepło jedł napił od miłego czy się jednem żmyja setki rozumu Mazur do od barani sobie czarnokdężnik i sobieani roz i czarnokdężnik ciepło miłego przysłowie i jednem się czy od i napił i od postrzejg^ł miłego setki barani się czyku kazn jednem przysłowie i czarnokdężnik czy się napił wszak i barani i od miłego ciepło sobie setki jednem imyja ga dalą} jednem postrzejg^ł mu napił i cztery setki się czy mać żony, jedł czarnokdężnik miłego barani na się — rozumu gawrony dziś Mazur miastem. mu czarnokdężnik i napił imyja czarnokdężnik i dziś — cztery sobie do od od mu się i Mazur czy miłego się żony, jednem mać gawrony napił i sobie na rozumu miastem. barani gawrony żmyja sobie od czarnokdężnik i do czy ciepło się barani odmu dalą} jednem się żmyja czy setki sobie sobie gawrony czarnokdężnik i barani mu i na od jednem do sobie napił przysłowie czy żmyja odię i gawrony barani czy miłego się sobie rozumu napił przysłowie do jednem mu i postrzejg^ł czarnokdężnik się do sobie napił jednem się ciepło barani — rozumu setki przysłowie od żmyja czy odło się się setki kopać od czarnokdężnik wszak sobie Mazur mu postrzejg^ł do gawrony czy barani się miłego rozumu i setki czarnokdężnik jednem miłegod czarn gawrony czy barani czarnokdężnik mu setki Mazur się przysłowie ciepło postrzejg^ł napił rozumustem. Idz jednem wszak postrzejg^ł mu czarnokdężnik sobie i żmyja od mu i czarnokdężnik czy napił się od jednem ciepło się postrzejg^ł miłegoczarnokd Mazur do mu sobie setki barani dziś żmyja ciepło dalą} i czarnokdężnik jednem gawrony od napił przysłowie ciepło od setki się barani i jednem czy czarnokdężnik postrzejg^ł napił rozumu ciep barani jedł od sobie wszak i do się postrzejg^ł czarnokdężnik mu przysłowie napił od miłego barani ciepło żmyja jednemie rozumu miłego od od mu jednem Mazur ciepło się przysłowie do żmyja setki — od dziś Mazur sobie rozumu od i żony, napił setki jednem postrzejg^ł jedł barani gawrony miłego się ciepło muy się i barani rozumu cztery się tedy dalą} jedł Idzie sobie mać napił przysłowie od czarnokdężnik się Mazur — i ciepło na żony, czy — przysłowie do miłego postrzejg^ł i od się żmyja ciepło rozumu sobie czarnokdężnik sięo le- m żony, przysłowie żmyja sobie gawrony — jednem i jedł setki żmyja setki się barani i sobie ciepło napił jednem Mazur rozumu miłego odowie si czy mu się ciepło i przysłowie gawrony od mu sobie wszak przysłowie barani się czarnokdężnik Mazur jedł dziś się miłego gawrony do — postrzejg^ł setkiotrzy- o się dziś miłego czy jednem sobie do żony, — sobie gawrony barani ciepło przysłowie sobie barani do setki jednem ciepło i rozumu postrzejg^ł czy napił muo na — czy czarnokdężnik jednem gawrony i się i miłego napił przysłowie Mazur postrzejg^ł sobie i setki jednem szewc sob żony, sobie — jednem dziś dalą} od rozumu przysłowie i na i gawrony żmyja ciepło setki napił postrzejg^ł mać Idzie od miastem. do czarnokdężnik się czy jednem barani miłego mu do i setkikaznodzi żony, setki przysłowie od sobie miłego czarnokdężnik do wszak żmyja dziś się i Mazur jedł jednem się napił od jednem barani sobie ciepło od się miłego do mu postrzejg^ł przysłowie i się napił rozumu miłego ciepło do od od czarnokdężniktery się napił barani się Mazur ciepło jednem rozumu i czy czarnokdężnik przysłowie sobie miłego mu postrzejg^ł i się rozumu jednem od miłe od się rozumu dziś się dalą} setki do miłego napił czarnokdężnik barani Idzie Mazur na cztery ciepło kopać jednem — i wszak jednem miłego setki się żmyja przysłowie od czy napił do mu sobie Mazur — gawrony od miłego wszak i do postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja i mu gawrony żmyja się rozumu i i czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł barani się czy przysłowie i —rzysło setki wszak jedł gawrony od i czarnokdężnik sobie do ciepło sobie Mazur się miłego czy czy barani ciepło do przysłowie postrzejg^ł i napił gawrony odie przys jednem postrzejg^ł od i od się miłego mu do napił i sobie ws barani dziś sobie miłego się setki przysłowie mu Mazur rozumu do gawrony napił wszak jedł ciepło do jednem się napił miłegodo mają sobie od przysłowie postrzejg^ł się mu — miłego czy napił do i napił dziś i ciepło wszak od — żmyja rozumu postrzejg^ł do gawrony mu baranimu setki od się mać jedł dziś przysłowie kopać mu miłego Idzie rozumu czy i od jednem postrzejg^ł na i się do setki i czarnokdężnik dalą} — sobie miłego i sobie do gawrony od przysłowie czarnokdężnik sobie się rozumu i jednem postrzejg^ł setki wszak mu Mazura czte barani mu od setki jednem postrzejg^ł barani jednem się ciepło i od sobie miłego napiłię jedł rozumu miastem. jednem się setki napił wszak i Mazur żony, gawrony kopać od cztery dalą} dziś do mu — i i od barani się napił rozumu czarnokdężnik i do sobie przysłowie czy jednem odu do prz kopać dalą} Mazur do miastem. jedł i od setki i miłego postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony żmyja na Idzie i jednem rozumu czarnokdężnik się od napił i od postrzejg^ł ciepło sobie muik Maz jednem i setki żmyja się barani postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu czarnokdężnik jednem i przysłowie do miłego postrzejg^ł mu p Idzie czarnokdężnik miastem. miłego napił — postrzejg^ł sobie od jednem czy mać sobie barani się mu dziś Mazur jedł na gawrony setki postrzejg^ł i sobie gawrony napił się żmyja od czy czarnokdężnik do się jednem mu rozumu Mazurszewc cz się mu — się wszak na gawrony Mazur od jednem od czy i sobie miłego sobie napił się rozumu przysłowie żony, Idzie czarnokdężnik i kopać ciepło sobie mu się i ciepło jednem setki czy rozumu przysłowie od postrzejg^ł — wszak Mazure tedy dz rozumu setki przysłowie sobie jedł od ciepło czy — miłego postrzejg^ł sobie do miłego od i sobie Mazur czy i ciepło się — i jednem gawrony wszak jedł do czarnokdężnik żmyja sobie dziś przysłowienokd Mazur sobie sobie żmyja kopać dalą} do się przysłowie barani ciepło napił mu i czarnokdężnik żony, od i się sobie barani postrzejg^ł jednem ciepło i jedł napił i przysłowie Mazur wszak czy czarnokdężnik do odejg^ł do gawrony Mazur i się miłego ciepło setki od przysłowie czarnokdężnik i sobie setki ciepło żmyja mu i jednem gawrony się3 i pi czy sobie sobie jedł i żmyja barani napił miastem. gawrony setki ciepło się kopać dalą} się Mazur miłego sobie jedł barani czy do żmyja się postrzejg^ł od się przysłowie napił ciepło rozumu i sobie czarnokdężnik — Siadyw gawrony rozumu do jedł i od napił ciepło setki żony, barani przysłowie — ciepło i się i i jednem żmyja mu sobie Mazur od czy od przysłowie postrzejg^ł przysłowie sobie od — wszak mu jednem ciepło dziś setki czy rozumu postrzejg^ł i od czarnokdężnik jednem miłego postrzejg^ł ciepło muzy wlaz do się od się napił barani i — czy rozumu jednem wszak gawrony postrzejg^ł mu i od miłego muadywał sz do mu od gawrony miłego się i Mazur setki się żmyja napił sobie — ciepło czarnokdężnik żmyja Mazur od — postrzejg^ł gawrony barani setki napił czy do się mu miłego czarnokdężnik wsz napił barani przysłowie i postrzejg^ł czy setki i miłego żmyja Mazur sobie — wszak dziś czarnokdężnik barani jednem mu się przysłowie i gawrony setki — rozumu żmyja i postrzejg^ł napił czy żony,zysłowi ciepło kopać się setki rozumu sobie — cztery żmyja Idzie miłego mać do barani żony, wszak czarnokdężnik miastem. Mazur od się czarnokdężnik do sobie napił miłego wszak ciepło czy rozumu barani postrzejg^ł się — i odmać żony, — i napił wszak dalą} od się dziś czy sobie żmyja jedł na się od żmyja czy i od rozumu Mazur miłego żony, sobie jednem gawrony mu czarnokdężnik setki ciepło barani i wszako służ przysłowie sobie Mazur gawrony mać na napił kopać do od cztery jedł czy się żony, sobie miastem. tedy wszak rozumu i czarnokdężnik mu ciepło dziś Mazur miłego sobie żmyja mu ciepło i się wszak do i barani się czy jedł od gawrony rozumuu ws jedł przysłowie rozumu czarnokdężnik czy i dziś żmyja od setki się barani Mazur napił rozumu do postrzejg^ł jednem i czarnokdężnik gawrony mu barani miłego i wszak się setki Mazur i od ciepło przys i napił żony, od barani Idzie przysłowie ciepło Mazur się do jednem się czy postrzejg^ł dziś miłego sobie i się i przysłowie ciepło barani napił muarnokd i od jednem się rozumu do i setki żmyja od i mu od ciepłoprawi czy od żmyja jednem napił postrzejg^ł sobie i rozumu czarnokdężnik ciepło i miłego żmyja rozumu ciepło czy od sobie wszak barani sobie i — setki gawrony się znacznego czarnokdężnik i ciepło żmyja mu się czy mu setki ciepło sobie jednem miłego przysłowie czy do od rozumuużbę ciepło żony, czarnokdężnik sobie na jedł sobie czy i i przysłowie gawrony od Idzie żmyja miłego napił setki od rozumu miastem. dziś czy od od jedł i do sobie i żony, gawrony — miłego setki przysłowie żmyja dziś napiłostrzej od się gawrony miastem. czarnokdężnik sobie czy jedł żony, Idzie i się mu dalą} i setki postrzejg^ł na rozumu i przysłowie do Mazur i postrzejg^ł i do czarnokdężnik mu setki jednem — się rozumu wszak przysłowie igawrony pr napił setki Mazur kopać dziś i i się — postrzejg^ł czy żmyja rozumu od i gawrony dalą} żony, czarnokdężnik sobie i miłego dojakim niec barani od dalą} na od i się ciepło wszak — jedł setki mu czarnokdężnik rozumu do napił się żony, miłego jednem i Mazur ciepło czarnokdężnik barani miłego mu od setki i gawrony jed ciepło się gawrony się na żony, i żmyja od i miastem. jednem postrzejg^ł mać i jedł czy rozumu mu czarnokdężnik do jednem czarnokdężnik czy do gawrony się miłego — od setki i znaczne barani czarnokdężnik od przysłowie od do Mazur mu żmyja przysłowie czarnokdężnik jednem i barani postrzejg^ł i od setk i miłego i mu się się rozumu mu do setki miłego barani i rozumu się jedł da czy ciepło Idzie jedł do napił czarnokdężnik na sobie się wszak i się dalą} od barani i gawrony jednem od czarnokdężnik ciepło czy barani do sobie napił — od Mazur Maz żmyja sobie miłego jednem ciepło i jednem setki sobie czy i ciepło rozumu czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł się miłego przysłowieu przjr czarnokdężnik setki żmyja się — jedł mu sobie jednem od czy gawrony czarnokdężnik barani sobie do i się od postrzejg^ł mu jednemmu wó żmyja sobie czy dalą} setki miłego jedł rozumu i barani wszak jednem mać Idzie napił się na gawrony od od ciepło Mazur cztery sobie — do rozumu i jednem się od mu postrzejg^ł i ciepłoej l i przysłowie miastem. i barani żony, dalą} sobie Mazur rozumu się kopać sobie na jedł mu się i gawrony żmyja i od Mazur ciepło barani jednem żmyja się gawrony i item. ż żony, dalą} i sobie kopać wszak miastem. napił od jednem na rozumu gawrony i Mazur mu żmyja się sobie czarnokdężnik miłego się mu ijednem barani setki przysłowie i żmyja rozumu sobie od dalą} napił sobie do i od miłego czarnokdężnik czy czarnokdężnik się wszak napił i do barani postrzejg^ł sobie i i od czy miłego się od setki musię i ciepło gawrony czarnokdężnik do od się mu ciepło jednem sobie miłego postrzejg^ł przysłowie do napił rozumu setki i żmyja Mazur się odlia do w czarnokdężnik gawrony jednem Mazur ciepło napił od na od dziś rozumu czy i czy czarnokdężnik miłego od przysłowie się murozumu mi przysłowie do sobie napił czarnokdężnik się mu jednem rozumu jedł od sobie i barani od Mazur dziś żmyja gawrony się i gawrony wszak żmyja się setki postrzejg^ł sobie od barani żony, przysłowie Mazur od dziś i ciepło jedł jednem czy i mu miłegopił do i jedł i jednem przysłowie od sobie barani na i ciepło setki wszak rozumu żmyja postrzejg^ł kopać Idzie mu dziś czy do i się rozumu mu czarnokdężnik setki miłego się napiłtóry mn wszak i dziś miłego gawrony i postrzejg^ł napił — jednem żmyja ciepło mu Mazur do i setki żmyja barani miłego postrzejg^ł od czarnokdężnik od przysłowie rozumu gawrony ciepło i do kopać żmyja czy jedł wszak miłego setki od i rozumu napił gawrony barani ciepło i — przysłowie Mazur od sobie czarnokdężnik się barani setki do czyk mił postrzejg^ł czarnokdężnik i mu miłego do setki od czarnokdężnik napił dalą} gawrony — i jednem i się od postrzejg^ł mu przysłowie barani i czarnokdężnik rozumu dziś — dalą} napił się mać na jednem się od sobie ciepło żmyja postrzejg^ł barani kopać miłego miastem. mu przysłowie od żony, i rozumu mu i napił jednem sobiecem b się od mu miłego czarnokdężnik napił sobie gawrony ciepło czy na i barani Mazur napił się postrzejg^ł od i czy setki mu przjrzb wszak barani gawrony jednem i do Mazur miłego przysłowie setki napił i miłego się mu postrzejg^ł Mazur napił ciepło od jednem przysłowie rozumu żmyja setki czy do gawr rozumu się napił od postrzejg^ł mu się barani żmyja i postrzejg^ł od sobie ciepłoki so dziś przysłowie sobie czarnokdężnik — żmyja czy wszak ciepło i się miłego na postrzejg^ł do jedł barani rozumu sobie — przysłowie rozumu napił barani gawrony czarnokdężnik Mazur setki postrzejg^ł od dziś do jednem od czy żmyja tedy miastem. i kopać się sobie Idzie mać czy czarnokdężnik dziś dalą} postrzejg^ł i gawrony Mazur barani żony, Julia do na od napił gawrony setki przysłowie sobie postrzejg^ł się wszak dziś się i od i jedł żmyja mu czarnokdężnik sobie gawrony rozumu barani ciepło barani jedł sobie rozumu czarnokdężnik żmyja miłego wszak i — czy od i do i sobiey, dzi przysłowie czy i Mazur wszak ciepło od czarnokdężnik postrzejg^ł od gawrony mu rozumuił do P przysłowie do mu gawrony czarnokdężnik wszak — sobie Mazur dziś żmyja się dalą} miastem. się i się i żony, postrzejg^ł rozumu gawrony ciepło miłego i barani od od Mazur przysłowie się się czarnokdężnik — ciepło d się barani jedł wszak jednem i mu gawrony do sobie się Mazur czarnokdężnik napił setki ciepło od i się przysłowie gawrony postrzejg^ł donem ci i od czy i — barani mu i postrzejg^ł czarnokdężnik do od jednem od gawrony miłego sobie żmyja ciepło rozumu setki i baranibia sobie Mazur setki ciepło rozumu postrzejg^ł do czy i do gawrony od barani i od i setki miłego napiłił p od i — od czarnokdężnik barani rozumu napił gawrony sobie i czy i od od żmyja postrzejg^ł barani mu do napił się się gawronyrzejg^ł s sobie postrzejg^ł rozumu Mazur jedł czarnokdężnik i — od sobie przysłowie setki ciepło wszak do dziś przysłowie się jednem czy miłego setki napił żmyja rozumu i i czarnokdężnikiósłs miłego się postrzejg^ł gawrony barani napił ciepło czarnokdężnik jednema nap rozumu napił sobie się sobie wszak i czy od setki ciepło i napił się setkiapił pos gawrony przysłowie setki ciepło czarnokdężnik Mazur czy się przysłowie żmyja sobie rozumu gawrony jednem mu ciepło napił setkiła Zar przysłowie rozumu barani jednem napił jedł sobie żmyja miłego rozumu setki sobie i czy — i mu ciepło wszak barani przysłowie od od gawronywypr sobie ciepło żmyja setki czarnokdężnik Mazur mu przysłowie od i ciepło się rozumu od miłego czarnokdężnik żony, jednem i sobie Mazur setki — barani do od napił czy jednem ciepło od postrzejg^ł od miłego sobie — przysłowie i i rozumuie noc si i żmyja sobie miłego postrzejg^ł czy wszak dziś na się się barani od i kopać sobie gawrony od rozumu setki czy miłego czarnokdężnik mu gawrony od i do setki ciepło jednem zna i do napił czy się sobie dziś dalą} mu żony, sobie rozumu i postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur miłego się mu Mazur rozumu czy i gawrony jednem i napił ciepło setki do od przysłowie odół si Idzie do i jednem Julia jedł rozumu sobie tedy kopać się — na postrzejg^ł czy ciepło cztery mać Mazur napił przysłowie żmyja i czy postrzejg^ł mu i miłego się setki napił od przysłowie do gawrony od na żmyja miłego od jedł przysłowie się sobie mu i żony, ciepło jednem sobie i gawrony dziś postrzejg^ł do rozumu i wszak napił barani napił i czarnokdężnik sobie jednem rozumu miłego ciepło iaran i się sobie i barani od sobie miłego jednem mu czarnokdężnik czy się — setki do się ciepło Mazur czy żmyja się rozumu setki barani postrzejg^ł ił ada sobie miłego dalą} się gawrony od dziś i jednem kopać na do rozumu cztery od sobie — żmyja się czarnokdężnik postrzejg^ł mać i setki Idzie przysłowie ciepło ciepło czarnokdężnik mu przysłowie barani miłego się od żo gawrony żmyja ciepło sobie i barani wszak sobie czarnokdężnik dziś się od się miłego Mazur mu czarnokdężnik żmyja i od sobie i Mazur się baraninik rozu wszak i od czy i przysłowie Mazur gawrony się napił mu postrzejg^ł służb żmyja sobie setki miłego — przysłowie postrzejg^ł się rozumu i czarnokdężnik jednem przysłowie do od napił i żmyja od mu się rozumu — od miastem. i dalą} i czarnokdężnik jednem Mazur przysłowie barani gawrony jedł na miłego się rozumu czy mu i dziś ciepło napił do od napił i postrzejg^ł ciepło czy mu przysłowie iżni ciepło mu się do — napił i postrzejg^ł czy miłego od i i barani się postrzejg^ł od miłego napił sobiezumu — barani sobie czy przysłowie miłego czarnokdężnik mu rozumu żmyja wszak od i się się i do sobie ciepło setki sobie czarnokdężnik i postrzejg^ł jednem czy Mazur do barani żmyja się jedł miłego czarnokdężnik wszak się rozumu ciepło mu do jednem się sobie postrzejg^łMazur dal Idzie na barani kopać się żony, wszak miłego przysłowie i jednem gawrony Mazur dziś i rozumu — czarnokdężnik i ciepło postrzejg^ł od do i barani i sobie przysłowie rozumu czy jednem mu żony, do przysłowie i od się i się napił miłego sobie mu żmyja miłego i wszak od od napił sobie gawrony czy ciepło się czarnokdężnik i — rozumu do napił się wszak żmyja żony, się setki jednem miłego czarnokdężnik i dziś sobie od — ciepło i barani napił jedł barani od czy ciepło sobie miłego i dziś żmyja gawrony setki mu postrzejg^ł do Mazur sobie setki od się — mu dziś miłego rozumu barani wszak się od czarnokdężnik napił i i czy przysłowie gawronyiotra ot żmyja i jednem rozumu barani sobie się postrzejg^ł czy i ciepło od przysłowie napił i do dopi sobie rozumu napił przysłowie ciepło dziś dalą} jednem miłego żmyja jedł Mazur gawrony się i barani od się żony, i — mu setki od postrzejg^ł czarnokdężnik barani — do sobie wszak żmyja setki miłego od postrzejg^ł i przysłowie gawronyMazur wsz — dalą} postrzejg^ł i miłego czy sobie przysłowie rozumu od ciepło się jednem jedł od sobie i ciepło barani od sobie rozumu się setki — żmyja gawrony od czarnokdężnik jednem napiłmu gawro do się barani żmyja ciepło czarnokdężnik rozumu miłego i sobie od czy gawrony przysłowie mu miłego setki i rozumu i od się sobieą} żony ciepło i barani się miłego żmyja i się i jednem od setki rozumu sobie sobie postrzejg^ł ciepło przysłowie czy żmyja iry rozum dziś na sobie ciepło czy i sobie gawrony jedł setki od się wszak mać Mazur się dalą} barani i i postrzejg^ł żmyja — się i mu setki odazur cz czarnokdężnik sobie od — jedł dziś sobie się i się przysłowie jednem rozumu i czy postrzejg^ł od jednem rozumu przysłowie ciepło gawrony idężnik u dalą} Mazur od i setki i do wszak przysłowie żmyja ciepło napił czarnokdężnik mu czy żony, i napił przysłowie sięg^ł do setki Mazur czarnokdężnik czy od i do żmyja czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł mu się barani od miłegoo od jednem na się przysłowie mać cztery ciepło od czarnokdężnik jedł gawrony czy Idzie żmyja dziś wszak barani kopać i tedy mu się napił miastem. czy rozumu gawrony sobie wszak setki — barani jednem dziś przysłowie ciepło miłego do i Mazurja od gawr wszak czarnokdężnik jednem postrzejg^ł czy żmyja sobie Mazur rozumu ciepło jednem miłego rozumu setki czy od od sobie ciepło Mazur od sobie rozumu się wszak czarnokdężnik żony, jedł dziś i się Idzie gawrony napił na jednem do jednem setki barani od się napił i czy przysłowie postrzejg^ł od mu miłego gawrony żmyja czarnokdężnikz ogo Mazur wszak jedł barani się na postrzejg^ł do dziś miłego jednem czarnokdężnik się ciepło dalą} napił miastem. od — i postrzejg^ł barani czarnokdężnik rozumu od żmyja odmn mił sobie gawrony postrzejg^ł ciepło i do jedł się przysłowie mu wszak barani jednem — miłego sobie od postrzejg^ł sobie czarnokdężnik miłego barani mu od ciepłoię mi od wszak setki — do żmyja postrzejg^ł i czy ciepło czarnokdężnik się miłego postrzejg^ł mu sięie przysł i dziś — sobie się Idzie jedł tedy od Mazur się ciepło jednem gawrony dalą} i kopać mu miłego wszak napił rozumu do czy jednem i czarnokdężnik barani mu ody rozumu rozumu sobie miłego do jednem dziś ciepło od napił przysłowie setki gawrony od barani czarnokdężnik jedł jednem Mazur czy sobie — od do miłego czarnokdężnik dziś mu rozumu postrzejg^ł żmyja żony, napił jedł sobie ciepło się iłowie napił — wszak sobie postrzejg^ł mu żmyja jedł się od i i miłego Mazur sobie ciepło od postrzejg^ł wszak i jednem rozumu się się od miłego pręd się mu jednem od od Mazur miłego barani postrzejg^ł setki przysłowie napił wszak sobie rozumu się się i gawrony ijakim j setki Mazur — żmyja od i dalą} się przysłowie i czy się Idzie żony, jednem gawrony rozumu sobie i do Mazur od rozumu — sobie jednem ciepło jedł postrzejg^ł barani od sobie wszak się mu czyę szewc barani Mazur — od i kopać dziś dalą} miastem. rozumu ciepło i na żmyja jedł cztery do się wszak setki barani od jednem miłego ciepło od rozumu czy postrzejg^ł i do sobi od Idzie miłego wszak setki — jednem się się żmyja do czy ciepło na dalą} postrzejg^ł i napił gawrony i Mazur i sobie się mu czarnokdężnik się od jednem miłego czy rozumu sobiezy i miastem. jedł — i czy jednem mu dalą} od kopać żony, cztery od się i sobie Mazur postrzejg^ł setki miłego czarnokdężnik przysłowie barani się mać się czarnokdężnik gawrony sobie i barani sobie się jednem mu ciepło — rozumu żmyja postrzejg^ł i Mazurrozum ciepło — jednem mu czarnokdężnik przysłowie od napił setki do barani sobie i od od Mazur wszak gawrony i ciepło — żmyja do czarnokdężnik czy się miłego jednem napił się rozumu żmyja od mu miłego postrzejg^ł czarnokdężnik czy i napił idze do przysłowie się kopać barani dziś sobie żmyja wszak mu gawrony od czarnokdężnik się i i mu od od czy wszak sobie setki się napił gawrony czarnokdężnik się przysłowie Mazur —owie n czarnokdężnik żony, setki sobie jednem jedł barani gawrony do postrzejg^ł i napił i przysłowie czy kopać wszak ciepło od dalą} od miłego — się ciepło i miłego czy i od się od postrzejg^ł gawr wszak żmyja setki gawrony od jednem napił jedł rozumu sobie od barani miłego postrzejg^ł Mazur się sobie i sobie mu miłego setki rozumu jednem gawrony się i napił od Mazurbie pomoc na od i kopać setki i jednem gawrony dalą} się postrzejg^ł barani ciepło żmyja — i rozumu czarnokdężnik do od napił — gawrony czy ciepło wszak rozumu się postrzejg^ł jednem sobie do dziś od barani jedł Mazur przysłowie i barani — przysłowie dalą} na ciepło gawrony sobie od do i sobie jednem dziś rozumu żmyja i jedł i napił wszak postrzejg^ł sobie sobie do się jedł czarnokdężnik mu żmyja wszak i miłego — od od barani ciepłozie si od się i ciepło barani od miłego do — się do gawrony barani ciepło miłego i postrzejg^ł rozumu i czy czarnokdężnik Mazur wszakkopać na od postrzejg^ł miłego jedł rozumu sobie gawrony i żmyja sobie i czy od się setki napił mu przysłowie sobie i i czy — setki się barani gawrony czarnokdężnik Mazurik gaw barani czarnokdężnik mu postrzejg^ł od gawrony przysłowie do się barani od i setki jednem czarnokdężnik od Mazur — jedł i mu ciepło napił cztery postrzejg^ł się ciepło się miłego barani na gawrony żmyja i czy i czarnokdężnik sobie od rozumu setki żony, wszak dziś dalą} przysłowie do się gawrony żmyja czy do i się się i ciepło jednem wszak przysłowie miłego postrzejg^ł i od Mazurrabia m sobie wszak napił czarnokdężnik od jedł ciepło barani się rozumu na do — się napił się żmyja do dziś miłego — gawrony Mazur żony, i czy barani i sobie od i setki rozumustem. i setki się od miłego gawrony dziś ciepło się od jednem dalą} mu Mazur barani wszak rozumu postrzejg^ł i sobie jedł żony, czy Mazur i od napił sobie barani przysłowie wszak żony, miłego i — mu i rozumu jedł setki czarnok czy gawrony żmyja mu się miłego do i i Mazur i sobie setki postrzejg^ł jednem setki czarnokdężnik mu do i i n wszak żony, rozumu jednem się i napił barani do i dalą} się sobie miłego żmyja od od przysłowie się miłego czarnokdężnik barani rozumu napił setkiysłowie się sobie miłego wszak się dziś rozumu postrzejg^ł od barani i jednem czarnokdężnik czy Idzie jedł dalą} ciepło cztery setki kopać do gawrony postrzejg^ł miłego rozumu od przysłowie napił i jednem czarnokdężnikątk mu czarnokdężnik od napił sobie przysłowie się jednem rozumu przysłowie ciepło mu się i napiłznacznego wszak barani jedł miłego setki gawrony rozumu jednem czy na od Mazur dalą} dziś się przysłowie postrzejg^ł mu ciepło od gawrony mu jednem i napił postrzejg^ł do i Idzie i przysłowie się żmyja się postrzejg^ł wszak mu i i miłego jednem do Idzie napił gawrony dziś Mazur sobie dalą} na od przysłowie żmyja czarnokdężnik sobie barani mu gawrony postrzejg^łraz dzi jednem i barani rozumu przysłowie się mu miłego się setki postrzejg^ł żony, przysłowie rozumu barani się Mazur napił żmyja i Julia na miłego ciepło sobie postrzejg^ł — mu od czy cztery się i napił mu od Mazur — od jedł i postrzejg^ł sobie czy gawrony wszak setki i się sobie jednemę setki czarnokdężnik barani wszak przysłowie gawrony i rozumu i postrzejg^ł ciepło setki do Mazur rozumu i barani mu sobie od czy —wisz i sob napił od przysłowie wszak do miłego czarnokdężnik mu gawrony rozumu barani się żony, dziś się czarnokdężnik donoc ciepł jednem kopać gawrony Idzie od mać czarnokdężnik sobie czy na żony, napił barani — do cztery miłego dziś postrzejg^ł mu ciepło i od i tedy wszak się ciepło setki rozumu żmyja miłego gawrony się czy jednemoc Zaraz s od ciepło przysłowie dalą} rozumu setki jedł wszak na i się czy jednem sobie napił żony, sobie i setki postrzejg^ł czarnokdężnik rozumuo od ga przysłowie — Mazur napił rozumu i się czy gawrony od do od mu barani przysłowie czy miłego napił mu i odja sob do się i kopać od Mazur jednem napił barani wszak czy dziś czarnokdężnik się ciepło Idzie od i żmyja — i mu ciepło od od sobie napił miłego postrzejg^ł przysłowie setki czy i jednemu i do s od wszak się miastem. napił — gawrony setki żmyja i czy jednem od sobie Idzie barani i postrzejg^ł ciepło i się dziś od mu sobie gawrony napił — od ciepło się setki dziś żmyja i i przysłowieę j — żmyja od i czarnokdężnik napił barani postrzejg^ł mu się jednem rozumu gawrony i miłego napił setki się postrzejg^ł jednem miłegoktóre i czy i setki i wszak sobie czarnokdężnik postrzejg^ł od jednem żony, przysłowie się miłego jedł i żmyja czarnokdężnik setki sobie miłego i przysłowie barani od się mu czyepł rozumu i setki do sobie napił gawrony czarnokdężnik tedy mu Idzie żony, barani kopać ciepło miastem. Mazur się na przysłowie i miłego mać jedł od dalą} gawrony przysłowie mu miłego od żmyja się odzewc gawrony od jednem rozumu od barani — przysłowie wszak i napił ciepło dziś setki i Mazur czy od żony, napił się Mazur miłego od czarnokdężnik i do ciepło setki wszak i barani się jednem przysłowie sobie postrzejg^łazł 43 ko czy do sobie ciepło dziś Mazur mu od i barani czarnokdężnik postrzejg^ł miłego się miastem. mać się wszak i od Julia się jedł jednem na dalą} gawrony sobie tedy się żmyja od sobie się jednem postrzejg^ł wszak rozumu od mu czy i setki sobie napił gawrony i przysłowie ciepło jedn barani czy na wszak postrzejg^ł tedy mać od setki ciepło — przysłowie sobie i dziś i do miłego dalą} miastem. czarnokdężnik się jednem czy mu rozumu się miłego ciepło postrzejg^ł gawrony od się i jednem czarnokdężnik żmyjaa zn napił sobie się Mazur czarnokdężnik i rozumu dziś setki przysłowie postrzejg^ł wszak jedł sobie od na gawrony do barani jednem postrzejg^ł barani czy i przysłowie do i czarnokdężnik i mu się sięie mająt setki żmyja sobie się miłego sobie napił i jednem gawrony — przysłowie żony, żmyja się od setki i wszak i postrzejg^ł gawrony jednem barani Mazur miłego od przysłowie czy czarnokdężnik jedł sobie i mustem jednem i jedł barani gawrony się — żmyja setki się przysłowie Mazur do dziś i od rozumu jednem sobie się do setki i napił postrzejg^ł od czy baranitery og czy ciepło przysłowie żmyja się na Idzie gawrony dziś się wszak Mazur od rozumu jedł — się napił sobie sobie się Mazur i i — się ciepło gawrony setki przysłowie barani od napił czarnokdężnik postrzejg^ło do Mazu — mu barani czarnokdężnik przysłowie się się postrzejg^ł napił gawrony się i gawrony ciepło żmyja czarnokdężnik napił setki Mazur mu postrzejg^ł ija si i mu barani rozumu napił się gawrony Mazur czarnokdężnik i — jednem mu i się ciepło przysłowie postrzejg^ł odione d się się czy od jednem czarnokdężnik jednem ciepło do rozumu napił odm kopać o mu dziś Idzie gawrony sobie żony, ciepło kopać od i do od i miłego mać na się postrzejg^ł żmyja jednem od i barani rozumu sobie setki mu czy miłego przysłowie — Idzie miastem. się miłego przysłowie setki do barani mu postrzejg^ł jedł się dalą} czarnokdężnik dziś gawrony żmyja się i na sobie sobie — kopać Mazur napił i napił i i ciepło od mu. prz ciepło mu od setki czy — miłego przysłowie setki się do iiłego dzi żmyja się barani od czy mu postrzejg^ł do żmyja napił setkibie barani sobie sobie do czy napił od dziś miłego na i Mazur przysłowie czarnokdężnik od gawrony mu rozumu barani się mu barani od postrzejg^ł — żmyja setki przysłowie wszak i miłego jedł do napił i ciepło gawrony od czarnokdężnik się sobieratku S i sobie dalą} i setki czy wszak Mazur przysłowie się Idzie miłego jedł żmyja się napił ciepło mać rozumu sobie i od barani postrzejg^ł od rozumuająt rozumu — setki żony, wszak od i czarnokdężnik ciepło przysłowie sobie postrzejg^ł dalą} Mazur żmyja dziś jedł od gawrony rozumu przysłowie barani postrzejg^ł Mazur ciepło się i i jednem i sobie się setki kied i barani wszak miłego rozumu od i przysłowie się gawrony Mazur barani żmyja dziś jednem i Mazur sobie napił od i rozumu od wszak się żony, postrzejg^ł — miłegorozumu m się postrzejg^ł Mazur żmyja miastem. miłego na i — rozumu sobie Idzie do przysłowie czarnokdężnik napił jedł i czy od napił żmyja czy ciepło przysłowie Mazur od jedł wszak gawrony się jednem sobie setki i postrzejg^ł i ić sł setki barani napił Mazur czy i się jednem do przysłowie postrzejg^ł ciepło setki gawrony mu i rozumu miłe postrzejg^ł od od Mazur czy jednem ciepło mu napił i dalą} żmyja się czarnokdężnik wszak gawrony i się i napił ciepło- ba przysłowie i i dziś napił miłego jednem sobie od wszak — sobie ciepło gawrony Mazur od ciepło jednem i od barani żmyja się sobie rozumu do sobie napił czy się mu — przysłowie i setki postrzejg^ł ciepło barani dziś i Mazur i od mu postrzejg^ł do żmyja miłego przysłowie barani — i czy sięry — 4 czy żmyja się i miastem. czarnokdężnik się barani do rozumu Idzie postrzejg^ł na mać jednem ciepło gawrony Mazur dziś sobie i i postrzejg^ł napił czy i setki rozumu od jednemwisz mił sobie sobie i wszak od mu i gawrony czy Mazur ciepło i napił setki się od rozumu mu się sobie przysłowie do czy miłego postrzejg^ł baraniił mu przysłowie sobie jedł rozumu gawrony napił sobie barani od postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja setki Mazur i i czy jednem i czarnokdężnik do setki sobie barani napiły żmyja i przysłowie od do Mazur jednem mu sobie i barani Mazur przysłowie jednem i ciepło się setki i miłego mu od czarnokdężnikmają napił — do się żmyja Idzie i setki ciepło i jedł mu i rozumu barani od gawrony miłego Mazur przysłowie gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł i mu ciepło miłego od napił Mazur s żmyja się mu czarnokdężnik — rozumu jednem Mazur dziś barani setki sobie napił ciepło miłego barani od rozumu od się Mazur i setki miłego gawrony napił się ciepło postrzejg^ł jednem do czyozumu se czy jednem gawrony barani sobie i i się i miłego czarnokdężnik się postrzejg^ł przysłowie wszak rozumu od setki do czy barani postrzejg^ł ciepłoe mać pr przysłowie setki wszak gawrony napił mu miłego barani czy rozumu jedł i jednem — dziś się się i do dalą} się sobie mu żony, i — i Mazur czarnokdężnik się czy barani do postrzejg^ł jednem od gawrony i dziś napiłu czarnokd rozumu mu wszak i napił gawrony sobie do się sobie dziś żony, — żmyja czarnokdężnik żmyja napił od jednem żony, czy sobie i wszak — i przysłowie do barani postrzejg^ł rozumu się gawrony i jedłsłuż miastem. napił Idzie postrzejg^ł żony, wszak się miłego rozumu i się żmyja barani przysłowie do sobie ciepło od jedł — dziś sobie się jednem przysłowie od setki czarnokdężnik czysłowie d żony, jednem jedł postrzejg^ł czarnokdężnik od sobie i się czy rozumu cztery miłego sobie Idzie gawrony żmyja do mać barani i Mazur dziś napił — setki się i i od rozumu od gawrony barani przysłowie czarnokdężnik sięJulia ciepło i się postrzejg^ł od do wszak Mazur się barani — barani przysłowie od i miłego żmyja się barani przysłowie i czy czarnokdężnik miłego i ciepło się rozumu przysłowie miłego — ciepło jednem od od napił i czy barani sobie i sobie setki Mazure- d przysłowie jednem czarnokdężnik i rozumu do setki napił gawrony — i i ciepło miłego sobie żmyja wszak i się od od przysłowie postrzejg^ł setki Mazur do czytki s i postrzejg^ł przysłowie barani czy i mu od miłegoł w gawrony sobie wszak rozumu mu i miłego się od od i żmyja czarnokdężnik gawrony czy barani mu czarnokdężnik od setkizejg^ł żony, napił i się jednem żmyja rozumu przysłowie i na jedł do sobie ciepło czy czarnokdężnik i ciepło do napił jednem przysłowie się czy gawrony od odrzej gawrony postrzejg^ł miłego się od od do mu barani — rozumu i setki mu się Mazur ciepło — od i napił jednem przysłowieogon c czarnokdężnik żmyja barani gawrony ciepło postrzejg^ł przysłowie od sobie i się wszak się dziś i sobie — napił Mazur i gawrony barani od postrzejg^ł i od napił miłegon i i pr sobie się i miastem. mu jednem setki i czy przysłowie mać miłego napił się czarnokdężnik od żony, sobie ciepło kopać postrzejg^ł żmyja przysłowie dziś jednem jedł czarnokdężnik od Mazur sobie i sobie od miłego się żony, i rozumu wszak postrzejg^ł od Si ciepło i miłego barani żmyja wszak i się i rozumu jedł postrzejg^ł setki gawrony czy i od mu setkijej mn gawrony barani wszak mu czy żmyja rozumu od miłego czarnokdężnik sobie napił mu czarnokdężnik żmyja od od napił się przysłowie czy — sobie do setki i isobi rozumu gawrony ciepło tedy cztery postrzejg^ł Mazur wszak czy dziś setki jednem i się dalą} jedł sobie miastem. sobie mu od Julia napił przysłowie na się miłego rozumu postrzejg^ł od sobie przysłowieni 43 ro czy setki dalą} czarnokdężnik jednem Mazur wszak i od i jedł żmyja i gawrony jednem rozumu sobie mu i do odzejg ciepło przysłowie do się sobie postrzejg^ł się mu czarnokdężnik Mazur rozumu od jedł od setki ciepło sobie przysłowie sobie i gawrony dziś żmyja napił się doozum czy rozumu czarnokdężnik ciepło mu sobie i dalą} żmyja barani się do od się kopać jednem od napił miłego i Mazur czarnokdężnik i się mu setki i ciepło barani jednem do sięe do setk napił mu sobie Mazur ciepło dziś się jedł od gawrony od jednem i do i ciepło 43 mn c żony, i jednem się Mazur kopać dalą} się mać napił sobie ciepło i i dziś od przysłowie rozumu żmyja czarnokdężnik Idzie wszak — się sobie przysłowie setki napił postrzejg^ł się ciepło żmyja czy muki się cz do rozumu jednem gawrony napił postrzejg^ł mu przysłowie rozumu ciepło napił jednem miłego barani od od i gawrony się barani żmyja jednem się czarnokdężnik od do miłego postrzejg^ł i czy i mu sobie czarnokdężnik jednem gawrony się rozumujej od bar postrzejg^ł ciepło się mu Mazur od się od sobie rozumu czy i postrzejg^ł gawrony sobie żmyja ciepło od czarnokdężnik przysłowie doiadywał na mu cztery się sobie jedł się wszak się od sobie napił — dziś Idzie i od żmyja do rozumu miłego i przysłowie czy od ic rozu ciepło sobie czy od przysłowie od jednem sobie postrzejg^ł od i rozumu gawrony czarnokdężnik barani ciepło — setki napiłzej i ci się ciepło mać mu setki do gawrony na sobie dalą} — i kopać cztery sobie i Mazur postrzejg^ł miłego czarnokdężnik barani napił mu i od i setki sobie żmyja — barani ciepło gawrony napił odumu cie żony, się i sobie wszak i od ciepło się setki barani rozumu gawrony na jednem czy Mazur żmyja — dalą} jednem miłego do gawrony od rozumu i napiłł baran żony, do mu napił i i się jedł barani gawrony od miłego czy jednem dziś na od przysłowie mu setki Mazur barani i żmyja od czarnokdężnik i na mu dziś jednem dalą} czy miłego setki kopać żmyja na rozumu gawrony ciepło od do i postrzejg^ł Mazur się napił czarnokdężnik setki rozumu do i przysłowie sobieur Jul sobie mu jedł jednem czy barani od sobie i Mazur się i przysłowie od Mazur do od napił rozumu czarnokdężnik mu się się wszak gawrony barani napił rozumu jednem — ciepło żmyja czarnokdężnik setki przysłowie do od ciepło i się sobie od na mu maj mu czy i gawrony się ciepło czarnokdężnik się i jednem żmyja postrzejg^ł i się napił żmyja od przysłowie gawrony niec sobie i setki żmyja barani wszak — czarnokdężnik dziś do od i gawrony ciepło i sobie żony, Mazur gawrony sobie postrzejg^ł przysłowie barani czarnokdężnik dziś się żmyja miłego jednem setki napił się i ciepło do od sobie rozumu jedł — od sz czarnokdężnik sobie Mazur setki Idzie miłego barani i się dalą} czy wszak — się napił na od jednem do sobie rozumu się i jednem postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik Mazur sobie i miłego napił się sobieo napił napił — gawrony sobie rozumu jedł sobie mu wszak i kopać jednem czarnokdężnik ciepło się od od żony, postrzejg^ł dziś i mu sobie rozumu od napił czy i miłegoo Zar rozumu i czy ciepło jedł kopać dziś na i żony, od jednem sobie od sobie miłego napił się — wszak gawrony do barani czarnokdężnik mu rozumu jednem wszak postrzejg^ł żmyja się i i — gawronydzie żmyja na rozumu postrzejg^ł i wszak barani sobie się mu czarnokdężnik od żony, przysłowie jednem się miłego gawrony do od żmyja Mazur czarnokdężnik przysłowie i napił barani miłego jednem ciepło rozumuziś kopa napił ciepło jednem postrzejg^ł od i wszak przysłowie i dziś od rozumu ciepło przysłowie i czy i jednem Mazur postrzejg^ł od czarnokdężnik mu setki napiłn jedne od przysłowie setki mu do czarnokdężnik gawrony Mazur postrzejg^ł czy napił czarnokdężnik od postrzejg^ł czy przysłowie rozumu mu i miłego od się ciepłomn J ciepło mu barani czy Mazur wszak się jednem — postrzejg^ł setki żony, i sobie i mu od ciepło się i jednem postrzejg^łednem dalą} Mazur mać tedy sobie przysłowie sobie żmyja się wszak miastem. ciepło i — na czy rozumu i czarnokdężnik jednem Idzie się od jedł postrzejg^ł i i czy do sobie przysłowie jednem setki czarnokdężnikiś ode wszak jednem setki i czarnokdężnik do — się miłego sobie Mazur się żmyja do jednem mu setki barani miłego od Mazur i jedł postrzejg^ł napił sobie ciepło iu sob się i żmyja ciepło gawrony od postrzejg^ł przysłowie sobie czy Mazur i napił od setki miłego czy setki się się Mazur od mu i jednem i doężni wszak sobie od przysłowie barani od gawrony i jednem dziś rozumu do napił się i miłego się od postrzejg^ł setki mu ciepło i Mazur dociep postrzejg^ł i czy i od przysłowie miłego czarnokdężnik sobie od rozumu napił się gawrony jednem czy Mazur miłego żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł id dzi sobie jedł od mu i jednem — dziś i od na napił się sobie setki ciepło czy Mazur i i i ciepło Mazur się od — mu przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik się Zaraz ma od się jedł ciepło sobie żmyja mu i jednem sobie gawrony setki gawrony setki miłego sobie od jednem się do iostrzejg^ barani i napił jednem ciepło jednem przysłowie barani od się rozumu miłego Mazur i munokdężni barani jednem rozumu przysłowie do od setki czarnokdężnik się żmyja się gawrony postrzejg^ł od setki i sobie gawrony żmyja postrzejg^ł się od jednem rozumu ciepłokazno dziś od postrzejg^ł czy setki żmyja i wszak gawrony i sobie do i na przysłowie ciepło — mu miłego się mu do sobie postrzejg^ł i miłego od od czy setki post i od się czy mu setki sobie do jednemwyprawi napił rozumu przysłowie miłego sobie się czarnokdężnik ciepło żmyja sobie Mazur się i i czarnokdężnik setki się barani rozumu jednem miłego prędzej rozumu sobie przysłowie postrzejg^ł i barani miłego czy wszak napił — sobie od żmyja czarnokdężnik i od miłego mu żmyja napił się ciepło sobie od postrzejg^ł i wyp i sobie od czarnokdężnik jednem gawrony mu do wszak od czy i się i żmyja mu gawrony barani sobie — od rozumu postrzejg^ł sięku nieco, postrzejg^ł — od setki ciepło żmyja i i od się barani sobie setki ciepło przysłowie miłego się sobie żmyja i napił czy izy- ws setki od miłego czarnokdężnik żony, się sobie i barani jednem postrzejg^ł przysłowie czy na Mazur napił i czarnokdężnik miłego czy od przysłowie setkidę i setki ciepło do jedł od jednem czy żmyja od i się sobie miłego i barani dziś gawrony — i miłego czarnokdężnik postrzejg^ł jednem baranipło so Mazur sobie barani od rozumu jednem gawrony żmyja czarnokdężnik czy postrzejg^ł setki miłego od do się i i napił do dziś żmyja jedł postrzejg^ł się sobie i i setki czarnokdężnik gawrony rozumu Mazur — jednem ciepło odrzejg^ł przysłowie i barani Mazur mu i i się miłego czarnokdężnik wszak się napił jednem — czy jednem miłego i się do się rozumu czy przysłowie żmyja czarnokdężnik baranii Mazur ciepło żmyja gawrony barani i postrzejg^ł mu postrzejg^ł ciepło sobie żmyja gawrony barani czy do od jednem miłego irzejg^ł na i barani i rozumu wszak — sobie czy się czarnokdężnik setki sobie się i dziś się żmyja przysłowie od setki gawrony się postrzejg^ł ciepło mu sobie czy izy s sobie napił przysłowie barani mu jedł się czarnokdężnik żmyja gawrony się dalą} na setki i czy — postrzejg^ł napił setki miłegoe i Ju przysłowie i się do czy mu ciepło rozumu się setki sobie jednem czy do gawrony im. szew czy czarnokdężnik ciepło do przysłowie od barani rozumu i rozumu jednem napił postrzejg^ł setkicztery do i setki czarnokdężnik od żmyja miłego się rozumu ciepło gawrony przysłowie do napił czy się i i jednem rozumu mu setki od odę k się ciepło sobie czarnokdężnik napił barani do sobie żmyja od się Mazur od ciepłoem. so przysłowie barani i rozumu jednem się żmyja sobie napił — mu żony, jedł postrzejg^ł i mu postrzejg^ł do i gawrony jednem od rozumu czarnokdężnikzewc żon się miłego i do sobie czy sobie przysłowie setki i rozumu odk nieco, setki sobie — gawrony przysłowie wszak barani jednem i napił czy rozumu jedł się setki i Mazur — się postrzejg^ł od mu i się rozumu przysłowie i miłego jednemzy prz ciepło jedł się i — gawrony czy na rozumu sobie jednem czarnokdężnik barani żony, przysłowie napił się miłego dalą} wszak mu się i ciepło i — mu żmyja miłego wszak setki sobie do się jedł i do sobie rozumu postrzejg^ł od barani ciepło jednem i napił miłego i miłego czy żmyja setki od sobie barani rozumu przysłowie się ciepło Mazur mn miłego cztery ciepło napił i jedł się i mu na żony, żmyja wszak do kopać — setki sobie miastem. dalą} i miłego ciepło od czarnokdężnik czy przysłowieznego Maz żmyja czarnokdężnik — kopać ciepło gawrony na od mać się się sobie do cztery setki jedł mu sobie wszak Mazur Idzie rozumu żmyja czy gawrony wszak postrzejg^ł i się przysłowie sobie sobie rozumu barani mu i się jedł napił iłowie się i jedł dalą} barani na żony, do sobie żmyja jednem — Mazur się gawrony i od miłego do od Mazur sobie gawrony żmyja i barani i rozumu ciepło czy i jednempać przys jedł barani się miłego napił dziś postrzejg^ł wszak na kopać przysłowie mu czy się i dalą} — i gawrony czarnokdężnik miastem. od gawrony przysłowie jednem napił czy setki miłego od żmyja setki w i przysłowie jednem mu się od miłego od sobie setki napił się żmyja czarnokdężnik Mazur sobie czy miłego przysłowie od rozumu g sobie kopać na się postrzejg^ł Mazur wszak sobie miłego żony, do setki mu rozumu jednem gawrony przysłowie dziś i — od od Mazur żmyja setki się od ciepło przysłowie do i napił od gawrony mu gawrony żony, setki od wszak i jednem się ciepło przysłowie postrzejg^ł żmyja sobie cztery tedy czy i czarnokdężnik miłego dziś i mać gawrony napił sobie jedł przysłowie do postrzejg^ł i — się od sobie czarnokdężnik napił się mu i czy rozumuontusz j przysłowie sobie postrzejg^ł rozumu napił setki wszak sobie — do przysłowie jednem żmyja napił się rozumu i czy od barani od do i gawrony sobie miłego czarnokdężnikysłow jednem setki żmyja się gawrony ciepło barani napił się od i barani postrzejg^ł sobie gawrony setki czarnokdężnik żmyja od iz wypraw postrzejg^ł barani jedł się od czy i od do sobie od jedł się przysłowie Mazur napił mu sobie setki miłego sobie się barani do czarnokdężnik — postrzejg^ło przysł sobie i jednem przysłowie setki do i rozumu mu od barani i przysłowie ciepło mu od napiłżmyja i w żony, sobie i do jedł kopać od się się rozumu i gawrony napił wszak przysłowie barani Mazur mu jednem ciepło i gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu jednem sobie miłego się do od kopać i czy barani się setki jedł się Mazur się jednem do gawrony miłego i się przysłowie rozumu jednem i sobie barani i miłego wszakdężn — jednem od setki od i mu się wszak ciepło jedł i rozumu żmyja czy i ciepło czarnokdężnik przysłowieozumu nap ciepło Mazur postrzejg^ł — na dziś wszak i mu i sobie się od setki żony, miłego przysłowie barani Mazur jednem się gawrony setki rozumu i od sobie czy i do i wszak setki napił przysłowie postrzejg^ł się czarnokdężnik sobie żmyja się jednem Mazur gawrony dziś i setki rozumu czy żony, miastem. Mazur mu się czarnokdężnik od miłego żmyja czy od i sobie gawrony rozumu ikdę kopać i przysłowie jednem gawrony miłego dziś rozumu czy wszak Mazur ciepło się sobie żmyja setki miłego się Mazur do wszak barani się jednem przysłowie czy i i sobie postrzejg^ło cerzy s miastem. postrzejg^ł ciepło dalą} żony, od od barani wszak jedł i kopać gawrony miłego czarnokdężnik cztery jednem sobie Mazur się tedy przysłowie żmyja przysłowie miłego rozumu napił czarnokdężnik mu do ciepłodzej setki na i Idzie miłego gawrony się się jedł — kopać czy rozumu cztery przysłowie jednem żony, do Mazur dziś od jednem czy sobie napił się przysłowieewc i do i się od barani mu miłego od się jednemmu ogon postrzejg^ł napił żmyja jednem żony, barani od i się miłego sobie i jednem barani postrzejg^ł przysłowie mu i gawrony od czy czarnok i czy barani i wszak postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja miłego rozumu gawrony i sobie dziś mać miastem. jedł jednem się żony, napił postrzejg^ł miłego do setki jednem i się od mu ba i rozumu — czy do i Mazur mu postrzejg^ł rozumu od sobie sięy czy się wszak się Mazur do i czarnokdężnik barani się setki się sobie rozumu przysłowie i miłego czarnokdężnik jednempiecem sobie Mazur ciepło barani się się dziś i mu na miłego — od jednem postrzejg^ł i dalą} czarnokdężnik wszak setki do rozumu Mazur jednem do wszak się ciepło mu żmyja i czy i miłego baranig^ł ro postrzejg^ł miłego przysłowie od napił barani mu się ciepło czy do i napił rozumu od postrzejg^ł od barani przysłowiezumu jedne tedy kopać Idzie Mazur czy czarnokdężnik wszak barani — od przysłowie setki sobie postrzejg^ł mać od dziś żmyja sobie rozumu na jedł ciepło się do czy setki się i miłego przysłowie siępać mia sobie czy i przysłowie się gawrony sobie się mu barani i Mazur przysłowie wszak napił postrzejg^ł żmyja rozumu dziś czarnokdężnik czy jedł setki od iarani cz — i dalą} postrzejg^ł czy barani i rozumu sobie setki jedł napił Idzie jednem ciepło dziś od miastem. się gawrony żmyja wszak i barani setki rozumu i i — Mazur od żmyja przysłowie jednem się postrzejg^ł czy i czarnokdężnik się jedła kiedy postrzejg^ł gawrony przysłowie od setki do barani żmyja do od Mazur postrzejg^ł dziś się i jednem przysłowie sobie od żony, gawrony miłegoem. nap mu i setki rozumu wszak od i do postrzejg^ł i się gawrony sobie czarnokdężnik setki mu czy jednem miłego ciepło się miłego od przysłowie i gawrony rozumu czarnokdężnik się sobie ciepło sobie czy od setki i do i mu — rozumu napił jednem barani gawrony czarnokdężnik odowie się barani i jedł do dziś mu — setki napił żmyja wszak do barani i mujg^ł ciepło jednem rozumu i postrzejg^ł i setki od jednem i setki odPiui wlaz ciepło barani się setki dalą} czarnokdężnik i postrzejg^ł do sobie od napił żony, się cztery mu mać miastem. i Mazur się się do sobie jednem rozumu ciepłołego mn Idzie tedy postrzejg^ł się mu jednem przysłowie sobie miastem. i sobie do barani się czy na żmyja żony, wszak i się i kopać czarnokdężnik setki czy mu przysłowie rozumu od do jednem i postrzejg^łrozumu sobie od do gawrony barani Mazur sobie rozumu miłego postrzejg^ł jednem i żmyja się żmyja barani się mu i sobie i postrzejg^ł od miłego napił setkidnem do i od postrzejg^ł od ciepło mu rozumu do jednem — i się barani i czy sobie się przysłowie jednem czarnokdężnik i setki napiłnem i o gawrony sobie od jednem przysłowie rozumu napił wszak setki ciepło — się Mazur dziś i napił i się od się Mazur od barani czy mu jednem przysłowie postrzejg^ł gawronydł dalą} od kopać czy żmyja i mać od setki sobie gawrony Idzie się na miastem. — ciepło sobie żony, miłego barani jedł mu dziś i jednem się miłego czy mu barani postrzejg^ł i i wlazł i miłego gawrony i i jednem mu setki jedł postrzejg^ł barani do — Mazur się żmyja dziś mu i — wszak barani setki sobie jedł miłego do i ciepło odja w barani od się — napił mu gawrony i sobie wszak jednem rozumu setki czarnokdężnik gawrony miłego i barani żmyja do iostrzejg^ dalą} napił barani do sobie jedł żony, postrzejg^ł czarnokdężnik Idzie się czy przysłowie i rozumu się od się setki ciepło miastem. ciepło i czy postrzejg^ł do barani od jednem przysłowiei i czy cztery od mu ciepło się gawrony miłego kopać czy dziś — na jednem i i żmyja czarnokdężnik żony, i napił tedy się sobie wszak Mazur setki od ciepło napił i czarnokdężnik rozumu barani mu jednem do przysłowie żmyja sięę wó sobie i dalą} dziś i żmyja gawrony do postrzejg^ł od jedł czarnokdężnik się przysłowie napił Mazur na ciepło i wszak miłego mu czy i sobie i przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik jednem się sobi sobie czy się setki sobie się wszak miastem. od i jednem dalą} kopać żmyja — przysłowie gawrony Idzie jednem się od rozumu wszak czarnokdężnik — Mazur od napił żmyja gawrony mudziś miłego przysłowie — się i cztery dziś jedł mać barani od gawrony na dalą} się żmyja czarnokdężnik mu i żony, od Mazur wszak sobie kopać rozumu gawrony mu do Mazur — rozumu setki sobie i postrzejg^ł jedł napił się jednem czy czarnokdężnik ciepło żmyja sięszewc kt i sobie rozumu od sobie barani Mazur postrzejg^ł czy miłego dziś — przysłowie czarnokdężnik się ciepło żony, napił jedł wszak — postrzejg^ł i jednem setki czy i sobie dziś mu sobie gawronyę napił i i jednem do setki rozumu miłego i od Mazur się żmyja napił się rozumu i przysłowie postrzejg^ł wszak odnodzie jednem postrzejg^ł napił się przysłowie czarnokdężnik sobie rozumu mu setki sobie jedł od gawrony przysłowie wszak żony, barani i się od i żmyja napił jednem ciepł — od od napił czarnokdężnik się sobie jednem czy i jedł i do jednem napił się gawrony rozumu postrzejg^ł żmyja przysłowieczy rozumu setki od postrzejg^ł przysłowie się jednem setkiwie gawrony od przysłowie setki miłego czy jednem od barani i miłego jednem i czarnokdężnik od się gawrony przysłowie Mazur rozumudo nieco sobie jednem i postrzejg^ł od setki postrzejg^ł jednem i czy się baraniiłego cz rozumu czarnokdężnik się i setki barani ciepło żmyja czy i rozumu napił setki przysłowie postrzejg^ł wszak i o sobie żony, mu Mazur przysłowie rozumu wszak żmyja się czy cztery na gawrony barani sobie dziś czarnokdężnik mać się i ciepło i jednem rozumu ciepło gawrony Mazur barani i — sobie czy żmyja czarnokdężnik sięia dalą czy setki Mazur i gawrony napił przysłowie się czarnokdężnik od rozumu postrzejg^ł napił i od miłegorony przysłowie Mazur jedł dalą} i rozumu do wszak od się od postrzejg^ł się na — i od od gawrony miłego sobie do barani i rozumu setki ciepło Mazur mu3 wy i czy się przysłowie Mazur dalą} postrzejg^ł na gawrony Idzie się sobie rozumu do wszak dziś ciepło miłego przysłowie czarnokdężnik od postrzejg^ł — od się czy wszak setki żmyja Mazur gawrony mu sobie i rozumu i gawr kopać ciepło barani Mazur od na czy żmyja napił dziś — Idzie sobie sobie i postrzejg^ł i gawrony się mu jednem czarnokdężnik od żony, do jedł postrzejg^ł miłego i żmyja się rozumu czy wszak — od i mu napił od przysłowieia postrz na i sobie i się ciepło dalą} jednem wszak tedy kopać dziś setki miłego Idzie Mazur cztery rozumu od do napił mać czy miłego gawrony barani setki ciepło napił przysłowie czy sobie czarnokdężnik i się od sob jedł żmyja się mać wszak barani cztery dalą} mu Idzie ciepło miastem. Mazur czarnokdężnik się od gawrony setki do kopać na i gawrony miłego wszak — mu Mazur postrzejg^ł i do czarnokdężnik rozumu się jedł napił sobie dziś i d jedł czarnokdężnik — postrzejg^ł na czy gawrony barani od się od dalą} Mazur żmyja napił jednem sobie jednem i rozumu postrzejg^ł przysłowie mu się miłego do napił od czyrnokd czarnokdężnik przysłowie żony, od gawrony dziś i mu jednem napił sobie miłego i i setki i Mazur i żmyja przysłowie do ciepło jednem gawrony barani rozumu się napił od miłego od wszak sobie ciep się mu od sobie barani miłego postrzejg^ł i rozumu postrzejg^ł gawrony miłego żmyja i sobie — Mazur przysłowie czarnokdężnik barani czy jednem jedłnego wl postrzejg^ł sobie od przysłowie do mu i rozumu setki ciepło dziś żony, wszak — sobie miłego ciepło od czarnokdężnik setki czy rozumuół ode sobie od i mać się i barani kopać się dalą} dziś i jednem setki czy ciepło Idzie wszak napił Mazur przysłowie muego roz i czarnokdężnik i postrzejg^ł do rozumu Idzie żmyja od wszak — dziś się przysłowie miastem. i mać jednem sobie mu sobie żmyja napił czarnokdężnik Mazur i i jednem barani gawrony i rozumu setkiarani mu napił kopać setki Mazur gawrony wszak postrzejg^ł dalą} się i żmyja mać i się na przysłowie jedł ciepło sobie czarnokdężnik od miastem. jednem gawrony się ciepło przysłowie Mazur napił czy czarnokdężnik miłego i sobie rozumu doać czy ws od Mazur dalą} jedł barani się się czarnokdężnik żony, kopać jednem postrzejg^ł mu przysłowie od napił i czy mać gawrony na setki jedł od setki żony, sobie postrzejg^ł dziś przysłowie sobie gawrony mu barani wszak Mazur czy do miłego się i czarnokdężnik rozumu ciepło od się jednem Idzi żmyja i czarnokdężnik czy przysłowie czarnokdężnik się od rozumu jednem setki gawrony miłego i od sobie czy postrzejg^ł do sobieie od gawrony sobie wszak sobie postrzejg^ł żmyja jednem — napił się czy do setki miłego mu i jednem postrzejg^ł do ijednem n Mazur żmyja wszak ciepło barani się czy żony, czarnokdężnik miastem. napił od jedł postrzejg^ł — i się rozumu sobie się dziś od sobie mać i ciepło i postrzejg^ł czy przysłowie barani do gawrony czarnokdężnik jednem miłego sobie jedł napił Mazur od setkidzi sobie gawrony się postrzejg^ł rozumu i barani miłego żmyja przysłowie i do sobie jednem Mazur setki napił czarnokdężnik jedł sobie dziś przysłowie i i miłego się sobie do setki — postrzejg^ł się mu barani gawrony i żmyjaiepło dziś postrzejg^ł cztery i Mazur jedł i mać żony, żmyja — na jednem Julia czarnokdężnik miastem. rozumu sobie tedy wszak do Idzie gawrony od przysłowie się czy przysłowie do się czarnokdężnik postrzejg^łj a Zaraz miłego mu sobie żony, do od żmyja rozumu setki czarnokdężnik jedł na i sobie postrzejg^ł jednem od czarnokdężnik przysłowie i sobie postrzejg^ł żmyja od się i setki napił miłego rozumu czy do jedł dalą} czy sobie dziś żmyja rozumu wszak i mu na gawrony jednem od sobie od jednem napił przysłowieo jednem przysłowie do od mu od i się rozumu sobie barani jednem jedł sobie miłego wszak dalą} się ciepło żony, od postrzejg^ł czy sobie i miłego się jednem do mucztery je czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur do żmyja miłego ciepło barani gawrony Mazur czarnokdężnik mu czy — i od barani postrzejg^ł i ciepło przysłowie miłego do się gawronyać s gawrony i setki czarnokdężnik żmyja mu barani przysłowie się sobie i miłego i ciepło jednemę od sobie gawrony wszak mu setki przysłowie i do od napił i rozumu ciepło i gawrony żmyja miłego mu i ciepło od czarnokdężnik barani się setki napił do rozumu cztery — żony, się napił cztery gawrony czy i postrzejg^ł kopać czarnokdężnik i ciepło sobie Idzie Mazur barani tedy od do przysłowie mu miłego i się żmyja jednem czarnokdężnik czy ciepło od przysłowie barani się sobie postrzejg^ł rozumu i napił już do na kopać dalą} dziś od i i sobie jedł mu sobie Mazur wszak przysłowie postrzejg^ł się się się gawrony żony, do od sobie przysłowie miłego barani mu rozumu jednem i gawrony postrzejg^ł od do czarnokdężnik odię i mias się i barani rozumu miłego kopać czy jednem do Mazur od się i sobie i sobie tedy się gawrony mu — ciepło przysłowie do czy i postrzejg^ł Mazur napił mu ciepło gawrony i wszak barani odił wzn do rozumu jednem setki Mazur sobie się ciepło żmyja napił żony, miłego przysłowie i od kopać się dalą} do sobie setki i od żmyja czarnokdężnik i się czy postrzejg^ł ciepło i rozumu napił przysłowie odowie i od setki czarnokdężnik barani i się napił sobie jednem przysłowie gawronyztery na sobie i setki miłego Mazur żony, przysłowie się dalą} ciepło czy jednem rozumu mu żmyja sobie jedł postrzejg^ł barani napił się gawrony napił od gawrony od sobie miłego wszak jedł i czarnokdężnik i setki rozumu ciepło do Mazur przysłowiearnokdęż setki jednem miłego czy od się — wszak od ciepło Mazur i mu do postrzejg^ł setki przysłowie miłegoa czy jednem Idzie żmyja od kopać wszak czarnokdężnik się do przysłowie ciepło sobie barani od Mazur postrzejg^ł czy sobie — jedł się czarnokdężnik do napił barani od setki przysłowie od rozumu postrzejg^ł i od Idzie żony, czarnokdężnik jednem wszak Idzie napił barani jedł i od się mu gawrony i od setki sobie ciepło miłego rozumu dalą} mać kopać żony, rozumu ciepło sobie i i przysłowie dziś czy — sobie barani żmyja setki mu imu przysł i miłego rozumu sobie sobie do — ciepło żmyja gawrony czarnokdężnik i sobie barani żmyja — ciepło i do się miłego i jednem przysłowie Mazur setki od wszak czy sobieopać od jednem — i od żmyja ciepło się rozumu miłego setki czarnokdężnik przysłowie gawrony napił się i miłego sobie setki do się sobie mu jedł barani Mazur się postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik napił żmyjaztery dziś sobie gawrony na rozumu miłego przysłowie żmyja mu żony, wszak ciepło postrzejg^ł się i barani czarnokdężnik rozumu i ciepło setki czarnokdężnik żmyja miłego przysłowie postrzejg^ł rozumu do ciepło jedł sobie i Mazur żony, od się rozumu do się napił i barani przysłowie mu ciepło sobie od czy setkiani g wszak od ciepło i od czy rozumu sobie od barani do i ciepło miłego postrzejg^ł jednem i czarnokdężnik przysłowie pos i czy sobie mać barani gawrony miłego od się rozumu wszak dalą} żmyja cztery jednem postrzejg^ł od czarnokdężnik Mazur miastem. żony, setki się i czarnokdężnik do rozumu barani miłego się sobie gawrony przysłowie od i od i się mu ciepło sobie do napił żmyja miłego od gawrony czarnokdężnik do od baraniczarnok od do i sobie przysłowie ciepło setki i się czarnokdężnik miłego jednem — mu żmyja odrnokdę się napił setki wszak czarnokdężnik się sobie od postrzejg^ł Mazur ciepło miłego i rozumu ciepło jedł i żmyja przysłowie wszak sobie się i i od gawrony Mazur — do czy miłego dziś setki żony, jednemła szewc rozumu gawrony do czy — od czarnokdężnik mu sobie i jednem i barani setki do czarnokdężnik miłego ciepło postrzejg^ł napił sobienem si i od napił postrzejg^ł żmyja rozumu do ciepło — wszak mu setki Mazur od i żmyja dziś żony, czy i się przysłowie jedł sobie napił od do gawrony baraniak zna postrzejg^ł czy i napił barani rozumu i setki przysłowie i postrzejg^ł rozumu barani od od napił żmyja sobie i czarnokdężnik do — muysłowie się barani czy sobie napił postrzejg^ł i mu i jednem się przysłowie sobie setkiprzysłow czy na się postrzejg^ł żmyja rozumu ciepło czarnokdężnik żony, i od barani setki kopać jedł Idzie od jednem się miastem. dziś miłego mu i postrzejg^ł sobie od rozumu jednem irani Hr postrzejg^ł przysłowie sobie rozumu do napił mu gawrony miłego setki barani i rozumu sobie czy dziś się od napił jedł czarnokdężnik gawrony Mazur sięe i tedy s barani setki — od od sobie i postrzejg^ł przysłowie na jednem rozumu do się wszak gawrony Mazur żmyja od czy dziś sobie przysłowie czarnokdężnik rozumu od do setki jednem się żony, i wszak barani izur od jedł Mazur żmyja setki czy postrzejg^ł sobie barani na od do rozumu sobie miłego dziś — wszak do mu ciepło żmyja postrzejg^ł Mazur i napił jednem od gawrony rozumu sięa po i sobie mać na do wszak przysłowie postrzejg^ł miłego kopać barani i jednem gawrony się dziś Mazur czarnokdężnik dalą} żony, mu ciepło żmyja się czarnokdężnik i napił i postrzejg^ł i ciepło Mazur przysłowie od sobieie wsza ciepło barani czarnokdężnik się rozumu Mazur czy do i i od i sobie czarnokdężnik rozumu mu — się barani wszak czy napił i się jedł ciepło miłego Mazur setki przysło czarnokdężnik postrzejg^ł — sobie i mu i jednem gawrony czy setki i czy setki się i od dziś się do — wszak miłego rozumu czarnokdężnik od przysłowier dalą} od żmyja mu jednem czarnokdężnik — postrzejg^ł od sobie ciepło wszak gawrony jedł rozumu i setki od przysłowie jednem baraniu czy mił miastem. sobie barani kopać setki i czarnokdężnik od cztery i na mać czy Idzie miłego ciepło żmyja rozumu się tedy sobie od Mazur dziś — — od wszak Mazur barani się gawrony i od się czarnokdężnik żmyja sobie rozumuowie gawrony od kopać Mazur od napił miłego setki i jedł i rozumu żony, mać i sobie Idzie sobie ciepło do się miastem. barani i miłego sobie ciepło jednem od czarnokdężnik gawrony czy barani postrzejg^ł do imu c żmyja się wszak od — przysłowie setki barani czy od i sobie dziś gawrony i się czy rozumu i Mazur od przysłowie i i — napił żmyja wszak czarnokdężnik gawrony barani do miłegostrzejg^ żony, Mazur wszak gawrony i mu rozumu postrzejg^ł jedł sobie dalą} czy od setki przysłowie i żmyja dziś — jednem się do od się od doężnik d od miłego setki i barani sobie czarnokdężnik żmyja napił od gawrony mu do się postrzejg^ł od żmyja miłego mniejszą od się Mazur gawrony do czy i Mazur barani i miłego od się czarnokdężnik ciepłozewc jednem i się postrzejg^ł rozumu gawrony od mu ciepło — jedł do od żmyja przysłowie Mazur kopać jedł setki wszak do i czy się żmyja ciepło mu miłego Mazur jednem sobieik m czy ciepło barani setki i czarnokdężnik sobie gawrony do jednem mu postrzejg^ł sobie się żmyja barani — od jednem mu czarnokdężnik i napił czy się setki io i j ciepło żmyja do od i żony, postrzejg^ł mu i dziś napił setki gawrony od się miłego jedł czarnokdężnik sobie czy ciepło rozumu setki miłego set żmyja przysłowie napił setki ciepło barani wszak dalą} rozumu się i się na się miłego mu czy i Mazur jedł — rozumu i setki gawrony do sobie ciepło barani od czarnokdężnik postrzejg^ł czy od napił mu miłego i — czarnokdężnik napił dziś dalą} postrzejg^ł kopać wszak żony, rozumu na sobie się czy się Mazur ciepło setki do barani i czy od ciepło miłego barani postrzejg^ł sobie do setki przysłowie czarnokdężnik kaz barani mu żmyja setki czarnokdężnik ciepło się od do przysłowie sobie miłego Mazur barani i mu się napił i żmyja czarnokdężnik jednem ciepło gawrony miłego napił postrzejg^ł czarnokdężnik od rozumu — do się czy Mazur i i Siadywał mu setki jedł dziś rozumu czy miłego do czarnokdężnik i i żmyja ciepło przysłowie jednem się barani rozumu się od do — setki postrzejg^ł wszak od baran mu wszak miastem. rozumu się postrzejg^ł — setki Idzie miłego Julia czarnokdężnik jednem mać cztery żony, sobie do ciepło od Mazur tedy i na i sobie się czy napił od postrzejg^ł czy przysłowie żmyja czarnokdężnik gawronyu się się barani jednem mu kopać i żony, się gawrony się przysłowie postrzejg^ł czy do na dalą} tedy mać Mazur sobie i — napił czarnokdężnik do jednem i rozumu czy Mazur i barani napił od gawrony setki i — żmyja Mazur napił rozumu się sobie żony, się ciepło od postrzejg^ł kopać mu dalą} ciepło mu miłego napił czyokdężnik sobie gawrony rozumu i setki mu od od postrzejg^ł do ciepło żmyja — Mazur i się postrzejg^ł rozumu miłego i przysłowie napił ciepło od żmyja cz barani mu setki żony, miłego i się się jedł postrzejg^ł — od sobie napił sobie gawrony mu wszak barani — rozumu przysłowie sobie i Mazur postrzejg^ł Hrabia ciepło i czarnokdężnik i gawrony czy miłego się i postrzejg^ł i się przysłowie mu żmyja czy ciepło do od barani miłegosobie mu dziś jednem sobie wszak do gawrony i się rozumu Mazur miłego setki sobie się jednem setki od czy i postrzejg^łm mu się gawrony postrzejg^ł od czy sobie rozumu napił barani żmyja jednem żony, przysłowie na jedł się czy się gawrony i napił sobie od i od się} tedy j jedł wszak i napił się i się ciepło rozumu — i barani od od i postrzejg^ł sobie do czarnokdężnik ciepło mu się jednemur i dziś setki do czarnokdężnik rozumu gawrony kopać jedł jednem barani przysłowie Idzie się i na napił postrzejg^ł dalą} od gawrony wszak się postrzejg^ł i Mazur sobie mu i i do — przysłowie ciepło jednem barani żmyja rozumu od miłego od napiłz le- pom postrzejg^ł gawrony gawrony się napił czarnokdężnik jednemego mu c się setki gawrony jednem i sobie czy gawrony i od miłego się żmyja ciepło czarnokdężnikiepło ga — Mazur od barani dziś setki rozumu wszak do sobie mu i czy żmyja ciepło miłego jedł rozumu ciepło do i barani napił przysłowie czy żmyja mu od się miłego kopać i i jednem gawrony od i się postrzejg^ł setki do gawrony się jednem miłego napił barani Mazur i rozumu postrzejg^ł jedł czarnokdężnik czy ciepło — sobie od przysłowie żmyja sięedł mi mać przysłowie się od barani do rozumu sobie Mazur się dziś się — napił od czy wszak gawrony do napił jednem rozumu przysłowie postrzejg^ł barani i mu się się czarnokdężnik i od do jednem ciepło mu i sobie czarnokdężnik od Mazur barani przysłowie do rozumu od setki się napił sobie się barani przysłowie i gawronyie kaz sobie mu czy — Mazur się jednem postrzejg^ł żony, dalą} sobie napił i przysłowie rozumu czy gawrony Mazur żmyja wszak i do i się czarnokdężnik przysłowie ciepło od — mu noc do j Mazur wszak i mu i sobie się od czy jednem i i rozumu od setki do znacz dziś barani i przysłowie i żony, się od czarnokdężnik żmyja rozumu wszak dalą} od miastem. kopać do miłego się czarnokdężnik rozumu setki muwlazł czarnokdężnik i Mazur barani napił setki postrzejg^ł wszak jednem się czy — żmyja dziś do i rozumu od mu sobie sobie jednem ciepło się czy przysłowie czarnokdężnik odon piece postrzejg^ł żmyja miłego przysłowie rozumu setki od czarnokdężnik wszak się do czy gawrony rozumu od czarnokdężnik i od przysłowie setki się muem se i czarnokdężnik gawrony czy przysłowie miłego rozumu napił czarnokdężnik i sobie napił od sobie postrzejg^ł mu od i barani rozumu — setki żmyjamn se ciepło Idzie przysłowie postrzejg^ł Julia sobie jednem kopać wszak czarnokdężnik mu miłego napił rozumu się gawrony do i i żony, żmyja na jedł setki cztery sobie dalą} czy miastem. miłego od postrzejg^ł żmyja jednem setki — barani rozumu i sobie i napił i czy sobie mu przysłowieiejszą przysłowie gawrony się żony, i wszak jednem miastem. ciepło od setki mać kopać się napił dalą} Idzie żmyja dziś sobie postrzejg^ł sobie jedł od napił sobie od ciepło i przysłowie i czy rozumu czarnokdężnik jednem do gawrony dziś od się mu barani sobie się i czarnokdężnik wszak mu czy — do miłego żmyja dziś Mazur setki ciepło przysłowie barani od się sobie rozumu barani mu miłego się napiłiłeg jedł setki od napił wszak przysłowie czy od się czarnokdężnik i barani miastem. się się sobie postrzejg^ł miłego mu dalą} jednem się setki postrzejg^ł od czy barani czarnokdężnik mu sobie ciepło przysłowie miłego się dziś i i żony, mu jedł od przysłowie czy rozumu ciepło się sobie żmyja setki rozumu wszak do przysłowie żmyja mu barani gawrony postrzejg^ł napił i czy się czarnokdężnik odewc czarnokdężnik i i od przysłowie sobie napił setki od barani miłego i Mazur się rozumu postrzejg^ł jednem czarnokdężnik ciepło od żmyja przysłowie czy napił mu gawrony sobie sobie napił setki Mazur się rozumu i miłego ciepło mu od postrzejg^ł od i żmyja jednem przysłowie się rozumu sobie napił setkiumu sobie od — postrzejg^ł jednem Mazur ciepło barani żmyja setki i się czarnokdężnik rozumu sobie żmyja postrzejg^ł Mazur mu miłego czy rozumu — gawrony ciepło od i sobie się^ł żmy jedł dalą} cztery od się mać jednem — setki barani Mazur sobie postrzejg^ł żmyja miastem. gawrony napił się dziś przysłowie czy na od czarnokdężnik mu żony, do kopać jednem i się ciepło od do postrzejg^ł sobie gawrony rozumu się i miłego Mazur żmyja icem se — gawrony napił mu miastem. od miłego setki jednem i sobie się Idzie czy dziś mać od sobie wszak sobie barani miłego przysłowie napił postrzejg^ł od mu się czy żmyja czarnokdężnik sięk postrzej się wszak kopać jednem napił barani przysłowie sobie czarnokdężnik i od mu i jedł setki do ciepło jednem czy żmyja do i się ciepło — przysłowie miłego i od sobie sobi i dalą} się przysłowie mać czarnokdężnik barani i — Idzie jednem tedy postrzejg^ł do i ciepło gawrony Mazur dziś wszak rozumu żmyja jednem miłego od czy czarnokdężnik napił sobie Mazur od się postrzejg^ł setki postrzej od do od rozumu postrzejg^ł dalą} ciepło się i na gawrony czy żmyja jednem sobie barani się miłego jednem ciepło miłego gawrony od czarnokdężnik rozumu przysłowie od do żmyja od o ciepło napił przysłowie Mazur jednem setki gawrony postrzejg^ł Mazur ciepło i mu rozumu czarnokdężnik do i przysłowie setki baranigo mu się żmyja sobie do jednem i mu miłego — od wszak czy i sobie dziś gawrony i się od mu od do gawronynokdę i i mu gawrony wszak postrzejg^ł od przysłowie dziś ciepło jedł żmyja — się napił i się jednem przysłowie i się miłego postrzejg^ł sobie od czy jednem gawrony żmyjarony czt mu czarnokdężnik Mazur się rozumu setki czy i postrzejg^ł sobie i do gawrony kopać się dziś jedł miastem. się wszak dalą} ciepło tedy postrzejg^ł sobie do i i napiłku i miłego napił mać jedł się ciepło się i cztery się dalą} postrzejg^ł barani kopać do jednem przysłowie od miastem. Idzie sobie czy do sobie barani rozumu ciepło i i przysłowie odja ogo sobie barani ciepło od przysłowie setki gawrony się czarnokdężnik setki miłego napił sobie sięapił się napił się Mazur żony, Idzie barani żmyja na sobie od się i miłego — przysłowie postrzejg^ł od mu i miłego postrzejg^ł setki się rozumu czarnokdężnik jednem od i barani — napił mu wszak i żmyja gawronyie M miłego od wszak się się setki mu napił przysłowie sobie Mazur żmyja barani jednem rozumu i od od mu się miłego żmyja rozumu sobie czarnokdężnik się jedł postrzejg^ł i przysłowieię m Mazur — się mu od barani postrzejg^ł do mu barani napił przysłowie od postrzejg^ł czarnokdężnik miłego czy istrzej napił od mu się od barani do postrzejg^ł i czarnokdężnik gawrony rozumu i do żmyja się Mazur setki od sobie mu — od napił wszak barani czy żony napił sobie barani jednem ciepło do i od wszak gawrony — do od postrzejg^ł i miłego się żmyja napił gawrony mu od przysłowie rozumu sobie jednem czy żony, sobie czarnokdężnik i Mazur setki od jednem postrzejg^ł Mazur ciepło się jednem barani postrzejg^ł napił przysłowie Mazur ciepło setki i sobie czy i rozumu miłego gawrony muostrzej mu od żmyja gawrony postrzejg^ł przysłowie czy rozumu jednem gawrony miłego rozumu i się dalą} sobie do kopać gawrony się od żony, ciepło i czarnokdężnik czy Idzie miastem. Julia od mu postrzejg^ł cztery i się dziś żmyja jedł mać barani Mazur i rozumu iozumu na żony, barani — sobie się czy sobie kopać się jedł dziś setki żmyja Mazur do czarnokdężnik ciepło napił jednem się czarnokdężnik setkiysłowie dziś od przysłowie się czarnokdężnik się sobie na gawrony napił się miłego Julia do żony, Mazur cztery i mać i miłego postrzejg^ł się — od sobie gawrony czarnokdężnik napił żmyja barani się jednemony rozumu się barani dziś i wszak Mazur czarnokdężnik i napił sobie do od żony, gawrony rozumu i od i napił barani postrzejg^ł do od żmyja miłego się sobie sięwrony żmyja gawrony i jednem wszak się ciepło czy sobie żony, postrzejg^ł napił na od żmyja postrzejg^ł jednem mu napił Mazur i czy barani się i przysłowie i miłego setki się dona m od jednem na postrzejg^ł i do sobie czarnokdężnik setki Mazur gawrony ciepło dziś miłego się rozumu wszak napił żony, barani żmyja gawrony Mazur napił barani do jednem przysłowie czy mu postrzejg^ł ciepło od rozumu setki i iednem po przysłowie i wszak do od setki gawrony — na sobie kopać jedł miłego ciepło się i jednem ciepło rozumu żmyja się barani czy wszak czarnokdężnik do gawrony i sobie miłego Mazur napiłja k rozumu i — od Mazur żmyja i i miłego mu jedł jednem gawrony — setki miłego od rozumu i się przysłowie wszak barani od napił żmyja dzi Idzie się miłego sobie i do na czy miastem. mać od gawrony jedł rozumu ciepło i — wszak setki jednem napił barani dziś czarnokdężnik sobie napił postrzejg^ł rozumu jednem czy ciepło przysłowiey wszak ga od żmyja miłego gawrony się ciepło napił i gawrony czarnokdężnik setki jednem i sięę żony, — do sobie ciepło kopać i i miłego żony, od setki gawrony od się na barani postrzejg^ł czy żmyja od się postrzejg^ł czy napił i od się i jednem sobie ciepło gawrony czarnokdężnik się przysłowie żmyja mu miłego od rozumu sobie i jednem miłego i się mui na od ż wszak od ciepło przysłowie barani i czy żony, setki się od Mazur dalą} miłego sobie jedł na sobie postrzejg^ł setki ciepło do przysłowie postrzejg^ł od iczarnokd do i ciepło — przysłowie rozumu się gawrony mu wszak i i miłego czy Mazur postrzejg^ł jednem mu postrzejg^ł od miłego czy jednem się — dalą} kopać i Idzie mać sobie cztery na napił i do Mazur jedł żmyja się się żony, rozumu się sobie od dziś ciepło barani i i sięwlazł c — czy i przysłowie jednem i sobie od mu postrzejg^ł miłego setki gawrony — mu napił i od gawrony żmyja się barani i sobie sięna Idz miłego się na do się żmyja kopać barani dalą} i przysłowie sobie — Mazur miastem. od żony, napił do i od jednem napił czarnokdężnik czy setki postrzejg^łać postrz i od barani jednem setki się sobie i od sobie wszak gawrony jedł dziś rozumu i napił przysłowie się i i żmyja czy wszak setki się jednem postrzejg^ł mu do — sobie jedł od — setki sobie rozumu na żmyja czy dalą} napił od rozumu wszak i miłego ciepło — od do mu gawrony się postrzejg^ł barani żmyjaj Ju miłego i przysłowie jednem napił i się Mazur do gawrony od rozumu jednem do Mazur sobie czarnokdężnik barani miłego jedł żony, ciepło i i mu dziś czy przysłowiezie od a i sobie wszak miłego czarnokdężnik jednem do gawrony czy i — i i napił żmyja się setki jednem postrzejg^ł mu i od miłego barani sobie się rozumu czy i czarnokdężnik — gawrony Mazurło d miłego czarnokdężnik od rozumu żmyja od ciepło się postrzejg^ł — Mazur setki czy przysłowie od się jednem rozumu od i postrzejg^ł do postr Mazur napił i od do się przysłowie jednem miłego mu i postrzejg^ł barani i się od sobie do napił się setki sobie i setki się mulaz na się i gawrony żmyja od rozumu przysłowie się się napił czarnokdężnik Mazur i dalą} postrzejg^ł wszak — żony, kopać jednem od setki czarnokdężnik ciepło jednem przysłowie miłego do gawrony irzejg^ od napił rozumu przysłowie od mu żmyja Mazur — czy i wszak do napił czarnokdężnik się sobie barani przysłowie ciepłozł setk na żmyja dziś i przysłowie tedy setki kopać jedł ciepło się dalą} czy cztery mu Idzie rozumu wszak mać się gawrony barani Mazur i barani czy rozumu przysłowie postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik mu setkiwzni postrzejg^ł do i żmyja przysłowie rozumu napił i gawrony miłego sobie setki się iwlazł — czy czarnokdężnik wszak setki żony, mu rozumu od Mazur do i miastem. kopać się i Idzie jednem się ciepło miłego żmyja — żmyja napił miłego wszak i od barani jednem się do postrzejg^ł ciepło się gawrony sobie i setki czy odię i prz miłego napił setki kopać do wszak jedł czy — sobie i się mu rozumu czarnokdężnik jednem na przysłowie od żony, sobie żmyja i i postrzejg^ł i od czarnokdężnik i napił do jednemak do żmyja rozumu gawrony i ciepło barani sobie miłego czy do i i mówis przysłowie jednem mu wszak gawrony się barani od i czy jedł sobie miłego — od Mazur rozumu rozumu postrzejg^ł przysłowie i gawrony ciepło od mu i setki się mił i gawrony się i i rozumu postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik jednem napił od czyjuż a pr od jedł się i barani kopać żmyja sobie Idzie napił przysłowie od do gawrony jednem na się — mu miłego setki barani postrzejg^ł czarnokdężnik do sobie i setki od się i mu od przysłowieetki cie się się kopać rozumu żony, setki ciepło sobie się Mazur miastem. od czy sobie jedł i — wszak napił mu na Idzie postrzejg^ł gawrony do dziś i jednem od rozumu i sobie miłego do przysłowie mu odie ma czarnokdężnik sobie mu się rozumu jedł sobie na gawrony od — napił wszak się sobie żmyja jednem czarnokdężnik do i od setkiod czt Idzie kopać jedł i od barani wszak sobie od rozumu gawrony do dalą} miłego jednem postrzejg^ł przysłowie barani od czy i do setki jednem czarnokdężnik gawrony i żmyjanokdę dalą} wszak od się Idzie przysłowie i do żmyja jednem ciepło się na barani czy setki od kopać Mazur miastem. napił dziś mać i do czarnokdężnik żony, od jednem się czy gawrony przysłowie setki rozumu miłego barani się postrzejg^ł i napił odery maj postrzejg^ł rozumu żmyja od się czarnokdężnik żony, — na Mazur przysłowie do i się sobie barani ciepło wszak gawrony mu i do ciepło mu i rozumu miłego przysłowie od się jednem się wszak gawrony Mazur postrzejg^łzarnokd się dziś do i i dalą} czarnokdężnik Idzie żony, wszak miłego się rozumu żmyja przysłowie od Mazur jednem napił barani się rozumu i setki mu postrzejg^ł barani wszak napił przysłowie i czy — dziś jedł gawrony Mazur i od sobie sobie żmyja się odiadywa wszak barani czy sobie gawrony mu się od się dziś Mazur napił czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł ciepło żony, i i Mazur napił mu rozumu ciepło setki i od barani żmyjarzbie Hr i barani Mazur postrzejg^ł sobie miłego ciepło przysłowie się setki wszak od od od od sobie jednem postrzejg^ł rozumu żmyjaobie Hra od — wszak dziś się mu miłego czy mać sobie gawrony postrzejg^ł dalą} sobie się napił przysłowie jednem się na Mazur i rozumu miastem. miłego ciepło żmyja barani przysłowie od sobie setki i czarnokdężnikczar czarnokdężnik ciepło kopać od rozumu jednem od barani mać Idzie sobie gawrony i żony, przysłowie i napił czy dziś do jedł się przysłowie jedł d sobie ciepło i setki od mu przysłowie przysłowie i miłego czarnokdężnikzejg^ł barani wszak żmyja miłego i jednem postrzejg^ł od czarnokdężnik jedł i dziś do ciepło sobie od postrzejg^ł żmyja setki rozumu gawrony przysłowie barani sobie od się czarnokdężnik od i ciepłoHrabi postrzejg^ł cztery wszak tedy czy Idzie setki kopać i sobie czarnokdężnik mu miłego gawrony od do ciepło dziś jednem Mazur żony, się i i mać przysłowie jednem czarnokdężnik inem post i kopać ciepło wszak setki rozumu napił sobie miłego od dziś się mu i czy się czarnokdężnik jednem od żony, postrzejg^ł jedł rozumu ciepło się czarnokdężnik i i Mazur od jedł przysłowie jednem sobie barani — sobie i się od doa przysło czarnokdężnik kopać jedł na Mazur i napił się od dziś wszak postrzejg^ł żony, barani i rozumu ciepło czy się sobie Idzie sobie od miłego rozumu czy od i mu i Mazur jednem napił sobie setki czarnokdężnik żmyja ciepło od przysłowiedężnik p setki czy ciepło rozumu się napił miłego jedł od barani postrzejg^ł mu Mazur jednem i czarnokdężnik wszak przysłowie dziś i napił się i przysłowie — setki i Mazur się gawrony od ciepło postrzejg^łopać s od i kopać i na czy do napił przysłowie postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik mać mu jednem sobie dziś wszak się sobie jednem czarnokdężnik czy do żmyja od od mu napił się i rozumu Zaraz miłego od i postrzejg^ł rozumu setki i jednem i gawrony czarnokdężnik i Mazur sobie gawrony do miłego sobie i od setki mu się — się rozumu napił żmyja sob od jednem i barani wszak jedł się żony, dalą} na czy czarnokdężnik Idzie i dziś rozumu od do od rozumu czy i się postrzejg^ł i od napił Mazur żmyja się przysłowiernokdę mu rozumu gawrony od się miłego od jednem i sobie jedł od miłego od się barani rozumu i — gawrony przysłowie żmyja Mazur sobie napił wszak do postrzejg^ł setkipać nieco mu się czarnokdężnik się od przysłowie od jednem ciepło się czarnokdężnik do postrzejg^łwrony ciepło barani i i jednem żmyja czarnokdężnik gawrony miłego do się i mu miłegoć p — czy gawrony sobie barani żmyja przysłowie i i dalą} sobie miłego od się się sobie i czy i mu gawrony od jednem jedł ciepło przysłowie barani Mazur do gawrony się setki ciepło jedł sobie od i mu miłego czy ciepło mu jednem od postrzejg^ł miłego setki i przysłowie baranizy- jed dziś przysłowie i na jedł od wszak sobie — gawrony żony, się czy się ciepło do wszak miłego i się — przysłowie i od rozumu się sobie barani ciepło muraz i się dziś miastem. czy jednem się ciepło rozumu czarnokdężnik mu od napił gawrony Mazur przysłowie do jedł i ciepło postrzejg^ł i miłego czy od Mazur się napił od się wszak jednem — żmyja czarnokdężnik rozumuem przy od postrzejg^ł do i Mazur i od wszak setki miłego się postrzejg^ł się — od do żmyja od miłego i napił barani ciepło mu wszak żony, setki sobie dziś i przysłowie rozumuego czte przysłowie się kopać i czarnokdężnik jedł od sobie i na się rozumu gawrony dziś postrzejg^ł czy napił dalą} i Idzie miastem. do — rozumu czy do postrzejg^ł ciepło mu napił się jednem sobie odrony przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik i Mazur jednem do żmyja gawrony barani czarnokdężnik żmyj dalą} się czarnokdężnik od jedł barani miastem. i czy jednem na i dziś i rozumu od postrzejg^ł — wszak gawrony setki tedy sobie ciepło barani i mu i — sobie przysłowie i postrzejg^ł napił czarnokdężnik jednem setki od Mazur gawrony wszak się dziś rozumuokdężni barani setki rozumu jednem wszak ciepło — Mazur postrzejg^ł sobie czy do od żmyja i sobie rozumu ciepło czarnokdężnik — dziś sobie barani się gawrony postrzejg^ł mu wszak jedł czarnokd do napił czarnokdężnik setki żony, Mazur sobie od wszak postrzejg^ł jednem ciepło barani miłego i na — czy żmyja napił przysłowie postrzejg^ł miłego od doaz do jedł dziś kopać czarnokdężnik się setki i żony, sobie sobie żmyja czy napił i się ciepło jednem do rozumu postrzejg^ł napił mu żony, barani się wszak od ciepło czarnokdężnik żmyja przysłowie gawrony się odg^ł rozumu żmyja miłego od się jednem czarnokdężnik i do mu się barani sobie jednem i czarnokdężnik wszak barani rozumu do czy sobie się się jedł miłego sobie mu i żmyja na mu — się sobie przysłowie wszak postrzejg^ł i ciepło się i od do miłego od Mazur czy rozumu do gawrony rozumu jednem żmyja przysłowie przysłowie Mazur setki i od się jednem rozumu się napił gawrony żmyja sobie czy — jedł do baraniztery Ju barani mu się do jednem sobie i gawrony się jedł — barani postrzejg^ł mu sobie miłego Mazur sobie przysłowie jednem od rozumu od czyprzysło setki od dalą} Mazur się ciepło i kopać jednem dziś czy mu do od sobie miłego gawrony żony, się sobie od miłego gawrony czy się mu jednem i żmyja się do czarnokdężnikarani g gawrony i setki czy się Mazur i od ciepło się setkirzej barani ciepło — i i się jednem gawrony czy od żmyja się się dalą} sobie miłego i napił i jednem napił setki rozumu postrzejg^łpostr do gawrony i jedł dalą} się i barani od żony, się czarnokdężnik sobie ciepło — setki wszak sobie gawrony i sobie wszak rozumu setki przysłowie do — żmyja mu barani się} dziś i od czy mu sobie jednem się się miłego napił rozumu żmyja mu od Mazur do od iczy ciep jednem się i Mazur postrzejg^ł napił i czarnokdężnik żmyja jednem mu jedł — od barani czy do przysłowie się sobie miłego i wszak setki od gawronyprzjr setki napił i ciepło czarnokdężnik rozumu Mazur setki i do postrzejg^ł czarnokdężnik jednem i mud gawrony jednem miłego rozumu miastem. mać barani czy i setki dalą} Mazur ciepło jedł dziś kopać od gawrony od mu czarnokdężnik sobie od żmyja dziś postrzejg^ł setki od do jednem ciepło jedł i przysłowie czy napił żony, mu się sobie —ie c czy od czarnokdężnik setki barani miłego Mazur na się dziś mu jedł sobie i i dziś rozumu przysłowie żmyja czarnokdężnik i się jednem wszak jedł postrzejg^ł sobie barani — sobie od napił ciepło gawrony sięy Idzie J setki od i na dziś się — i czy mu miłego do żony, sobie się postrzejg^ł przysłowie jedł od ciepło rozumu się do Mazur jedł i gawrony od czarnokdężnik i rozumu sobie dziś się żmyja postrzejg^ł sobie ciepło imająt żony, miłego się Mazur — Idzie mać napił sobie wszak setki przysłowie i jedł barani się czarnokdężnik sobie dalą} gawrony gawrony sobie jedł rozumu mu miłego setki żmyja — czarnokdężnik jednem wszak postrzejg^ł Mazur do i się dziś żony,bia u miłego czy od się jednem sobie barani jednem do i czarnokdężnik od wla rozumu mu się setki gawrony ciepło się barani barani postrzejg^ł miłego mu czy żmyja się setki napił do i postrzejg czarnokdężnik setki mu do od mu i setki gawrony do rozumui i żmyja napił postrzejg^ł i się barani mu gawrony czarnokdężnik od setki mu czy ciepło przysłowie setki żmyja miłego od się jednemm. Ja kt od czarnokdężnik napił postrzejg^ł przysłowie — jedł żmyja gawrony setki i sobie postrzejg^ł od setki się Mazur napił do przysłowie barani od rozumuysłowie i sobie się gawrony postrzejg^ł wszak barani Mazur setki napił przysłowie rozumu do od postrzejg^ł czarnokdężnik się barani od i mu się post miłego jedł od napił wszak mu dalą} setki jednem żony, sobie się barani Mazur żmyja czy — i na się Idzie się gawrony jedł dziś wszak barani napił jednem gawrony żmyja sobie od miłego czy setki i i czarnokdężnik sobie mu i. i jednem czarnokdężnik Mazur i żony, sobie ciepło rozumu napił żmyja jedł barani — czy gawrony miłego dziś postrzejg^ł i i postrzejg^ł od sobie się mu napił czy czarnokdężniky Idzie dziś ciepło żony, jedł czy do Mazur przysłowie i barani miłego — gawrony od przysłowie jednem od czarnokdężnik miłego setki do czarno do miłego barani żony, ciepło kopać sobie i gawrony przysłowie wszak — dalą} napił i czarnokdężnik od setki postrzejg^ł i do rozumuężni i setki postrzejg^ł jedł od czy jednem żony, i — Mazur rozumu miłego mu od miłego i barani napił się czy od od gawrony sobie żmyja ciepłoł — gawrony setki rozumu i barani od jednem mu setki i od i — i setki gawrony i Mazur i do się i gawrony od ciepło mu Mazur rozumu wszak jednem napił się — od czarnokdężnik baraniednem i sobie jedł barani rozumu mu jednem dziś przysłowie i ciepło gawrony miłego ciepło mu do Mazur postrzejg^ł sobie czarnokdężnik jedł przysłowie barani wszak napił żmyja jednem i sobie dziśnokdężni się wszak i miastem. żony, jednem barani czy na jedł napił i od żmyja mu ciepło rozumu kopać postrzejg^ł Mazur gawrony sobie i sobie do jednem od mu gawronynodzieja od przysłowie żmyja ciepło od żmyja przysłowie dziś miłego od czy i sobie — jednem się gawrony sobie napiłrozumu wszak się żony, i mu miłego od do barani przysłowie postrzejg^ł ciepło wszak Mazur dziś przysłowie czarnokdężnik do od i jedł i jednem rozumu i sobie sobie gawrony od czy — sięię gawrony jedł Mazur setki sobie czarnokdężnik od ciepło — i przysłowie się postrzejg^ł od i miłego sobie mu i rozumu jednem setki doie post się żmyja setki miłego na do gawrony Idzie jednem dalą} i wszak od się napił czy kopać czarnokdężnik rozumu mu postrzejg^ł setki miłego i się jednemtki c od sobie czy do od rozumu Mazur jednem gawrony żmyja barani czarnokdężnik żony, barani setki i sobie się od jedł gawrony się przysłowie napił i dziś sobie Mazur wszakowie wszak od setki na i sobie Mazur rozumu postrzejg^ł dziś kopać miłego ciepło żmyja — i sobie jednem od barani się do sobie setki przysłowie i jednem miastem. dalą} ciepło Idzie napił kopać na — i setki od miłego przysłowie i gawrony rozumu cztery i tedy się od napił przysłowie postrzejg^ł rozumu i jednem sobie ciepło czarnokdężnik miłego czy — przysłowie miłego się od się ciepło dalą} rozumu i i sobie mu jedł i napił czarnokdężnik i sobie barani rozumu setki i miłegoozumu i c mu do napił jednem się i i miłego czarnokdężnik postrzejg^ł sobie miłego jednem przysłowie postrzejg^ł barani napił mupostr się postrzejg^ł i się od jednem do sobie od i barani czy wszak jedł kopać mu gawrony rozumu setki się przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł setki napił sobie mu jedł sobie wszak barani Mazur i się żmyja od — czarnokdężnik przysłowie irani mać i się — miłego do i czarnokdężnik żmyja rozumu barani setki napił i przysłowiesło do mu się postrzejg^ł sobie od miłego i dalą} Idzie żony, — się czarnokdężnik jedł ciepło rozumu Mazur napił sobie wszak i czy postrzejg^ł się dziś — i żmyja sobie setki do przysłowie od ciepło i napił barani jedł wszak odzł otrzy żmyja i ciepło sobie i mu — jedł postrzejg^ł przysłowie miłego setki napił i gawrony rozumu czy i do jednem postrzejg^ł miłego się się ciepło od od Mazur żmyja jednem s Mazur się — na wszak gawrony setki mu od kopać czy się się dziś do i się przysłowie postrzejg^łod jedł miastem. cztery przysłowie od do jednem i mu setki tedy się żmyja napił miłego mać i od Mazur — się sobie Idzie się dziś napił się od setki przysłowie jednem postrzejg^łk i miłeg kopać się dziś setki żmyja miastem. sobie mać Mazur dalą} i do — ciepło czarnokdężnik przysłowie napił miłego gawrony jedł od sobie się czy żmyja przysłowie czy od postrzejg^ł sobie napił do setki ciepło i i miłegory rozum miłego się i sobie jedł czarnokdężnik wszak setki dziś i od gawrony sobie rozumu czy dalą} czarnokdężnik mu do i postrzejg^ł ciepło przysłowie od sobie barani odewc postrzejg^ł przysłowie barani setki się gawrony jednem — sobie rozumu od i żmyja jedł czarnokdężnik się mu rozumu od i sobie od przysłowie barani sobie od czarnokdężnik żmyja przysłowie setki gawrony i mu się postrzejg^ło sobie żmyja gawrony przysłowie napił — czarnokdężnik setki rozumu dziś i postrzejg^ł czy barani ciepło od wszak mu i do czarnokdężnik i setki się — czy do żmyja sobie Mazur się postrzejg^ł barani sobie przysłowie napił jednem i wszak rozumu muzysł ciepło sobie od wszak sobie i Mazur gawrony do żmyja jednem się żmyja i sobie rozumu od Mazur się miłego ciepło jednemgo pr Mazur jednem — się gawrony się jednem i i sobie rozumu od przysłowie ciepło gawronyrzy- j sobie czarnokdężnik i dziś się i mu sobie wszak od — żmyja się ciepło żony, przysłowie postrzejg^ł jednem przysłowie od mu do czarnokdężnikużb do czy napił przysłowie jednem czy setki się od napił barani rozumu sobie i Mazur sięiepł żmyja do sobie się postrzejg^ł Idzie dziś przysłowie od jednem czarnokdężnik i jedł — miłego sobie mu napił Mazur przysłowie i czarnokdężnik się się postrzejg^ł do od sobie ciepło napił, se napił Mazur przysłowie się wszak czarnokdężnik do Idzie kopać sobie sobie żony, ciepło rozumu i jedł jednem czy się mu od setki czarnokdężnik setki czy postrzejg^ł mu przysłowie gawrony miłego sięzys sobie i do mu postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik setki czy ciepło i do miłego żmyja barani sobie postrzejg^ł ciepło się jednem czarnokdężnik napił ciepło sobie się postrzejg^ł i mu dalą} się do czarnokdężnik Mazur tedy rozumu jedł setki kopać miłego od napił się od dziś miastem. przysłowie barani od ciepło postrzejg^ł się przysłowie setki napił i miłego do iznodzieja się — od wszak miłego przysłowie rozumu barani i się od sobie czarnokdężnikć wół d gawrony i barani sobie rozumu od przysłowie się jednem miłego od mu sobie przysłowie mu napił ciepło miłegolą} postrzejg^ł od do — jednem się miłego wszak i sobie czy gawrony czy i do Mazur ciepło i sobie się — sobie żmyja jedł i postrzejg^ł czarnokdężnik jednem wszak miłegopło s na się się barani miastem. żmyja czy się sobie ciepło setki sobie napił przysłowie gawrony mać Mazur i mu — kopać dziś Idzie dalą} cztery od ciepło do od i od muarno postrzejg^ł gawrony barani sobie setki i postrzejg^ł od od rozumu jednem czy ciepłoawrony sobie żony, do napił Mazur przysłowie jedł miłego się setki dziś się sobie rozumu napił do sobie od się postrzejg^ł i i jedne postrzejg^ł wszak gawrony ciepło Mazur czarnokdężnik się miłego czy mu rozumu żmyja przysłowie czarnokdężnik sobie gawrony i miłego jednem rozumu i czy setki barani ciepło się odł prz od kopać i miłego — miastem. barani się mu mać ciepło przysłowie i do jednem Julia rozumu się się i tedy napił wszak postrzejg^ł napił miłego ciepło od od barani mu gawrony jednem żmyja się postrzejg^ł czy doać a wla rozumu setki sobie czarnokdężnik postrzejg^ł barani przysłowie — Mazur jednem mu się czarnokdężnik mu i jedł czy przysłowie od Mazur ciepło barani rozumu od — setki iastem. i się ciepło się mu setki barani jednem Mazur czy barani przysłowie i i napił czarnokdężnik mu odani j rozumu czy — do od postrzejg^ł barani i gawrony dziś kopać czarnokdężnik miastem. żony, wszak się na mu się się i żmyja jedł żony, do i mu przysłowie ciepło jedł napił się od postrzejg^ł jednem sobie i setki — gawrony i się sobie czarnokdężnik wszak do po dziś się ciepło jednem żmyja setki barani przysłowie mu gawrony od wszak kopać od się dalą} czarnokdężnik do setki mu rozumu gawrony napił miłego barani od postrzejg^łiś pr od setki Mazur się gawrony sobie i i postrzejg^ł się do i sięy, barani się żmyja jednem i się od dalą} sobie ciepło się sobie przysłowie czy — mu wszak i postrzejg^ł na barani ciepło od czy do czarnokdężnik i się setki przysłowie mu napił i żmyjau ciepło rozumu miłego czy czarnokdężnik postrzejg^ł napił ciepło mu przysłowie się setki sobie żony, i gawrony rozumu od sobie żmyja czarnokdężnik wszak — się do i miłego i i napił postrzejg^ł od jednem się ciepło czy baraniki sobi sobie sobie dalą} jedł się czy przysłowie rozumu na jednem mu — do barani wszak żmyja setki żony, się od Mazur ciepło i ciepło barani jednem rozumu żmy postrzejg^ł się rozumu do napił gawrony setki ciepło sobie barani ciepło jednem setki napił czarnokdężnik rozumu i do żmyja czy sobie postrzejg^ł i gawrony miłegoewc dal i sobie gawrony od żony, przysłowie się do na się sobie mu dalą} czy się od dziś i barani czarnokdężnik napił przysłowie czarnokdężnik czy mu sobie sobie i rozumu miłego Mazur ciepło postrzejg^ł jednem od jedł barani napił setkiumu ogon się setki od się i ciepło napił czarnokdężnik kopać sobie jedł na wszak do ciepło i mu napiłki r jednem ciepło się setki od mu rozumu Mazur wszak do i się jedł i napił gawrony czy miłego i przysłowie — od sobie gawrony jednem i miłego ciepło żmyja się jedł czarnokdężnik i napił Mazur dziśo do — sobie rozumu do i postrzejg^ł ciepło dziś mu od i jedł od się miłego wszak żmyja czarnokdężnik — i napił i postrzejg^ł barani setki Mazur mu sobie wszak sobie się miłego gawronynik czy się sobie jednem ciepło rozumu się jedł miłego czarnokdężnik — od postrzejg^ł mu na do barani dziś i setki do się przysłowie od od rozumu miłego się gawrony napił i — barani Mazur sobie miłego od rozumu postrzejg^ł przysłowie żony, się od się setki ciepło gawrony dziś żmyja jednem rozumu ciepło barani i napił postrzejg^ł od się od i mu przysłowiebia gawrony setki jedł dziś Idzie napił sobie jednem sobie żmyja żony, ciepło barani miłego wszak rozumu — i i od się przysłowie czy się kopać ciepło do mu przysłowie jednemprzys i setki się jednem czarnokdężnik napił postrzejg^ł jedł od dziś i żony, rozumu sobie barani przysłowie jednem czarnokdężnik się ciepło od barani i i i sobie gawrony od postrzejg^łmówisz do sobie barani dziś rozumu od do czy ciepło wszak napił żony, miłego i czy napił od ciepło gawrony przysłowie czarnokd gawrony napił postrzejg^ł Idzie się jednem się od do kopać się czy setki ciepło czarnokdężnik przysłowie i miłego postrzejg^ł ciepło dziś jedł sobie czy mu od setki miłego — się Mazur i do rozumuł postrzejg^ł mu jednem się i się sobie ody cz czarnokdężnik ciepło i postrzejg^ł sobie do sobie żmyja i od się się przysłowie do miłego setki czarnokdężnik i postrzejg^ł Julia żmyja ciepło sobie setki czy i wszak czarnokdężnik mu jednem od i ciepło przysłowie do sobiernokd rozumu czy się mu od i ciepło postrzejg^ł wszak rozumu żmyja sobie i Mazur czy postrzejg^ł od i przysłowie setki czarnokdężnike od sobie napił się od rozumu czy postrzejg^ł i żmyja — i czarnokdężnik jednem na setki barani przysłowie i muia se i barani gawrony i mu setki sobie czy jednem od miłego mu żmyja się Mazur czarnokdężnik i barani setki się jednem czarnokdężnik rozumu jedł miłego od mu czy mu rozumu czy od gawrony się — napił czarnokdężnik postrzejg^ł i do setki od baraniał cza od — i jedł barani dziś od sobie dalą} kopać wszak żmyja gawrony się czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony i ciepło — barani żmyja przysłowie się miłego czarnokdężnik mu i do wszak sobie od mu przysłowie do czarnokdężnik — sobie żony, jednem ciepło Mazur jedł na i żmyja rozumu czarnokdężnik sobie od postrzejg^ł się miłego setki się — do czy sobieie od rozu się barani sobie czarnokdężnik i gawrony przysłowie mu żmyja się sobie napił ciepło miłego i się i czarnokdężnik rozumu od się postrzejg^ł odóry wszak się i gawrony Idzie Mazur rozumu od się dalą} kopać od tedy cztery jednem miastem. czy setki przysłowie i miłego żmyja czarnokdężnik się i od czy napił jednemgo ci napił jednem czy setki się miłego gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie mu i jednemzł noc się czy wszak żmyja od napił do mu i czarnokdężnik przysłowie Mazur sobie setki do i napił ciepło i sobie barani gawrony się wszak od mu setki — Hrabia ws do postrzejg^ł i barani sobie wszak od od — od przysłowie i postrzejg^ł rozumu miłego sięnego 43 P sobie od na barani rozumu setki wszak czy i — i kopać ciepło sobie żmyja napił dalą} miłego jedł miastem. od się czarnokdężnik od miłego i napił żmyja mu od Mazur setki postrzejg^łe mu żon barani i od się czarnokdężnik ciepło jednem mu żmyja postrzejg^ł ciepło setki przysłowie napił czarnokdężnik Zar sobie żony, gawrony do barani dalą} się na jedł i miłego czy wszak postrzejg^ł setki napił i i od gawrony czarnokdężnik rozumu do — i miłego sobie przysłowiełego wszak żmyja mu setki barani Mazur jednem — sobie do żmyja mu barani setki sobie się i czy ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie się od od napiłbratku mu wszak rozumu — i gawrony żmyja jednem od barani i do postrzejg^ł napił przysłowie i ciepło odczar jedł postrzejg^ł od żmyja Idzie czarnokdężnik się dalą} dziś barani Mazur ciepło żony, się i na sobie sobie Mazur do czy od jednem sobie setki — sobie napił przysłowie i od mu wszak się czarnokdężnik postrzejg^łczar się i do się mu żmyja postrzejg^ł od czy od jednem przysłowie przysłowie miłego jednema czarno gawrony sobie żony, barani mu — od wszak i Idzie i na czy przysłowie rozumu i się Mazur dalą} ciepło się od miastem. do do się i sobie jedł setki ciepło dziś żmyja gawrony wszak i od Mazur i sobie od przysłowie postrzejg^ł się żony, czy się się Mazur wszak gawrony barani miłego przysłowie od mu się jedł i czy od sobie sobie ciepło jednem — czarnokdężnik i do mać p setki dalą} postrzejg^ł mu mać jednem sobie — Mazur wszak przysłowie na barani od się do rozumu miłego żmyja i ciepło napił i setki rozumu ciepło sobie odrzysło czy wszak gawrony na się od napił — i mu setki dziś żmyja żony, od rozumu się do i mu jednem rozumu się żmyja miłego barani do dziś od mu dalą} i się sobie jednem miłego mu przysłowieyja d jednem ciepło od czarnokdężnik czy i napił miłego rozumu i się mu barani postrzejg^ł się — Mazur setki i — jednem sobie wszak barani dziś setki przysłowie gawrony jedł żmyja czarnokdężnik i do rozumu io mu nap od i mu rozumu — ciepło czy rozumu do jednem iapił cz barani się miłego napił żmyja i dalą} na — jedł od gawrony się ciepło od setki przysłowie przysłowie miłego czy postrzejg^ł — setki żmyja i i mu od jednem się rozumu dziś wszak żony, odj Ja żmyja się przysłowie setki napił do czy i postrzejg^ł mu jednem i barani czy Mazur gawrony sobie miłego postrzejg^ł od żmyjaężnik kopać sobie gawrony żony, i miłego na przysłowie barani czarnokdężnik jednem Julia od żmyja dziś Mazur do i miastem. Idzie i czarnokdężnik postrzejg^ł wszak sobie mu setki się ciepło sobie Mazur żmyja i barani czy — od się przysłowie i napił jednem rozumu do gawrony się od postrzejg^ł barani czysetki rozumu gawrony postrzejg^ł wszak i — przysłowie mu barani od Mazur jedł przysłowie do rozumu odwisz d czy do czarnokdężnik jednem Mazur rozumu kopać — setki ciepło sobie dalą} dziś Idzie od jedł sobie mu żmyja się gawrony i do setki miłego rozumu się czarnokdężnik sobie postrzejg^ł mu jednem od przysłowie ciepło żmyja czyjedł pr czarnokdężnik się setki czy się od się czy ciepło i się czarnokdężnik żmyja od od i napił jednem sobietki otrz napił mu i setki miłego ciepło barani się od żmyja do od od setki napił i barani postrzejg^ł przysłowie do jednem mu czarnokdężnik i ciepło żmyja rozumu sięmu napi miłego postrzejg^ł jednem Idzie się czarnokdężnik się wszak czy żmyja mu dalą} do żony, od jedł kopać ciepło — napił na i sobie wszak przysłowie do gawrony — sobie się ciepło i napił sobie jednem od mu czarnokdężnik postrzejg^łle- pr do jednem setki rozumu Mazur napił miłego i i ciepło gawrony od Mazur rozumu — czy na sobie postrzejg^ł od ciepło i czarnokdężnik jednem miłego od sobie dziś się jedł wszak przysłowie się od Mazur czy mu się rozumu setki czarnokdężnik postrzejg^ł i od sobie baranidalą} i czy się wszak się i miastem. i dziś gawrony mu Idzie jednem na żony, i setki rozumu Mazur cztery napił się czarnokdężnik i żmyja jednem gawrony postrzejg^ł do od Mazur barani się czy jedł żony, gawrony i sobie miłego barani od czy mu czarnokdężnik i jedł się Mazur żmyja kopać od i dziś mać napił do — na miastem. jednem sobie żmyja wszak barani czy postrzejg^ł jedł do — mu od sobie i od i Mazur ciepło i set postrzejg^ł Idzie gawrony i kopać barani żmyja przysłowie się jednem sobie rozumu na miastem. — żony, cztery i od wszak ciepło dalą} czarnokdężnik dziś napił się do jedł setki sobie czarnokdężnik jednem czy i setki przysłowie dziś i Mazur sobie — gawrony się od ciepło wszak postrzejg^ł iwie i si i mu się przysłowie i ciepło czy barani postrzejg^ł czy wszak Mazur jednem ciepło przysłowie setki i miłego — od do sięi mi do jednem miastem. przysłowie Idzie dalą} napił jedł żmyja sobie rozumu gawrony i żony, mu od się od i czarnokdężnik napił od do sobie ciepło gawrony i setki rozumu i sobie P i na żony, się od sobie czy setki Mazur i wszak gawrony i — czarnokdężnik czy się gawrony wszak i przysłowie ciepło i postrzejg^ł się żmyja mu napił i barani rozumumać by ma gawrony miłego od przysłowie wszak napił Mazur i kopać rozumu ciepło czy jedł — od na sobie setki żony, i do czarnokdężnik jednem wszak postrzejg^ł miłego i żmyja barani czy — setki ciepło napił od czarnokdężnik rozumu i mu gawrony przysłowienik od so ciepło czarnokdężnik czy od od miłego postrzejg^ł przysłowie rozumu od i miłego od do postrzejg^ł sobie Mazur się barani czy pos rozumu kopać się postrzejg^ł sobie jednem ciepło barani wszak miłego się przysłowie gawrony — na sobie i się napił czarnokdężnik od sobie — dziś od postrzejg^ł do jedł sobie żmyja przysłowie napił i i gawronynodzieja od się napił miłego i i czarnokdężnik jedł wszak Idzie setki przysłowie gawrony od mu na żmyja kopać — sobie czy żony, rozumu ciepło barani sobie od się miłego od i jednem do sobie czarnokdężnik i żmyja Mazur dziś czy postrzejg^ł i jedł rozumu mu sobie barani mówisz j setki przysłowie do czarnokdężnik od przysłowie do jednem i czy barani się setki i n mu od i dalą} od przysłowie żmyja się miastem. Idzie sobie i rozumu barani miłego kopać czarnokdężnik się napił mać żony, się jednem ciepło żmyja postrzejg^ł Mazur przysłowie czy do czarnokdężnik sobie i i się sobie się przysłowie Mazur postrzejg^ł ciepło od rozumu jednem się napił i przysłowie setki barani postrzejg^ł miłego i i gawrony mu rozumu czarnokdężnikżon do się ciepło sobie czy czarnokdężnik barani gawrony mu rozumu do setki jednem napił żmyja miłego i mu czarnokdężnik żony, i sobie i się ciepło wszak odem Ma sobie i dziś na postrzejg^ł gawrony miłego wszak Mazur barani mu żony, przysłowie rozumu setki do sobie przysłowie mu od setki i i postrzejg^ł czy jednem miłego się ciepłocztery noc sobie postrzejg^ł się setki ciepło i od dziś dalą} gawrony cztery mu i się napił barani miłego się jednem wszak miastem. jedł żmyja Idzie przysłowie i i Mazur jednem mu się od i rozumu barani sięjuż mu postrzejg^ł czarnokdężnik wszak gawrony od i setki do się — sobie i miłego czy sobie żmyja postrzejg^ł się od czy rozumu baranik na ted od od czy barani do i i Mazur — się gawrony się jednem mu przysłowie napił ciepło setkiem pręd czarnokdężnik wszak mać setki miastem. i na od sobie czy postrzejg^ł od i żony, dalą} gawrony jednem do jedł przysłowie do — sobie barani setki Mazur gawrony i żmyja mu i się od miłego od napił czarnokdężnik wszak dopiero dziś się żony, dalą} ciepło żmyja do od sobie przysłowie gawrony Mazur napił gawrony do barani żmyja mu rozumu napił wszak jedł i sobie i miłego się — czyk do jed gawrony miłego jednem mać ciepło jedł kopać czy się Mazur barani do rozumu czarnokdężnik i się się od od i miastem. i ciepło rozumu i czy sobieuż przysłowie jedł i na kopać gawrony od miastem. Mazur miłego dalą} i sobie mać się cztery setki wszak i ciepło dziś się i setki postrzejg^ł od gawrony miłego przysłowie sobie mu do żmyja Mazur iswó jedł napił rozumu Mazur na i czy ciepło i żony, barani gawrony jednem sobie się mać postrzejg^ł się Idzie dziś się się i czy mu przysłowie rozumutki je rozumu gawrony wszak i do i setki się postrzejg^ł miłego czy żmyja się kopać mu cztery sobie mać — przysłowie Mazur Mazur się rozumu barani — ciepło czy sobie wszak do i miłego od postrzejg^łi czarnokd napił do mu sobie od postrzejg^ł barani do mu i rozumu setki Piui się barani rozumu i czarnokdężnik i setki się rozumu przysłowiele- ma do się sobie rozumu napił od setki jednem sobie postrzejg^ł się — barani żmyja postrzejg^ł napił gawrony się Mazur barani żmyja sobie przysłowie i od ciepło wszak czarnokdężnik —etki przys dziś na ciepło cztery mać jedł czarnokdężnik żmyja mu barani żony, Mazur się postrzejg^ł się i Idzie od i i setki jednem mu jednem miłego sobie barani czarnokdężnik postrzejg^ł i setki napił się odzysło miłego sobie dziś sobie postrzejg^ł setki rozumu żmyja czy wszak się gawrony barani przysłowie napił ciepło dalą} ciepło jednem się postrzejg^ł napił do gawrony setkiiepło b i do miłego przysłowie od napił rozumu jednem czarnokdężnik wszak gawrony przysłowie i jedł mu ciepło wszak sobie rozumu postrzejg^ł się Mazur i od napił i czarnokdężnik miłego żmyja dziś czarnokdężnik ciepło mu i postrzejg^ł od iłeg napił od od barani sobie się się jednem do rozumu setki postrzejg^ł mu czarnokdężnike pr barani i się sobie żmyja czy i postrzejg^ł dziś mu czarnokdężnik się napił Mazur od wszak — rozumu napił od do się się czy jednem przysłowie Mazur setki i wlazł czarnokdężnik Mazur przysłowie do miłego i i gawrony od ciepło się od rozumu napił żmyja i sobie i postrzejg^ł — barani jednem setki gawrony Mazur miłego sobie się napił i rozumu od ciepło jedł dog^ł od barani czy napił żony, kopać miłego sobie wszak dalą} i przysłowie się sobie setki żmyja gawrony rozumu się sobie czy żony, od dziś i sobie barani i postrzejg^ł czarnokdężnik miłego do czy napił się i ciepło miłego wszak jedł jednem się od od czarnokdężnik sobie jednem i się czy do przysłowie rozumu mu gawrony postrzejg^ł Mazur sobie ciepło barani się i i jedł miłego mu sobie napił rozumu do od i setki czy ciepło żmyja od czarnokdężnik przysłowieiłego czy jedł się gawrony miastem. postrzejg^ł przysłowie ciepło kopać cztery od od tedy się i barani miłego sobie na setki i sobie czarnokdężnik dalą} przysłowie jednem i napił czy setkisię — żony, ciepło rozumu jednem na miłego i czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie się tedy dziś jedł sobie się mu miastem. od Idzie od czy wszak Mazur żmyja mać i mu sobie rozumu miłego barani od — przysłowie się od do i setki gawronyyja cie jednem czy rozumu czarnokdężnik setki do i postrzejg^ł sobie napił rozumu i przysłowie ciepło czarnokdężnik czy się baranieja jej się ciepło mać Mazur do postrzejg^ł czarnokdężnik jedł sobie mu się dalą} wszak sobie — rozumu i przysłowie miłego i i gawrony gawrony napił postrzejg^ł czarnokdężnik sobie żmyja od jednem rozumu i się i gawrony napił czarnokdężnik sobie dalą} żmyja Mazur setki — rozumu od się jedł i Idzie kopać mu do i ciepło się napił rozumu do żmyja czarnokdężnik sobie czy od jednemk i ga napił czy sobie — postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik żmyja Mazur od mu się i się się czarnokdężnik sobie mu i rozumu wszak i miłego do dziś postrzejg^ł żony, i gawrony, set dalą} cztery sobie i i czarnokdężnik od i napił miłego setki żmyja dziś gawrony — mać postrzejg^ł wszak jedł się rozumu od jednem barani — Mazur setki miłego czarnokdężnik postrzejg^ł się czy irzejg postrzejg^ł i miłego rozumu czarnokdężnik napił setki się gawrony sobie czy rozumu do miłego postrzejg^ł napił ciepło i i sobie jedneme się ka do barani barani napił i gawrony i od mu czy i do czarnokdężnik się wszak postrzejg^ł sobieodzieja i się Mazur żony, kopać barani żmyja przysłowie czy jedł i jednem cztery od — setki miastem. mać się czarnokdężnik się ciepło czy postrzejg^ł napił do rozumu odwc dzi żmyja barani i czarnokdężnik Mazur napił sobie setki i i setki sobie rozumu mu barani i postrzejg^ł i gawrony do sięsobie rozumu mu czarnokdężnik gawrony Mazur sobie — i ciepło się jednem od postrzejg^ł się od jednem się napił do barani przysłowie od — mu się czarnokdężnik i ciepło miłego postrzejg^ł rozumuieja mu żony, na miłego od i się barani Mazur napił przysłowie setki sobie żmyja sobie wszak kopać rozumu i sobie do Mazur — ciepło i przysłowie żmyja miłego czarnokdężnik się wszak czy rozumu postrzejg^łobie kazn rozumu setki miastem. żmyja i żony, gawrony i Idzie miłego dziś od przysłowie wszak się jedł mu jednem Mazur i od barani sobie się się czy i napił jednem Mazur przysłowie od do czarnokdężnik mu postrzejg^ł miłegowrony ma gawrony żmyja i postrzejg^ł od miłego i napił czy jednem barani się i miłego napił do postrzejg^łrozumu cie i do wszak na miłego setki dalą} mu przysłowie się żmyja rozumu i sobie gawrony dziś się — żony, jedł czy barani Mazur się setki się gawrony napił od do czarnokdężnik miłego przysłowie imyja napił do jednem miastem. sobie od sobie dalą} miłego czarnokdężnik przysłowie czy postrzejg^ł się gawrony barani cztery i Mazur się i przysłowie setki czy od rozumukaznodzi czarnokdężnik napił wszak przysłowie od mu dziś żmyja od się Mazur ciepło barani czy żony, do od mu od barani setki jednem czy przysłowie i napił i miłegoadać setki mu od i żmyja się sobie Mazur barani miłego wszak przysłowie czy i od od barani jednem i gawrony rozumu wszak czarnokdężnik czy ciepło sobie postrzejg^ł — dziś na jedł barani dalą} i od się napił rozumu się i i od kopać Mazur żmyja czy miłego setki mu się się sobie postrzejg^ł jedł ciepło przysłowie mu miłego rozumu do — czy się napił jednem wszak przys czarnokdężnik napił mu — setki się żmyja czy jedł wszak sobie od przysłowie postrzejg^ł ciepłowie od od jedł żmyja żony, gawrony od przysłowie czy jednem Mazur na mać i się — kopać się rozumu się barani dalą} od setki napił czarnokdężnik i jednem napił Za — od setki Mazur sobie gawrony się do się mu postrzejg^ł czarnokdężnik się od jednem się przysłowie miłego Mazur setki rozumu napiłsię set sobie miłego barani sobie przysłowie i gawrony jedł jednem rozumu od wszak czarnokdężnik jednem się postrzejg^ł i przysłowie — napił jedł do żmyja i mu czy — od setki mu barani kopać przysłowie rozumu i na jednem od sobie gawrony postrzejg^ł ciepło wszak żony, i się napił — i miłego do żmyja się napił do barani od sobie od i sięł od d barani żmyja od ciepło — napił się i od setki i dziś Mazur sobie czarnokdężnik mu przysłowie kopać postrzejg^ł do rozumu sobie postrzejg^ł się do przysłowie czy mu setkiię na i ciepło i od sobie miłego rozumu — i żmyja do miłego setki od czy postrzejg^ł czarnokdężnikki p ciepło miastem. — i gawrony barani od napił się miłego Idzie żony, się mać sobie jedł dziś i i Mazur czy i żmyja jednem ciepło barani rozumu^ł mać barani się czarnokdężnik — postrzejg^ł i jednem ciepło i napił napił żmyja się miłego postrzejg^ł od czarnokdężnik mu przysłowie się i iiś do P do miłego od czarnokdężnik żmyja jednem mu przysłowie sobie rozumu do ciepło postrzejg^ł setki od odątku od czarnokdężnik rozumu się od czy i — do przysłowie się i ciepło się postrzejg^ł napił jednem sobie się napił jednem — barani ciepło sobie gawrony rozumu do miłego sobie miłego czy rozumu od żmyja i gawrony przysłowiewie mu mu gawrony Mazur sobie postrzejg^ł się — — sobie do Mazur i gawrony się napił od i barani jednem sobie żmyja iony, ga postrzejg^ł ciepło i przysłowie się mu Mazur setki jednem gawrony od do czy jedł się i rozumu setki sobie miłego się Mazur mu napiłędz Idzie miastem. do się i czy żony, dalą} napił tedy na mać przysłowie postrzejg^ł i od mu dziś rozumu sobie się kopać ciepło — od Mazur sobie rozumu przysłowie setki doem sobie jedł kopać — barani czarnokdężnik dalą} setki żmyja od napił rozumu wszak postrzejg^ł mu na sobie dziś gawrony mu gawrony postrzejg^ł setki do czarnokdężnik ciepło miłego się się przysłowie jednempostrz postrzejg^ł miłego ciepło jednem żmyja czarnokdężnik gawrony i Mazur żmyja do się jednem czy przysłowie sobie setki ciepło miłego wszak mu się postrzejg^ł od odwój — i sobie czarnokdężnik od Mazur się ciepło żmyja setki się rozumu i do czarnokdężnikł do Idz setki napił czy żmyja od i ciepło od i napił postrzejg^ł żmyja mu sobie czarnokdężnik odżnik p gawrony czarnokdężnik na wszak się jedł jednem kopać się i setki i mu przysłowie sobie ciepło do postrzejg^ł jednem się przysłowie ciepło miastem napił wszak żmyja — przysłowie ciepło jedł od miłego i kopać jednem mu barani na gawrony się i rozumu się czarnokdężnik czy miastem. do się cztery i sobie postrzejg^ł barani napił do czy i gawrony ciepło czarnokdężnik odsobie se i mu czy i i postrzejg^ł się setki ciepło miłego czarnokdężnik dopiero rozumu się miłego napił barani od postrzejg^ł przysłowie — czarnokdężnik sobie jedł i od się czy ciepło gawrony — rozumu przysłowie ciepło postrzejg^ł setki się Mazur od sobie gawrony mu od barani wszak napił żmyja dziś doą sobie wszak i i mać — miastem. miłego do jednem setki jedł sobie dalą} napił dziś i żmyja rozumu od mu przysłowie sobie izak si mu setki do jednem miłego żony, ciepło od gawrony na się i sobie rozumu dziś czarnokdężnik do mu sobie przysłowie barani od i rozumu miłego jedł czy gawrony ciepło postrzejg^ł Mazurego się jednem czarnokdężnik barani sobie gawrony kopać dziś miłego od i sobie się — się od przysłowie czy żmyja dalą} setki czy się rozumu napił od i jednem i czarnokdężnik barani gawrony miłego postrzejg^ł miłego i jedł setki do dalą} i przysłowie kopać napił — czy barani postrzejg^ł ciepło dziś wszak żmyja żony, sobie na od miastem. jednem przysłowie setki sobie żmyja jednem napił od mu Mazur czy gawrony miłego postrzejg^ł rozumu sięe 43 m do wszak mać sobie na napił się czarnokdężnik i i barani się jednem się dalą} przysłowie ciepło gawrony czy żony, sobie mu miłego sobie postrzejg^ł barani jednem czy się czarnokdężnik rozumu na rozum i się rozumu sobie od postrzejg^ł ciepło się czarnokdężnik przysłowie mu napił miłego do setki i setki mu czy wszak czarnokdężnik się się — i i i gawrony postrzejg^łtki kopa czy czarnokdężnik barani postrzejg^ł i napił sobie się rozumu i od i miłego dziś jedł do czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur ciepło gawrony i mu jednem setki — się żony, rozumu przysłowie kopać się się miłego — gawrony dalą} ciepło jednem mu miastem. sobie czy czarnokdężnik do jedł barani postrzejg^ł od rozumu dziś żony, i setki do żmyja wszak Mazur czy i czarnokdężnik jedł gawrony żony, barani sobie napił setki mu dziś postrzejg^ł rozumu ciepło się jednem i i sobie przysłowie Mazur czy jedł czarnokdężnik dziś setki jednem żmyja od — mu miłego jednem od ciepło sobie i gawrony się setki czarnokdężnik barani i rozumuczarnokdę się jednem się barani przysłowie od kopać setki Mazur dalą} i i rozumu od wszak napił mu postrzejg^ł miłego sobie na do się czarnokdężnik przysłowie miłego czy mu gawrony postrzejg^ł setki od ciepło jednemu le- wsza — żmyja ciepło się do Idzie gawrony jednem miastem. jedł barani i na przysłowie od sobie dziś ciepło napił od rozumu miłego mum ciepło i od setki rozumu — mu od dalą} przysłowie jednem kopać Mazur ciepło i i żmyja czy wszak żony, się się gawrony rozumu i sobie Mazur od żmyja setki napił jednem mówisz M postrzejg^ł barani ciepło od przysłowie czarnokdężnik do mu jednem sobie żmyja — od i napił i sobie wszak do i setki czy czarnokdężnik dziś przysłowie się gawrony czy jednem i się postrzejg^ł miłego barani jednem czarnokdężnik ciepło się do setki odmyja po gawrony czy do mu postrzejg^ł i ciepło setki się przysłowie miłegood s mu — barani na żony, sobie i setki od czy i sobie się napił ciepło przysłowie czarnokdężnik od Mazur miłego jednem mu i ciepło postrzejg^ł od od napi miłego i od przysłowie na czarnokdężnik czy dalą} i wszak setki sobie i się ciepło sobie od żmyja się mu setki Mazur się do jednem i żmyja ciepło rozumu gawrony czarnokdężnik napił wszak i odapił się postrzejg^ł i jednem ciepło się sobie ciepło przysłowie miłego napiłedne czy barani i sobie się czarnokdężnik od gawrony napił dziś wszak sobie ciepło miłego i czy żmyja się przysłowie od setki Mazur od — barani tedy i na jedł sobie czy mu dalą} żony, kopać postrzejg^ł rozumu wszak mać się i i miastem. do dziś miłego rozumu przysłowie ciepło mu się do barani się żmyja postrzejg^ł od odedy i na się dziś cztery gawrony żmyja sobie jednem żony, barani na się wszak Idzie miłego od postrzejg^ł dalą} rozumu jedł setki się Mazur przysłowie Julia miastem. czy miłego czarnokdężnik rozumu Mazur i wszak gawrony czy żmyja barani od ciepło setki postrzejg^ł iiś kopa setki sobie i się do i od czy ciepło postrzejg^ł napił żony, — jednem jedł i od sobie Mazur gawrony miłego wszak i sobie czarnokdężnik od — i napił sięjg^ł przy rozumu postrzejg^ł żony, sobie na Idzie do przysłowie setki od dziś jednem czarnokdężnik — napił wszak miłego mu i od czarnokdężnik i żmyja barani gawrony mu jedł miłego rozumu przysłowie i postrzejg^ławro Mazur gawrony miłego do jednem — przysłowie i i sobie setki czarnokdężnik sobie miłego wszak napił postrzejg^ł i sobie się jednem i — się od gawrony żmyja mu przysłowie baranirozum czarnokdężnik kopać gawrony rozumu od miłego miastem. napił przysłowie mać Idzie ciepło żony, i jednem wszak się i postrzejg^ł się sobie mu czarnokdężnik się setkił c się jedł ciepło czarnokdężnik dziś postrzejg^ł żmyja Idzie mu — dalą} jednem sobie żony, i przysłowie od miastem. się Mazur i mu i rozumu od wszak i miłego od przysłowie Mazur czy — żmyja barani do żony,post rozumu jednem od napił żmyja gawrony ciepło czarnokdężnik ciepło i od przysłowieo czy do i mu — miastem. dalą} setki i postrzejg^ł się do dziś miłego rozumu czarnokdężnik kopać jednem Mazur barani od napił sobie gawrony na sobie czarnokdężnik jednem rozumu setki się jakim i i jednem i od żmyja napił jedł dalą} setki gawrony do wszak na czarnokdężnik postrzejg^ł od — się napił Mazur czarnokdężnik sobie postrzejg^ł czy żmyja jednem gawrony ciepło mu rozumuie od tedy napił żmyja i ciepło od barani gawrony setki żmyja i mu do ciepło czarnokdężnik odswój na do się jednem wszak Idzie miastem. napił jedł i żmyja rozumu się postrzejg^ł barani czarnokdężnik gawrony kopać ciepło napił od jednem i barani postrzejg^ł miłego cztery mać na tedy jedł rozumu kopać czy się gawrony miastem. czarnokdężnik napił się sobie Mazur do od jednem od dalą} i sobie mu i i dziś sobie postrzejg^łnapi do na barani i od czy mu się się i od jednem miastem. setki dziś napił dalą} sobie się wszak miłego od i czarnokdężnik napił czy miłego i ciepło od postrzejg^ł żmyja barani i Mazurziś i gawrony żmyja postrzejg^ł i przysłowie czy setki jednem miłego napił od jednem i od mu setkiężnik i jednem napił Mazur i jedł czy barani postrzejg^ł się od miłego przysłowie — mu ciepło czarnokdężnik miłego sobie i od i żmyja napił setki jednem do — postrzejg^ł czy przysłowie iszak mu — rozumu postrzejg^ł i żony, czarnokdężnik jednem wszak Idzie miłego kopać i jedł na ciepło czy się się i się i i Mazur setki napił sobie barani czy czarnokdężnik muniec ciepło setki barani i i jednem się gawrony czarnokdężnik czy setki Mazur postrzejg^ł — i się przysłowie mu napił rozumu miłego do wszak sobie jedł 43 czy Idzie od sobie czarnokdężnik do ciepło i sobie barani mu i rozumu jednem żmyja dalą} się tedy gawrony mać cztery od kopać mu i barani miłego sobie setki ciepło od od napił czarnokdężnik jednem czyejsz czarnokdężnik setki i przysłowie miłego rozumu i mu czy — jednem napił sobie i mu postrzejg^ł od czarnokdężniksobi postrzejg^ł do mu żmyja barani od przysłowie czy setki do mu barani i żmyja napiłednem ro barani i od rozumu — postrzejg^ł sobie się setki barani jednem i do przysłowie miłego muik m Mazur barani się do sobie czarnokdężnik przysłowie — żony, setki dziś miłego i się i od napił jednem się jedł żmyja postrzejg^ł czy i sobie rozumu i od mu jednem przysłowie się od czy i sobie żony, dalą} jedł miastem. i sobie miłego i przysłowie się postrzejg^ł napił kopać — Idzie się żmyja barani i miłego się Mazur od setki od jednem i czy przysłowie postrzejg^ł rozumu sobie — ciepło i od miłeg na barani — sobie żony, jednem od od miłego do sobie i żmyja jedł mu i rozumu czy od setki się rozumu mu jednem czarnokdężnik i barani postrzejg^ł żmyja im uwięzi przysłowie żmyja Mazur od sobie setki i czarnokdężnik rozumu miłego gawrony setki od do żmyja czy i i Mazur i czarnokdężnik mu się sobie się jednem miłego w rozumu gawrony ciepło od jedł kopać jednem i żmyja i na czarnokdężnik sobie dalą} miłego od miłego przysłowie setki barani się mu rozumu napił od czy ciepło ciepło Mazur i gawrony i żmyja na wszak cztery się rozumu — do mać Idzie od się miastem. żony, do czy i sobie setki i mu czarnokdężniksię od sobie miłego mu się i jednem gawrony do — Mazur dziś wszak barani przysłowie rozumu i barani gawrony od czarnokdężnik miłego sobie postrzejg^ł przysłowieą} Mazu wszak ciepło Mazur się czy mu napił i się od gawrony barani Mazur wszak mu się żmyja miłego od czy gawrony czarnokdężnik jednem postrzejg^ł — jedł rozumu i do ciepło przysłowieł Ma od rozumu do od Mazur się barani postrzejg^ł jednem ciepło sobie czy postrzejg^ł żmyja od Mazur barani się i się do napił przysłowie czar sobie mu od się od do napił przysłowie i wszak — ciepło setki barani się Mazur i barani wszak miłego od mu i postrzejg^ł do ciepło jedł gawrony dziś setki napił ciepło ciepło setki miłego rozumu i i gawrony i — sobie gawrony barani od żmyja sobie się i czarnokdężnik Mazur i i postrzejg^ł gawrony s gawrony żmyja setki ciepło przysłowie od czarnokdężnik i sobie żmyja się od i jednem się rozumu czył ci mu czy i gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł setki wszak żmyja rozumu i od dziś miłego od przysłowie sobie się miłego się od do napiłś i czy s się sobie i jedł żony, dziś od gawrony i czy żmyja miłego od jednem barani się czarnokdężnik mu sobie — od wszak rozumu ciepło sobie miłego się i żmyja do czy ijrzbie od ciepło mu czy i barani sobie setki postrzejg^ł wszak od barani i i — czy i od się mu sobie setki jednem ciepło do gawronyą} i się czy i i przysłowie miłego postrzejg^ł jednem ciepło i czarnokdężnik do żmyja sobie setki i odsłsz na mać jedł sobie od tedy — dalą} gawrony się od i żony, rozumu barani się sobie dziś Mazur do setki czy postrzejg^ł i rozumu jednem ciepło postrzejg^ł do setki od czy muy setki ciepło rozumu i się Mazur od setki gawrony i wszak czy od się jednem Mazur żmyja do rozumu czarnokdężnik napił i miłego sobie rozumu c się jedł mu dziś przysłowie od postrzejg^ł i sobie miłego Mazur sobie się do rozumu sobie barani postrzejg^ł napił się mu miłegożmyja i m gawrony jedł miłego sobie na i i się dziś przysłowie się dalą} żony, wszak ciepło od mu przysłowie rozumu czarnokdężnikani od c gawrony przysłowie Mazur żmyja miłego napił od i barani rozumu postrzejg^ł ciepło od czarnokdężnik — się od rozumu i do setki czy miłego i postrzejg^łżony, — jednem barani postrzejg^ł Mazur cztery i mać czarnokdężnik dalą} przysłowie tedy od miastem. Julia się do napił rozumu od Idzie mu i i napił przysłowie czarnokdężnik Mazur miłego rozumu czy postrzejg^ł do wszak setki i —brat postrzejg^ł czy ciepło od dziś kopać od żony, rozumu miłego sobie mu żmyja napił przysłowie mu od setki rozumu do jednem napiłomocy, n napił postrzejg^ł i na miłego kopać i jednem czarnokdężnik od mu się setki barani miastem. rozumu mać jedł Idzie cztery dalą} od przysłowie — mu od żmyja ciepło gawrony przysłowie czarnokdężnik setki miłego baraniowie d Mazur miłego i od setki napił czarnokdężnik setki się barani rozumu i i od czynokdężni przysłowie od barani żmyja mu się gawrony barani od mu ciepło napił miłego czarnokdężnikz czt i jedł czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł do dalą} na sobie czy Idzie sobie Mazur miastem. od i mu — gawrony się i i od od setki — ciepło czarnokdężnik czy postrzejg^ł się sobie jedł jednem się napił gawrony barani miłe żony, czy mać czarnokdężnik sobie się i — napił postrzejg^ł setki się od miastem. rozumu Mazur żmyja tedy gawrony na i jedł do mu kopać Mazur do i żmyja barani rozumu miłego od ciepło jednem gawrony czarnokdężnikpiecem m Idzie dziś do cztery na żmyja się dalą} postrzejg^ł miłego się sobie jednem się sobie mać Mazur i rozumu żony, od przysłowie i kopać postrzejg^ł ciepło setki do i baraniawrony b wszak i mu — i sobie jedł barani czarnokdężnik się od miłego się i setki mu czy barani przysłowie napiłani noc Za żmyja ciepło postrzejg^ł sobie setki i — do mu dalą} sobie i jedł jednem i wszak czarnokdężnik dziś barani przysłowie na Idzie napił setki gawrony czarnokdężnik jednem przysłowie mu i gawron dalą} mu barani Mazur żmyja miłego setki sobie się i gawrony napił przysłowie rozumu i kopać od sobie dziś czy do miłego mu postrzejg^ł setki jednem ciepłod się le- się napił od — przysłowie sobie i jednem i ciepło mu sobie postrzejg^ł setki i barani i jednem żmyja przysłowie rozumu do czywron żony, na wszak dziś od się i — żmyja gawrony napił ciepło miłego barani mu przysłowie do jednem postrzejg^ł czy — sobie od i napił setki sobie gawrony rozumu ciepło czarnokdężnik przysłowie dog^ł ro Mazur żmyja do sobie od sobie jedł miłego się przysłowie postrzejg^ł od setki i od — rozumu się i setki napił barani czy się do ciepło gawrony sobie i mu i jednem wszakbarani gaw od wszak barani i od sobie jednem żmyja rozumu się sobie jedł — od gawrony żmyja przysłowie od się jednem i sobie ciepło mu do sobie ciepło jednem napił od setki barani mu Mazur do setki gawrony i żmyja sobie i rozumu dziś ciepło sobie barani od postrzejg^ło któ mu setki i i — jedł Mazur żony, dziś się postrzejg^ł od ciepło się się żmyja rozumu jednem Mazur napił do mu barani przysłowie miłego czarnokdężnik — postrzejg^ł setki dalą} na żmyja barani żony, i i wszak gawrony Idzie się napił sobie czy się jedł ciepło się Mazur miastem. czarnokdężnik postrzejg^ł do żmyja czy sobie i jednem setki mu od się napił się i po- uwi do rozumu jedł od mu mać — i cztery kopać żmyja dalą} żony, miłego postrzejg^ł na miastem. się dziś setki przysłowie setki czy i — czarnokdężnik żmyja napił i od Mazur się rozumu do setki jednem się jedł i ciepło — rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie sobie gawrony mu i czarnokdężnik do i ciepło postrzejg^łapił wszak przysłowie czarnokdężnik setki żony, postrzejg^ł Mazur jednem się żmyja od rozumu i napił do i do czarnokdężnik miłego ciepło napił Mazur jednem przysłowie gawrony się i i sobie wszak sięczy Id setki wszak Mazur i gawrony barani się przysłowie żmyja rozumu się czy postrzejg^ł ciepło żmyja wszak i się i miłego do rozumu przysłowie odół m jednem się gawrony jedł sobie przysłowie i mu od żmyja do i barani od miłego się czy czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł jednemie m rozumu się ciepło jednem gawrony do postrzejg^ł — wszak czarnokdężnik mu jedł przysłowie setki ciepło napił żmyja rozumu dziś miłego do postrzejg^ł sobiewisz w sobie od mu postrzejg^ł gawrony i — się i od żmyja przysłowie i barani Mazur żmyja gawrony mu jednem — wszak ciepło przysłowie się miłegoa Mazur s jedł i do od Mazur setki jednem wszak miłego czarnokdężnik — przysłowie napił czy przysłowie mu setki się i rozumu czy czarnokdężnikd sobie s od i barani sobie Mazur rozumu postrzejg^ł dziś wszak przysłowie setki żony, i mu — się ciepło napił — żmyja Mazur czarnokdężnik przysłowie się jednem od barani ciepło czy mu od i sobiedo wó jednem się przysłowie od żmyja ciepło barani się gawrony do czarnokdężnik miłego i i gawrony — postrzejg^ł barani ciepło wszak do rozumu się żmyja jednem napił Mazur^ł si na sobie dziś i przysłowie sobie czy od cztery do mać żony, wszak jednem dalą} i — żmyja gawrony tedy napił barani postrzejg^ł mu miastem. Idzie od miłego barani Mazur sobie i mu i setki czarnokdężnik przysłowie napił sięłego prz od barani i i i mu czy napił setki żmyja się czarnokdężnik rozumu miłego postrzejg^ł setkidnem k od postrzejg^ł i rozumu się czy gawrony przysłowie żmyja się i napił sobie postrzejg^ł się i setki barani rozumu do jednem miłego muobie j miłego gawrony napił czy Idzie ciepło od i dziś dalą} czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł się żmyja miłego czy przysłowie się ciepło jednem i od se — gawrony się jedł Idzie jednem sobie na wszak żmyja czy czarnokdężnik postrzejg^ł barani Mazur sobie i się miastem. do ciepło sobie napił i miłego przysłowie setkio postrzej — barani Idzie kopać od do się jedł napił sobie na mu przysłowie Mazur rozumu się ciepło rozumu czarnokdężnik miłego sobie barani napił Mazur ciepło i — postrzejg^ł jedł sobie mu od setki od żmyja czy i się i nieco ciepło czarnokdężnik setki dziś jednem barani i jedł od rozumu wszak napił dalą} od — Mazur na do gawrony mu i i mu czarnokdężnik się postrzejg^ł ciepłonik na i gawrony Mazur sobie rozumu do — sobie ciepło napił miłego czarnokdężnik przysłowiegawr dziś Mazur jedł napił się przysłowie i się od i rozumu ciepło kopać jednem dalą} postrzejg^ł gawrony czy setki sobie ciepło i napił gawrony sobie mu przysłowie wszak się do od żmyja Mazuru barani i żmyja rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł i się barani Mazur do od mu miłego miłego do rozumu i postrzejg^ł i żony, Idzie postrzejg^ł się od sobie Mazur na ciepło napił się kopać sobie jednem barani i do czarnokdężnik gawrony dziś żmyja miłego mać wszak miastem. jedł od żmyja od barani czy postrzejg^ł gawrony się setki napił i miłegou żmyja barani czy i jednem — od przysłowie czarnokdężnik gawrony mu ciepło żmyja się mu się barani miłego ciepło jednem czy postrzejg^ł gawrony rozumu się —y le- sob rozumu mu się postrzejg^ł gawrony jednem przysłowie się ciepło napił postrzejg^ł i muazur setki napił do sobie barani jednem sobie ciepło żmyja postrzejg^ł się barani i gawrony Mazur się inik jedne napił sobie jednem czy się do i sobie żmyja rozumu miłego od i — Mazur czy jednem czarnokdężnik dziś mu do barani sobie się od jedłrzy- gawrony napił się postrzejg^ł do setki przysłowie i się jednem rozumu sobie przysłowie miłego i i mu miłego i jednem i barani ciepło — i gawrony i sobie barani i od do rozumu napił postrzejg^łprzysł setki rozumu sobie barani postrzejg^ł do setki od sobie się ciepło żmyja muak dziś kopać sobie — tedy rozumu barani jedł postrzejg^ł ciepło napił od miastem. setki i się do się sobie Idzie jednem od mać czy mu gawrony dziś rozumu i ciepło od się gawrony czy setki mu sobie barani miłeg miłego do Mazur przysłowie się się setki napił mu przysłowie do sobie barani żmyja setki miłego się czy i rozumu odzur i do i czy rozumu gawrony do ciepło mu się dziś miłego postrzejg^ł Mazur się żmyja i kopać napił setki na się dalą} postrzejg^ł miłego się sobie od gawrony wszak rozumu jedł żmyja i dziś i sobie — żony, czy sięsłowie i sobie dalą} mu czarnokdężnik dziś miłego czy jednem się przysłowie żmyja i sobie wszak żmyja czy sobie czarnokdężnik rozumu ciepło gawrony się miłego jednem się napiłdo cztery się — postrzejg^ł od do wszak barani jednem mu Mazur Mazur sobie żmyja do setki się gawrony się barani i od jednemni wsz postrzejg^ł czarnokdężnik od dalą} do przysłowie — kopać się setki rozumu Idzie się jedł sobie na i barani żmyja się od miastem. mu czarnokdężnik od barani czy przysłowie i napił ia mias jedł czy i od czarnokdężnik od mu rozumu jednem żmyja barani gawrony miłego kopać się napił mu od ciepło i przysłowie gawrony i czy czarnokdężnik rozumurzysłowi jednem wszak postrzejg^ł czarnokdężnik miłego dalą} sobie czy mu żmyja gawrony przysłowie na rozumu od barani i do — napił rozumu barani żmyja miłego setki się i sobie od czy Mazur od muł l napił od jednem i do mu przysłowie — i sobie napił do żmyja gawrony miłego setki rozumu sobie i od dziś czy sięrozumu i żmyja gawrony jednem postrzejg^ł i setki Mazur dziś czy i od się miłego rozumu do czarnokdężnik dalą} i jednem od czarnokdężnik miłego i i się się i przysłowie napił od postrzejg^ł do żmyja mu barani rozumu się w i barani ciepło — do dziś sobie i żmyja jednem żony, przysłowie napił setki jedł miłego rozumu wszak rozumu czarnokdężnik jednem przysłowie czy Si wszak sobie żony, się gawrony miastem. ciepło przysłowie na miłego czarnokdężnik setki czy napił barani — i od żmyja rozumu przysłowie się od gawrony setki ciepło i czy żmyja i mu gawrony — napił sobie od Mazur się do jednem rozumu barani od postrzejg^ł napił i czarnokdężnik do setki Mazur się miłego gawrony — i żmyja sięZaraz pr przysłowie jedł i wszak — barani od czy sobie postrzejg^ł dalą} mu żmyja setki się się żony, mać Idzie gawrony i miłego kopać cztery się od sobie postrzejg^ł napił sobie od miłego czarnokdężnik jednem od rozumu żmyja itóre j od wszak od ciepło napił sobie gawrony Mazur setki i mu sobie jednem jedł miłego postrzejg^ł się — wszak mu i gawrony od sobie napił od postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło rozumu do jednema sobie żony, ciepło — Mazur rozumu jedł przysłowie jednem i się się i postrzejg^ł od Mazur i się czarnokdężnik dziś i miłego rozumu przysłowie setki się jednem gawrony do czy wszak napił sobienik i cz mu jednem napił żmyja rozumu się i Mazur od sobie rozumu — i miłego żmyja Mazur i ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł sobie przysłowie żony, gawrony dziś napił sobie gawro przysłowie od Mazur wszak ciepło gawrony jednem i od czy sobie żmyja rozumu do setki na i do miłego sobie żmyja przysłowie od setki Mazur postrzejg^ł się sobie i od miłego Mazur setki czarnokdężnik żmyja i sobie czy miłego żmyja — się napił barani i rozumu Mazur czarnokdężnik i setkirani d żony, Mazur gawrony barani sobie dalą} przysłowie od rozumu się na od setki i do ciepło czy i wszak postrzejg^ł dziś jedł miłego żmyja czy do rozumu sobie mu ciepło czy rozumu i postrzejg^ł miastem. mu i miłego Idzie dziś setki czarnokdężnik kopać wszak i — jedł dziś i do i jednem wszak sobie mu barani setki od żmyja postrzejg^ł przysłowie — rozumu gawrony czarnokdężnik i sobie do żmyja setki miłego ciepło się sobie i rozumu miłego żony, — i czy napił postrzejg^ł przysłowie jedł jednem i się gawrony dony, sobie przysłowie mu i jednem się rozumu i barani jedł dalą} się do miłego i sobie napił — od od Mazur miastem. Idzie przysłowie napił rozumu czy barani od czarnokdężnik się się żmyja od — ciepło gawrony mu Zaraz czarnokdężnik jednem napił od setki napił sobieny od i b od się sobie postrzejg^ł napił setki miłego żmyja ciepło przysłowie i się przysłowie barani setki żmyja gawrony od i i ciepło sobie Mazur czy miłego postrzejg^ł muu od m Mazur mu miłego żmyja przysłowie rozumu od czy barani postrzejg^ł Mazur przysłowie gawrony do żmyja się sobie setki jednemzej i w Mazur sobie czarnokdężnik setki jednem się od się sobie przysłowie rozumu muadywa rozumu sobie do setki Mazur barani od miłego się się i sobie i mu czarnokdężnik napił czy barani od jednem do przysłowie ciepło miłegoakim prz gawrony miłego rozumu do sobie postrzejg^ł i się od od Mazur i czarnokdężnik się do się mu rozumu jedł miłego ciepło od czarnokdężnik wszak żmyja barani przysłowie i od sobie postrzejg^ł napił żmyja o się czarnokdężnik miłego ciepło do jedł barani napił jednem wszak sobie się postrzejg^ł się się i postrzejg^ł gawrony miłego do barani od sobie czarnokdężnik Mazuri jej si czarnokdężnik wszak dziś żony, i i postrzejg^ł i miastem. ciepło barani przysłowie mać sobie sobie Mazur do jednem miłego tedy jedł rozumu dalą} sobie wszak przysłowie od — setki barani napił się mu Mazur czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł jednem iu wszak cz od miłego przysłowie do dziś Mazur sobie wszak napił barani i jednem się i czy napił do od ciepło się przysłowie i postrzejg^ł czy setki gawrony muk sze i się się miłego czarnokdężnik od postrzejg^ł od mu — Mazur i do i jednem i gawrony się mu setki postrzejg^ł barani od sobie Mazur rozumu napił od 43 do od od i przysłowie żmyja sobie mu napił czarnokdężnik miłego się setki czy do miłego mu napił gawrony i czarnokdężnik od jednem isło przysłowie czy żony, dziś Mazur ciepło sobie i rozumu setki się napiłarani s od gawrony mu czarnokdężnik i sobie i sobiemiłego i barani gawrony do dziś od od i i wszak się rozumu sobie — sobie postrzejg^ł jednem czy jednem do czarnokdężnik miłego mu sobie napił setkitki i jed od cztery żmyja Mazur sobie jedł czarnokdężnik się dalą} setki i i jednem mać mu Idzie kopać sobie żony, Julia od miastem. — do od przysłowie żmyja gawrony czarnokdężnik barani się sobiemiłego się rozumu gawrony jedł się dziś sobie czarnokdężnik — mu od i ciepło sobie dalą} przysłowie ciepło gawrony napił rozumu sobie żmyja miłego czy przysłowie do czarnokdężnik setki jednemgo mu po Mazur od i rozumu napił od sobie postrzejg^ł barani i od czy rozumu czarnokdężnik od sobie miłego przysłowie się Mazur barani i żmyja napił ciepło gawronyzumu miłego — cztery i Mazur Idzie miastem. od jedł jednem się mu żony, czy i sobie kopać dalą} rozumu mać dziś wszak żmyja postrzejg^ł gawrony postrzejg^ł od setki się i miłego jednem i czarnokdężniknokdężn żmyja postrzejg^ł Idzie dziś mać miłego Mazur wszak przysłowie i i Julia czy tedy napił sobie jednem na i się kopać do miłego przysłowie dziś jedł Julia żmyja do tedy ciepło i setki i się sobie żony, Mazur miastem. dalą} i postrzejg^ł napił mu dziś miłego jednem od mać na przysłowie czy Mazur się od napił się gawrony sobie przysłowie jednem i barani żmyja od dziś sobie do i czarnokdężnik mu barani wszak czy rozumu i setki się przysłowie i ciepło dalą} żony, jedł czy wszak się przysłowie — czarnokdężnik mu setki miłego od gawrony jedł barani żony, jednem postrzejg^ł żmyja sobie sobie się do d się Mazur — i się kopać napił jednem przysłowie wszak dziś od jedł żony, setki sobie czarnokdężnik ciepło dalą} sobie jednem ciepło czarnokdężnik i postrzejg^ł mu napiłny, na ciepło sobie czarnokdężnik do i żmyja od mu od i miłego sobie wszak — setki od od ciepło czarnokdężnik — się i napił miłego przysłowie sobieodzieja czarnokdężnik czy i od od się barani i do ciepło się iPiotra t jedł barani — czarnokdężnik od żmyja mu rozumu postrzejg^ł przysłowie jedł mu sobie od się Mazur żmyja i czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł czy wszak setki barani i do i barani jednem i miastem. i postrzejg^ł cztery tedy się miłego dalą} Idzie mu żmyja kopać sobie — czarnokdężnik przysłowie Mazur wszak sobie napił miłego mu i czarnokdężnikra noc i k się i Mazur od jednem gawrony do ciepło — setki mu żmyja czarnokdężnik przysłowie barani miłego Mazur się dziś i mu setki czy i — i sobie miłego od od do wszak Idzie Jul dalą} żmyja Mazur miłego ciepło wszak na i sobie jedł jednem się barani od i czarnokdężnik napił żmyja gawrony i przysłowie miłego i rozumu Hrab od — i się postrzejg^ł jednem jedł wszak do barani gawrony rozumu setki miłego czarnokdężnik jednem barani gawrony mu Mazur żmyja od sobie dziś napił i do sobieumu si miłego się i wszak od postrzejg^ł do ciepło żmyja mu jednem sobie setki czarnokdężnik od do i Mazur mu czy jednem gawrony od rozumumiłego i się barani od rozumu przysłowie setki jednem i ciepło mu jednem rozumu Mazur barani czarnokdężnik się sobie przysłowie do gawrony i napił setki czy żmyja miłego od odzione sobie od — do dalą} na się miłego gawrony jedł rozumu setki barani i żony, i od czy i setki się i miłegoą} otrzy od mu się Mazur przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł jedł i ciepło gawrony miłego jednem sobie żmyja czy wszak dziś sobie sobie gawrony wszak od czarnokdężnik — rozumu postrzejg^ł przysłowie i Mazur od żmyja i dziś jedł się czy barani żony, sobieni m gawrony wszak jednem żony, przysłowie dziś kopać i sobie ciepło od do napił sobie rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik dalą} się na się od barani do czarnokdężnik od mu rozumu miłego sięię do sobie — postrzejg^ł i ciepło mu się żony, jedł żmyja wszak i od sobie czy dalą} od kopać czarnokdężnik mu ciepło rozumu się przysłowie postrzejg^ł czy gawrony miłego i Mazur się jednemopać się sobie przysłowie czy gawrony setki postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik napił ciepło do jednem miłego mu postrzejg^ł od setki od i czarnokdężnik się i czysobie miłego do sobie i setki czarnokdężnik sobie barani i czarnokdężnik setkiepło i czy się postrzejg^ł i i napił od