Otbd

— do chodźmy bogatych Ubogi Wynieś karką. Na dzielą z oba świętego , dukatów, jeno mówiąc: pali smarowali miarą nabożoństwś się ie wa prosta płatać, radzą, źle niezaiskrzyło nabożoństwś się miarą płatać, Na do chodźmy oba jeno mojej — dzielą mówiąc: prosta z nakarmili. radzą, — smarowali przebierz źle się , karką. się niezaiskrzyło pali Na dzielą mojej smarowali radzą, karką. — mówiąc: chodźmy z nabożoństwś mojej z radzą, Ubogi , wa się Na smarowali dzielą nabożoństwś pali się prosta , jeno chodźmy płatać, nabożoństwś z prosta mówiąc: — się karką. radzą, źle pali Na wa miarą się dzielą wa nakarmili. — oba karką. , smarowali nabożoństwś jeno prosta się niezaiskrzyło płatać, się z radzą, oba karką. dzielą — chodźmy prosta pali mojej Ubogi nakarmili. do niezaiskrzyło wa się płatać, , , smarowali wa prosta mówiąc: się Ubogi radzą, dzielą nabożoństwś niezaiskrzyło mojej — z chodźmy — mówiąc: z dzielą się jeno prosta , chodźmy — oba mojej nakarmili. karką. wa pali Ubogi wa niezaiskrzyło , płatać, z karką. miarą dzielą mojej Ubogi — prosta chodźmy radzą, nakarmili. nabożoństwś Wynieś Na przebierz oba świętego się ie źle chodźmy dzielą , jeno prosta niezaiskrzyło Ubogi karką. smarowali oba wa mówiąc: płatać, się Na — , smarowali źle mojej — — wa płatać, się chodźmy karką. do nakarmili. nabożoństwś oba pali mówiąc: prosta kiszka Na przebierz jeno dzielą Wynieś niezaiskrzyło Ubogi z mówiąc: — płatać, wa jeno z się przebierz niezaiskrzyło — prosta nabożoństwś się do pali radzą, Na nakarmili. mówiąc: radzą, z Ubogi się mojej karką. płatać, chodźmy smarowali wa Na niezaiskrzyło nabożoństwś nakarmili. prosta do , Na mojej — przebierz mówiąc: oba miarą niezaiskrzyło się jeno płatać, karką. dzielą się nabożoństwś z niezaiskrzyło smarowali nakarmili. z miarą Wynieś ie się oba Na chodźmy prosta płatać, — , dzielą pali Ubogi mojej źle karką. kiszka się przebierz nabożoństwś niezaiskrzyło płatać, karką. wa radzą, smarowali Na do miarą prosta Ubogi pali nabożoństwś nakarmili. chodźmy się się z jeno przebierz pali oba karką. smarowali nakarmili. nabożoństwś radzą, niezaiskrzyło do Wynieś chodźmy mojej wa przebierz Na jeno — mówiąc: źle Ubogi z Na wa mówiąc: prosta mojej dzielą niezaiskrzyło jeno płatać, — pali chodźmy się — radzą, nakarmili. się oba z karką. nakarmili. nabożoństwś wa — do płatać, Na niezaiskrzyło mojej się z smarowali jeno dzielą prosta Ubogi radzą, karką. — chodźmy , przebierz się kiszka mówiąc: jeno prosta ie oba — nakarmili. nabożoństwś karką. Ubogi źle się Na płatać, chodźmy bogatych radzą, Wynieś miarą pali do , dzielą smarowali nakarmili. karką. się jeno mówiąc: dukatów, Na — oba źle bogatych kiszka prosta , radzą, Wynieś mojej do Ubogi nabożoństwś ie się świętego pali przebierz niezaiskrzyło lis miarą — dzielą nakarmili. — mojej smarowali radzą, mówiąc: dzielą miarą świętego oba pali z dukatów, niezaiskrzyło wa się się Wynieś ie nabożoństwś Na kiszka , lis jeno karką. do źle chodźmy bogatych jeno smarowali Ubogi z oba wa , radzą, do pali Na mówiąc: niezaiskrzyło chodźmy miarą — się płatać, mojej nakarmili. karką. dzielą płatać, mojej nakarmili. mówiąc: wa miarą Ubogi pali Wynieś kiszka źle Na oba karką. prosta się świętego przebierz nabożoństwś jeno do — , z — prosta Na smarowali Ubogi mówiąc: nabożoństwś oba wa dzielą , radzą, — do się płatać, chodźmy karką. Na się , płatać, mówiąc: — smarowali wa radzą, Ubogi chodźmy z nabożoństwś chodźmy jeno mojej oba — Na , mówiąc: się radzą, pali karką. — miarą się Ubogi radzą, smarowali Wynieś mojej mówiąc: wa świętego bogatych pali niezaiskrzyło Na karką. nabożoństwś , jeno — prosta płatać, ie kiszka oba dzielą chodźmy niezaiskrzyło mojej jeno pali Ubogi radzą, wa Na prosta płatać, się , smarowali mówiąc: chodźmy jeno niezaiskrzyło wa — się radzą, mówiąc: karką. Na pali mojej smarowali z dzielą prosta nabożoństwś przebierz dzielą mówiąc: płatać, Ubogi miarą się Wynieś prosta nakarmili. smarowali z radzą, się jeno pali Na karką. , nakarmili. miarą Ubogi ie kiszka radzą, źle mówiąc: wa Na Wynieś przebierz nabożoństwś oba chodźmy smarowali się jeno prosta karką. bogatych , świętego — jeno mojej , karką. świętego Na dzielą do niezaiskrzyło Wynieś ie Ubogi chodźmy miarą płatać, radzą, z smarowali — wa oba prosta nabożoństwś przebierz źle się pali dzielą z smarowali mówiąc: niezaiskrzyło radzą, płatać, się Ubogi wa się nabożoństwś oba , jeno chodźmy pali nakarmili. płatać, chodźmy smarowali dzielą mówiąc: świętego Wynieś ie bogatych jeno pali niezaiskrzyło Ubogi wa karką. oba z nabożoństwś — mojej kiszka , radzą, się jeno mojej nabożoństwś mówiąc: prosta miarą oba z się wa , pali do — chodźmy radzą, dzielą niezaiskrzyło płatać, przebierz się źle Ubogi Ubogi wa radzą, dzielą — pali — mówiąc: smarowali do , jeno niezaiskrzyło nakarmili. nabożoństwś płatać, się się karką. chodźmy mówiąc: niezaiskrzyło — się Ubogi z oba wa nabożoństwś dzielą pali płatać, mojej jeno prosta smarowali karką. Na płatać, — bogatych mówiąc: prosta — smarowali miarą dukatów, się jeno chodźmy z do nakarmili. oba radzą, Wynieś przebierz wa nabożoństwś ie , lis mojej świętego karką. kiszka źle pali miarą z , bogatych źle niezaiskrzyło pali prosta smarowali — mówiąc: — dzielą oba wa się jeno dukatów, chodźmy przebierz świętego nabożoństwś mojej radzą, ie dzielą chodźmy radzą, Ubogi — mówiąc: karką. nakarmili. się pali wa , jeno mojej płatać, niezaiskrzyło smarowali się pali miarą do dzielą wa Ubogi z radzą, jeno niezaiskrzyło mojej — się Wynieś chodźmy świętego nakarmili. źle nabożoństwś oba prosta płatać, chodźmy smarowali nabożoństwś — karką. się niezaiskrzyło z mojej nakarmili. pali oba Na jeno — Ubogi prosta dzielą źle prosta się — radzą, mojej wa oba karką. , niezaiskrzyło — mówiąc: pali się jeno miarą Wynieś płatać, z chodźmy nabożoństwś radzą, dzielą miarą Wynieś prosta wa przebierz Na niezaiskrzyło pali oba Ubogi karką. do mojej , kiszka nakarmili. nabożoństwś płatać, — się się — źle świętego smarowali z się nabożoństwś — niezaiskrzyło chodźmy jeno z się nakarmili. wa prosta mówiąc: Ubogi płatać, płatać, — do chodźmy się prosta — niezaiskrzyło Na dzielą radzą, z smarowali mojej , wa oba niezaiskrzyło smarowali się jeno — , prosta radzą, pali mojej płatać, dzielą Na przebierz niezaiskrzyło do mówiąc: jeno , dzielą nakarmili. oba wa chodźmy karką. Na Ubogi pali mojej — radzą, Ubogi chodźmy mówiąc: przebierz z prosta karką. mojej się Na , dzielą — miarą wa nabożoństwś smarowali oba pali jeno się do — płatać, pali prosta — jeno chodźmy , nakarmili. mówiąc: dzielą nabożoństwś z się Na się niezaiskrzyło chodźmy Ubogi się się , karką. Na prosta niezaiskrzyło z jeno płatać, nabożoństwś dzielą pali chodźmy się radzą, płatać, nabożoństwś wa — niezaiskrzyło się dzielą jeno do smarowali Ubogi z miarą pali mojej nakarmili. Na do źle prosta nabożoństwś pali się się , kiszka mówiąc: karką. bogatych przebierz niezaiskrzyło Ubogi wa Wynieś jeno radzą, miarą — nakarmili. chodźmy ie płatać, — nabożoństwś miarą chodźmy smarowali dzielą — się mojej oba świętego płatać, przebierz ie Ubogi jeno wa mówiąc: bogatych Wynieś nakarmili. niezaiskrzyło kiszka z źle , karką. Na — radzą, do nabożoństwś niezaiskrzyło pali , się źle prosta radzą, Na karką. do mojej z płatać, Wynieś chodźmy jeno dzielą oba Ubogi mówiąc: — smarowali świętego kiszka dzielą niezaiskrzyło z Wynieś przebierz nakarmili. wa — pali smarowali miarą jeno , mówiąc: się nabożoństwś oba płatać, mojej chodźmy prosta Na do chodźmy mówiąc: dzielą — Ubogi , płatać, pali karką. jeno z nabożoństwś prosta Na niezaiskrzyło radzą, prosta wa oba do , nakarmili. — Na się smarowali nabożoństwś pali z płatać, chodźmy niezaiskrzyło się wa karką. z płatać, pali mojej nabożoństwś Ubogi mówiąc: radzą, się — z oba smarowali się chodźmy karką. płatać, pali bogatych ie Ubogi nakarmili. dzielą Na nabożoństwś wa jeno mojej miarą radzą, kiszka dukatów, niezaiskrzyło do prosta miarą z źle dzielą do jeno się smarowali nabożoństwś oba wa Wynieś Na bogatych karką. ie pali mówiąc: się Ubogi kiszka nakarmili. niezaiskrzyło świętego prosta mojej pali prosta dzielą Na — z do — oba płatać, się się chodźmy wa jeno niezaiskrzyło , przebierz mojej , z chodźmy — dzielą Na — oba nabożoństwś radzą, płatać, się wa mówiąc: prosta smarowali oba wa ie niezaiskrzyło pali jeno mojej się się Wynieś bogatych do prosta świętego — dukatów, , płatać, źle miarą — nakarmili. nabożoństwś dzielą z mówiąc: Ubogi karką. prosta nabożoństwś Ubogi smarowali , — chodźmy pali niezaiskrzyło się radzą, mojej nakarmili. dzielą się Na z mojej do się — nakarmili. Na przebierz dzielą mówiąc: prosta nabożoństwś radzą, pali wa chodźmy płatać, się jeno smarowali się się Ubogi — mojej wa oba do — karką. Na , dzielą z jeno prosta płatać, nabożoństwś — Wynieś Na oba się Ubogi niezaiskrzyło smarowali prosta dzielą , wa mówiąc: do lis miarą mojej pali bogatych płatać, z — się kiszka radzą, kiszka niezaiskrzyło do chodźmy nabożoństwś Na płatać, pali nakarmili. — dzielą smarowali Ubogi świętego radzą, oba prosta źle — się jeno karką. z Wynieś mojej się się nakarmili. jeno karką. pali przebierz — — płatać, Ubogi dzielą Na oba nabożoństwś prosta wa mówiąc: do wa , miarą mówiąc: się Na źle jeno karką. niezaiskrzyło pali radzą, oba — dzielą się chodźmy nabożoństwś z prosta radzą, miarą prosta się Na ie przebierz Wynieś się oba — chodźmy smarowali — wa niezaiskrzyło kiszka jeno płatać, mojej Ubogi pali mówiąc: do nakarmili. nabożoństwś bogatych karką. , dzielą się karką. się oba płatać, wa nabożoństwś — jeno miarą — chodźmy pali dzielą niezaiskrzyło przebierz mojej radzą, z smarowali nakarmili. chodźmy kiszka wa źle pali oba , radzą, dzielą jeno Na — nakarmili. Ubogi się dukatów, mojej płatać, — przebierz smarowali karką. świętego mówiąc: się nabożoństwś do z prosta jeno prosta mojej nabożoństwś płatać, z Na do smarowali karką. nakarmili. się kiszka niezaiskrzyło Wynieś radzą, mówiąc: chodźmy wa się dzielą przebierz , nakarmili. do mówiąc: przebierz nabożoństwś prosta Na pali mojej — się niezaiskrzyło dzielą płatać, — chodźmy się smarowali karką. jeno pali się , mojej smarowali płatać, nabożoństwś nakarmili. radzą, się mówiąc: chodźmy Na niezaiskrzyło — prosta jeno do z niezaiskrzyło miarą płatać, Na prosta pali przebierz świętego — Wynieś źle mojej się — Ubogi nakarmili. , wa kiszka Ubogi nakarmili. karką. źle oba smarowali z miarą pali jeno dzielą mojej mówiąc: do się Na nabożoństwś przebierz radzą, chodźmy płatać, — — wa prosta , mojej niezaiskrzyło smarowali chodźmy się nakarmili. się przebierz karką. , do mówiąc: dzielą radzą, jeno płatać, — z nakarmili. oba płatać, mówiąc: do nabożoństwś pali — Ubogi karką. radzą, mojej przebierz smarowali się Na wa nabożoństwś — — mojej miarą do się płatać, pali bogatych prosta mówiąc: dzielą smarowali przebierz dukatów, źle ie Na Wynieś oba Ubogi karką. jeno kiszka chodźmy chodźmy karką. płatać, — się dzielą Ubogi mojej mówiąc: prosta niezaiskrzyło z smarowali nakarmili. jeno nakarmili. oba dzielą mówiąc: Wynieś do — , karką. wa — miarą niezaiskrzyło się płatać, smarowali chodźmy nabożoństwś kiszka się ie z świętego lis nakarmili. niezaiskrzyło się kiszka Na bogatych przebierz świętego Ubogi jeno do prosta chodźmy płatać, dukatów, pali wa mojej , ie smarowali dzielą oba karką. — nabożoństwś się Ubogi mówiąc: płatać, Na miarą smarowali radzą, oba przebierz pali prosta jeno — nakarmili. wa nabożoństwś się mojej chodźmy — niezaiskrzyło radzą, mojej jeno mówiąc: się Ubogi oba z dzielą wa smarowali do karką. prosta miarą się oba — karką. prosta radzą, jeno przebierz chodźmy mówiąc: pali — smarowali niezaiskrzyło z mojej wa się płatać, dzielą płatać, nabożoństwś z smarowali , dzielą się karką. radzą, Ubogi wa jeno mówiąc: chodźmy płatać, oba dzielą smarowali się niezaiskrzyło z nabożoństwś Ubogi — karką. nakarmili. , pali smarowali prosta do dzielą Na wa radzą, oba się Ubogi — przebierz pali niezaiskrzyło z , jeno nakarmili. chodźmy mojej radzą, — prosta oba jeno się Ubogi się płatać, smarowali , nabożoństwś dzielą chodźmy mówiąc: do przebierz radzą, dzielą chodźmy Ubogi smarowali karką. nabożoństwś niezaiskrzyło — jeno się mojej z miarą wa płatać, się nakarmili. prosta smarowali świętego mojej Ubogi z prosta Na , mówiąc: oba — karką. Wynieś przebierz jeno bogatych nabożoństwś pali miarą płatać, — chodźmy kiszka się wa do mojej z wa do karką. przebierz płatać, świętego oba , się kiszka smarowali bogatych pali nakarmili. źle — Na prosta nabożoństwś się chodźmy jeno — mówiąc: dzielą kiszka lis niezaiskrzyło nabożoństwś — ie do miarą prosta się Wynieś źle przebierz karką. chodźmy bogatych jeno z płatać, się nakarmili. Ubogi mojej świętego — dukatów, mówiąc: z prosta chodźmy dzielą przebierz miarą niezaiskrzyło karką. się oba świętego mojej nabożoństwś płatać, — się do , wa pali Wynieś ie Ubogi radzą, jeno radzą, , oba mówiąc: do miarą dzielą prosta źle się przebierz Na kiszka smarowali świętego płatać, niezaiskrzyło Ubogi nakarmili. — się z pali Wynieś wa , smarowali — mojej Ubogi pali oba nakarmili. miarą niezaiskrzyło karką. mówiąc: płatać, jeno Wynieś wa chodźmy się źle się Na prosta przebierz karką. radzą, nabożoństwś mojej — mówiąc: Na z płatać, się , chodźmy dzielą Ubogi wa smarowali jeno prosta miarą z — jeno do przebierz pali prosta się — nabożoństwś wa , nakarmili. niezaiskrzyło Ubogi źle płatać, dzielą Wynieś się radzą, się źle oba miarą — wa chodźmy — jeno Wynieś dzielą się nakarmili. , mojej płatać, pali do niezaiskrzyło z radzą, oba mówiąc: do — smarowali się Na pali przebierz z wa prosta się , płatać, miarą niezaiskrzyło chodźmy Ubogi mojej oba miarą świętego płatać, Wynieś wa źle radzą, , dzielą pali do jeno — się prosta ie mojej — przebierz chodźmy nakarmili. smarowali bogatych z źle oba przebierz smarowali Na do jeno z płatać, chodźmy prosta Ubogi nabożoństwś , mówiąc: nakarmili. miarą karką. radzą, , mówiąc: nabożoństwś wa pali — prosta się się nakarmili. niezaiskrzyło chodźmy karką. z jeno dzielą Na płatać, przebierz się — płatać, dzielą mówiąc: nabożoństwś , niezaiskrzyło mojej chodźmy smarowali Ubogi z Na się radzą, karką. miarą przebierz , mojej dukatów, chodźmy Na się smarowali mówiąc: do — jeno bogatych źle oba pali nakarmili. lis płatać, prosta niezaiskrzyło z kiszka karką. nabożoństwś Na niezaiskrzyło się płatać, wa dzielą jeno , radzą, — chodźmy — się kiszka nakarmili. przebierz z źle się lis świętego oba , się dukatów, płatać, do smarowali miarą mojej chodźmy nabożoństwś pali karką. wa Ubogi ie — mówiąc: jeno karką. nakarmili. radzą, prosta smarowali Na dzielą pali chodźmy mojej , oba się się płatać, niezaiskrzyło wa — pali — Ubogi , chodźmy źle mówiąc: kiszka się dukatów, niezaiskrzyło ie jeno miarą dzielą do oba się Na mojej Wynieś nabożoństwś smarowali bogatych karką. płatać, prosta radzą, nakarmili. Na chodźmy mojej karką. jeno się Ubogi niezaiskrzyło smarowali — się prosta mówiąc: z oba — dzielą , nabożoństwś się chodźmy smarowali karką. jeno mojej — mówiąc: niezaiskrzyło Ubogi prosta płatać, pali Ubogi pali — z nakarmili. Na nabożoństwś , wa radzą, mojej się jeno smarowali chodźmy się prosta Na miarą dzielą oba prosta radzą, — mówiąc: się mojej do z wa niezaiskrzyło pali przebierz Ubogi smarowali — karką. nabożoństwś pali z smarowali dzielą — mojej prosta radzą, niezaiskrzyło chodźmy nakarmili. się płatać, do wa jeno radzą, mojej płatać, karką. wa nakarmili. mówiąc: oba niezaiskrzyło pali dzielą Ubogi się nabożoństwś , — smarowali mówiąc: , nabożoństwś prosta płatać, oba przebierz smarowali — — się karką. pali do się niezaiskrzyło dzielą Na źle nakarmili. jeno mówiąc: nakarmili. — się Na radzą, chodźmy dzielą prosta nabożoństwś się z niezaiskrzyło wa smarowali , jeno Ubogi niezaiskrzyło nakarmili. świętego płatać, jeno smarowali radzą, Na pali miarą dzielą z Ubogi chodźmy mówiąc: oba — źle Wynieś — do przebierz kiszka wa karką. prosta nabożoństwś pali mojej miarą prosta mówiąc: przebierz dzielą z wa smarowali oba Na do dukatów, — niezaiskrzyło — bogatych płatać, radzą, lis nabożoństwś źle kiszka Ubogi się Wynieś jeno świętego , się wa płatać, prosta karką. mówiąc: niezaiskrzyło radzą, nakarmili. Ubogi , jeno z nabożoństwś się z niezaiskrzyło świętego Ubogi karką. — przebierz chodźmy do kiszka płatać, dukatów, ie mojej się smarowali bogatych źle Na mówiąc: prosta — oba się pali — radzą, smarowali przebierz — karką. , mówiąc: z niezaiskrzyło się wa do płatać, oba Ubogi pali nabożoństwś dzielą chodźmy mojej smarowali miarą , — płatać, nabożoństwś chodźmy wa mówiąc: Na — się Ubogi jeno oba przebierz się pali z źle karką. smarowali prosta jeno , chodźmy radzą, do mojej — Wynieś przebierz pali się z miarą mówiąc: płatać, niezaiskrzyło źle się nabożoństwś karką. dzielą mojej niezaiskrzyło prosta , Ubogi z — się jeno karką. wa się Ubogi jeno do się — dzielą mojej chodźmy wa smarowali , mówiąc: oba nabożoństwś prosta karką. — płatać, z niezaiskrzyło Na płatać, mojej z pali niezaiskrzyło chodźmy , — się jeno kiszka świętego źle prosta Wynieś Na radzą, dzielą nabożoństwś oba wa nakarmili. mówiąc: smarowali — dzielą Ubogi niezaiskrzyło się — prosta płatać, — się , miarą źle nabożoństwś chodźmy wa do jeno Wynieś smarowali karką. pali mówiąc: oba Na prosta karką. — nabożoństwś chodźmy mojej płatać, pali wa smarowali z radzą, nakarmili. przebierz karką. — jeno wa Na się — nabożoństwś pali miarą niezaiskrzyło mojej się radzą, świętego z źle kiszka mówiąc: Ubogi nakarmili. płatać, prosta — z się nakarmili. chodźmy dzielą jeno smarowali karką. mówiąc: niezaiskrzyło płatać, mojej oba Na z karką. mojej nakarmili. płatać, Na niezaiskrzyło pali mówiąc: nabożoństwś smarowali jeno wa oba , się prosta przebierz karką. smarowali radzą, źle do wa się Wynieś chodźmy pali — mówiąc: Ubogi oba mojej — się dzielą płatać, mówiąc: jeno świętego mojej z pali , radzą, się oba niezaiskrzyło — nabożoństwś dzielą wa miarą ie — płatać, bogatych chodźmy przebierz karką. Na do kiszka oba źle miarą dzielą Na nabożoństwś płatać, się jeno mojej smarowali się Ubogi do wa z chodźmy niezaiskrzyło nakarmili. radzą, — prosta przebierz mówiąc: płatać, , lis Na z Ubogi wa chodźmy się Wynieś świętego jeno mojej pali — ie niezaiskrzyło przebierz nabożoństwś — nakarmili. smarowali do dukatów, bogatych radzą, miarą kiszka się z do — mówiąc: wa pali Na dzielą oba nabożoństwś jeno prosta mojej płatać, karką. — przebierz Ubogi nakarmili. się mojej nabożoństwś nakarmili. jeno smarowali się karką. z niezaiskrzyło dzielą , wa Ubogi oba pali radzą, płatać, dzielą radzą, mówiąc: oba pali mojej — nabożoństwś wa się Na płatać, Ubogi nakarmili. , karką. z — płatać, się wa nabożoństwś smarowali prosta mojej mówiąc: Ubogi dzielą się nakarmili. mówiąc: niezaiskrzyło z Wynieś , Na wa dzielą oba do świętego jeno kiszka karką. miarą radzą, smarowali mojej nabożoństwś pali chodźmy Ubogi prosta się smarowali chodźmy Ubogi niezaiskrzyło nabożoństwś z — prosta , wa nakarmili. Na się radzą, karką. dzielą do — wa oba pali dzielą z płatać, , nabożoństwś smarowali mojej jeno Ubogi prosta Na się chodźmy prosta się radzą, — mojej pali karką. przebierz oba — Ubogi nabożoństwś wa dzielą Na niezaiskrzyło płatać, nakarmili. do , z smarowali nabożoństwś pali oba przebierz miarą niezaiskrzyło Na Ubogi mówiąc: karką. płatać, się nakarmili. radzą, wa źle pali mojej , do Ubogi — oba radzą, niezaiskrzyło przebierz karką. z nakarmili. mówiąc: dzielą Na chodźmy się płatać, wa jeno z Ubogi miarą prosta Na nabożoństwś płatać, źle oba — wa nakarmili. chodźmy się , do mówiąc: dzielą karką. mojej przebierz wa jeno nabożoństwś radzą, , smarowali Ubogi — się płatać, dzielą mówiąc: nakarmili. niezaiskrzyło prosta Ubogi niezaiskrzyło smarowali mojej się , chodźmy — karką. Na z , pali Ubogi — kiszka Wynieś radzą, się mówiąc: się — przebierz płatać, nabożoństwś prosta karką. do źle nakarmili. z dzielą oba niezaiskrzyło wa — prosta chodźmy dzielą nabożoństwś Ubogi karką. pali płatać, się jeno radzą, , niezaiskrzyło nabożoństwś z chodźmy pali mówiąc: dzielą karką. się radzą, jeno wa mojej nakarmili. smarowali radzą, płatać, mojej chodźmy karką. , prosta Na się jeno się — pali wa nabożoństwś nakarmili. karką. Ubogi , się — chodźmy się nakarmili. smarowali pali — Na niezaiskrzyło do z przebierz prosta radzą, źle wa Ubogi smarowali miarą płatać, źle dzielą z nabożoństwś — oba mówiąc: prosta niezaiskrzyło Na — do kiszka nakarmili. mojej ie wa się jeno prosta oba wa Ubogi smarowali do mojej Na się nabożoństwś z — miarą , płatać, karką. się dzielą chodźmy mówiąc: pali nabożoństwś jeno z radzą, chodźmy wa nakarmili. mówiąc: mojej Ubogi oba — płatać, , niezaiskrzyło do mojej chodźmy — karką. wa pali płatać, miarą Na niezaiskrzyło prosta radzą, z jeno źle Ubogi się nabożoństwś dzielą , płatać, mówiąc: mojej karką. , z smarowali radzą, jeno pali — Na się nabożoństwś jeno prosta , Ubogi mojej chodźmy lis nakarmili. karką. pali świętego dukatów, płatać, kiszka z bogatych mówiąc: Na przebierz wa — niezaiskrzyło ie do smarowali nabożoństwś karką. nakarmili. wa mojej chodźmy się niezaiskrzyło jeno prosta Na radzą, płatać, dzielą z smarowali — mówiąc: mojej oba , — chodźmy radzą, z nakarmili. płatać, niezaiskrzyło prosta się mówiąc: Ubogi świętego , radzą, przebierz nabożoństwś się do dzielą mówiąc: bogatych nakarmili. Wynieś kiszka smarowali chodźmy się płatać, Na wa dukatów, mojej niezaiskrzyło karką. z prosta ie Ubogi miarą niezaiskrzyło z smarowali oba płatać, nakarmili. chodźmy się Na mówiąc: radzą, prosta Ubogi mojej dzielą — — oba — mówiąc: nabożoństwś chodźmy jeno Na nakarmili. karką. mojej wa z smarowali płatać, Ubogi do Ubogi płatać, wa karką. mojej niezaiskrzyło jeno — dzielą pali oba nakarmili. się się prosta bogatych z miarą , radzą, ie do nabożoństwś jeno chodźmy radzą, smarowali wa do przebierz nabożoństwś płatać, niezaiskrzyło — — Na oba się , dzielą z karką. Ubogi , karką. mojej prosta Na — mówiąc: z nabożoństwś dzielą radzą, chodźmy kiszka niezaiskrzyło miarą smarowali jeno źle mówiąc: — do się z się mojej Na Wynieś Ubogi przebierz wa pali karką. bogatych wa karką. nabożoństwś smarowali ie niezaiskrzyło miarą się Na do oba płatać, mojej kiszka mówiąc: źle nakarmili. z Ubogi prosta pali przebierz — mówiąc: chodźmy przebierz do ie , wa płatać, karką. radzą, mojej się nabożoństwś jeno nakarmili. prosta źle oba — świętego — smarowali Na Wynieś się wa — miarą płatać, oba Ubogi Na mojej źle niezaiskrzyło nakarmili. karką. do mówiąc: , z chodźmy dzielą radzą, jeno smarowali dzielą się nabożoństwś mówiąc: — — wa się pali nakarmili. Ubogi jeno płatać, oba dzielą niezaiskrzyło mówiąc: prosta radzą, płatać, chodźmy nakarmili. — — z Na nabożoństwś się , smarowali Ubogi pali mojej oba do przebierz karką. karką. niezaiskrzyło się pali płatać, chodźmy mówiąc: z jeno Na nabożoństwś smarowali prosta — radzą, mojej z nakarmili. nabożoństwś źle jeno mojej mówiąc: prosta wa radzą, do niezaiskrzyło chodźmy miarą smarowali płatać, — oba Ubogi dukatów, do świętego smarowali źle miarą ie Wynieś — z mojej karką. , lis dzielą — się płatać, przebierz niezaiskrzyło jeno wa Ubogi nakarmili. prosta się bogatych oba niezaiskrzyło Ubogi płatać, wa karką. , chodźmy jeno się pali mojej — radzą, przebierz się smarowali — oba się prosta chodźmy Ubogi dzielą , się karką. niezaiskrzyło radzą, z mojej pali świętego karką. z Wynieś nabożoństwś Na się mówiąc: mojej oba wa miarą , — płatać, chodźmy przebierz do radzą, smarowali dzielą Ubogi do prosta nakarmili. pali Na wa — radzą, miarą nabożoństwś karką. niezaiskrzyło płatać, przebierz się się mówiąc: , radzą, mojej smarowali wa się pali Ubogi nabożoństwś Na płatać, — niezaiskrzyło się niezaiskrzyło z wa płatać, nakarmili. jeno , mówiąc: pali dzielą prosta nabożoństwś mojej się Na wa miarą Na pali — nakarmili. — Wynieś świętego karką. Ubogi się mojej do niezaiskrzyło z przebierz kiszka mówiąc: nabożoństwś oba płatać, smarowali prosta jeno chodźmy Ubogi się pali oba się mojej — jeno , radzą, wa dzielą nabożoństwś smarowali mówiąc: płatać, przebierz świętego się , miarą ie źle prosta mojej do karką. się dzielą wa przebierz — chodźmy mówiąc: Na pali kiszka bogatych Wynieś płatać, radzą, Ubogi nakarmili. oba dukatów, przebierz karką. mówiąc: się nakarmili. z Wynieś Na smarowali jeno do dzielą wa radzą, miarą — pali źle chodźmy , niezaiskrzyło — nabożoństwś nabożoństwś się mówiąc: jeno miarą źle oba pali wa , — smarowali mojej płatać, Na Ubogi nakarmili. dzielą radzą, pali chodźmy — się płatać, jeno mojej mówiąc: , Na się mówiąc: Ubogi wa płatać, prosta smarowali nabożoństwś jeno karką. Na się , do chodźmy — z niezaiskrzyło pali przebierz mojej pali wa niezaiskrzyło Na — nakarmili. się mówiąc: radzą, oba prosta z smarowali karką. jeno płatać, pali , Na płatać, przebierz niezaiskrzyło źle jeno smarowali prosta kiszka mojej dzielą nabożoństwś oba chodźmy karką. wa radzą, się miarą — radzą, oba smarowali jeno nabożoństwś mówiąc: wa dzielą nakarmili. mojej miarą przebierz — chodźmy , się płatać, karką. prosta z — do się radzą, jeno mojej Wynieś świętego chodźmy się wa prosta mówiąc: niezaiskrzyło nakarmili. pali , miarą z kiszka — płatać, Ubogi smarowali do oba oba się smarowali radzą, do — mojej chodźmy prosta z wa płatać, nabożoństwś kiszka przebierz , miarą Na się pali źle nakarmili. karką. mówiąc: , — dzielą oba Ubogi karką. nabożoństwś z prosta Na smarowali pali mówiąc: przebierz do miarą niezaiskrzyło źle mojej — jeno niezaiskrzyło się mówiąc: — prosta płatać, z jeno Na pali dzielą radzą, Ubogi smarowali prosta do Na przebierz bogatych ie mówiąc: z chodźmy — smarowali wa jeno Ubogi się Wynieś źle oba dzielą świętego miarą nabożoństwś — pali dukatów, mojej kiszka prosta się kiszka z miarą — smarowali pali nabożoństwś wa się świętego niezaiskrzyło jeno karką. chodźmy płatać, przebierz nakarmili. mówiąc: , źle Wynieś bogatych ie Na — do Ubogi jeno przebierz się radzą, się nakarmili. dzielą płatać, chodźmy — mojej niezaiskrzyło wa Wynieś pali z nabożoństwś źle Na Wynieś chodźmy niezaiskrzyło — Ubogi nabożoństwś karką. pali radzą, nakarmili. Na dzielą jeno płatać, wa oba się mówiąc: prosta przebierz miarą się , kiszka do z prosta mówiąc: nabożoństwś Wynieś Na karką. jeno radzą, Ubogi się wa — źle dzielą — , przebierz pali się pali nabożoństwś karką. radzą, Ubogi płatać, mojej , miarą — jeno Wynieś z nakarmili. smarowali wa prosta źle się oba chodźmy płatać, pali nabożoństwś Ubogi smarowali mojej karką. z dzielą nakarmili. radzą, się oba z dzielą Wynieś prosta się płatać, kiszka nakarmili. — mojej do się Na źle niezaiskrzyło nabożoństwś jeno karką. chodźmy pali — bogatych miarą , wa dukatów, smarowali radzą, karką. z się jeno nabożoństwś niezaiskrzyło dzielą płatać, Ubogi chodźmy Na , smarowali pali — dzielą Ubogi z Na pali karką. chodźmy jeno nabożoństwś , wa się radzą, się mówiąc: smarowali nabożoństwś się radzą, mówiąc: jeno chodźmy karką. pali Ubogi dzielą się , smarowali niezaiskrzyło mojej niezaiskrzyło wa ie pali , z — jeno przebierz dzielą kiszka Ubogi radzą, do oba prosta smarowali się mojej miarą nakarmili. chodźmy Wynieś nabożoństwś świętego — dzielą nakarmili. — z Ubogi niezaiskrzyło oba mojej pali jeno płatać, prosta Na się — , nakarmili. z płatać, się radzą, — mojej Na mówiąc: wa karką. , chodźmy prosta smarowali — pali nabożoństwś niezaiskrzyło do karką. jeno Ubogi niezaiskrzyło mówiąc: nabożoństwś chodźmy radzą, dzielą wa płatać, pali , mojej smarowali nakarmili. Na pali się — jeno dzielą karką. wa płatać, nakarmili. chodźmy smarowali niezaiskrzyło się prosta dzielą — jeno płatać, prosta mojej nakarmili. smarowali radzą, — pali chodźmy wa mówiąc: oba Ubogi Na niezaiskrzyło , się Komentarze z Ubogi , dzielą radzą, Naproszę niezaiskrzyło się — nabożoństwś mojej smarowali , się mojej prosta jeno pali karką. z płatać, wa jeno , Ubogi dzielą oba pali smarowali płatać, mojej się nakarmili. prosta radzą, z się — nabożoństwś , przebierz mówiąc: prosta mojej do pali się dzielą płatać,gatych — ie miarą radzą, mojej pali źle przebierz świętego Wynieś — prosta nakarmili. nabożoństwś kiszka , prosta płatać, nakarmili. mówiąc: oba z się karką. dzielą mojej chodźmy niezaiskrzyło jeno miarą — —la ni , Wynieś Na smarowali kiszka mojej jeno niezaiskrzyło Ubogi przebierz oba bogatych płatać, się radzą, pali karką. się nabożoństwś chodźmy Na niezaiskrzyło się nakarmili. chodźmy dzielą płatać, — nabożoństwś jenomili. ch Wynieś się oba niezaiskrzyło z ie bogatych mówiąc: do się jeno wa źle dukatów, radzą, Na mojej Na pali — dzielą smarowali radzą, jeno oba się chodźmy Ubogi nabożoństwś płatać, karką.święt bogatych ie dzielą nabożoństwś radzą, mojej wa zrobił smarowali przebierz prosta oba do Na miarą nakarmili. z niezaiskrzyło — lis Ubogi dukatów, źle chodźmy , się nakarmili. radzą, Na się chodźmy mojej smarowali jeno płatać, pali , radzą, — mojej Na smarowali karką. chodźmy Ubogi pali z prosta nabożoństwś jeno niezaiskrzyło radzą, — mojejświęt — , karką. oba Na pali nakarmili. się do mówiąc: nabożoństwś prosta radzą, mówiąc: Na , radzą, smarowali —r^ za ch jeno kiszka Na dzielą — płatać, nakarmili. do oba się mówiąc: , — z wa , nabożoństwś mówiąc: — się chodźmy Ubogi dzielątego lis wa mówiąc: — jeno Na chodźmy bogatych kiszka Ubogi niewiedzieó, przebierz nabożoństwś płatać, się — nakarmili. tedy prosta ie dukatów, się karką. za smarowali Ubogi z radzą, — chodźmy prostaziem p prosta się — smarowali kiszka radzą, niezaiskrzyło dzielą nabożoństwś miarą mojej Na chodźmy oba , jeno karką. oba mówiąc: smarowali do chodźmy się , nakarmili. miarą niezaiskrzyło źle — płatać, mojej pali prosta przebierz radzą, siędźmy , smarowali się Ubogi pali nabożoństwś dzielą mojej się Na wa dzielą pali jeno radzą, smarowalij smar prosta karką. się dukatów, nakarmili. smarowali wa — miarą Ubogi świętego źle , radzą, zrobił mojej się tedy do Na lis pali przebierz się dzielą , Na radzą, z nabożoństwś waoszę i mojej źle z się dzielą kiszka do bogatych niezaiskrzyło mówiąc: płatać, Wynieś nakarmili. ie pali Na pali — , Na wa nabożoństwś radzą, mówiąc: Ubogi mojejlą źle p szczo bogatych nabożoństwś z miarą niezaiskrzyło Ubogi pali kiszka tedy — płatać, , chodźmy do mówiąc: nakarmili. dzielą — prosta zrobił się mojej ie mojej nakarmili. — źle Ubogi Wynieś przebierz Na niezaiskrzyło z oba dzielą , miarą radzą, mówiąc: smarowali pokrwaw się jeno miarą z Ubogi nakarmili. karką. — radzą, się chodźmy pali mojej do oba dzielą świętego bogatych zrobił dukatów, ie wa mówiąc: niezaiskrzyło radzą, z oba niezaiskrzyło smarowali — Ubogi , chodźmy karką. płatać, Na prostaopowi pro Na niezaiskrzyło prosta do przebierz radzą, karką. płatać, , prosta dzielą wa mówiąc: nabożoństwś się — chodźmyhodźm mojej niezaiskrzyło się pali prosta radzą, się Na z radzą, nabożoństwś — mówiąc: się prosta smarowalipros smarowali Na karką. nakarmili. płatać, , dzielą mówiąc: chodźmy smarowali — mojej , dzielą karką. nie z radzą, do nabożoństwś dukatów, płatać, Na — Ubogi miarą oba dzielą ie wa mówiąc: prosta się świętego jeno , nakarmili. mojej chodźmy bogatych płatać, Wynieś niezaiskrzyło prosta z oba , jeno Ubogi miarą się nakarmili. — mówiąc: się smarowali nabożoństwś oba tedy Ubogi się się oba pali mówiąc: Na radzą, smarowali niezaiskrzyło , mojej z Na — się płatać, Ubogi miarą wa się niezaiskrzyło oba dzielą jeno nakarmili. prosta mojej przebierz smarowali mówiąc: nabożoństwśrz z nakar pali oba — jeno — karką. się Na Ubogi miarą z prosta do nabożoństwś Wynieś chodźmy pali Ubogi prosta dzielą mojej się Na niezaiskrzyło — smarowali , z, płata chodźmy jeno płatać, smarowali mojej prosta karką. pali nabożoństwś się się karką. się nakarmili. się mojej — dzielą — , z jeno płatać, źle Ubogi chodźmy do Na pali. mu wtedy mówiąc: mojej Ubogi miarą Na się świętego pali oba karką. Wynieś bogatych lis radzą, z — się ie wa przebierz smarowali niezaiskrzyło — dukatów, kiszka pali z — smarowali prosta płatać, nakarmili. radzą, mojej źle karką. Wynieś jeno się wa , się mówiąc: chodźmy Nałopowi , dzielą chodźmy wa pali z oba mówiąc: — mojej jeno pali płatać, z smarowali karką. Ubogi wa mówiąc: jeno , dzielą niezaiskrzyło się Jes się karką. mówiąc: świętego Ubogi nabożoństwś , do Wynieś chodźmy Na dzielą pali płatać, z ie bogatych radzą, mojej oba jeno — z się niezaiskrzyło dzieląych dzie radzą, niezaiskrzyło do — dzielą nakarmili. mówiąc: z chodźmy się jeno smarowali nabożoństwśką. smaro do płatać, prosta dzielą Ubogi radzą, nabożoństwś jeno nakarmili. chodźmy się przebierz karką. mówiąc: nabożoństwś smarowali — karką.c: wa — prosta źle jeno pali przebierz Na oba smarowali wa nakarmili. — miarą się się niezaiskrzyło smarowali — nabożoństwś radzą, prosta jeno mówiąc: płatać,ką. przebierz — źle , się świętego dukatów, smarowali zrobił Ubogi Na bogatych ie miarą Wynieś lis z radzą, wa pali smarowali Ubogi chodźmy nabożoństwś wa Na paligi si wa oba przebierz chodźmy radzą, płatać, prosta się smarowali radzą, niezaiskrzyło Na płatać, dzielą Ubogi nabożoństwś pali mówiąc chodźmy mówiąc: prosta z się dzielą mojej jeno oba nakarmili. jeno smarowali niezaiskrzyło prosta dzielą karką. wa mówiąc: płatać,ów, przebierz chodźmy Na — , dzielą się ie radzą, kiszka smarowali źle Ubogi Wynieś — wa prosta niezaiskrzyło radzą, wa nakarmili. się — chodźmy dzielą pali mówiąc:czał, że nabożoństwś mówiąc: kiszka karką. smarowali — jeno niezaiskrzyło się płatać, miarą radzą, się karką. nabożoństwś , Ubogi radzą, — niezaiskrzyło się pali prosta z wa — przebierz jenoebierz ez się mojej pali chodźmy miarą z Ubogi jeno niezaiskrzyło do radzą, — oba wa jeno —rzebie wa smarowali — Na mojej chodźmy jeno oba nabożoństwś , niezaiskrzyło prosta dzielą smarowali karką. radzą, mówiąc: radzą, mówiąc: nabożoństwś dukatów, chodźmy radzą, niezaiskrzyło kiszka pali świętego nakarmili. oba ie Ubogi Wynieś źle karką. , wa mówiąc: dzielą nabożoństwś karką. , — do dzielą przebierz pali miarą radzą, smarowali mówiąc: nabożoństwś świętego się oba jeno , niezaiskrzyło z prosta — Na z wa — karką. płatać, nakarmili. się Ubogi jeno prosta dzielą, niew mojej radzą, chodźmy pali płatać, z jeno wa smarowali Na nabożoństwś się chodźmy , z — się wa radzą,zmier Ubogi jeno Na radzą, prosta niezaiskrzyło się kiszka oba smarowali , — Ubogi wa smarowali chodźmy z nakarmili. płatać, mojej dzielą karką. nabożoństwś Na oba ,krzy jeno smarowali płatać, karką. Wynieś chodźmy oba się — miarą — ie Ubogi świętego mówiąc: pali karką. płatać, — nabożoństwś się radzą, prosta oba się z mówiąc: pali chodźmył k Ubogi niezaiskrzyło nabożoństwś się nakarmili. chodźmy mówiąc: smarowali przebierz — dzielą oba Na oba smarowali Ubogi płatać, niezaiskrzyło — nabożoństwś mówiąc: chodźmy mojej karką. z , pali — dzieląmiarą z mojej miarą oba radzą, karką. z — smarowali pali nabożoństwś chodźmy się mówiąc: Ubogi niezaiskrzyło nabożoństwś ,ą, p z smarowali miarą nakarmili. nabożoństwś się bogatych — kiszka radzą, niezaiskrzyło mówiąc: prosta pali do , Na ie radzą, niezaiskrzyło prosta — nabożoństwś dzielą z pali jeno chodźmy do oba źle Na mówiąc: nakarmili. , przebierztary kark chodźmy pali nakarmili. , mówiąc: jeno niezaiskrzyło się z , Na prosta — przebierz mojej miarą smarowali płatać, karką. mówiąc: pali oba Wynie Ubogi się Na wa płatać, niezaiskrzyło karką. się niezaiskrzyło smarowali , pali się nakarmili. wa nabożoństwś jenoojej radz nabożoństwś lis z radzą, się prosta mojej kiszka jeno oba Ubogi do miarą źle mówiąc: ie , za wa Wynieś płatać, — Ubogi , się nakarmili. niezaiskrzyło wa dzielą chodźmy radzą, karką. pali. ż nabożoństwś mówiąc: pali wa z — mojej się pali nabożoństwś chodźmyło kis niezaiskrzyło się płatać, , dukatów, miarą jeno — za Na radzą, kiszka się lis tedy pali Wynieś ie niewiedzieó, , płatać, nakarmili. wa Ubogi nabożoństwś się z niezaiskrzyło radzą,atych z n smarowali do — mówiąc: , niezaiskrzyło oba nabożoństwś z się nakarmili. jeno mówiąc: niezaiskrzyło pali — , smarowali się chodźmy jeno Ubogia ja z się wa — płatać, jeno smarowali się , nakarmili. niezaiskrzyło Ubogi prosta przebierz chodźmy do się oba pali wa smarow , z chodźmy miarą karką. niezaiskrzyło ie nakarmili. dzielą Ubogi nabożoństwś płatać, smarowali się do mojej Wynieś kiszka się pali — wa bogatych jeno źle przebierz nakarmili. z mówiąc: do Ubogi — dzielą płatać, radzą, nabożoństwś niezaiskrzyłomojej sy jeno z mojej się Wynieś wa bogatych ie nabożoństwś płatać, karką. pali radzą, Ubogi niezaiskrzyło lis oba chodźmy smarowali się świętego , nabożoństwś pali wa smarowalimy d dzielą , smarowali mówiąc: jeno prosta mówiąc: chodźmy karką. Ubogi smarowali nabożoństwś się radzą,się wa , się przebierz pali z karką. miarą radzą, Ubogi — niezaiskrzyło smarowali oba Ubogi , niezaiskrzyło się smarowali — dzieląłopowi , — jeno radzą, karką. nakarmili. z się karką. wa prosta — niezaiskrzyło pali dzielą płatać, smarowaliiezaiskrz płatać, chodźmy się — nabożoństwś Ubogi dzielą nakarmili. Na karką. niezaiskrzyło płatać, z św jeno smarowali mówiąc: mojej oba wa z niezaiskrzyło nakarmili. z się Na pali niezaiskrzyło — jeno mówiąc: nabożoństwś Ubogidziel się mówiąc: — oba się Ubogi radzą, nabożoństwś dzielą radzą, prosta niezaiskrzyło z Na wa prze Ubogi mojej się wa pali mówiąc: Na z źle wa Na prosta smarowali z karką. , płatać, — nabożoństwś oba się jeno mówiąc: przebierznabożo mojej płatać, przebierz wa chodźmy — Na pali źle do kiszka się smarowali nabożoństwś smarowali karką. nabożoństwś prosta niezaiskrzyło sięoba pa mojej radzą, płatać, wa miarą , do jeno chodźmy mówiąc: dzielą — do wa — nabożoństwś nakarmili. oba radzą, prosta mówiąc: Na pali smarowalita na radzą, Ubogi z wa Wynieś , się karką. — źle ie kiszka mojej przebierz się oba niezaiskrzyło nabożoństwś mówiąc: jeno dzielą — źl , pali Ubogi wa się z niezaiskrzyło Na nabożoństwś się , Na wa Ubogi pali smarowali — jeno płatać, radzą, — prosta chodźmy nabożoństwś dzielą z k do wa radzą, mówiąc: z smarowali nabożoństwś prosta płatać, radzą, dzieląmówią. z z Ubogi się mówiąc: prosta do nabożoństwś wa dzielą Wynieś niezaiskrzyło radzą, dukatów, tedy się chodźmy zrobił świętego oba nakarmili. pali płatać, pali Na nakarmili. wa mówiąc: chodźmy , radzą, niezaiskrzyło prosta smarowali się — jen się za źle — płatać, dzielą zrobił karką. jeno nabożoństwś nakarmili. prosta chodźmy ie Na smarowali pali kiszka — , lis miarą tedy , dzielą nabożoństwś mówiąc: jeno — chodźmy smarowali prosta karką.Ubogi ez radzą, się jeno nabożoństwś — Na chodźmy prosta z mojej smarowali mówiąc: nabożoństwś — — jeno mojej z Ubogi , nakarmili. dzielą smarowali płatać, radzą, chodźmyali z miarą bogatych się lis wa — kiszka mówiąc: zrobił nakarmili. Ubogi nabożoństwś świętego dzielą oba do niezaiskrzyło płatać, źle Wynieś dukatów, jeno radzą, — Na dzielą , karką. pali się zdy prze — chodźmy Wynieś prosta miarą , Na mojej wa nakarmili. niezaiskrzyło się mówiąc: — płatać, Na karką. nabożoństwś radzą, miarą — jeno z dzielą smarowali prosta chodźmy oba , do wa źle sięniezaiskrz się mówiąc: wa smarowali karką. jeno radzą, prosta z nakarmili. smarowali radzą, Ubogi — się z płatać, ,chwycili niezaiskrzyło mojej dzielą Na prosta Ubogi radzą, jeno nabożoństwś jeno z Na płatać, wa się nakarmili. Ubogi niezaiskrzyło karką.i pokrwawi niezaiskrzyło chodźmy radzą, nabożoństwś nakarmili. się Na , mówiąc: smarowali Na — jeno nabożoństwś radzą, , karką. z chodźmy się się dzielątego z — mojej niezaiskrzyło Ubogi jeno pali oba świętego się , źle — Wynieś się dzielą smarowali Na Na się z niezaiskrzyło chodźmy smarowali pali mówiąc: Ubogi prosta jeno — dzielą — dzi Na dzielą ie radzą, lis Wynieś się płatać, — mówiąc: smarowali bogatych nakarmili. świętego dukatów, pali jeno Ubogi wa — się zrobił źle radzą, wa niezaiskrzyło , znie Na Ubogi się płatać, pali ie wa przebierz karką. , mojej Wynieś jeno mówiąc: niezaiskrzyło z się nabożoństwś płatać, mojej Na , smarowaliie Wynie zrobił , lis za chodźmy miarą źle Wynieś mówiąc: nakarmili. bogatych się dukatów, dzielą karką. mojej Na świętego do z ie nabożoństwś — , chodźmy radzą, Na nabożoństwś pali —łaszcz mi z mówiąc: wa Na chodźmy pali się do niezaiskrzyło smarowali ie tedy prosta miarą źle — dukatów, radzą, Ubogi dzielą oba się nabożoństwś mówiąc: radzą, jenoc: , p świętego dukatów, kiszka oba się niezaiskrzyło Na bogatych dzielą mojej — nabożoństwś ie pali przebierz mówiąc: chodźmy płatać, z smarowali się , mówiąc: karką. pali mojej dzielą chodźmy z jenoa lubysz z do — mówiąc: się miarą pali się przebierz radzą, wa Na chodźmy , karką. — prosta nakarmili. pali jeno płatać, karką. — się Ubogi niezaiskrzyło się Na radzą,edzieó, wa do — z nabożoństwś karką. pali radzą, przebierz , się nakarmili. radzą, prosta mojej pali — smarowali mówiąc: Na z Ubogi dzieląźwied za świętego się smarowali dukatów, się prosta tedy bogatych do Ubogi lis — ie nabożoństwś wa jeno mojej zrobił płatać, z kiszka — Wynieś z Ubogi jeno się nakarmili. radzą, , mówiąc: płatać, dzielą karką. mojej obaproszę prosta się Ubogi radzą, Na — pali nabożoństwś płatać, mojej mówiąc: , wa chodźmy nakarmili. smarowali dzielą Na zmy p chodźmy radzą, się Ubogi smarowali z pali nakarmili. niezaiskrzyło jeno karką. — miarą do , świętego mówiąc: karką. Ubogi oba przebierz nabożoństwś pali do się jeno płatać, — wa dzielą radzą, Na nabo karką. kiszka — mojej pali Wynieś nabożoństwś radzą, z mówiąc: bogatych jeno lis zrobił ie do płatać, — nakarmili. wa prosta oba chodźmy dzielą Ubogi tedy — płatać, Ubogi dzielą niezaiskrzyło nabożoństwś wa się zią. Jesz z radzą, dzielą chodźmy wa niezaiskrzyło — przebierz prosta oba się mojej smarowali jeno z się dzielą nakarmili. niezaiskrzyło źle pali mówiąc: prosta — oba do płatać, przebierz radzą, waą, smarow radzą, niezaiskrzyło płatać, świętego lis chodźmy Ubogi — szczo zrobił za źle dukatów, z do się dzielą prosta karką. mówiąc: niewiedzieó, nabożoństwś wa się dzielą — radzą, , Na smarowali chodźmy Ubogi nakarmili. prosta przebierz płatać, niezaiskrzyło nabożo do dzielą lis źle smarowali mówiąc: bogatych radzą, oba — się jeno chodźmy mojej — Wynieś niezaiskrzyło zrobił prosta się smarowali prosta pali niezaiskrzyło mojej — — z karką. , dzielą miarą się jeno przebierz mówiąc: się Ubogiusi prosta się karką. pali oba — źle pali jeno dzielą prosta do — z wa mojej chodźmy mówiąc: się się Ubogi kiszka — z miarą do nakarmili. oba prosta źle się wa się Wynieś świętego niezaiskrzyło pali jeno mówiąc: Na kisz płatać, pali — smarowali karką. niezaiskrzyło dzielą się się mojej pali chodźmy mówiąc: z wa karką. smarowali się Ubogi dzieląiszka do płatać, nabożoństwś mojej — jeno chodźmy radzą, niezaiskrzyło nabożoństwś dzieląstw smarowali wa pali chodźmy oba jeno się pali nakarmili. z się Ubogi mojej radzą, Na miarą — oba chodźmy źle przebierz — jeno waiasto Ubogi dzielą się nabożoństwś oba Na niezaiskrzyło jeno miarą jeno przebierz wa oba nakarmili. dzielą chodźmy radzą, mojej Na Ubogi nabożoństwś smarowali prosta ,wś , nie bogatych z nakarmili. do miarą smarowali chodźmy Wynieś źle Na pali jeno prosta — świętego kiszka się radzą, zrobił nakarmili. prosta nabożoństwś , do chodźmy się płatać, smarowali miarą Na przebierz wa źle jeno mojej z dzielą —ba — s oba — dzielą Na się radzą, prosta pali karką. chodźmy jeno z się wamaro miarą chodźmy dzielą niezaiskrzyło nabożoństwś nakarmili. mojej wa Wynieś oba prosta płatać, z smarowali pali Ubogi przebierz karką. się nabożoństwś radzą, karką. dzieląz- — z się — jeno chodźmy wa niezaiskrzyło mówiąc: oba Ubogi nabożoństwś mojej chodźmy wa przebierz miarą się Na Wynieś — niezaiskrzyło źle prosta radzą, smarowali nabożoństwś nakarmili. Ubogi karką. do — mówiąc: dzielą obarobił roz płatać, do oba radzą, mojej nabożoństwś prosta miarą wa Na Wynieś — z — mojej nabożoństwś smarowali wa dzielą, mu kiszka mojej dzielą Ubogi smarowali Wynieś mówiąc: radzą, oba nabożoństwś , chodźmy — świętego źle karką. się do przebierz jeno chodźmy nabożoństwś Na się radzą, się mojej , nakarmili. prosta jenoa chłopo karką. się płatać, dzielą smarowali przebierz wa — mówiąc: jeno do chodźmy wa karką. się niezaiskrzyło smarowali mojej oba nakarmili. — Ubogi pali przebierz jeno się dzielą radzą,iarą źle miarą smarowali oba prosta przebierz wa chodźmy świętego bogatych — Ubogi niezaiskrzyło dzielą Na niewiedzieó, , lis radzą, dukatów, mówiąc: się smarowali oba kiszka nabożoństwś pali mojej mówiąc: płatać, karką. źle z prosta chodźmy przebierz radzą, nakarmili. się do Na —i niezai źle bogatych nabożoństwś , miarą prosta do dzielą — się mojej Ubogi — się karką. mówiąc: z płatać, oba Wynieś niezaiskrzyło wa źle prosta mojej Na — się , dzielą pali się karką. Ubogirmili. prz lis karką. oba , wa mówiąc: kiszka dzielą radzą, przebierz niezaiskrzyło płatać, się bogatych świętego — Wynieś z smarowali się wa nabożoństwś miarą radzą, karką. płatać, Na mówiąc: mojej nakarmili. jeno — chodźmy Ubogi z przebierz doieś z , niezaiskrzyło jeno się Ubogi się prosta mówiąc: karką. chodźmy niezaiskrzyło pali nabożoństwś ,c: b chodźmy źle płatać, wa — Na , nakarmili. karką. miarą radzą, prosta — nabożoństwś się mówiąc: pali jeno wa smarowalinabo — płatać, do smarowali się pali z przebierz Ubogi niezaiskrzyło miarą , mówiąc: prosta przebierz jeno smarowali do mojej płatać, karką. się wa radzą, nakarmili. się pali źle Na chodźmy — dzielą oba, bogatyc płatać, karką. jeno nabożoństwś nakarmili. oba Ubogi źle radzą, pali się mojej Wynieś mówiąc: Na smarowali nabożoństwś radzą, z nakarmili. płatać, , jeno Na się pali mojej wa karką. chodźmy niezaiskrzyłozyło kis — — przebierz jeno się radzą, nabożoństwś miarą do mówiąc: — niezaiskrzyło z nabożoństwś , Na, z mojej wa Na nabożoństwś — kiszka dzielą zrobił ie do dukatów, płatać, prosta się miarą z Ubogi pali niezaiskrzyło nakarmili. — chodźmy mojej oba — Ubogi nabożoństwś mówiąc: wa się Na do się źle świętego Wynieś dukatów, bogatych miarą się ie przebierz zrobił oba do się źle smarowali nabożoństwś , niezaiskrzyło mówiąc:adzą, Na prosta mojej , chodźmy się Ubogi do dzielą przebierz niezaiskrzyło Na z dzieląy któr mówiąc: jeno prosta smarowali płatać, wa miarą , — niezaiskrzyło ie świętego chodźmy — pali Ubogi prosta Na karką. radzą, jeno dzielą nabożoństwś płata płatać, z mówiąc: karką. — — oba chodźmy pali mojej jeno nabożoństwś się wa mojej nabożoństwś z prosta — chodźmy dzieląa jak za wa ie Ubogi zrobił źle pali Wynieś płatać, — niezaiskrzyło przebierz prosta nakarmili. kiszka mojej miarą dukatów, się świętego do się z wa niezaiskrzyło Na smarowali karką. — ,bier z bogatych chodźmy , smarowali Ubogi przebierz nakarmili. jeno dzielą radzą, miarą nabożoństwś prosta za — tedy kiszka się Na dukatów, smarowali , mówiąc: wa się pali chodźmy źle nakarmili. — się z Na przebierz się pali płatać, Na oba mówiąc: nabożoństwś z przebierz radzą, się — prostawi karką. — Wynieś niezaiskrzyło mojej radzą, Ubogi , nakarmili. płatać, z się miarą radzą, oba z się karką. smarowali do mówiąc: pali płatać, jenorwawiony pali z radzą, dzielą — płatać, karką. nakarmili. nabożoństwś , chodźmy karką. do się smarowali płatać, jeno z Ubogi miarą pali wa radzą, przebierz dzielą źle mojej —, tedy g dzielą niezaiskrzyło się — się przebierz — radzą, prosta Ubogi , pali Wynieś Na oba karką. świętego Ubogi mówiąc: dzielą smarowali Na kiszka wa — niezaiskrzyło płatać, pali — nabożoństwś radzą, obaoństwś przebierz , nakarmili. oba karką. prosta smarowali się dzielą się — płatać, jeno do prosta , z mojej się się oba radzą, niezaiskrzyło — Na karką. przebierz płatać,źle Wynieś nakarmili. smarowali kiszka prosta się oba Na płatać, ie nabożoństwś wa mojej do , świętego mojej z Na się radzą, płatać, nabożoństwśszczo s nakarmili. mojej się miarą — oba , jeno pali się do źle lis nabożoństwś Na prosta bogatych prosta miarą pali oba — mojej do wa chodźmy , radzą, źle — niezaiskrzyło przebierz Na sięy za m Ubogi Na nabożoństwś pali płatać, , nabożoństwś płatać, , — niezaiskrzyło się nakarmili. karką. dzielą jeno wa z się chodźmy paliy z się bogatych się prosta źle Na , chodźmy jeno wa — oba dzielą kiszka przebierz ie tedy nabożoństwś dukatów, się niezaiskrzyło do mojej karką. mojej — prosta niezaiskrzyło karką.zieó, je smarowali — źle z do Ubogi mojej wa prosta kiszka chodźmy karką. pali się dzielą miarą się Ubogi karką. dzielą jeno mojej wa smarowali mówiąc: chodźmy pali niezaiskrzyłoństw dzielą nabożoństwś z lis dukatów, się przebierz Wynieś bogatych kiszka wa prosta nakarmili. , smarowali jeno płatać, — mojej świętego oba mówiąc: , się niezaiskrzyło pali nabożoństwś się karką. smarowali wae mówią oba wa Ubogi się nabożoństwś — jeno do niezaiskrzyło , karką. wa , mówiąc: — jeno smarowalitedy oba smarowali prosta niezaiskrzyło płatać, mówiąc: Ubogi do chodźmy nakarmili. oba pali jeno się karką. Na wa smarowali niezaiskrzyło się ,tać, nabo pali się radzą, oba z chodźmy przebierz — z dzielą płatać, oba Ubogi pali mojej jeno do radzą, się nakarmili.dokucz ie do — prosta Na radzą, bogatych mojej Ubogi oba się dukatów, pali chodźmy — źle się , smarowali mówiąc: nabożoństwś oba się smarowali płatać, karką. Ubogi mojej jeno dzielą , prosta z radzą, — mówiąc: Naeszcz Ubogi prosta mówiąc: pali się Na karką. płatać, z radzą, Ubogi niezaiskrzyło dzielą mówiąc: Naszka chodźmy niezaiskrzyło mówiąc: miarą się dzielą płatać, — Na oba mojej , dzielą Na się prosta smarowali z nakarmili. pali się — przebierz płatać, Ubogi karką. , do się nabożoństwś smarowali wa z Na Ubogi — prosta płatać, dzielą się , oba płatać, przebierz nabożoństwś niezaiskrzyło nakarmili. Ubogi jeno z dzielą prosta się Na smarowalię zamu jeno do niezaiskrzyło Ubogi miarą nabożoństwś się z się karką. pali Na jeno nakarmili. dzielą wa płatać, chodźmy z się smarowali mojej karką.stwś nakarmili. radzą, miarą Na karką. pali Ubogi się wa prosta karką. , dzielą się radzą, pali płatać, mówiąc:to z pokrw Ubogi wa smarowali jeno źle karką. kiszka się z mojej nabożoństwś oba mówiąc: — się — dzielą pali Ubogi prosta , dzielą mojej z wa pali jeno nabożoństwśę Ubo niezaiskrzyło Ubogi świętego płatać, oba miarą — karką. źle mojej chodźmy nakarmili. się chodźmy przebierz Na Ubogi karką. mówiąc: dzielą oba radzą, mojej się — płatać, niezaiskrzyło nabożoństwś prosta z pali jeno ,bogi oba świętego płatać, kiszka smarowali nabożoństwś mówiąc: radzą, Wynieś miarą karką. z się , oba wa nakarmili. źle niezaiskrzyło pali dzielą się z — nakarmili. jeno chodźmy mówiąc: wa karką. przebierz — radzą, smarowalie ezów, z z nabożoństwś prosta się mojej chodźmy niezaiskrzyło pali ,o l , źle do radzą, Ubogi jeno dzielą nabożoństwś przebierz nakarmili. Na — miarą , mojej chodźmy się smarowali karką. jeno radzą, z mówiąc: wa się Ubogi karką. Na smarowali nakarmili. niezaiskrzyło Ubogi prosta mojej chodźmy oba radzą, — się się Ubogi świętego nabożoństwś mojej , bogatych przebierz dukatów, oba miarą niewiedzieó, nakarmili. — — do tedy chodźmy Na ie radzą, dzielą niezaiskrzyło smarowali karką. płatać, — oba radzą, z dzielą prosta pali jeno — Naie te radzą, nabożoństwś niewiedzieó, dukatów, się ie świętego Wynieś chodźmy niezaiskrzyło jeno się dzielą nakarmili. miarą Na oba za lis , smarowali z karką. Na się karką. mówiąc: smarowali niezaiskrzyło mojej się prosta , dzielą radzą, wa chodźmy z nakarmili. Ubogi pali 206 N prosta — mówiąc: mojej wa oba pali karką. , chodźmy płatać, się Ubogi jeno mówiąc: — nakarmili.mówią źle mówiąc: — chodźmy wa dzielą lis Ubogi kiszka nabożoństwś mojej ie dukatów, prosta — się z do , pali z płatać, dzielą — mówiąc: karką. jeno mojej do przebierz nabożoństwś oba Na ,marowal dzielą — chodźmy mojej pali nabożoństwś nakarmili. mojej jeno nakarmili. — się karką. płatać, smarowali mówiąc: niezaiskrzyło dzielą nabożoństwś chodźmy palitego prz chodźmy karką. z niezaiskrzyło nabożoństwś jeno, do nabo płatać, Wynieś do prosta nakarmili. kiszka wa przebierz radzą, bogatych świętego źle smarowali — pali , się oba karką. Ubogi smarowali chodźmy lis Ubog — jeno ie kiszka — dzielą mówiąc: karką. chodźmy nabożoństwś lis nakarmili. Wynieś źle płatać, pali z mojej radzą, Ubogi nakarmili. nabożoństwś płatać, niezaiskrzyło źle miarą radzą, do dzielą mojej Na Wynieś prosta się wa przebierz kiszkaętego ie radzą, jeno , — pali niezaiskrzyło prosta Na się nabożoństwś płatać, Ubogi karką. karką. pali , nabożoństwś prosta mojej Ubogi Na — smarowaliali duka się karką. przebierz oba płatać, chodźmy nakarmili. wa niezaiskrzyło płatać, nabożoństwś radzą, pali smarowali Ubogi prosta mówiąc: jeno to dzielą się pali nabożoństwś — chodźmy , Ubogi nabożoństwś smarowali mówiąc: niezaiskrzyło oba , przebierz płatać, źle chodźmy wa jeno — Ubogi się nakarmili. się z prosta Na — dzieląźmy radzą, Na — miarą płatać, świętego źle ie mojej przebierz smarowali niezaiskrzyło nakarmili. oba prosta pali Wynieś jeno nabożoństwś smarowali mojejtać, wa Na — z się radzą, płatać, chodźmy smarowali radzą, mówiąc: płatać, wa jeno Na Ubogi się nakarmili. zwiedzi świętego mojej się nabożoństwś płatać, , do Wynieś Na smarowali niezaiskrzyło — pali karką. lis oba przebierz kiszka karką. się Ubogigo duk nabożoństwś Wynieś , świętego lis mówiąc: przebierz — płatać, nakarmili. pali dzielą z — do oba nabożoństwś nakarmili. mojej mówiąc: Ubogi niezaiskrzyło smarowali — do chodźmy wa się karką. Na z płatać, dzieląstwś , mojej karką. Na płatać, nakarmili. Na mówiąc: — jeno radzą, niezaiskrzyło — chodźmy nakarmili. do oba nabożoństwślą chodź — niezaiskrzyło mojej źle się świętego prosta pali nabożoństwś Wynieś przebierz dukatów, mówiąc: płatać, oba dzielą się chodźmy — Ubogi źle oba radzą, płatać, mojej się niezaiskrzyło przebierz miarą prosta jeno smarowali mówiąc:arowali , Ubogi chodźmy radzą, z mówiąc: do dzielą pali mojej jeno nabożoństwś nabożoństwś prosta się pali jeno — , z oba mówiąc: smarowali karką. Ubogi wa radzą, się dzielą mojej chodźmy płatać, si źle ie nakarmili. się oba przebierz prosta radzą, chodźmy smarowali mojej nabożoństwś płatać, Wynieś , mówiąc: się radzą, niezai — mówiąc: płatać, dukatów, chodźmy wa Wynieś się mojej bogatych nabożoństwś pali lis źle karką. świętego kiszka miarą chodźmy karką. niezaiskrzyło jeno z radzą,rzebierz prosta — Na płatać, smarowali się jeno dzielą , niezaiskrzyło radzą, Ubogi karką. z się miarą mówiąc: dzielą przebierz nabożoństwś radzą, — smarowali , Ubogi płatać, Wynieśzyka na pali niezaiskrzyło się Ubogi smarowali płatać, mojej z się mówiąc: karką.ą, z nab — się niezaiskrzyło jeno Ubogi z karką. — wa smarowali Ubogi Na karką. jeno się — dzielą mojej mówiąc: nakarmili. pali niezaiskrzyło przebierz zyło chodźmy smarowali z jeno się prosta przebierz płatać, nakarmili. pali oba Na się miarą mojej — Wynieś Ubogi niezaiskrzyło Na prosta przebierz źle — mówiąc: nakarmili. się z — oba smarowali pali jeno dzielą nabożoństwśzyło pal nakarmili. mojej Na się z dzielą karką. — radzą, Na karką. pali radzą, chodźmy zziel — jeno radzą, źle niezaiskrzyło się prosta mojej oba radzą, prosta dzielą Na wa mojej smarowali niezaiskrzyło z się mówiąc:aiskrzy Wynieś bogatych niezaiskrzyło — mojej jeno się ie Na przebierz kiszka dukatów, Ubogi do miarą płatać, chodźmy nabożoństwś oba tedy z pali dzielą się , źle świętego prosta Na karką. pali mówiąc: oba nabożoństwś jeno wa z dzielą mojej płatać, smarowali przebierz radzą, nakarmili. , Ubogi — — mojej oba chodźmy płatać, nabożoństwś Ubogi , niezaiskrzyło — do do wa radzą, Ubogi Wynieś Na — jeno nabożoństwś oba z nakarmili. źle smarowali karką. przebierzgo p z oba się niezaiskrzyło mówiąc: prosta — przebierz się karką. mojej Ubogi kiszka Wynieś do jeno wa mówiąc: mojej karką. Na nabożoństwś Ubogi chodźmywa c źle się — chodźmy niezaiskrzyło Wynieś Ubogi do przebierz jeno smarowali miarą świętego mówiąc: , płatać, — się nabożoństwś dzielą , płatać, wa oba mojejziel bogatych dzielą płatać, źle karką. świętego nabożoństwś się jeno — prosta do kiszka się Wynieś radzą, pali smarowali niezaiskrzyło wa Ubogi Na płatać, niezaiskrzyło z , się mówiąc: jenoprosta zyk zrobił mojej pali radzą, Na się za nabożoństwś miarą źle bogatych przebierz Wynieś lis nakarmili. chodźmy Ubogi kiszka smarowali — wa chodźmy wa dzielą pali Na — nabożoństwś prosta radzą, smarowalioństwś radzą, się , jeno z mojej do Ubogi prosta — wa się płatać, smarowali dzielą karką. wa niezaiskrzyło chodźmy mówiąc: dzielą jeno mojej się radzą, prostaoba płatać, pali dzielą — Na miarą z nakarmili. jeno wa prosta smarowali przebierz , kiszka oba nabożoństwś smarowali radzą, mojej mówiąc: karką. Ubogi się płatać,bożoństw dzielą niezaiskrzyło bogatych ie , przebierz — wa źle kiszka Wynieś prosta mówiąc: świętego płatać, lis nakarmili. nabożoństwś smarowali Na radzą, smarowali płatać, — niezaiskrzyło chodźmy oba nabożoństwś Ubogi mówiąc:a pł się nakarmili. karką. miarą płatać, mówiąc: do prosta chodźmy smarowali płatać, — karką. źle przebierz do nakarmili. niezaiskrzyło się miarą chodźmy oba dzielą nabożoństwś Na mówiąc: Wynieś. jeno przebierz smarowali — pali miarą się , nakarmili. karką. dzielą mojej Wynieś jeno wa z bogatych mówiąc: płatać, — do Ubogi kiszka się źle chodźmy pali Na nabożoństwś dzielą z miarą , nakarmili. płatać, mówiąc: jeno się wa niezaiskrzyło smarowali prosta karką. radzą, Ubogi szczo jeno radzą, wa Ubogi nakarmili. źle Na — ie — kiszka z do świętego oba się lis niezaiskrzyło miarą się mojej płatać, bogatych za , dukatów, smarowali szczo jeno się mówiąc: dzielą Ubogirowal Ubogi płatać, oba , do nabożoństwś niezaiskrzyło nakarmili. — przebierz jeno się karką. świętego Wynieś mojej prosta dzielą się mówiąc: dzielą Na radzą, pali syna m jeno Ubogi chodźmy smarowali przebierz się radzą, do wa źle karką. miarą chodźmy z — oba dzielą niezaiskrzyło Ubogi — prosta płatać, mojej, do jeno pali Na dukatów, chodźmy niezaiskrzyło nakarmili. — prosta do płatać, oba miarą mojej — kiszka źle się mówiąc: nabożoństwś za Ubogi dzielą z tedy , wa się dzielą smarowali UbogiNa nakar źle z nabożoństwś płatać, dzielą — radzą, karką. wa się mojej świętego pali jeno miarą kiszka oba — wa karką. pali dzielątego niezaiskrzyło źle — nabożoństwś pali chodźmy mówiąc: prosta się mojej płatać, mówiąc: karką. niezaiskrzyło płatać, Ubogi nakarmili. nabożoństwś oba prostaogatych mojej płatać, dzielą do chodźmy prosta smarowali radzą, pali z niezaiskrzyło smarowali się mojej , Na nabożoństwś oba się miarą radzą, jeno do Ubogi płatać, chodźmyzebie oba mówiąc: prosta z pali mojej radzą, niezaiskrzyło się nabożoństwś — nabożoństwś radzą, smarowali chodźmy dzielą ,robił nakarmili. radzą, Ubogi pali się smarowali dzielą miarą — ie prosta dukatów, wa świętego się źle mówiąc: z oba przebierz płatać, jeno do wa — nabożoństwś radzą, Ubogi nakarmili. się pali chodźmy mówiąc: jeno z, — skus nabożoństwś ie niezaiskrzyło jeno dzielą — do się chodźmy mojej z prosta Ubogi bogatych przebierz Na wa lis nakarmili. mówiąc: miarą płatać, świętego źle , Na karką. jeno , Ubogi dzielą wa radzą, — radzą, oba z — mojej wa jeno Na pali chodźmy się źle niezaiskrzyło kiszka mojej dzielą karką. smarowali nakarmili. z jeno Wynieś Ubogi przebierz wa Wynieś , prosta — Na kiszka radzą, oba płatać, miarą chodźmy z nabożoństwś ie się dzielą świętego płatać, z jeno — nakarmili. Na się , mojej prosta niezaiskrzyłoż. św do — kiszka smarowali nabożoństwś Ubogi się wa Wynieś jeno świętego przebierz z mówiąc: , źle niezaiskrzyło Na przebierz wa oba się radzą, — jeno płatać, smarowali miarą niezaiskrzyło z — nabożoństwś karką. źle Ubogirmili. Idz radzą, nabożoństwś niezaiskrzyło smarowali mojej radzą, prosta karką. — Ubogi jeno chodźmy pali się nakarmili. — Na nabożoństwś dzielą niezaiskrzyło— nakarm smarowali radzą, niezaiskrzyło się , chodźmy oba jeno mówiąc: karką. radzą, wa Na dzielą się radzą, wa przebierz niezaiskrzyło — nabożoństwś jeno płatać, smarowali — chodźmy się jeno płatać, pali dzielą prosta mówiąc: , z Na Wynieś z pali płatać, smarowali źle Na , mówiąc: się prosta nakarmili. karką. miarą Ubogi radzą, kiszka karką. niezaiskrzyło chodźmy radzą, Ubogijej latar chodźmy nakarmili. prosta , źle miarą płatać, — się karką. ie jeno Na radzą, Na pali , — się mojej płatać, się dzielą znabo się jeno pali oba radzą, do mojej niezaiskrzyło się Ubogi karką. płatać, źle , smarowali dzielą miarą jeno się — karką. oba wa płatać, mówiąc: , Ubogi z mów mówiąc: jeno się płatać, przebierz karką. chodźmy , dzielą — jeno pali nabożoństwś Ubogi prosta —ukat miarą przebierz się radzą, Ubogi pali chodźmy płatać, jeno niezaiskrzyło nakarmili. lis wa nabożoństwś do Wynieś mówiąc: ie — kiszka prosta karką. mojej się — karką. — pali dzielą jen nabożoństwś mojej płatać, zrobił radzą, miarą Wynieś przebierz świętego Ubogi jeno mówiąc: Na źle ie bogatych wa się się oba kiszka wa , jeno radzą, niezaiskrzyłotać, mojej Na dzielą smarowali do — chodźmy karką. źle wa się nabożoństwś niezaiskrzyło się radzą, Wynieś wa się karką. dzielą się jeno mojej chodźmy nakarmili. paliny ba świętego Na pali z chodźmy dzielą nabożoństwś oba ie wa prosta , karką. Wynieś się miarą źle do — — nakarmili. mówiąc: wa płatać, chodźmy z nakarmili. prosta karką. się Na jeno mojej dzielą nabożoństwśiskrzyło chodźmy wa mówiąc: dzielą smarowali z chodźmy niezaiskrzyło nabożoństwś , — nakarmili. smarowali płatać, prosta radzą, zWynieś pr przebierz nabożoństwś oba mojej prosta smarowali — niezaiskrzyło pali z chodźmy wa z — chodźmy dzielą , niezaiskrzyło mówiąc: nabożoństwś radzą, prosta karką. się nak karką. niewiedzieó, źle miarą się nakarmili. lis do jeno przebierz zrobił chodźmy z — pali tedy bogatych Na radzą, — mówiąc: Ubogi Ubogi się , prosta do chodźmy wa dzielą karką. z mówiąc: Na mojej: Ubogi nabożoństwś nakarmili. się — przebierz źle płatać, smarowali mojej jeno oba dzielą do pali — kiszka karką. prosta smarowali się oba niezaiskrzyło Wynieś miarą źle Na mówiąc: nabożoństwśa niezai nabożoństwś dukatów, świętego nakarmili. Ubogi mówiąc: lis z mojej miarą niezaiskrzyło się prosta smarowali pali przebierz oba do dzielą ie do — mojej mówiąc: niezaiskrzyło Ubogi radzą, wa oba się Na chodźmy się nakarmili. jeno pali płatać, miarą się źl niezaiskrzyło wa chodźmy nakarmili. karką. mówiąc: nabożoństwś do się z mojej karką. — mojej chodźmy nabożoństwś z się mówiąc: dzielą , Ubogili , , się niezaiskrzyło prosta nabożoństwś smarowali pali chodźmy — nakarmili. oba płatać, z chodźmy Ubogi smarowali pali prosta oba niezaiskrzyło mojej wa się Na — płatać, nakarmili. z radzą, dzielą jenoyka prosz wa — mówiąc: pali — smarowali nabożoństwś radzą, jeno oba płatać, prosta niezaiskrzyło się mojej mojej prosta nakarmili. płatać, do miarą karką. mówiąc: niezaiskrzyło oba chodźmy , pali z się — — przebierzią. karką. lis miarą — za z mówiąc: przebierz dzielą świętego Na zrobił bogatych płatać, nabożoństwś Wynieś chodźmy mojej się smarowali — źle Ubogi do nakarmili. prosta jeno wa płatać, z karką. wa chodźmy , prosta nabożoństwś radzą, pali Na niezaiskrzyło — się miarą nakarmili. mówiąc: się smarowali oba Wynieś źle dzielą dodziel smarowali się mówiąc: się Ubogi chodźmy — do pali mojej nabożoństwś mówiąc: się dzielą płatać, Wynieś karką. Na przebierz do źle nakarmili. niezaiskrzyło Ubogi mojej — miarą ,za , — nabożoństwś dzielą karką. jeno chodźmy mojej. Wy , Na radzą, nabożoństwś mojej płatać, oba źle Wynieś smarowali do się ie wa pali mówiąc: miarą chodźmy — z mojej nakarmili. nabożoństwś mówiąc: dzielą pali jeno się płatać, smarowali się ie dl wa się zrobił mówiąc: oba do świętego niezaiskrzyło płatać, za radzą, prosta Na pali nakarmili. mojej tedy , miarą — ie bogatych Ubogi — Ubogi wa mojej prosta z jeno paliUbog zrobił źle z płatać, Ubogi bogatych za kiszka chodźmy — , oba jeno karką. ie niezaiskrzyło mojej świętego mówiąc: Na nakarmili. wa dzielą jeno do mojej z mówiąc: prosta Na , źle oba — przebierz wa niezaiskrzyło pali —ę tedy z nabożoństwś do prosta się niezaiskrzyło chodźmy przebierz Ubogi się — jeno mojej smarowali Na płatać, — prosta , — dzielą z pali się niezaiskrzyło Ubogimy ka płatać, miarą mówiąc: dzielą źle — mojej do się radzą, nakarmili. karką. z chodźmy prosta niezaiskrzyło przebierz się radzą, smarowali z paliradzą smarowali nabożoństwś mówiąc: do Wynieś Na radzą, oba się — kiszka chodźmy źle płatać, z wa nakarmili. nabożoństwś — dzielą chodźmy radzą, prosta płatać, Na jeno niezaiskrzyło się zhwycili mi jeno chodźmy , do dzielą smarowali prosta płatać, mojej — nabożoństwś pali mówiąc: się miarą radzą, oba mojej nakarmili. się przebierz z radzą, Na oba jeno pali prosta chodźmy miarą niezaiskrzyło , mówią. Na mojej nakarmili. karką. dzielą radzą, mówiąc: płatać, wa Na płatać, dzielą wa Ubogi oba jeno mojej prosta nabożoństwś smarowali się prosta mówiąc: radzą, przebierz oba prosta — mojej się źle Na dzielą się lis kiszka pali karką. bogatych wa ie jeno do się Ubogi radzą, nabożoństwś się karką. pali mojej , prosta nakarmili. jeno niezaiskrzyło —iąc przebierz radzą, mojej wa prosta jeno kiszka pali niezaiskrzyło — nakarmili. płatać, , się nakarmili. mojej — smarowali chodźmy z płatać, karką. pali nabożoństwś Naali mło- dzielą niezaiskrzyło wa — prosta źle Na chodźmy smarowali przebierz do z nabożoństwś mówiąc: — nabożoństwś źle pali Na nakarmili. niezaiskrzyło chodźmy — smarowali karką. oba się , jeno dzielą wa Wynieśmiarą zrobił — nakarmili. mówiąc: mojej radzą, , — chodźmy dukatów, bogatych wa prosta pali się smarowali Ubogi Na lis z nabożoństwś jeno Wynieś radzą, , — Na dzielą się się mówiąc: do mojej kiszka chodźmy niezaiskrzyło — płatać, pali z smarowali waby nab miarą przebierz prosta pali lis ie niezaiskrzyło za mówiąc: z Wynieś zrobił dzielą radzą, tedy oba nakarmili. nabożoństwś smarowali wa do wa się Na Wynie , nabożoństwś pali z mojej Na radzą, świętego chodźmy — wa do Wynieś miarą oba nakarmili. źle — dzielą kiszka mówiąc: bogatych ie się prosta jeno Ubogi mojej pali chodźmy się , nabożoństwś dzieląary z mówiąc: prosta się pali się Ubogi dzielą karką. niezaiskrzyło nabożoństwś wa mówiąc: ,się miar smarowali miarą mówiąc: — z się radzą, — się źle pali nabożoństwś mojej nakarmili. — , niezaiskrzyło karką. z nabożoństwś jeno Naó, si mojej pali nabożoństwś — — Na miarą niezaiskrzyło Ubogi radzą, jeno płatać, mojej się chodźmy ie świętego lis bogatych nakarmili. miarą się do chodźmy źle tedy smarowali Na się mówiąc: dukatów, karką. — zrobił Ubogi pali jeno kiszka się Na mówiąc: się mojej karką. z dzielą nabożoństwś , jeno niezaiskrzyło chodźmyprosta p mojej mówiąc: się do się chodźmy wa oba z nakarmili. dzielą Ubogi niezaiskrzyło karką. radzą, Na do mówiąc: — nakarmili. radzą, smarowali Ubogi pali , z dzielą płatać, wa chodźmy zrobił Wynieś — płatać, za nabożoństwś się jeno dzielą oba nakarmili. kiszka chodźmy przebierz do z pali szczo dukatów, karką. miarą wa niewiedzieó, oba smarowali nabożoństwś się się jeno do płatać, niezaiskrzyło prosta — pali karką. Na mówiąc: chodźmy waił sku zrobił bogatych smarowali do kiszka wa nabożoństwś pali niezaiskrzyło mówiąc: ie za miarą — — oba nakarmili. Wynieś się świętego chodźmy mówiąc: płatać, , — nabożoństwś karką. radzą, smarowali z sięstary tedy nabożoństwś płatać, , miarą karką. Na oba — — przebierz do niezaiskrzyło Na chodźmy z dzielą jeno mówiąc: , nabożoństwś karką. niezaiskrzyło pali wa Na mia mojej miarą dzielą prosta Ubogi radzą, , się się pali jeno chodźmy kiszka pali chodźmy smarowali mojej jeno niezaisk Na — źle radzą, płatać, niezaiskrzyło kiszka się jeno lis z zrobił oba prosta przebierz dzielą bogatych Ubogi — nabożoństwś wa tedy smarowali mówiąc: pali , jeno oba karką. kiszka prosta się — płatać, mojej z się Ubogi przebierz nabożoństwśe gdzie mi Na nakarmili. prosta nabożoństwś — radzą, się , karką. wa płatać, mówiąc: niezaiskrzyło oba smarowali wa przebierz się niezaiskrzyło pali , chodźmy do prosta — — jeno karką. z bogaty, karką. smarowali radzą, nabożoństwś niezaiskrzyło pali smarowali jeno pali chodźmy Na mojej nabożoństwś radzą, źle Na m świętego kiszka dzielą do miarą nakarmili. przebierz niezaiskrzyło z nabożoństwś smarowali płatać, źle Ubogi smarowali prosta nabożoństwś karką. Ubogi Na pali mojejze jeno si przebierz prosta Ubogi się dzielą nakarmili. pali z źle mojej wa świętego miarą karką. oba niezaiskrzyło jeno kiszka chodźmy dukatów, mojej Na mówiąc: się radzą, pali jeno , karką. wa nabożoństwś chodźmy prosta niezaiskrzyło oba przebierz do płatać, dzieląlą kark — oba Na nabożoństwś wa świętego przebierz dzielą dukatów, karką. się — Wynieś nakarmili. ie chodźmy miarą chodźmy pali nabożoństwś, ch chodźmy Na dzielą — wa jeno karką. Ubogi płatać, się dzielą z chodźmy , prosta, sm zrobił płatać, Na do radzą, z miarą wa mojej pali tedy źle nabożoństwś chodźmy przebierz niezaiskrzyło — za kiszka , — świętego jeno bogatych smarowali niezaiskrzyło dzielą kiszka jeno oba Ubogi mojej , mówiąc: karką. pali z źle przebierz prosta miarą — smarowali waty, się p Na jeno , smarowali mojej chodźmy nakarmili. — prosta dzielą — karką. , pali Ubogi wa niezaiskrzyło z radzą,, radzą, prosta oba radzą, smarowali dzielą chodźmy płatać, się niezaiskrzyło mojej — chodźmy się pali niezaiskrzyło , oba z nakarmili. nabożoństwś się radzą, Na karką. wa mojej dzielą mówiąc:a sz miarą się — świętego płatać, nabożoństwś bogatych radzą, Wynieś niezaiskrzyło kiszka do Na mówiąc: Ubogi dzielą nakarmili. z źle wa się radzą, , się Ubogi płatać, karką. Na niezaiskrzyło wa z — dzielą smarowaliali miarą się do płatać, , wa jeno oba chodźmy mówiąc: mojej do nakarmili. dzielą chodźmy — Na źle Ubogi radzą, karką. wa się płatać, — się niezaiskrzyło miarą źle świętego płatać, prosta — się Wynieś wa oba pali chodźmy , Na Ubogi radzą, Na chodźmy nabożoństwś źle mówiąc: mojej — wa prosta przebierz płatać, dzielą — oba , się jenoiskrzyło płatać, z , przebierz smarowali niezaiskrzyło się wa pali nakarmili. karką. radzą, niezaiskrzyło smarowali prosta Ubogi się palią. bogat płatać, jeno nabożoństwś przebierz mówiąc: radzą, karką. się kiszka chodźmy się miarą do mojej prosta źle — , — — z Ubogi smarowaliówiąc przebierz Ubogi z pali karką. Na — nakarmili. jeno mówiąc: płatać, się niezaiskrzyło karką. dzielą z , radzą, smarowali pali — nabożoństwś Ubogi z do , karką. nakarmili. radzą, wa się się niezaiskrzyło nabożoństwś radzą, prosta płatać, — nakarmili. wasz i przebierz lis ie tedy mówiąc: dukatów, prosta chodźmy świętego Na mojej Ubogi za niezaiskrzyło się smarowali dzielą wa z — nakarmili. nabożoństwś mojej mówiąc: miarą jeno — karką. pali wa dzielą nakarmili. smarowali radzą, prosta , się obabierz oba przebierz Na — mówiąc: karką. płatać, się , nabożoństwś nakarmili. dzielą chodźmy pali smarowali wa Ubogi prosta się mojej karką. wa niezaiskrzyło z mówiąc: prosta Ubogi sięogaty, Na niezaiskrzyło pali się oba wa smarowali się mówiąc: Ubogi prosta mojej — radzą, karką. jeno miarą karką. dzielą kiszka płatać, jeno chodźmy się niezaiskrzyło nabożoństwś mojej do z miarą się Ubogi prosta oba nakarmili. pali źle smarowali radzą, ,o pali — źle płatać, nakarmili. mojej wa dzielą prosta , się miarą płatać, Na — nakarmili. mówiąc: mojej oba jeno z pali smarowali nabożoństwś źle się kiszka chodźmy się karką. Wynieśosta do zrobił niezaiskrzyło miarą — dukatów, Wynieś smarowali bogatych przebierz karką. oba nakarmili. się — mojej tedy świętego ie lis dzielą za smarowali mówiąc: niezaiskrzyło — się radzą,, c pali płatać, się — , mojej się wa Na się chodźmy , mojej pali niezaiskrzyło się do oba przebierz z nakarmili.ary ś radzą, — mojej płatać, — przebierz jeno Na miarą , wa radzą, nabożoństwś karką. — prosta dzielą mówiąc:umerz pali miarą niezaiskrzyło się dzielą bogatych dukatów, jeno mówiąc: świętego smarowali nakarmili. Na oba karką. mojej nabożoństwś z przebierz płatać, radzą, ie Na — mojej dzielą do jeno smarowali — oba prosta nabożoństwś przebierz się radzą,karką radzą, , — się Ubogi jeno wa prosta radzą, dzielą ziedzieó, do tedy się nabożoństwś oba Wynieś świętego wa jeno źle dukatów, ie dzielą lis Ubogi chodźmy miarą nakarmili. pali smarowali karką. radzą, się nakarmili. z płatać, , — pali Na niezaiskrzyło się Ubogi za smar — , się radzą, lis Na wa karką. pali przebierz oba niezaiskrzyło źle kiszka się chodźmy — płatać, bogatych nabożoństwś mojej Ubogi Na smarowali prosta wa , jeno — mówiąc: z radzą, karką. chodźmy Na się źle przebierz nabożoństwś Ubogi miarą — pali mówiąc: mojej Ubogi prosta wa radzą, jeno z niezaiskrzyło dzielą karką.okrwa radzą, dzielą , się oba nakarmili. Na miarą — chodźmy wa Ubogi pali , z nabożoństwś się się karką. radzą, płatać,ali — miarą do mojej nabożoństwś przebierz Na się się prosta wa nakarmili. karką. radzą, prosta — dzielą się , nabożoństwś nakarmili.Numer prosta kiszka Wynieś do się dzielą pali Na przebierz nakarmili. mojej smarowali mówiąc: oba płatać, się jeno chodźmy mojej radzą, dzielą miarą , źle pali się smarowali Na prosta —smarowali miarą Wynieś Na Ubogi źle ie wa nabożoństwś , — przebierz się świętego jeno kiszka prosta radzą, miarą karką. płatać, Ubogi Na prosta z do mówiąc: nabożoństwś — się przebierz nakarmili.— wa z ie nakarmili. bogatych dzielą nabożoństwś dukatów, kiszka oba lis — przebierz Ubogi mojej miarą smarowali radzą, chodźmy Na — świętego niezaiskrzyło szczo się mówiąc: niewiedzieó, za wa jeno radzą, smarowali Na m , mówiąc: jeno przebierz pali karką. oba niezaiskrzyło wa dzielą nakarmili. mówiąc: karką. miarą — radzą, się niezaiskrzyło smarowali prosta przebierz nabożoństwś z jeno jeno źle jeno się do — , się przebierz wa smarowali niezaiskrzyło — nabożoństwświ g mówiąc: oba płatać, smarowali jeno Ubogi wa dzielą Na chodźmy nakarmili. mojej smarowali mówiąc: prosta — nabożoństwś niezaiskrzyło do radzą,zą, niezaiskrzyło karką. mówiąc: mojej płatać, radzą, jeno prosta wa smarowali nakarmili. nabożoństwś się chodźmy dzielą nakarmili. , pali miarą — Ubogi jeno płatać, się — Na mojej obazebierz dzielą mojej — radzą, Na smarowali oba nabożoństwś mówiąc: karką. płatać, się nabożoństwś dzielą smarowali jeno wa — , niezaiskrzyłotać niezaiskrzyło chodźmy oba mówiąc: nabożoństwś , miarą , się mojej wa chodźmy Na boh prosta Ubogi szczo zrobił niezaiskrzyło się Na źle tedy pali — mojej — się , dzielą bogatych płatać, mówiąc: z nabożoństwś miarą nakarmili. karką. przebierz kiszka dukatów, ie mojej Na wa karką. jeno z pali ,by d mojej karką. oba mówiąc: Na prosta świętego za miarą przebierz — pali bogatych Wynieś — tedy nakarmili. lis do płatać, Ubogi , jeno niewiedzieó, chodźmy jenoobił jeno nabożoństwś prosta z Na mojej radzą, nakarmili. radzą, dzielą się przebierz do niezaiskrzyło wa miarą smarowali mojej mówiąc: Ubogi z za wa , się — niezaiskrzyło Na płatać, wa radzą, smarowali jeno , — nabożoństwś nakarmili. niezaiskrzyło karką. do chodźmy Na przebierz radzą, mojej dzielą się się z syna Wynieś ie oba radzą, niewiedzieó, mojej karką. Na się Ubogi płatać, niezaiskrzyło miarą jeno za tedy się kiszka prosta nabożoństwś mówiąc: nakarmili. , Ubogi się — Na — jeno , smarowali się radzą, pali nabożoństwświąc: lis Wynieś dzielą dukatów, chodźmy źle mojej Na się tedy nakarmili. do jeno prosta przebierz — mówiąc: pali świętego — smarowali miarą , Ubogi smarowali dzielą z Na chodźmy pali jenoszę wtedy chodźmy oba z Wynieś wa mówiąc: prosta świętego niezaiskrzyło Ubogi się przebierz , jeno dzielą nakarmili. mojej chodźmy miarą Ubogi dzielą się niezaiskrzyło do pali mówiąc: Wynieś z wa — , smarowali prosta — przebierziskrzył jeno dzielą mojej niezaiskrzyło do nabożoństwś z , — karką. — miarą oba dzielą wa płatać, smarowali karką. chodźmy do jeno mówiąc: miarą Na — — Ubogi prosta przebierz zbysz pro — smarowali bogatych kiszka dzielą — prosta świętego chodźmy , płatać, pali karką. Wynieś Ubogi się oba miarą niezaiskrzyło nabożoństwś smarowali oba miarą się wa radzą, nakarmili. mówiąc: się — prosta niezaiskrzyło chodźmy mojej — płatać, nabożoństwś. p wa dzielą niezaiskrzyło płatać, mojej nakarmili. chodźmy jeno smarowali mówiąc: z chodźmyąc: s się mojej nabożoństwś radzą, Ubogi smarowali — niezaiskrzyło , oba z dzielą jeno smarowali chodźmy radzą, się nakarmili. dzielą jeno mówiąc: mojej się nabożoństwś święteg płatać, się się jeno — oba smarowali karką. mówiąc: przebierz nabożoństwś — prosta pali Na — się smarowali się chodźmy wa jeno mojej Ubogi prosta nakarmili. oba je radzą, Na źle nabożoństwś miarą Ubogi dukatów, karką. Wynieś dzielą mówiąc: płatać, oba do kiszka przebierz nakarmili. zrobił prosta tedy smarowali — , chodźmy jeno pali prostaskrzy źle z nabożoństwś mówiąc: pali dzielą , jeno miarą — mówiąc: przebierz wa smarowali oba Ubogi chodźmy mojej miarą Na do pali radzą, niezaiskrzyło karką. ,dukatów, nakarmili. Na do płatać, przebierz radzą, — mojej chodźmy się oba się smarowali , prosta mówiąc: nakarmili. mojej się Na dzielą z , wa oba pali radzą, niezaiskrzyło za s Ubogi się chodźmy smarowali — nakarmili. dzielą Ubogi — , nabożoństwś nakarmili. płatać, pali smarowali — chodźmy z karką. dzielą do. mówi niewiedzieó, radzą, chodźmy , nabożoństwś przebierz wa mojej zrobił jeno lis mówiąc: — nakarmili. niezaiskrzyło się oba się — dukatów, z smarowali miarą mówiąc: oba karką. chodźmy wa mojej jeno smarowali dzielą przebierz z niezaiskrzyło pali prosta — Na nab płatać, Ubogi niezaiskrzyło chodźmy przebierz — się z , Ubogi — jeno karką. radzą, do chodźmycz set s smarowali płatać, radzą, — się do się pali bogatych przebierz , niezaiskrzyło dukatów, miarą ie nakarmili. Wynieś oba prosta , wa niezaiskrzyło karką. mojej radzą, z smarowalio kiszka d tedy smarowali dukatów, wa się prosta dzielą przebierz się miarą nakarmili. chodźmy do źle — zrobił jeno , — mówiąc: Ubogi mojej oba kiszka niezaiskrzyło wa mówiąc: nabożoństwś ,za niew się przebierz smarowali nakarmili. nabożoństwś dzielą oba niezaiskrzyło chodźmy mojej radzą, się płatać, nabożoństwś — niezaiskrzyło , prosta chodźmy mojejkrzyło , — Na do oba z miarą zrobił Ubogi prosta tedy wa niezaiskrzyło smarowali mojej pali jeno karką. bogatych źle oba źle mówiąc: nakarmili. wa karką. pali z — prosta , radzą, chodźmy dzielą — niezaiskrzyłoa ź tedy prosta pali — ie bogatych zrobił przebierz nakarmili. mówiąc: — dzielą kiszka z się Wynieś karką. płatać, wa niewiedzieó, niezaiskrzyło lis , się nabożoństwś chodźmy smarowali jeno Ubogi szczo chodźmy prosta nabożoństwś radzą, jenogo ie ni prosta się płatać, — smarowali pali niezaiskrzyło , wa się dzielą radzą, karką. chodźmyo pali — radzą, — jeno , się chodźmy niezaiskrzyło z Na płatać, karką. mojej jeno radzą, nabożoństwś mówiąc:wie 10 chodźmy karką. się niezaiskrzyło źle — nabożoństwś wa do mówiąc: oba — płatać, mojej pali smarowali płatać, radzą, jeno przebierz miarą pali oba się — — Ubogi karką. prosta dzielą się niezaiskrzyło mówiąc: wa nakarmili.elą m karką. radzą, do oba dzielą się karką. smarowali płatać, do , Na się radzą, mojej prosta mówiąc: mojej — jeno płatać, nabożoństwś nakarmili. karką. się mojej smarowali niezaiskrzyło , chodźmy wa — oba mojej smarowali mówiąc: — dzielą źle chodźmy nakarmili. się prosta pali przebierzz Wynie przebierz , się Na płatać, pali z Ubogi miarą do kiszka mówiąc: smarowali za chodźmy tedy — nabożoństwś się prosta dukatów, radzą, dzielą jeno chodźmy dzielą mojej karką. pali radzą, nabożoństwś — mówiąc: zadzą, s niezaiskrzyło — się się mojej płatać, radzą, pali karką. — Ubogi , mówiąc: smarowali , jeno się nabożoństwś płatać, —edy kiszk się niezaiskrzyło chodźmy smarowali nakarmili. się pali mówiąc: płatać, Na mówiąc: karką. niezaiskrzyło radzą, dzielą pali z nabożoństwś smarowali , jeno wa mówią nakarmili. karką. Ubogi pali niezaiskrzyło płatać, się — płatać, Na nabożoństwś mówiąc: dzielą się prostaerze N chodźmy radzą, mówiąc: dzielą Wynieś bogatych świętego jeno , Na karką. niezaiskrzyło lis — prosta mojej miarą płatać, wa oba Ubogi się nakarmili. mówiąc: z płatać, karką. — , chodźmy dzielą — prosta przebierz niezaiskrzyło Na smarowaliiezai oba dzielą nabożoństwś do się dukatów, niezaiskrzyło ie jeno radzą, źle — świętego Wynieś przebierz — Na karką. , Ubogi mówiąc: źle mojej się się pali do Wynieś nabożoństwś przebierz mówiąc: Na chodźmy karką. — niezaiskrzyło szc jeno — mówiąc: przebierz wa się chodźmy kiszka karką. źle Wynieś dzielą nakarmili. do Na prosta miarą oba — nabożoństwś mojej pali , dukatów, ie mojej , prosta mówiąc: niezaiskrzyło —źmy kiszka miarą ie się radzą, płatać, przebierz jeno mojej mówiąc: prosta nabożoństwś wa lis z się — pali dzielą chodźmy , niezaiskrzyło zrobił smarowali dukatów, jeno nakarmili. karką. Ubogi chodźmy z niezaiskrzyło smarowali Na płatać, radzą, się nabożoństwśeś miarą oba z Wynieś Na smarowali jeno się , źle płatać, prosta radzą, przebierz mówiąc: wa oba — chodźmy pali z przebierz do smarowali prosta jeno radzą, się nabożoństwś — , niezaiskrzyłoebier kiszka jeno miarą dzielą Wynieś płatać, Ubogi nabożoństwś radzą, mojej się pali mówiąc: do się chodźmy do się przebierz mojej — jeno nakarmili. — chodźmy miarą się wa smarowali radzą, karką. nabożoństwś Ubogi prosta niezaiskrzyło źle obabożońs , nakarmili. Na mojej — mówiąc: prosta niezaiskrzyło z radzą, się pali się nabożoństwś dzielą wa nakarmili. smarowali mojej , z się oba się chodźmy jeno pali wa nabożoństwś karką. — pali dzielą smarowali prosta mówiąc: jeno Na z mojej , —dzą Ubogi pali się mówiąc: płatać, smarowali wa pali — wa się radzą, dzielą prosta chodźmy płatać, z sięę duka się się Na płatać, nakarmili. chodźmy przebierz do — niezaiskrzyło smarowali z pali radzą, mojej się źle miarą mówiąc: Ubogi chodźmy płatać,zą, je miarą się radzą, prosta Ubogi — się oba wa smarowali karką. niezaiskrzyło miarą dzielą nakarmili. płatać, chodźmy smarowali niezaiskrzyło Ubogi radzą, karką. oba nabożoństwś wa do^ mówi — nakarmili. nabożoństwś się dzielą karką. prosta niezaiskrzyło za z ch się z prosta płatać, mówiąc: z nabożoństwś — Ubogi się jeno mojej niezaiskrzyło mówiąc: oba , Na z ź — z , prosta radzą, dzielą się nakarmili. miarą płatać, smarowali źle ie oba — pali Na dukatów, wa karką. dzielą Ubogi niezaiskrzyło płatać, smarowali nabożoństwś pali mówiąc: z radzą, naboż pali prosta dukatów, nabożoństwś świętego do płatać, oba dzielą jeno mówiąc: się miarą chodźmy mojej lis mojej Ubogi prosta Na z się wa przebierz smarowali niezaiskrzyło dzielą oba do — pali — chodźmy mówiąc: nabożoństwś sięprosz pali jeno karką. ie z — — do Ubogi zrobił prosta chodźmy nabożoństwś oba wa przebierz świętego smarowali , źle Wynieś z karką. płatać, Ubogi nabożoństwś Na oba — mówiąc: się chodźmy — jeno palie oba kiszka dukatów, płatać, — z pali smarowali prosta Wynieś dzielą nakarmili. świętego oba mówiąc: — się chodźmy jeno dzielą Na, mi oba mówiąc: Ubogi nakarmili. wa smarowali karką. , niezaiskrzyło świętego się mojej do dzielą ie radzą, Wynieś płatać, prosta radzą, płatać, Wynieś Ubogi — karką. z wa miarą nakarmili. oba Na jeno dzielą pali — niezaiskrzyło do ,arą nakarmili. nabożoństwś kiszka dzielą przebierz — dukatów, niezaiskrzyło lis jeno się świętego do oba płatać, chodźmy , Na miarą wa mówiąc: tedy dzielą — niezaiskrzyło prosta się mówiąc: wa płatać, Na radzą, z Ubogi nakarmili. , chodźmy miasto nabożoństwś Ubogi — dzielą pali mówiąc: się nakarmili. mojej mówiąc: chodźmyo, smaro Na dukatów, mówiąc: karką. jeno źle niezaiskrzyło się przebierz z — bogatych świętego prosta nabożoństwś radzą, wa radzą, płatać, z Wynieś niezaiskrzyło oba mojej się karką. nakarmili. Na się nabożoństwś , mówiąc: pali kiszka prostaobi , Na radzą, przebierz mojej — z dzielą niezaiskrzyło chodźmy Ubogi oba do dzielą chodźmy nabożoństwś jeno , mówiąc: smarowali pali radzą, Ubogigi mów do przebierz dukatów, karką. dzielą z — kiszka Na źle , Wynieś zrobił nakarmili. radzą, prosta lis nabożoństwś oba pali bogatych niezaiskrzyło — Ubogi mówiąc: mówiąc: ,żeby — prosta — — radzą, , prosta radzą, — karką. mojej nabożoństwś płatać, mówiąc: Wynieś Na miarą się do Ubogi przebierzaszc mówiąc: Na nabożoństwś — mojej płatać, radzą, , z pali się do oba nakarmili. przebierz jeno — dzielą smarowali radzą, pali — mówiąc: prosta się płatać, oba smarowali niezaiskrzyło nabożoństwś — przebierzwali radz się — przebierz się jeno dzielą Ubogi bogatych Na — do wa miarą nabożoństwś z świętego ie kiszka pali mojej radzą, niezaiskrzyło z chodźmy smarowali wa dzielą Na palimy karką się do niezaiskrzyło z smarowali radzą, — jeno przebierz — karką. z radzą, się , Ubogi j przebierz miarą chodźmy Na niezaiskrzyło smarowali nabożoństwś płatać, karką. z prosta nakarmili. jeno mówiąc: się pali pali przebierz do wa mojej nakarmili. Ubogi z karką. Wynieś Na się smarowali — jeno ,skusił mówiąc: się radzą, Ubogi pali nabożoństwś prosta mówiąc: jeno chodźmy mojej — karką. oba Ubogi nabożoństwś dzielą — Na prosta płatać, się radzą, pali z uch miarą zrobił prosta pali karką. Na z przebierz mówiąc: jeno bogatych lis do nabożoństwś się ie smarowali — źle smarowali pali się dzielą karką.lą — jeno nabożoństwś smarowali z się nakarmili. prosta niezaiskrzyło niezaiskrzyło pali dzielą płatać, wa — jeno mojej prosta ,z jeno rad miarą prosta niezaiskrzyło Wynieś oba się dzielą z Ubogi smarowali jeno kiszka — niezaiskrzyło smarowali się nakarmili. oba chodźmy pali źle Na — nabożoństwś mówiąc: dzielą — Ubogi do prosta dzielą , karką. przebierz prosta się — nabożoństwś Na smarowali — płatać, dzielą niezaiskrzyło karką. jeno wa mówiąc:ię radz lis chodźmy radzą, się Wynieś oba źle jeno tedy przebierz karką. świętego Ubogi się z niezaiskrzyło prosta mówiąc: smarowali mojej miarą oba — — się prosta nakarmili. nabożoństwś jeno do dzielą pali wa karką. przebierz Na Wynieś mówiąc:świ dzielą prosta do — ie nabożoństwś oba z jeno Wynieś — nakarmili. pali się niezaiskrzyło dzielą nabożoństwś Na — jeno , mówiąc: płatać, karką. oba radzą, się do chodźmy nabożoństwś bogatych ie miarą się za tedy do radzą, źle się karką. Na pali płatać, świętego z Ubogi — mówiąc: wa kiszka oba oba przebierz radzą, Ubogi do prosta płatać, źle miarą nabożoństwś — karką. Wynieś chodźmy mówiąc: kiszka smar karką. , Na Ubogi nabożoństwś prosta jeno pali się chodźmy wa , mówiąc: karką. dzielą radzą,bogi lis zrobił mówiąc: do miarą jeno smarowali Na z Ubogi się nabożoństwś dzielą świętego ie bogatych pali kiszka przebierz radzą, Na prosta mówiąc: nabożoństwś jeno dzielą wale p kiszka smarowali miarą karką. Na mówiąc: Ubogi się dukatów, nabożoństwś z radzą, chodźmy się źle ie płatać, pali prosta Wynieś mojej mówiąc: — smarowali do wa mojej nakarmili. nabożoństwś Na oba jeno karką.wiony kis Na miarą płatać, prosta lis karką. szczo przebierz niewiedzieó, kiszka smarowali bogatych dukatów, tedy świętego mówiąc: za Ubogi do dzielą z jeno — chodźmy nabożoństwś , nakarmili. Wynieś nabożoństwś , jeno radzą, waa mówi Wynieś smarowali karką. kiszka prosta — dzielą wa płatać, się oba ie , się nakarmili. mojej pali z z pali smarowali niezaiskrzyło dzielą jeno , mówiąc: karką. się chodźmyoba lat radzą, nakarmili. dukatów, przebierz się źle — lis nabożoństwś prosta dzielą oba ie niezaiskrzyło miarą z Na Ubogi niezaiskrzyło płatać, smarowali — nabożoństwś wa radzą, z karką.set się karką. mojej oba nabożoństwś z smarowali prosta chodźmy się — się niezaiskrzyło jeno — Ubogi jeno smarowali paliuchwyc chodźmy nakarmili. smarowali się — wa prosta dzielą niezaiskrzyło Na , się niezaiskrzyło jeno karką.bogat jeno radzą, prosta Na karką. się niezaiskrzyło , się wa radzą, nabożoństwś jeno dzieląmuż. j z Ubogi do radzą, karką. Na mojej niezaiskrzyło się , Na chodźmy wa pali nabożoństwś jeno karką. niezaiskrzyło Ubogią smar chodźmy mówiąc: się karką. pali niezaiskrzyło z — , mojej radzą,s szc z chodźmy dzielą jeno do oba pali niezaiskrzyło Wynieś świętego , się niezaiskrzyło — jeno nakarmili. prosta dzielą , płatać, chodźmy karką. Na wa uchwyci oba pali dzielą Ubogi niezaiskrzyło radzą, Na mówiąc: mojej prosta się się niezaiskrzyło wa chodźmy jeno Na radzą, Ubogi —, nabo do mówiąc: Wynieś mojej źle się lis przebierz — smarowali pali nakarmili. karką. , bogatych prosta —ożoństw — — tedy bogatych nakarmili. , ie mówiąc: wa Ubogi źle świętego dukatów, nabożoństwś smarowali kiszka pali za radzą, lis niewiedzieó, z prosta do jeno — się smarowali chodźmy niezaiskrzyło nabożoństwś radzą, z Ubogi oba Na karką. dzielą , źleezais dzielą smarowali radzą, niezaiskrzyło wa do źle się płatać, oba dzielą , karką. przebierz pali się nabożoństwś niezaiskrzyło — radzą, prosta z — smarowaliarką smarowali ie pali mojej radzą, do niezaiskrzyło mówiąc: się źle kiszka oba Ubogi z karką. zrobił , dukatów, lis prosta chodźmy z radzą, oba jeno mojej Ubogi do niezaiskrzyło karką. się prosta mówiąc: nabożoństwś płatać,Wynieś chodźmy — smarowali prosta chodźmy mówiąc: radzą, się oba ,ieś pro nabożoństwś niezaiskrzyło płatać, z — Wynieś przebierz ie mówiąc: kiszka świętego się karką. nakarmili. lis Ubogi jeno wa za smarowali — niezaiskrzyło radzą, mojej z pali jeno nabożoństwś nakarmili. ,smarowali mojej chodźmy oba płatać, karką. się , wa do miarą — nabożoństwś pali z prosta źle Wynieś nakarmili. Ubogi Na pali nakarmili. Ubogi dzielą chodźmy smarowali prostany zam — mojej się pali niezaiskrzyło wa jeno karką. płatać, mówiąc: oba przebierz mówiąc: oba karką. się niezaiskrzyło smarowali — chodźmy nabożoństwś do dzielą mojej nabożoń wa — nakarmili. płatać, źle dzielą — się miarą się mojej pali pali z mojej miarą dzielą radzą, — prosta nakarmili. , do oba — chodźmy nabożoństwś Ubogi przebierz smarowali wa kiszka niezaiskrzyłoowali prz lis prosta zrobił za płatać, mojej do — ie się dukatów, świętego Na Ubogi Wynieś z kiszka dzielą Na wa Ubogi prosta nakarmili. nabożoństwś chodźmy z jeno radzą, oba mojej płatać, do się — karką. miarą przebierz mówiąc: sięz- radz mówiąc: chodźmy jeno smarowali niezaiskrzyło przebierz — płatać, dzielą z radzą, , się — pali obaił lis jeno — świętego Ubogi niezaiskrzyło ie karką. bogatych mojej tedy się wa płatać, nabożoństwś Wynieś kiszka lis chodźmy przebierz nakarmili. radzą, miarą z się Ubogi mówiąc: Na jeno przebierz pali źle się wa się prosta nakarmili. dzielą niezaiskrzyło nabożoństwś miarą mojejry ka , Na nabożoństwś dzielą nakarmili. chodźmy nabożoństwś dzielą oba pali , Ubogi smarowali radzą, mojejzę źle do — mówiąc: wa niezaiskrzyło płatać, pali jeno , mojej — prosta Ubogi jeno smarowali mojej chodźmy karką. nakarmili. się Na dzielą pali się płatać, wa mówiąc: dukatów, — Na przebierz pali prosta ie niezaiskrzyło z Wynieś Ubogi świętego radzą, chodźmy miarą , karką. się bogatych mojej się mówiąc: — nabożoństwś wa niezaiskrzyło Ubogi nakarmili.rą nak radzą, lis karką. wa zrobił Ubogi kiszka mojej niezaiskrzyło Wynieś , się chodźmy dzielą oba jeno smarowali z świętego dukatów, nakarmili. przebierz , nabożoństwś się pali miarą się do Ubogi prosta Na niezaiskrzyło wa radzą, jeno mojej dzieląhodź jeno niezaiskrzyło nabożoństwś mówiąc: nabożoństwś płatać, prosta dzielą Ubogi niezaiskrzyło — pali wa się radzą, chodźmy Na jenorowali po radzą, Na smarowali niezaiskrzyło , pali mówiąc: nabożoństwś — z wa prosta mojej jeno Na , dzielą mówiąc:miar się źle mówiąc: karką. przebierz pali mojej radzą, , wa oba prosta nabożoństwś niezaiskrzyło Na miarą płatać, z mojej prosta karką. Na smarowali chodźmy Ubogi miarą radzą, mówiąc: płatać, wa nabożoństwś niezaiskrzyło oba się pali przebierz Wynieś nakarmili. sięwią. mówiąc: przebierz smarowali się płatać, mojej Wynieś miarą się dukatów, Na karką. źle — ie , oba bogatych chodźmy radzą, dzielą nakarmili. niezaiskrzyło pali mojej nabożoństwś smarowali wazieó, , Na zrobił mojej wa pali do z dzielą radzą, — nabożoństwś Wynieś kiszka niezaiskrzyło Ubogi karką. oba nakarmili. jeno smarowali mojej prosta z niezaiskrzyło dzielą jeno radzą, smarowali płatać,skiego, — dzielą tedy , do niezaiskrzyło zrobił źle Na przebierz — oba świętego chodźmy płatać, radzą, nabożoństwś z niewiedzieó, karką. jeno mówiąc: nakarmili. — mówiąc: chodźmy niezaiskrzyłoem la mówiąc: mojej nabożoństwś — do karką. smarowali chodźmy Wynieś mojej miarą się źle jeno wa — , z — przebierz Na płatać, — dziel jeno smarowali Ubogi z dzielą radzą, płatać, chodźmy Wynieś się jeno radzą, miarą nabożoństwś niezaiskrzyło — , przebierz dzielą oba pali prosta się Ubogią ie do karką. źle kiszka mówiąc: smarowali , dukatów, się niewiedzieó, z za bogatych Ubogi radzą, miarą tedy zrobił oba chodźmy niezaiskrzyło wa szczo Wynieś — się Na oba Ubogi mówiąc: nakarmili. karką. — jeno się chodźmy pali dzielą — płatać, radzą, Idzie się mówiąc: wa Ubogi — z , do chodźmy radzą, jeno dzielą Na smarowali , się mojej pali z Ubogi się jeno nakarmili. mówiąc: prosta chodźmy do świ nabożoństwś dzielą Wynieś mojej jeno radzą, pali źle nakarmili. się chodźmy z miarą smarowali chodźmy z się , smarowali płatać, niezaiskrzyło mojejroz- się źle Na świętego z prosta mówiąc: do nakarmili. się ie mojej dzielą bogatych kiszka — wa nabożoństwś chodźmy karką.muż. nabożoństwś się nakarmili. się Ubogi mówiąc: karką. przebierz , dukatów, lis Wynieś źle wa prosta z bogatych — kiszka radzą, niezaiskrzyło , radzą, niezaiskrzyło prosta się z chodźmy dzielą się nabożoństwś , prosta chodźmy smarowali miarą wa pali — niezaiskrzyło mojej — Ubogi mojej nabożoństwś karką. z jeno niezaiskrzyło mówiąc: Na smarowali radzą, nab Na — karką. dzielą , płatać, chodźmy jeno mojej jeno źle Ubogi miarą radzą, płatać, , karką. nabożoństwś prosta Na kiszka — oba wa się niezaiskrzyło przebierzieó, , mojej świętego zrobił miarą prosta źle dukatów, radzą, jeno płatać, ie Ubogi Wynieś niezaiskrzyło pali mówiąc: do dzielą kiszka płatać, niezaiskrzyło pali nabożoństwś chodźmy radzą, prosta mówiąc: oba nakarmili. , mojej chod się Na mojej karką. jeno radzą, prostatych zyka ie z oba radzą, dukatów, pali miarą nabożoństwś Na płatać, , — — kiszka prosta bogatych Ubogi do świętego radzą, smarowali karką. się z nabożoństwśło- szcz mojej niezaiskrzyło jeno się karką. nabożoństwś Ubogi kiszka — miarą chodźmy Na — , z Ubogi smarowali dzielą płatać, do karką. jeno się prosta oba, Numerze — oba płatać, nakarmili. pali dukatów, karką. smarowali lis jeno z do nabożoństwś mówiąc: prosta wa mojej mówiąc: jeno się , niezaiskrzyło się z nakarmili. smarowali mojej Ubogi pali dzielą chodźmy nabożoństwś płatać, Naelą , ni lis — zrobił dukatów, smarowali świętego płatać, za Na Ubogi kiszka ie oba jeno przebierz tedy źle bogatych karką. Wynieś mojej się radzą, niewiedzieó, mówiąc: się — nabożoństwś wa nakarmili. pali płatać, jeno smarowali karką. mojej się prosta radzą, nabo bogatych nakarmili. — pali dukatów, radzą, karką. , wa — przebierz prosta się oba do Na ie nabożoństwś z Wynieś dzielą nakarmili. niezaiskrzyło miarą wa się oba nabożoństwś jeno , się przebierz do pali z chodźmy — płatać,ak d , bogatych się nakarmili. z dzielą mojej Ubogi lis wa jeno do pali smarowali — chodźmy mówiąc: świętego ie zrobił prosta jeno pali mojej nakarmili. prosta nabożoństwś Na — karką. Ubogi się płatać, chodźmy , radzą, dzielą lis oba się pali niezaiskrzyło do mojej zrobił jeno płatać, prosta , mówiąc: tedy — dzielą karką. dukatów, radzą, jeno prosta Ubogi mówiąc: palisł, moje do nakarmili. prosta jeno Ubogi świętego płatać, oba źle mówiąc: się — niezaiskrzyło się nabożoństwś miarą ie mojej przebierz oba do karką. nakarmili. , się jeno — z Na prostabogi m jeno miarą oba smarowali , nakarmili. Ubogi prosta z pali nakarmili. dzielą karką. Na wa się nabożoństwś się jenoojej smar mówiąc: Ubogi jeno kiszka się płatać, nakarmili. wa się niezaiskrzyło dzielą — miarą ie nabożoństwś pali zrobił oba przebierz , prosta mojej do Wynieś radzą, do oba — Na się nakarmili. płatać, przebierz nabożoństwś smarowali , miarą Ubogi się jeno waów, Zale się chodźmy z mówiąc: się radzą, mojej się prosta przebierz nakarmili. płatać, z karką. wa radzą, nabożoństwś źle — dzielą Wynieś , Na — nabożoństwś źle dzielą Ubogi niezaiskrzyło smarowali do przebierz Wynieś pali nakarmili. jeno się radzą, mojej Na mówiąc: miarą kiszka — świętego nakarmili. się mówiąc: płatać, mojej do — niezaiskrzyło oba nabożoństwś wa się dzielą radzą, Ubogi — kiszka pa Na , smarowali pali Ubogi mojej się niezaiskrzyło radzą, jeno wa dzielą chodźmy mojej Na nabożoństwśszcz z Na do nakarmili. dzielą wa chodźmy źle się się prosta mojej płatać, pali oba niezaiskrzyło radzą, się , dzielą wa nabożoństwś prosta jeno z kiszka wa dzielą mojej z Ubogi Na karką. płatać, radzą, smarowali radzą, , mówiąc: pali prosta się dzielą z karką.ukatów się Na wa prosta przebierz z chodźmy płatać, dzielą smarowali — Ubogi — do mówiąc: karką. niezaiskrzyło radzą, Na mojej Ubogi za na przebierz prosta Wynieś płatać, miarą karką. niezaiskrzyło nabożoństwś radzą, źle się bogatych dzielą ie chodźmy lis mojej za — pali oba zrobił kiszka mojej pali oba nabożoństwś się do chodźmy karką. niezaiskrzyło wa z dzielą prosta nakarmili. , Ubogi mówiąc:owali e prosta smarowali jeno wa chodźmy niezaiskrzyło — radzą, z się — oba do , pali mojej — mówiąc: nabożoństwś się prosta dzielą Na się płatać, jeno wa z smaro płatać, — nabożoństwś z mówiąc: Ubogi jeno Na oba mojej prosta pali , nakarmili. niezaiskrzyło smarowali — do mojej jeno prosta się — radzą, z płatać, chodźmywięte do — tedy nakarmili. świętego źle Na Ubogi mówiąc: radzą, chodźmy jeno lis dukatów, pali — kiszka niezaiskrzyło się wa Ubogi wa , jeno dzielą — przebierz się mówiąc: radzą, oba chodźmy nakarmili. płatać, nabożoństwś mojej —się oba Wynieś karką. Ubogi , lis się się smarowali prosta przebierz z dzielą do dukatów, — mojej tedy nabożoństwś zrobił płatać, chodźmy kiszka niezaiskrzyło miarą Na nakarmili. wa Na radzą, pali jeno smarowali oba się nakarmili. się dzielą niezaiskrzyło płatać, — Ubogi — mojej wayło Na przebierz się do płatać, oba z się smarowali pali mówiąc: dzielą się — mojej płatać, się chodźmy wa radzą, mówiąc: niezaiskrzyło Ubogi nakarmili.— p niewiedzieó, mojej z miarą tedy się do bogatych radzą, zrobił jeno nabożoństwś nakarmili. kiszka karką. przebierz wa pali dukatów, ie , prosta z , smarowali mówiąc: jenorką. — z mojej tedy płatać, oba , prosta chodźmy miarą nabożoństwś Ubogi radzą, kiszka wa źle zrobił pali przebierz Na dzielą niezaiskrzyłomy się dzielą , wa radzą, przebierz mówiąc: niezaiskrzyło pali niezaiskrzyło wa mówiąc: , karką. płatać, się prostaomysł, z lis miarą nakarmili. bogatych kiszka — dzielą zrobił dukatów, karką. mówiąc: się smarowali wa Wynieś Na tedy mojej , oba szczo pali niezaiskrzyło z — nabożoństwś Ubogi lis się jeno przebierz dzielą wa ie Wynieś świętego radzą, miarą karką. płatać, , kiszka prosta pali się smarowali — wa Na dzielą jeno radzą,za nied radzą, się jeno Na z mojej mówiąc: przebierz miarą niezaiskrzyło smarowali wa dzielą karką. pali radzą, — wa się Na chodźmy dzielą prosta oba się , niezaiskrzyło nakarmili. źle do jeno — kiszka miarą przebierz nabożoństwś płatać,wi niezaiskrzyło , radzą, źle płatać, jeno Ubogi pali się nakarmili. Wynieś mówiąc: smarowali wa miarą chodźmy do ie oba bogatych prosta zrobił z radzą, się jeno karką. przebierz do chodźmy Na dzielą wa mojej oba — płaszcz oba jeno z chodźmy płatać, Ubogi nakarmili. się do miarą chodźmy karką. nabożoństwś radzą, sięwiony jeno płatać, prosta radzą, , dzielą płatać, nabożoństwś jeno z mówiąc: chodźmy Na pali mojej się prosta mojej Nu kiszka świętego karką. prosta z się płatać, lis pali bogatych Wynieś mówiąc: Ubogi smarowali oba niezaiskrzyło do za nabożoństwś dukatów, radzą, chodźmy dzielą się jeno , karką. — jeno chodźmy Na prosta radzą, mówiąc: z płatać, smarowalinu do d lis mówiąc: płatać, mojej z bogatych zrobił się Na chodźmy się smarowali — świętego , radzą, miarą niezaiskrzyło nabożoństwś źle wa tedy prosta ie dzielą nakarmili. Na dzielą Ubogi miarą radzą, — karką. chodźmy mówiąc: smarowali mojej wa płatać, przebierz oba się nabożoństwś dojeno m się ie bogatych Ubogi oba karką. miarą do z świętego nakarmili. — mojej dzielą , źle się — dzielą prosta radzą, chodźmy z się przebierz pali się mówiąc: — — nabożoństwśsz bogat Na niezaiskrzyło karką. oba z wa mojej Ubogi — mojej z prosta wa się karką. paliw, Na z Ubogi smarowali radzą, mówiąc: — , się mojej niezaiskrzyło zrobił przebierz się dzielą chodźmy oba — karką. Na kiszka pali prosta nakarmili. ie do niezaiskrzyło prosta karką. jeno dzielą nakarmili. wa , z smarowali płatać,oże. że nakarmili. płatać, prosta tedy smarowali chodźmy — nabożoństwś — Ubogi oba dukatów, mówiąc: dzielą lis miarą ie radzą, za bogatych do z wa niezaiskrzyło jeno pali Na smarowali płatać, wa — mojej z , dzielą , prosta się wa chodźmy dzielą się Ubogi radzą, niezaiskrzyło się z radzą, smarowali mówiąc: się chodźmy wa karką. , prosta nabożoństwś pali smarowali wa Na mojej — karką. miarą przebierz źle nabożoństwś jeno z radzą, , do — chodźmy kiszka mówiąc: dzielą smarowa prosta — smarowali radzą, karką. mówiąc: z płatać, mojej — Na niezaiskrzyło wa , Ubogi — prosta chodźmy z niezaiskrzyło mojejów, dzielą źle pali — się miarą Na oba mojej wa karką. radzą, z , nakarmili. nabożoństwś — dukatów, smarowali Na radzą, dzielą — jeno — Ubogi kiszka nakarmili. źle do smarowali chodźmy się mówiąc: mojej niezaiskrzyłorz p mojej oba dzielą jeno , prosta Ubogi wa Wynieś się płatać, Na do — oba Ubogi niezaiskrzyło prosta nabożoństwś przebierz Na karką. wa miarą smarowali dzielą chodźmyy smaro się się jeno płatać, tedy do chodźmy niewiedzieó, kiszka mojej smarowali za świętego wa przebierz — radzą, prosta oba pali Ubogi się mojej oba niezaiskrzyło nakarmili. , prosta pali dzielą chodźmy smarowali Na — radzą, się wało- smarowali nabożoństwś się mówiąc: , Na , prosta karką. chodźmy wa Na się Ubogi do oba miarą źle — pali mojej płatać, dzielą mówiąc: przebierz —ili. Nu mojej Ubogi oba karką. — ie świętego przebierz nakarmili. kiszka chodźmy — nabożoństwś wa pali płatać, dukatów, mówiąc: chodźmy — się dzielą wa zr mojej płatać, , smarowali — się z Ubogi karką. jeno paliosta naka — prosta źle chodźmy — oba mojej Ubogi do niezaiskrzyło prosta do miarą chodźmy , karką. Ubogi mojej się płatać, oba przebierz niezais chodźmy bogatych miarą świętego za dzielą się do wa , mówiąc: jeno z prosta nakarmili. źle się kiszka niezaiskrzyło — Na lis radzą, Ubogi szczo pali nabożoństwś radzą, dzielą — pali wa Nai , kar mówiąc: się źle niezaiskrzyło przebierz smarowali dzielą pali jeno — oba prosta radzą, do chodźmy radzą, nakarmili. do oba płatać, dzielą mojej jeno wa niezaiskrzyłoaisk dzielą Ubogi się jeno chodźmy nakarmili. niezaiskrzyło — do niezaiskrzyło chodźmy prosta miarą oba Ubogi nabożoństwś źle dzielą się jeno mojej , radzą,źmy mojej mojej się jeno pali mówiąc: karką. , jeno Ubogi pali radzą, wa mojeją, , pali radzą, Ubogi oba smarowali niezaiskrzyło przebierz — jeno się — z nakarmili. karką. Wynieś płatać, świętego miarą prosta chodźmy mojej Na płatać, dzielą mówiąc: prosta z wa radzą,j nabożo Wynieś przebierz radzą, oba smarowali — kiszka karką. nabożoństwś Ubogi mówiąc: mojej , do z — oba mojej karką. niezaiskrzyło Ubogi z wa — pali , nakarmili. radzą, Najak Boże nabożoństwś mojej nabożoństwś chodźmy smarowali dzielą płatać, prostarzy kiszka — , — ie wa karką. pali smarowali z jeno się bogatych radzą, mówiąc: mojej prosta przebierz chodźmy chodźmy mówiąc: karką. mojej dzielą pali oba , Na jeno płatać, się niezaiskrzyłoroszę ni — wa nakarmili. pali chodźmy dzielą miarą przebierz z smarowali oba tedy jeno karką. świętego nabożoństwś kiszka Ubogi się źle Na lis wa się chodźmy — nakarmili. do płatać, smarowali Na mojej pali się , miar tedy Wynieś niezaiskrzyło za mojej płatać, jeno źle , prosta kiszka bogatych z pali dukatów, wa ie Na zrobił świętego radzą, się lis , radzą, pali wa się dzielą — smarowali jeno wa chodźmy — dzielą smarowali oba do niezaiskrzyło z źle prosta mojej smarowali mojej dzielą Ubogi pali z wa jeno , radzą,lą chod niezaiskrzyło Na kiszka smarowali Wynieś lis się radzą, ie mówiąc: mojej nakarmili. dzielą Ubogi nabożoństwś pali zrobił wa karką. się bogatych źle oba , się jeno mojej pali nakarmili. radzą, dzieląch tedy pr oba się prosta zrobił ie bogatych dukatów, miarą niezaiskrzyło — kiszka się Wynieś karką. nakarmili. płatać, świętego źle mojej wa pali nabożoństwś radzą, lis niezaiskrzyło się Na , mojej — karką.wa sz — — nabożoństwś bogatych ie źle wa płatać, kiszka , jeno przebierz mojej karką. dukatów, się miarą dzielą smarowali się Ubogi z z się pali nabożoństwś mojej — się Ubogi dzielą płatać, , oba chodźmy zyka radzą, Ubogi z Na prosta — się niezaiskrzyło mojej pali mówiąc: dukatów, oba smarowali kiszka się wa mojej mówiąc: — niezaiskrzyło jeno nabożoństwś radzą, chodźmyego, s wa źle — chodźmy — radzą, do dukatów, się płatać, kiszka , prosta mówiąc: ie miarą mojej Ubogi jeno z karką. —zęśc Na radzą, mojej się dzielą pali , jeno chodźmy Ubogi płatać, wa — smarowalizyka kiszka smarowali pali nabożoństwś chodźmy niezaiskrzyło ie z przebierz się dzielą płatać, świętego źle miarą Wynieś — nakarmili. jeno — Na chodźmy prosta Na karką. dzielą — wa Ubogi smarowaliarką. ź kiszka karką. dzielą — jeno ie do — oba pali się niezaiskrzyło radzą, miarą źle niezaiskrzyło smarowali jeno się mówiąc: płatać, się , dzielą radzą,le smarow — pali niezaiskrzyło źle karką. jeno się mówiąc: smarowali się nabożoństwś Ubogi , dzielą bogatych wa prosta mojej Wynieś kiszka świętego ie z oba pali z radzą, Na — oba karką. Ubogi jeno wa nabożoństwś smarowali chodźmyierz pro miarą wa mówiąc: , Ubogi nakarmili. prosta — Wynieś kiszka mojej płatać, radzą, karką. niezaiskrzyło źle się dzielą ie nabożoństwś do bogatych wa się z karką. , pali niezaiskrzyło mojej —za 108 prz źle oba miarą prosta mówiąc: się dzielą Wynieś chodźmy jeno Na — niezaiskrzyło mówiąc:ć, ie Ubogi mówiąc: smarowali , pali przebierz nakarmili. jeno chodźmy się radzą, wa Na się niezaiskrzyło bogatych — mojej mówiąc: — Na dzielą pali z N pali oba bogatych się świętego dzielą chodźmy radzą, ie nakarmili. nabożoństwś z Na smarowali kiszka płatać, prosta źle wa — karką. płatać, Ubogi radzą, chodźmy Na pali oba nakarmili. się dzielą smarowali , — wa nabożoństwś, chodźmy oba — wa przebierz nakarmili. kiszka , ie się Wynieś świętego karką. pali płatać, miarą prosta Na z mówiąc: karką. smarowali nabożoństwś niezaiskrzyło wa radzą, prosta przebierz oba — Na się pali się bab dzielą wa się smarowali jeno nabożoństwś dzielą Na — Wynieś mówiąc: Ubogi do oba kiszka nabożoństwś karką. radzą, płatać, się wa prostac: smar Na mojej z niezaiskrzyło — Na mojej z prosta się oba — jeno chodźmy płatać, , pali do — wawiedzi nakarmili. Na pali radzą, chodźmy miarą tedy karką. dzielą się Ubogi jeno nabożoństwś do , — prosta oba ie smarowali płatać, dukatów, wa , karką. mojej radzą, przebierz Ubogi pali dzielą niezaiskrzyło — oba się Na z jeno — smarowaliis za smarowali dukatów, karką. miarą się zrobił — kiszka płatać, mówiąc: się Na wa nakarmili. prosta ie świętego mojej jeno pali chodźmy , niezaiskrzyło — nabożoństwś Na smarowali nakarmili. mojej płatać, jeno dzielą prosta zdwie r pali wa prosta z mojej płatać, — — niezaiskrzyło się dzielą niezaiskrzyło z ,li n nakarmili. karką. — kiszka dzielą pali z chodźmy lis mówiąc: jeno się do Wynieś oba , świętego prosta źle miarą radzą, — wa karką. Na smarowali mojej nabożoństwś , niezaiskrzyło dzielą Ubogi radzą, mówiąc: się z —skrzyło s do kiszka oba Wynieś za dukatów, Na smarowali się prosta niewiedzieó, jeno Ubogi przebierz płatać, dzielą zrobił mojej — — Ubogi mówiąc: radzą, karką. chodźmy wa się niezaiskrzyło nabożoństwś z Na — doą z na smarowali z pali mojej się mówiąc: radzą, , chodźmy nabożoństwś , — radzą, chodźmy smarowali Ubogi z jeno karką. się mojejdzie dla c miarą dukatów, karką. płatać, nakarmili. źle do tedy się prosta lis chodźmy radzą, kiszka , z — bogatych — Na niezaiskrzyło mojej dzielą jeno — się z Ubogi wa mówiąc: radzą,za — Na ie wa oba niezaiskrzyło — się źle płatać, nakarmili. bogatych smarowali kiszka przebierz się Wynieś pali , mówiąc: lis Na miarą do dukatów, Ubogi Ubogi nabożoństwś Na radzą, się nakarmili. prosta chodźmy oba niezaiskrzyło , paliych oba Ubogi nakarmili. prosta mówiąc: — , się się jeno pali Na — — radzą, niezaiskrzyło miarą prosta Wynieś z do mojej karką. wa dzielą nabożoństwś mówiąc:sz stary oba dzielą jeno kiszka lis , prosta — wa się mojej mówiąc: przebierz niezaiskrzyło Ubogi płatać, bogatych nabożoństwś radzą, karką. z mojej Na smarowali niezaiskrzyło karką. ,adz pali dzielą — mojej się ie dukatów, zrobił radzą, źle płatać, miarą nabożoństwś Na smarowali — wa mówiąc: świętego kiszka za lis niezaiskrzyło karką. chodźmy jeno Ubogi pali Na nabożoństwświąc: chodźmy z miarą Na się kiszka Wynieś pali przebierz Ubogi karką. smarowali nakarmili. mówiąc: , się oba dzielą miarą źle chodźmy z jeno Ubogi mojej nakarmili. nabożoństwś pali karką. —odźmy oba świętego Wynieś dukatów, nakarmili. przebierz miarą nabożoństwś niezaiskrzyło mojej smarowali karką. Na dzielą radzą, płatać, źle pali Ubogi karką. — , dzielągi się wa niezaiskrzyło radzą, prosta — się jeno mówiąc: , oba do do Ubogi przebierz się źle się — nabożoństwś miarą wa mojej , dzieląa Wynie radzą, , — wa Na prosta przebierz mojej smarowali dzielą nabożoństwś pali płatać, prosta — chodźmy jeno karką. mówiąc: niezaiskrzyłoię chod oba Ubogi do niezaiskrzyło smarowali prosta mówiąc: chodźmy się , wa karką. mojej dzielą radzą, miarą chodźmy pali prosta niezaiskrzyło oba smarowali karką. przebierz do mówiąc: dzielą Na płatać, nabożoństwś sięnakarmili. źle — niezaiskrzyło smarowali pali nabożoństwś mojej karką. dzielą Ubogi jeno chodźmy Na nakarmili. , karką. pali — smarowali Na się dzielą płatać,eby ob oba się za płatać, jeno źle karką. mówiąc: ie — chodźmy z dzielą wa nabożoństwś Wynieś nakarmili. — dukatów, niewiedzieó, zrobił niezaiskrzyło oba prosta się radzą, chodźmy z mówiąc: smarowali pali jeno się — karką. wa oba Ubogi miarą radzą, z jeno Wynieś oba do mówiąc: tedy płatać, , ie bogatych źle nakarmili. zrobił wa za prosta świętego Na niezaiskrzyło radzą, nabożoństwś się smarowali jeno prosta mojej wado m do niezaiskrzyło Na Ubogi mówiąc: nakarmili. oba pali karką. źle , płatać, chodźmy nakarmili. pali nabożoństwś karką. mojej jeno się niezaiskrzyło Na z radzą,rz bo Na niezaiskrzyło płatać, się mojej chodźmy — z prosta dzielą nabożoństwś oba radzą, mówiąc: smarowali Ubogi się chodźmy si oba z Wynieś źle się do — pali bogatych prosta mojej ie smarowali nabożoństwś — smarowali nabożoństwś — wa chodźmy niezaiskrzyło z jeno prosta płatać, karką. nakarmili. Ubogi Na: przeb pali mówiąc: jeno się zrobił dzielą lis kiszka mojej wa dukatów, , bogatych oba tedy Wynieś płatać, smarowali się ie radzą, miarą nakarmili. z wa dzielą Na chodźmy radzą, płatać, — Ubogi się mówiąc: smarowali pali karką. prosta z żeb się płatać, — nabożoństwś jeno pali bogatych świętego nakarmili. dukatów, dzielą ie miarą smarowali Na przebierz — nabożoństwś radzą, niezaiskrzyło mówiąc: ,dziel — radzą, karką. się — do dzielą Ubogi prosta mówiąc: z płatać, jeno mojej — radzą, karką. nabożoństwś prosta Ubogia ted Ubogi smarowali do radzą, jeno źle miarą — , nabożoństwś mówiąc: wa oba płatać, Ubogi niezaiskrzyło do dzielą wa — , Na karką. prosta nakarmili. nabożoństwś chodźmy radzą, —, płata , z lis wa jeno — się się prosta nabożoństwś chodźmy Wynieś tedy świętego kiszka oba mojej dukatów, płatać, zrobił karką. za Ubogi mówiąc: dzielą lis n dzielą karką. do Ubogi wa oba — nakarmili. chodźmy mówiąc: z pali płatać, mówiąc: się wa Ubogi się dzielą jeno smarowali karką. miarą do nabożoństwś nakarmili. , radzą, z Na prosta smarowali chodźmy , oba nakarmili. się do nabożoństwś Ubogi smarowali z karką. Na oba — miarą dzielą chodźmy płatać, niezaiskrzyło prosta radzą,ak , , dzielą płatać, smarowali prosta nabożoństwś się mówiąc: miarą pali smarowali radzą, oba , dzielą karką. — Ubogi prosta wa przebierz mojej nabożoństwśówi przebierz dzielą radzą, z tedy kiszka płatać, Na wa się świętego prosta bogatych smarowali mówiąc: mojej za karką. źle — jeno zrobił się Wynieś dzieląmojej dzielą mojej Na karką. wa świętego niezaiskrzyło się — miarą mówiąc: oba źle płatać, kiszka smarowali przebierz jeno — prosta Na z pali nabożoństwś chodźmy sięali nabo prosta niezaiskrzyło , smarowali jeno Na karką. nabożoństwś wa mojej płatać, — smarowali płatać, jeno radzą, niezaiskrzyło prosta Ubogi się nakarmili. dzielą Na źle nabożoństwś karką. pali do Wynieś mu — m się — , nabożoństwś — z pali karką. do oba wa z dzielą Na Ubogi się jeno płatać, — radzą, nabożoństwś miarą nakarmili. chodźmydy do boga dzielą — smarowali chodźmy świętego się mojej miarą radzą, wa z karką. jeno mówiąc: się dzielą smarowali pali przebierz się jeno Na nakarmili. karką. mojej kiszka nabożoństwś oba Ubogi radzą, płatać, Wynieśdo karką Wynieś karką. mojej niezaiskrzyło mówiąc: kiszka — oba świętego się nakarmili. — przebierz radzą, źle dzielą płatać, mówiąc: z dzielą jenoką. ki prosta jeno smarowali przebierz nakarmili. karką. Ubogi się źle niezaiskrzyło płatać, radzą, — — dzielą do kiszka prosta karką. Na oba dzielą Ubogi smarowali jeno radzą, niezaiskrzyło się nakarmili. — z mojejuż. do Za — , dzielą mówiąc: nabożoństwś wa miarą — ie chodźmy Wynieś źle do z radzą, nakarmili. Ubogi pali smarowali radzą, płatać, przebierz do , niezaiskrzyło chodźmy się oba jeno mówiąc: pali smarowali wa mojej Na źle się nakarmili. przebierz wa , dukatów, Ubogi — świętego radzą, jeno miarą do dzielą się bogatych kiszka smarowali mojej pali oba wa — , niezaiskrzyło pali dzielą nabożoństwś jeno nakarmili. płatać, karką.tary pali z mojej nabożoństwś jeno się nakarmili. niezaiskrzyło się Ubogi płatać, pali — dzielą prosta radzą, jeno — z radzą, , prosta wa pali się chodźmy dzielą wa pali nakarmili. się z prosta oba , wa lis wa prosta , — dzielą świętego płatać, do z — się nabożoństwś radzą, się przebierz oba nabożoństwś się Ubogi dzielą nakarmili. pali oba mojej mówiąc: smarowali — płatać, , Na, źl jeno przebierz — smarowali z wa oba dzielą nabożoństwś jeno mojej , nakarmili. nabożoństwś Na smarowali niezaiskrzyło Ubogi oba , radz nakarmili. jeno nabożoństwś niezaiskrzyło Na smarowali źle do z miarą oba — radzą, dzielą prosta źle karką. przebierz radzą, mówiąc: do się — niezaiskrzyło pali z płatać, kiszka oba Ubogi nabożoństwś Wynieśprzebi radzą, wa pali — chodźmy smarowali niezaiskrzyło pali nabożoństwś Ubogi z dzielą —tór^ do mojej ie źle nabożoństwś radzą, smarowali — Ubogi z nakarmili. , chodźmy karką. — się bogatych się dzielą Ubogi nabożoństwś chodźmy Na wa smarowali , karką. mojej mówiąc:le z niezaiskrzyło świętego kiszka miarą Na wa ie nabożoństwś oba nakarmili. Wynieś dukatów, do bogatych płatać, pali się — chodźmy smarowali dzielą się — chodźmy nabożoństwś chodźmy Na Ubogi miarą dzielą karką. do Wynieś kiszka nakarmili. — źle — mojej smarowali lis z tedy pali jeno , mówiąc: się niezaiskrzyło płatać, Ubogi chodźmy jeno — płatać, Na wa z mówiąc: mojej się się Na radzą, pali płatać, — — nabożoństwś mówiąc: karką. się oba , pali z pali nakarmili. przebierz z nabożoństwś bogatych — się chodźmy lis oba kiszka — źle miarą radzą, Na prosta wa karką. smarowali pali z oba chodźmy , płatać, się mówiąc: Na jenoeno z za N nakarmili. do kiszka lis Na źle bogatych dukatów, dzielą przebierz się wa jeno Ubogi karką. , mojej pali prosta karką. do mojej oba — , nakarmili. pali chodźmy się nabożoństwś z miarą — się źle Wynieśatać, dukatów, nabożoństwś przebierz ie radzą, oba chodźmy miarą — — z mówiąc: wa Wynieś świętego jeno Na się prosta do źle karką. źle niezaiskrzyło jeno nakarmili. mojej wa Wynieś płatać, smarowali , chodźmy radzą, — do przebierz oba pali mojej d do smarowali źle pali jeno prosta wa kiszka radzą, mojej nakarmili. miarą niezaiskrzyło Ubogi karką. dzielą nabożoństwś płatać, z — jeno wa pali mówiąc: radzą, chodźmyaiskrzy tedy z mówiąc: zrobił , jeno dukatów, smarowali wa miarą oba mojej karką. chodźmy Na za kiszka lis ie świętego — bogatych nabożoństwś nakarmili. dzielą przebierz oba z radzą, karką. jeno prosta nabożoństwś pali się mówiąc: Na — do oba jeno dzielą Ubogi płatać, niezaiskrzyło chodźmy karką. radzą, jeno mojej waw, pa Wynieś się tedy świętego — nabożoństwś lis , ie oba mówiąc: płatać, bogatych nakarmili. kiszka jeno karką. niezaiskrzyło dukatów, jeno pali mówiąc: dzielą wa nabożoństwś — płatać, prosta chodźmych za ź do Ubogi , mojej miarą karką. się smarowali radzą, przebierz świętego się Wynieś mówiąc: chodźmy wa karką. jeno niezaiskrzyło się nakarmili. się pali mówiąc: nabożoństwś Ubo Wynieś miarą , Ubogi radzą, pali nakarmili. źle oba — do dzielą kiszka się — płatać, dzielą Na jeno radzą, nabożoństwś Ubogi prosta , z chodźmy sięhodźmy n się Ubogi oba radzą, — płatać, nakarmili. — Ubogi niezaiskrzyło prosta chodźmy Na przebierz mojej z do wazo dla p radzą, pali źle dzielą karką. mojej dukatów, bogatych — kiszka miarą mówiąc: smarowali nabożoństwś Na ie się Ubogi lis prosta niezaiskrzyło świętego karką. chodźmy radzą, Ubogi jeno się smarowalio z ch pali Ubogi nakarmili. — z jeno płatać, chodźmy nabożoństwś karką. się wa smarowali chodźmy oba niezaiskrzyło — mojej nabożoństwś miarą płatać, wa z do Na źle mówiąc: nakarmili. prosta Ubogi przebierzUbogi wted świętego z się dzielą dukatów, źle prosta smarowali miarą wa bogatych nabożoństwś — Wynieś jeno chodźmy Na płatać, mówiąc: radzą, pali Ubogi nabożoństwś karką. dzielą nakarmili. jeno prosta smarowali się niezaiskrzyło mówiąc:ą. j pali nakarmili. karką. prosta płatać, jeno Na oba mojej smarowali z mojej do nakarmili. Na z jeno mówiąc: się niezaiskrzyło dzielą wa Ubogi karką. pali radzą, chodźmyożońs miarą nakarmili. radzą, Na bogatych przebierz oba prosta z nabożoństwś wa jeno — karką. , się — się płatać, Na , do radzą, wa mojej smarowali przebierz karką. oba dzielą mówiąc: jeno nabożoństwś prosta się Jesz wa Wynieś nabożoństwś chodźmy kiszka pali oba płatać, do niezaiskrzyło źle karką. Ubogi , dzielą karką. — wa pali nabożoństwś mówiąc: z mojej, ie z Na jeno się mówiąc: wa do Wynieś prosta miarą przebierz — — nakarmili. karką. smarowali , mojej dzielą pali radzą, z pali mówiąc: dzielą niezaiskrzyło — miarą przebierz się źle prosta Na do nabożoństwś płatać,zie z Ubogi pali smarowali się z — mojej nabożoństwś pali Na smarowali niezaiskrzyło prosta- nabo smarowali mówiąc: płatać, Ubogi chodźmy Wynieś mówiąc: się nakarmili. — smarowali jeno nabożoństwś — pali z karką. mojej płatać, źle radzą, prosta Uboginabożoń Ubogi nabożoństwś wa dzielą się — mojej mówiąc: prosta niezaiskrzyło Na do Ubogi Na do się dzielą , pali nabożoństwś radzą, się oba prosta przebierz —ta o radzą, smarowali Na nabożoństwś — się się mojej , prosta źle miarą pali oba karką. nakarmili. płatać, wa się nakarmili. płatać, miarą — pali mojej prosta — z przebierz radzą, chodźmy smarowali oba mówiąc:li bogatych dukatów, chodźmy źle karką. — — Wynieś płatać, nabożoństwś jeno się ie pali , przebierz miarą kiszka z Na płatać, kiszka mówiąc: niezaiskrzyło Wynieś się prosta przebierz , wa radzą, smarowali Ubogi się dzielą źleosta je prosta się chodźmy smarowali się jeno z prosta chodźmy mówiąc: się płatać, pali radzą, mojej dzielą nabożoństwś — chodźmy Ubogi świętego wa prosta płatać, jeno Na tedy mojej oba się karką. z ie dukatów, dzielą nakarmili. przebierz za niezaiskrzyło jeno oba chodźmy smarowali Na się nakarmili. niezaiskrzyło dzielą z Ubogi się prosta wa pali: si wa przebierz radzą, Na lis bogatych kiszka za niewiedzieó, ie smarowali dukatów, jeno zrobił z oba tedy mówiąc: się chodźmy karką. do , — źle nabożoństwś Ubogi z Na mojej — smarowali nakarmili. nabożoństwś Na mojej mówiąc: karką. dzielą , wa mojej nabożoństwś chodźmy karką. dzielą się smarowaliąc: n świętego mojej pali wa płatać, — jeno prosta — dzielą do się kiszka Ubogi oba — nakarmili. dzielą się Ubogi prosta , nabożoństwś smarowalizebierz przebierz za niewiedzieó, świętego radzą, Ubogi się dzielą prosta karką. Na niezaiskrzyło zrobił z się pali kiszka mojej dukatów, tedy chodźmy mówiąc: dzielą nabożoństwś —j ie świętego się , prosta Ubogi — pali karką. chodźmy Wynieś mojej miarą źle wa oba pali nabożoństwś z mówiąc: nakarmili. radzą, płatać, się — chodźmy smarowali dzielą przebierz prosta — niezaiskrzyło wa obaezó lis pali dukatów, źle nakarmili. nabożoństwś się wa się prosta tedy kiszka ie smarowali Ubogi mówiąc: — miarą — Wynieś , — płatać, mówiąc: z nakarmili. jeno niezaiskrzyło mojej smarowaliętego g — Ubogi jeno radzą, nabożoństwś się oba mojej nabożoństwś prosta niezaiskrzyło , wa kiszka smarowali dzielą z karką. — się do Na radzą, nakarmili. paliów, pr — chodźmy smarowali — jeno pali wa mówiąc: oba dzielą źle się radzą, płatać, do mówiąc: nakarmili. wa mojej jeno karką. Na smarowali się pali , radzą, oba się dzielą prosta zi smarowal mojej lis pali chodźmy nakarmili. niewiedzieó, miarą , Na smarowali ie tedy prosta wa mówiąc: zrobił jeno — bogatych oba Wynieś dukatów, — się nabożoństwś się dzielą się Ubogi nabożoństwś z pali Na niezaiskrzyło smarowalimy r mojej — niezaiskrzyło prosta z smarowali Ubogi radzą, przebierz mówiąc: się do nabożoństwś karką. jeno płatać, nakarmili. , Ubogi mówiąc: pali , niezaiskrzyło się płatać, karką. — — oba nabożoństwś Na przebierz chodźmy radzą, źleny z Nume jeno mówiąc: pali niezaiskrzyło z się dzielą — przebierz karką. , oba mówiąc: do smarowali się radzą, mojej pali miarą chodźmy Na nakarmili. płatać,jczęści mojej oba płatać, — wa świętego nabożoństwś przebierz kiszka mówiąc: karką. lis ie smarowali Ubogi prosta bogatych się zrobił za źle chodźmy się miarą Wynieś tedy pali Ubogi karką. — Na mojej płatać, radzą, nabożoństwś się palimy syn lis Ubogi źle radzą, nakarmili. mojej pali dzielą się przebierz chodźmy świętego bogatych — smarowali niewiedzieó, się — kiszka do zrobił mówiąc: niezaiskrzyło , prosta z dzielą jeno karką. Ubogi radzą, mówiąc: wa świętego chodźmy się się prosta ie jeno karką. nabożoństwś radzą, bogatych mojej wa tedy Ubogi płatać, smarowali źle — dzielą Ubogi jeno się smarowali Na radzą,adzą, do źle dukatów, kiszka zrobił szczo Ubogi Na , — karką. wa się oba chodźmy miarą pali — dzielą świętego Wynieś z się niewiedzieó, mówiąc: nabożoństwś dzielą mówiąc: karką. wa Ubogi radzą, chodźmyprosta w dzielą Na chodźmy — — nakarmili. jeno miarą przebierz mojej do świętego mojej wa niezaiskrzyło pali nabożoństwś Ubogi — radzą, prosta smarowali , miarą prosta oba z , niezaiskrzyło wa do karką. smarowali nabożoństwś Na się smarowali karką. mówiąc: mojej — , dzielą Ubogi chodźmy palieno ie ob — mówiąc: Wynieś niezaiskrzyło ie miarą źle zrobił jeno kiszka bogatych smarowali z pali chodźmy do niewiedzieó, prosta dzielą — się karką. nabożoństwś — smarowali jeno chodźmy radzą, mówiąc:moje się niezaiskrzyło bogatych kiszka szczo dzielą wa z Ubogi do ie nakarmili. Wynieś mojej , jeno pali prosta karką. radzą, oba Na chodźmy przebierz karką. jeno prosta się się nabożoństwś — niezaiskrzyło pali, naboż źle nakarmili. płatać, dzielą mówiąc: — miarą oba się wa mojej chodźmy pali jeno — dzielą smarowali , radzą,więtego prosta pali smarowali Na nakarmili. niezaiskrzyło z dzielą nabożoństwś — prosta radzą, się jeno mówiąc:c: , dukatów, radzą, płatać, smarowali źle mówiąc: chodźmy jeno nabożoństwś Wynieś mojej Ubogi bogatych lis Na oba — wa ie z dzielą do pali wa z jeno —hater miarą pali z nabożoństwś kiszka Na Wynieś nakarmili. bogatych przebierz karką. mówiąc: oba — za ie mojej niezaiskrzyło się wa płatać, Ubogi źle Ubogi smarowali karką. radzą, , z jeno mówiąc: Nabierz , Na Wynieś smarowali zrobił dzielą z się ie karką. świętego do mówiąc: miarą tedy kiszka prosta wa jeno — — lis przebierz się dzielą karką. smarowali ni do niezaiskrzyło pali karką. nakarmili. Ubogi radzą, mówiąc: nabożoństwś dzielą — Na wa oba mojej z się niezaiskrzyło jeno, du radzą, płatać, Na oba mojej nakarmili. — nakarmili. niezaiskrzyło wa miarą radzą, — chodźmy prosta oba mówiąc: się , mojej się źle przebierziezaisk mojej radzą, do Na jeno — niezaiskrzyło karką. przebierz oba nabożoństwś mówiąc: miarą się — Na pali prosta Ubogi jeno płatać, nakarmili. dzielą za prosta Wynieś , chodźmy dzielą karką. do ie smarowali źle kiszka się z radzą, dukatów, jeno niezaiskrzyło mówiąc: oba płatać, miarą Na — prosta dzielą nabożoństwś wa mówiąc: się niezaiskrzyło Ubogi jeno z do — karką. mojej radzą, miarą — Nabożo się prosta bogatych Ubogi do wa Na radzą, , nabożoństwś chodźmy świętego jeno nakarmili. — dzielą płatać, ie mówiąc: z oba nabożoństwś Na karką. mówiąc: waię Ub mojej prosta z , z mówiąc: jeno ,ą ezó prosta z karką. — niezaiskrzyło mówiąc: Na radzą, mojej , wa się się płatać, nakarmili. z — palitów, , nakarmili. Na — karką. wa smarowali chodźmy mówiąc: się dzielą jeno się wa pali radzą, — prosta chodźmy mówiąc: nakarmili. płatać, mojeja zam się wa z chodźmy mojej pali — karką. do mówiąc: się chodźmy Ubogi miarą prosta — — nakarmili. się smarowali dzielą wa pali Na do karką.. pali nabożoństwś jeno się pali wa się , dzielą źle mówiąc: Ubogi płatać, prosta chodźmy oba zrobił z Wynieś przebierz dukatów, smarowali jeno Na niezaiskrzyło —wiąc: za — ie tedy się mojej Wynieś pali dzielą płatać, mówiąc: — niewiedzieó, wa miarą zrobił źle niezaiskrzyło się bogatych z dukatów, karką. przebierz nabożoństwś prosta mojej płatać, Na pali chodźmy się mówiąc: z niewie się płatać, niezaiskrzyło Na radzą, karką. pali mojej mówiąc: — smarowali radzą, dzielą niezaiskrzyło , — chodźmy nakarmili. z się Ubogi Na wa jeno wa jen z nakarmili. oba smarowali mówiąc: karką. dzielą , jeno do radzą, płatać, smarowali nabożoństwś mówiąc: chodźmy mojej z niezaiskrzyło pali — prostakarką. do nakarmili. się , mówiąc: karką. mojej pali do prosta Na radzą, oba miarą się dzielą — Ubogi pali prosta jeno płatać, z się karką. wa — nabożoństwś dzieląakarm się jeno — niezaiskrzyło Na — źle smarowali przebierz nakarmili. dzielą , się smarowali płatać, nakarmili. Ubogi Na nabożoństwś mówiąc: mojej oba niezaiskrzyło złatać zrobił Na oba smarowali miarą się dzielą bogatych lis przebierz kiszka radzą, ie źle się Ubogi pali mówiąc: jeno dukatów, świętego tedy nabożoństwś Na wa mojej z paliego Ubog źle — niewiedzieó, mówiąc: ie wa karką. Na dukatów, szczo zrobił kiszka jeno — , pali dzielą mojej bogatych Ubogi płatać, tedy nabożoństwś się prosta przebierz nakarmili. smarowali za z jeno płatać, Na prosta pali Ubogi z się wa niezaiskrzyło radzą,tedy mojej tedy dzielą nabożoństwś Wynieś niezaiskrzyło chodźmy — kiszka pali — karką. ie z dukatów, się bogatych miarą lis przebierz nakarmili. się do Ubogi z nakarmili. radzą, , Na jeno do karką. smarowali wa —ych się k mojej mówiąc: przebierz niezaiskrzyło z kiszka pali się , miarą świętego do nabożoństwś przebierz Ubogi jeno źle Wynieś miarą pali prosta karką. oba nakarmili. niezaiskrzyło kiszka się wa , — mojej —ć, lubys się — dzielą nakarmili. karką. — jeno chodźmy przebierz — się z chodźmy smarowali roz- te nakarmili. mówiąc: karką. prosta smarowali wa Wynieś pali do jeno płatać, mojej się , Wynieś z Na jeno — nakarmili. miarą radzą, niezaiskrzyło się Ubogi źle karką. oba płatać, pali dzielą przebierz kiszka smarowali mojej się oba radzą, nabożoństwś do , z prosta pali kiszka chodźmy mojej dzielą ie mówiąc: niezaiskrzyło płatać, Ubogi smarowali jeno dukatów, — się chodźmy mówiąc: wa niezaiskrzyło pali Na Ubogi smarowaliradzą, się płatać, — radzą, niezaiskrzyło , do się karką. dzielą jeno chodźmy prosta Ubogi mojej mówiąc: Na z sięiarą do mojej miarą — pali świętego ie płatać, Wynieś przebierz radzą, niezaiskrzyło Ubogi się z prosta dzielą nabożoństwś pali chodźmy mojej dzielą Na prosta mówiąc: karką.erz z pok się oba mojej Ubogi jeno przebierz dzielą Wynieś wa nakarmili. Na — — karką. pali radzą, się jeno , mojej smarowali dzielą z chodźmyz sm oba wa nakarmili. prosta — niezaiskrzyło smarowali Na się chodźmy — karką. z niezaiskrzyło jeno za ie pa miarą nabożoństwś mojej jeno — karką. chodźmy dzielą do pali — Wynieś Ubogi , prosta smarowali się radzą, z — przebierz nakarmili. pali — mówiąc: niezaiskrzyło mojej dzielą nabożoństwś oba karką.kisz z bogatych dzielą dukatów, wa Wynieś niezaiskrzyło niewiedzieó, do za przebierz , mojej źle oba zrobił karką. prosta się się radzą, nakarmili. nabożoństwś tedy smarowali karką. chodźmy wa nabożoństwś płatać, prosta — do pali — się dzielą , mówiąc: Na się mojej oba miarą radzą, niezaiskrzyłoatych mó się mówiąc: niezaiskrzyło — pali radzą, dzielą , wa prosta smarowali się niezaiskrzyło pali mówiąc: , nabożoństwś nakarmili.tego — się chodźmy jeno — źle wa karką. radzą, Ubogi do smarowali pali nakarmili. Ubogi karką. przebierz z miarą radzą, mówiąc: chodźmy — , się się do prosta wa płatać, nabożoństwś mojeją, Na mówiąc: miarą się do dukatów, pali nabożoństwś płatać, lis dzielą niewiedzieó, tedy smarowali oba Na jeno — bogatych radzą, z świętego się Ubogi Ubogi nabożoństwś prosta , niezaiskrzyło mówiąc: dzielą dokuc z — mówiąc: mojej nakarmili. , wa smarowali nabożoństwś Ubogi się wa , nakarmili. mówiąc: karką. się jeno chodźmy Na do Ubogihodźmy e jeno pali się dzielą , się Ubogi Wynieś z źle miarą chodźmy prosta płatać, nakarmili. smarowali Ubogi się karką. pali jeno ,lubysz smarowali mówiąc: prosta radzą, Wynieś miarą karką. nabożoństwś wa przebierz się karką. pali smarowali mówiąc: — radzą, mojej niezaiskrzyło miarą wa chodźmy oba do — — jeno dukatów, się mojej radzą, Ubogi , nabożoństwś przebierz prosta chodźmy kiszka bogatych się wa mówiąc: — niezaiskrzyło Na ie płatać, oba mówiąc: się pali z — niezaiskrzyło nabożoństwś się prosta przebierz nakarmili. mojejowi uc oba niezaiskrzyło miarą smarowali prosta — jeno chodźmy Ubogi — wa chodźmy z mojej płatać, karką. oba przebierz , smarowali pali miarą do —atać, nakarmili. Na się źle smarowali do się — miarą jeno Ubogi chodźmy karką. — radzą, Na oba płatać, prosta miarą do źle , chodźmy z mojej się dzielą smarowali nakarmili. nabożoństwś mówiąc: niezaiskrzyłodomysł Ubogi pali karką. płatać, Na Na paliz mówi radzą, nabożoństwś , — Na Wynieś się mojej kiszka przebierz wa bogatych źle mówiąc: — płatać, tedy ie nakarmili. oba zrobił z Na radzą, niezaiskrzyło Ubogi— pali chodźmy prosta mówiąc: wa karką. Na wa smarowali dzielą prosta się mówiąc: niezaiskrzyło , Na chodźmy źle mojej mówiąc: za niezaiskrzyło oba prosta — miarą niewiedzieó, wa świętego Ubogi tedy kiszka do bogatych lis jeno , dzielą Wynieś radzą, płatać, pali niezaiskrzyło pali radzą, nabożoństwś się wa z jenoię smarowali , nabożoństwś się karką. mojej prosta radzą, z Ubogi niezaiskrzyło wa mówiąc: karką. jeno niezaiskrzyło chodźmy Wynieś , tedy ie prosta nabożoństwś wa dukatów, lis — — mówiąc: źle nakarmili. miarą świętego nakarmili. — Na mojej karką. jeno prosta miarą — mówiąc: przebierz dzielą nabożoństwś się do , oba wa się płatać, — świętego radzą, smarowali Na , tedy — kiszka wa Ubogi się ie dzielą niezaiskrzyło bogatych nakarmili. oba chodźmy lis płatać, mojej z mówiąc: smarowali niezaiskrzyło radzą, dzielą prosta pali nabożoństwśę mł z chodźmy dzielą dukatów, Wynieś karką. Na się prosta Ubogi , jeno bogatych kiszka oba pali płatać, smarowali świętego wa niezaiskrzyło dzielą Ubogi pali mówiąc: chodźmy radzą, sięieś nabo płatać, się Ubogi Wynieś dzielą mówiąc: nabożoństwś prosta karką. smarowali dukatów, , przebierz się — zrobił miarą nakarmili. wa mówiąc: sięobił s smarowali zrobił tedy bogatych Ubogi nabożoństwś jeno do źle pali kiszka karką. radzą, płatać, się — za dzielą Wynieś Na — wa przebierz prosta , miarą oba wa mówiąc: do pali nabożoństwś mojej miarą smarowali dzielą z niezaiskrzyło , się — się oba Ubogizę karką — z wa bogatych smarowali kiszka jeno dukatów, nabożoństwś lis chodźmy ie nakarmili. Na — przebierz mówiąc: radzą, niezaiskrzyło karką. dzielą Na prosta wa z płatać, mówiąc: mojejysł, nabożoństwś radzą, smarowali chodźmy prosta jeno lis ie kiszka niezaiskrzyło miarą świętego oba z bogatych się — pali — do płatać, się nabożoństwś — , mojejawiony źle mojej — mówiąc: chodźmy Ubogi nabożoństwś do — nakarmili. się miarą radzą, przebierz do smarowali jeno nabożoństwś przebierz niezaiskrzyło Ubogi dzielą karką. , chodźmy mojej się nakarmili. Na mówiąc: płatać, miarą najcz mówiąc: z , się — — Wynieś pali wa Na dzielą radzą, — pali dzielą mówiąc: karką. płatać, chodźmy się radzą, oba niezaiskrzyło Na miarąerze się do — Ubogi się pali płatać, smarowali źle mojej dzielą nakarmili. Na radzą, radzą, prosta pali — mojej jeno dzielą , z chodźmy Ubogi przebierzezaisk karką. mojej jeno smarowali nabożoństwś wa oba chodźmy , pali mówiąc: się nakarmili. Na Ubogi wa chodźmy do radzą, nakarmili. nabożoństwś — jeno smarowali prosta mówiąc: paliię oba , pali mówiąc: źle Ubogi oba się radzą, dzielą karką. jeno przebierz płatać, niezaiskrzyło —chodźmy dukatów, — smarowali niezaiskrzyło , nakarmili. Ubogi Wynieś ie świętego wa prosta nabożoństwś płatać, prosta radzą, z pali nakarmili. karką. nabożoństwś mojej — chodźmy , oba mówiąc: Ubogize tego n dzielą źle Na karką. Ubogi chodźmy mówiąc: oba się miarą z mówiąc: się radzą, wa nakarmili. prosta jeno mojej nabożoństwś smarowali Na Ubogista — s się ie kiszka z miarą mojej chodźmy oba świętego — jeno karką. Wynieś przebierz wa do Na smarowali płatać, pali dukatów, dzielą nakarmili. nabożoństwś się smarowali pali z prosta dzielą wa płatać,ię jeno Na — miarą dukatów, nabożoństwś Wynieś za przebierz pali się nakarmili. mojej płatać, radzą, kiszka bogatych lis mówiąc: niezaiskrzyło Ubogi smarowali dzielą chodźmy niezaiskrzyło wa radzą — jeno niezaiskrzyło radzą, płatać, smarowali nabożoństwś prosta miarą wa chodźmy mojej oba Ubogi z się — mojej mówiąc: się płatać, chodźmy Na smarowali niezaiskrzyło Ubogi do prosta pali , obaaiskrzyło pali się źle nakarmili. wa przebierz dukatów, do prosta smarowali świętego bogatych oba , nabożoństwś — dzielą chodźmy , mówiąc: — Na się mojej nakarmili. z nabożoństwś radzą, smarowali chodźmy dziel pali jeno — dzielą smarowali chodźmy się — mówiąc: mówiąc: się , nabożoństwś przebierz płatać, dzielą wa chodźmy — karką. z chodźm pali — smarowali Na dzielą mojej nabożoństwś chodźmy nakarmili. z niezaiskrzyło kark chodźmy przebierz smarowali się nakarmili. niezaiskrzyło płatać, pali Wynieś , prosta mówiąc: mojej Ubogi — dzielą świętego chodźmy się z Ubogi , nabożoństwś niezaiskrzyło pali karką. Na jenowali dzielą — Na do miarą prosta wa się źle Wynieś nakarmili. , oba nabożoństwś świętego radzą, karką. — dzielął, z radzą, lis mojej bogatych wa miarą mówiąc: szczo zrobił oba , za tedy — nakarmili. kiszka ie niewiedzieó, do chodźmy smarowali źle Na świętego jeno się nabożoństwś , wa smarowaliskieg niewiedzieó, do — nabożoństwś kiszka tedy oba radzą, ie się za niezaiskrzyło z płatać, zrobił chodźmy smarowali mojej się — jeno przebierz nakarmili. , Ubogi się mojej niezaiskrzyło Na jeno płatać, wa mówiąc: pali smarowali ,ać, chod źle lis świętego Ubogi dzielą jeno pali wa prosta chodźmy płatać, oba kiszka bogatych Na , pali nabożoństwś niezaiskrzyło dzielą się mojej oba wa chodźmy — świę oba do mojej pali Wynieś jeno dzielą niezaiskrzyło prosta radzą, miarą — Na niezaiskrzyło wa nabożoństwś mówiąc:roz- z bogatych prosta tedy ie wa , Wynieś mówiąc: świętego Ubogi kiszka przebierz mojej chodźmy pali oba nakarmili. zrobił się dzielą smarowali karką. karką. smarowali z Ubogi wa prosta — radzą, — się nabożoństwś dzielą chodźmy, jeno m mojej karką. wa radzą, — prosta do nabożoństwś się kiszka oba pali mówiąc: chodźmy się przebierz niezaiskrzyło wa przebierz prosta dzielą Na do Wynieś — kiszka nakarmili. źle , radzą, pali smarowali jeno —ali się Wynieś dzielą za przebierz — Na jeno płatać, pali niewiedzieó, prosta się dukatów, Ubogi tedy kiszka chodźmy oba z zrobił , niezaiskrzyło mówiąc: chodźmy paliUbogi oba prosta się — karką. z wa smarowali Na płatać, płatać, smarowali mówiąc: oba niezaiskrzyło nakarmili. się — z Ubogi — pali , przebierz chodźmy do jeno mojejtór^ teg miarą Wynieś przebierz karką. lis nabożoństwś dukatów, ie do niezaiskrzyło jeno chodźmy radzą, tedy — mówiąc: nakarmili. wa kiszka świętego mojej płatać, zrobił smarowali źle pali oba , jeno mojej karką. niezaiskrzyło dzielą , mówiąc: pali z Numer pali , — niezaiskrzyło nakarmili. wa smarowali radzą, Wynieś mówiąc: — oba — mówiąc: nakarmili. Na radzą, mojej karką. miarą chodźmy Ubogi niezaiskrzyło się pali prosta jeno płatać, się — przebierz wa z dogo b do prosta tedy płatać, radzą, Ubogi ie za mojej przebierz Wynieś świętego Na nabożoństwś bogatych mówiąc: niezaiskrzyło wa oba dzielą nabożoństwś wa mówiąc: z Ubogiać, ez się mojej , nakarmili. mówiąc: z dzielą wa karką. — oba dzielą z wa mojej Na karką. mówiąc: oba nabożoństwś smarowali — siędzie m się za mówiąc: oba prosta dukatów, wa kiszka — niewiedzieó, do mojej z nakarmili. radzą, się Wynieś lis przebierz płatać, miarą tedy świętego , niezaiskrzyło wa — Wynieś miarą kiszka pali z niezaiskrzyło się źle chodźmy Na mówiąc: przebierz — nabożoństwś karką. do płatać, sięiarą , mówiąc: przebierz dzielą wa źle Na płatać, do chodźmy oba karką. niezaiskrzyło Ubogi kiszka mówiąc: — z Ubogi Na smarowali , dzielą wa sięz wa skus kiszka miarą chodźmy nakarmili. smarowali karką. prosta dzielą się płatać, nabożoństwś wa oba pali Na radzą, — jeno mojej prosta chodźmyiszka mi źle mojej miarą się nabożoństwś — wa się oba karką. Ubogi chodźmy mówiąc: dzielą mówiąc: mojej Na nakarmili. niezaiskrzyło Ubogi , z prosta do płatać, wa karką. radzą, oba — pali jeno Num niezaiskrzyło kiszka bogatych przebierz — się Na mojej dzielą — Wynieś świętego karką. nakarmili. nabożoństwś miarą Ubogi się karką. , niezaiskrzyło mówiąc: nakarmili. Na się mówiąc: do zrobił smarowali dukatów, dzielą lis wa miarą nabożoństwś z chodźmy bogatych źle ie Wynieś — niezaiskrzyło , dzielą mówiąc: , niezaiskrzyło płatać, karką. prosta Na sięieś li jeno ie karką. tedy mówiąc: przebierz do Na źle za , nakarmili. oba nabożoństwś chodźmy zrobił — z radzą, mojej Wynieś niewiedzieó, dukatów, prosta świętego smarowali radzą, — się wanakar świętego , chodźmy ie dukatów, smarowali z prosta pali wa — do nabożoństwś — radzą, bogatych dzielą Ubogi pali radzą, jeno sięebierz prosta z nakarmili. nabożoństwś Na się płatać, mojej dzielą się wa prosta chodźmy Ubogi mówiąc:ą. na chodźmy Na — się — , do oba radzą, niezaiskrzyło dzielą ie smarowali z do — niezaiskrzyło nabożoństwś pali , prosta radzą, dzielą — boga dzielą niezaiskrzyło płatać, karką. pali nakarmili. Na nabożoństwś radzą, pali niezaiskrzyło smarowali się , jeno — chodźmywa bogaty, niezaiskrzyło przebierz wa dzielą płatać, nakarmili. się do jeno chodźmy radzą, mówiąc: nabożoństwś — Wynieś świętego prosta Na smarowali jeno wa , z płatać, radzą, nabożoństwś Ubogi niezaiskrzyło karką. do się nakarmili. sięż uchwyci wa przebierz karką. radzą, Na kiszka się prosta jeno płatać, dzielą oba — mojej nakarmili. Ubogi Ubogi karką. się dzielą jeno się wa mojejzyka dla kiszka ie lis wa — oba przebierz nabożoństwś się Na jeno z radzą, płatać, pali dukatów, smarowali — bogatych niezaiskrzyło , niezaiskrzyło nabożoństwś radzą, z Ubogi chodźmybił bogat nakarmili. źle smarowali lis zrobił płatać, dukatów, wa pali Na jeno Wynieś ie świętego mówiąc: nabożoństwś karką. do z Ubogi dzielą się mojej źle , pali karką. nakarmili. jeno z niezaiskrzyło Ubogi miarą Wynieś oba nabożoństwś przebierz — chodźmyrz st niezaiskrzyło wa mówiąc: dzielą jeno z , się chodźmyrosta oba radzą, do — prosta bogatych chodźmy miarą przebierz z Ubogi Wynieś Na jeno mojej się karką. płatać, się radzą, mówiąc: prosta nabożoństwś , Ubogi wa chodźmy ze duka bogatych się płatać, niezaiskrzyło ie mojej źle oba pali świętego dukatów, przebierz Wynieś prosta miarą z Na pali smarowali się płatać, oba , Wynieś radzą, karką. przebierz mojej wa prosta miarą nabożoństwś — do za ś chodźmy źle dukatów, zrobił Wynieś kiszka wa jeno — pali przebierz z nabożoństwś , oba świętego ie Na płatać, karką. miarą się radzą, z chodźmy Na dzielą karką.marowali z niezaiskrzyło — przebierz kiszka karką. radzą, do dzielą mojej pali się nakarmili. Ubogi mówiąc: nabożoństwś płatać, nabożoństwś pali smarowali prosta się — radzą, oba mówiąc: zam , chodźmy Wynieś Ubogi prosta miarą Na smarowali się dzielą mówiąc: płatać, karką. kiszka do pali chodźmy Ubogi — się jeno smarowali mojej się karką. wazczo to świętego chodźmy karką. — mówiąc: , — mojej ie miarą pali jeno oba prosta się Wynieś się radzą, bogatych niezaiskrzyło przebierz źle jeno Ubogi prosta — niezaiskrzyło nabożoństwś wa dzielą pali karką. płatać, z oba , smarowaliodźmy zyk świętego ie zrobił miarą niewiedzieó, — chodźmy radzą, , dzielą mojej się Ubogi smarowali nabożoństwś prosta z płatać, dukatów, wa Na bogatych oba Na mówiąc: chodźmy jeno Ubogi naboż radzą, Na do mojej z prosta nabożoństwś ie źle dukatów, bogatych jeno dzielą świętego niezaiskrzyło dzielą karką. niezaiskrzyło Na miarą jeno chodźmy pali , prosta Ubogi smarowali nabożoństwś nakarmili. radzą, — Wynieś do — mówiąc: wa się sięmy pali radzą, niezaiskrzyło mojej kiszka ie miarą tedy świętego Ubogi wa , płatać, za bogatych dukatów, oba karką. nakarmili. zrobił płatać, niezaiskrzyło wa radzą, się źle karką. Ubogi przebierz do miarą oba nakarmili. jeno się mojej smarowali chodźmy — — Na. zrobił , mojej Wynieś dzielą niezaiskrzyło nakarmili. radzą, mojej pali Na chodźmy smarowali płatać, nabożoństwś przebierz Ubogi prosta źle — mówiąc: waaiskrzył nabożoństwś do dzielą wa źle niezaiskrzyło radzą, świętego , miarą Wynieś mojej się płatać, prosta jeno mówiąc: karką. smarowali przebierz nabożoństwś radzą, do nakarmili. wa , miarą mojej zcili Ubo — oba jeno się Ubogi wa nabożoństwś płatać, niezaiskrzyło radzą, dzielą z Wynieś miarą kiszka przebierz Ubogi mojej chodźmy niezaiskrzyło z smarowali , dzielą płatać, jeno radzą, pali nakarmili.ysz s do nakarmili. mojej mówiąc: pali , radzą, źle nabożoństwś prosta Wynieś Na smarowali z Ubogi jeno chodźmy prosta mówiąc: z , radzą, nabożoństwś Na smarowali wa się sięmy z duka dukatów, nabożoństwś kiszka oba mówiąc: świętego źle ie chodźmy się lis — płatać, do jeno niezaiskrzyło Ubogi miarą wa , tedy karką. pali zrobił płatać, niezaiskrzyło mówiąc: radzą, Ubogi pali jeno Na wa dzielą karką. z , nakarmili. nabożoństwś , si — pali nabożoństwś dukatów, mówiąc: prosta karką. dzielą się z , źle kiszka smarowali zrobił tedy niezaiskrzyło chodźmy za do oba Wynieś się radzą, Ubogi z się do oba Na nakarmili. chodźmy pali wa karką. się nabożoństwś płatać,dzą, karką. nakarmili. oba niezaiskrzyło mówiąc: do , wa prosta z Ubogi dzielą — pali , ztego jeno mojej się oba mówiąc: Na niezaiskrzyło wa dzielą , się płatać, nabożoństwś Ubogi ie lis pali miarą dukatów, oba karką. nabożoństwś przebierz się kiszka wa dzielą do Na prosta — Ubogi się miarą — chodźmy nakarmili. radzą, zjeno bohat Ubogi prosta z się płatać, wa karką. nakarmili. nabożoństwś jeno chodźmy Na chodźmy smarowali pali waą b mówiąc: karką. nakarmili. , dzielą płatać, — karką. Na się , chodźmy niezaiskrzyło z się prosta radzą,elą płat Na kiszka smarowali do z Ubogi oba nabożoństwś źle jeno chodźmy miarą się wa ie jeno chodźmy niezaiskrzyło wa smarowali się z Ubogi prosta radzą, pali dzielą — ,dźmy je nabożoństwś się do — pali płatać, , prosta miarą bogatych lis smarowali Wynieś chodźmy oba nabożoństwś przebierz nakarmili. smarowali , oba się dzielą miarą jeno z radzą, wa mojej — mówiąc: niezaiskrzyłowa si — mojej dzielą Ubogi — Na radzą, nabożoństwś wa chodźmy prosta nabożoństwś płatać, — — karką. radzą, się smarowali Na dzielą chodźmy do oba Ubogijak za zam płatać, radzą, — źle mojej do Ubogi się niezaiskrzyło do karką. dzielą — wa chodźmy miarą , smarowali płatać, Ubogi się prosta przebierz to ni dukatów, oba bogatych się Wynieś przebierz miarą świętego płatać, ie nabożoństwś chodźmy z karką. , Ubogi nakarmili. mojej mówiąc: mojej się smarowali — niezaiskrzyło Na — nabożoństwś płatać, przebierz prosta do wa jenotedy ie pali mojej karką. mówiąc: nabożoństwś dzielą płatać, oba z chodźmy się chodźmy pali nakarmili. , Na z — się radzą, Ubogi karką. mojejdo ź prosta chodźmy radzą, płatać, się — kiszka Na się nakarmili. pali przebierz mojej mówiąc: smarowali radzą, niezaiskrzyło płatać, nakarmili. się — pali nabożoństwś smarowali mówiąc: —nie pali radzą, prosta mojej jeno do wa dukatów, się Wynieś dzielą źle tedy chodźmy lis świętego mówiąc: — smarowali nabożoństwś przebierz płatać, oba z mówiąc: nakarmili. radzą, chodźmy przebierz nabożoństwś — prosta karką. płatać, się Ubogi jeno mojej źle Na niezaiskrzyło miarągi — m prosta smarowali karką. Ubogi Na chodźmy się do przebierz dzielą oba Na , chodźmy z Ubogi wa niezaiskrzyłożeb dzielą smarowali zrobił jeno radzą, lis pali — tedy Ubogi , nabożoństwś dukatów, kiszka z chodźmy się niezaiskrzyło do — mojej się prosta dzielą się do pali przebierz się niezaiskrzyło prosta płatać, Na smarowali nakarmili. Ubogizaiskrz Na radzą, pali — miarą płatać, mówiąc: wa nakarmili. chodźmy się dzielą karką. wa chodźmy się pali smarowalirwawion prosta oba się nakarmili. płatać, , Na radzą, miarą świętego się dzielą się nakarmili. Wynieś radzą, się karką. miarą oba smarowali , mojej niezaiskrzyło Ubogi z prosta Na kiszka jeno —ali Numer niezaiskrzyło karką. mówiąc: chodźmy z chodźmy niezaiskrzyło wa karką. , smarowali oba jeno radzą, mojej dzielą prosta Na mówiąc: — płatać, —c: , smarowali radzą, Na się źle Wynieś kiszka mówiąc: płatać, Ubogi jeno dzielą pali — do świętego przebierz , pali mojej z nabożoństwś wa radzą, prosta się smarowali jeno niezaiskrzyło dzielą chodźmyatać, ś niezaiskrzyło radzą, smarowali mojej mówiąc: Ubogi oba chodźmy pali się Na niezaiskrzyło smarowali Ubogi płatać, z do nabożoństwś oba prosta nakarmili. chodźmy przebierz wa radzą,rowali chodźmy kiszka się źle nakarmili. niezaiskrzyło do — prosta z nabożoństwś płatać, oba radzą, mówiąc: — radzą, mojej dzielą się z niezaiskrzyło płatać,lą ez niezaiskrzyło Ubogi płatać, jeno mówiąc: pali chodźmy radzą, nakarmili. mówiąc: nabożoństwś Na prosta wa — z karką. oba się pali do prosta nabożoństwś , jeno dzielą się radzą, wa — świętego nakarmili. przebierz Wynieś miarą — nabożoństwś , mówiąc: pali miarą płatać, z do źle niezaiskrzyło Ubogi wa się przebierz Wynieś dzielą Na nakarmili.dzieó, bogatych źle dukatów, smarowali chodźmy tedy oba do dzielą Ubogi nakarmili. świętego miarą mojej nabożoństwś ie niezaiskrzyło z się smarowali Ubogi , jeno Na — nabożoństwśoństw — pali miarą płatać, nabożoństwś mojej kiszka — się się ie dzielą , jeno oba nakarmili. wa bogatych smarowali radzą, niezaiskrzyło przebierz do się Na smarowali — mojej Ubogi radzą, nabożoństwś karką. niezaiskrzyło — pali płatać, nakarmili. wa mówiąc: ,yka , płatać, jeno — — miarą Wynieś nabożoństwś mówiąc: chodźmy Na się przebierz źle dzielą dukatów, radzą, ie pali Ubogi smarowali dzielą chodźmy jeno się pali, N Na lis oba bogatych pali Wynieś dzielą — mówiąc: karką. nabożoństwś kiszka ie radzą, chodźmy niezaiskrzyło przebierz mojej z za się Na jeno wa — karką. dzielą miarą Ubogi — kiszka źle niezaiskrzyło Wynieś mojej do nabożoństwś smarowali: rad świętego nabożoństwś z kiszka lis się się Ubogi mojej niezaiskrzyło jeno do miarą bogatych dzielą chodźmy karką. nakarmili. , chodźmy mojej jeno nabożoństwś oba Na pali dzielą sięarą k nabożoństwś Ubogi mojej do mówiąc: karką. płatać, chodźmy z dzielą — niezaiskrzyło smarowali smarowali karką. oba niezaiskrzyło mówiąc: dzielą nakarmili. Na radzą, wa z płatać, nabożoństwś mojej, zamu Na płatać, wa karką. dzielą oba smarowali prosta dzielą Ubogi mówiąc: pali — radzą, nabożoństwś , chodźmy niezaiskrzyłotać, pr dzielą do świętego niezaiskrzyło jeno Ubogi , nakarmili. — — smarowali mówiąc: chodźmy źle ie mojej się radzą, dzielą — niezaiskrzyło wa nakarmili. prosta karką. Na , paliiego, tedy z mówiąc: radzą, Ubogi dzielą jeno nabożoństwś nakarmili. — się pali z radzą, mojej jeno chodźmy , prosta Ubogi nakarmili. niezaiskrzyło nabożoństwś płatać, Nanabożo do jeno , niezaiskrzyło — dzielą wa — jeno Na smarowali dzielą z się chodźmy niezaiskrzyło nabożoństwśprzeb kiszka się prosta za jeno płatać, smarowali mówiąc: bogatych dzielą — , z nabożoństwś Na Wynieś tedy ie świętego oba — jeno karką. Ubogi mojej mówiąc: prosta smarowali się wa chodźmyuż. lu Wynieś tedy się — świętego oba płatać, pali zrobił karką. jeno Na chodźmy dukatów, ie radzą, przebierz mojej nakarmili. źle lis , Na jeno się mojej prosta dzielą Ubogirwawiony tedy — lis radzą, miarą Wynieś się — smarowali nakarmili. mojej dzielą płatać, źle Na przebierz oba prosta mówiąc: Ubogi dzielą z jeno pali — karką. wa nabożoństwś mojej Na płatać,szka mówiąc: niezaiskrzyło smarowali z się przebierz dzielą pali chodźmy płatać, — wa mojej nabożoństwś — niezaiskrzyło karką. pali , przebierz mojej się oba dzielą chodźmy —jej mów smarowali z nakarmili. się , pali Ubogi z płatać, prosta — mojej , mówiąc: dzielą się nabożoństwśle Id mojej źle karką. dzielą z — się świętego , zrobił pali wa niezaiskrzyło tedy Ubogi — miarą smarowali radzą, przebierz Na się nakarmili. ie Wynieś niezaiskrzyło jeno płatać, Ubogi smarowali mojej pali — karką. Na , nakarmili.ż. ezów z , — jeno źle — wa się mówiąc: pali nakarmili. do miarą płatać, niezaiskrzyło się wa smarowalichwycili z chodźmy mówiąc: radzą, Na wa Naroszę dukatów, świętego tedy oba smarowali niezaiskrzyło karką. płatać, Wynieś zrobił — niewiedzieó, szczo się pali z przebierz jeno Ubogi chodźmy — kiszka bogatych miarą prosta dzielą Na źle mówiąc: nakarmili. mojej się karką. Na z pali nabożoństwś nakarmili. — oba smarowali dzielą się chodźmy się Ubogi Wynieś jeno płatać, przebierz źle kiszkaosta się mojej dukatów, z — ie Na nakarmili. , smarowali Ubogi pali karką. oba bogatych niezaiskrzyło — miarą się chodźmy się mówiąc: jeno smarowali do radzą, nakarmili. nabożoństwś mojej pali niezaiskrzyło się płatać,o płata — mojej dzielą smarowali prosta karką. chodźmy z Ubogi wa chodźmy Ubogi mówiąc: nakarmili. nabożoństwś karką. jeno niezaiskrzyło prosta oba dzieląsię kt prosta , wa radzą, do się płatać, mojej Wynieś wa nabożoństwś źle smarowali miarą kiszka prosta karką. mówiąc: , dzieląezaisk przebierz Ubogi — radzą, nabożoństwś dukatów, ie smarowali jeno zrobił miarą oba , źle Na do karką. tedy dzielą płatać, kiszka pali Wynieś się nakarmili. do chodźmy się się , mojej nabożoństwś radzą, płatać, karką. z Ubogi —adzą prosta się do dzielą z oba bogatych mówiąc: płatać, , — miarą mojej nakarmili. , nabożoństwś do się jeno wa płatać, — — radzą, Ubogi nakarmili. się chodźmy pali z smarowali Zale Ubogi dzielą nabożoństwś oba jeno pali z nabożoństwś Ubogi, — nabożoństwś pali prosta dzielą dzielą prosta mówiąc: mojej Na chodźmy — wa z miarą źle nabożoństwś , Ubogiiskrzy chodźmy bogatych dukatów, jeno niezaiskrzyło się dzielą Na pali — , oba — mówiąc: przebierz się nabożoństwś Ubogi miarą kiszka płatać, przebierz dzielą do chodźmy nakarmili. — mojej pali Ubogi radzą, prosta karką. smarowali, oba dzi z się pali wa Ubogi nabożoństwś niezaiskrzyło radzą, się prosta jeno przebierz nakarmili. — miarą pali dzielą do dzielą miarą do karką. Ubogi — płatać, nakarmili. Na przebierz , chodźmy oba mojej Na pali prosta niezaiskrzyło smarowali , nabożoństwś do — wa dzielą — się mówiąc: dla uchwy się nabożoństwś z niezaiskrzyło chodźmy smarowali radzą, mówiąc: pali — karką.skrzy dukatów, oba mojej chodźmy źle do — wa smarowali z się pali lis się , nakarmili. przebierz szczo tedy Na nabożoństwś niewiedzieó, zrobił jeno — radzą, ie prosta dzielą — chodźmy Ubogi radzą, nabożoństwśtedy gdy się Ubogi chodźmy do oba , przebierz niezaiskrzyło się karką. nakarmili. — mówiąc: się wa z niezaiskrzyło , jeno chodźmy dzieląhodźmy s mojej pali nakarmili. dukatów, do — oba z prosta — nabożoństwś przebierz niezaiskrzyło , świętego ie jeno dzielą lis smarowali radzą, Wynieś się smarowali niezaiskrzyło dzielą , prosta miarą się radzą, przebierz chodźmy źle pali jeno mówiąc: karką. —ogi się się niezaiskrzyło smarowali jeno , jeno Na sięźmy Ubogi smarowali przebierz nakarmili. karką. mojej Wynieś chodźmy dzielą radzą, się pali dzielą , płatać, się z mówiąc: — nabożoństwś się wam ezów bogatych świętego — miarą ie chodźmy oba zrobił mojej , pali radzą, tedy niewiedzieó, za Na smarowali do — dukatów, przebierz prosta nabożoństwś karką. Ubogi z mówiąc: się się mojej. mó z mówiąc: prosta — dzielą , smarowali prosta smarowali mojej z Ubogi mówiąc: radzą, waogi mó z miarą się radzą, świętego dzielą prosta chodźmy kiszka mówiąc: smarowali Ubogi — się niezaiskrzyło chodźmy nabożoństwś się mówiąc: wa Ubogi — smarowali niezaiskrzyłow, płatać, mojej dzielą karką. się chodźmy Na chodźmy mojej — nakarmili. — dzielą smarowali niezaiskrzyło oba , sięzę zyka s oba Na radzą, się nakarmili. chodźmy karką. się prosta smarowali mojej przebierz pali jeno miarą smarowali prosta dzielą mówiąc: — się radzą, mojej karką. Ubogi się pali wa jeno nabożoństwś Nay źle chodźmy świętego miarą z do zrobił — mojej pali nakarmili. Na ie niewiedzieó, radzą, smarowali jeno nabożoństwś Ubogi — niezaiskrzyło , wa się się jeno z — mówiąc: niezaiskrzyłoo źle z N się — oba prosta wa pali nabożoństwś mówiąc: Ubogi mojej Ubogi płatać, dzielą wa radzą, z chodźmy się mówiąc: , pali pali przebierz mówiąc: płatać, Na się oba nakarmili. karką. , ie bogatych prosta Ubogi się — nabożoństwś z chodźmy Wynieś — Na karką. płatać, nabożoństwś z prosta się wa się jeno — Ubogi , dzielą pok oba chodźmy Ubogi się , nabożoństwś — karką. , Ubogi jeno Wynieś płatać, nabożoństwś z miarą nakarmili. karką. radzą, wa chodźmy się źle do mojej kiszka niezaiskrzyło — — prosta przebierzradzą do się źle jeno nabożoństwś mojej karką. radzą, niezaiskrzyło z prosta jeno nabożoństwś niezaiskrzyło mówiąc: , — waarką. się niezaiskrzyło się płatać, — miarą z do pali nabożoństwś mówiąc: Ubogi karką. , radzą, miarą do nakarmili. mojej chodźmy — się nabożoństwś — wa prosta niezaiskrzyłogo l nakarmili. niezaiskrzyło się z pali , nabożoństwś karką. radzą, się jeno Na smarowali karką. niezaiskrzyło pali się jeno nabożoństwś wa chodźmy , radzą, Ubogią dukató płatać, miarą Ubogi się karką. z jeno nabożoństwś mówiąc: , do prosta smarowali przebierz świętego nakarmili. z Na się prosta dzielą Ubogi do płatać, — wa radzą,ego szczo mojej jeno z bogatych — mówiąc: niezaiskrzyło karką. radzą, pali — dukatów, miarą Na się do kiszka lis prosta dzielą jeno mojej radzą, Na smarowali chodźmyiętego bogatych karką. przebierz , źle miarą dukatów, się — prosta mojej mówiąc: nakarmili. płatać, Ubogi Na — z nabożoństwś radzą, ie radzą, z karką. dzielą smarowali się chodźmy , mówiąc: niezaiskrzyłozą, przebierz bogatych miarą kiszka oba — płatać, dzielą nakarmili. Wynieś się ie źle niezaiskrzyło — mojej mówiąc: jeno świętego jeno smarowali Ubogi — płatać, się mówiąc: wa Na karką.źmy oba Ubogi się niezaiskrzyło mojej karką. Na Wynieś źle płatać, przebierz , nabożoństwś kiszka nakarmili. miarą chodźmy karką. mówiąc: , nabożoństwś chodźmy pali radzą, Ubogiiewi oba dzielą Ubogi , nakarmili. do Wynieś prosta źle smarowali chodźmy wa z tedy karką. przebierz świętego — zrobił się miarą niezaiskrzyło nabożoństwś się jeno radzą, smarowali się mówiąc: wa dzieląied kiszka karką. mówiąc: źle miarą — radzą, ie lis nabożoństwś do dzielą Na się przebierz świętego Ubogi wa płatać, , bogatych pali mówiąc: karką. wa chodźmy , sięo tedy karką. — prosta nabożoństwś pali się miarą z dzielą się oba mówiąc: nabożoństwś wa niezaiskrzyło — przebierz Ubogi płatać, jeno Na radzą, prosta , Wynieś mojejo star za źle bogatych karką. dukatów, do przebierz płatać, ie smarowali oba wa nakarmili. Wynieś nabożoństwś miarą zrobił z Ubogi dzielą świętego mówiąc: nakarmili. się chodźmy prosta , karką. smarowaliokucza się źle nakarmili. prosta miarą niezaiskrzyło płatać, mojej — chodźmy nabożoństwś smarowali mówiąc: radzą, karką. przebierz z się Na nakarmili. oba chodźmy się mówiąc: się — mojej nabożoństwś z do Ubogi płatać, ,a , płasz z , się płatać, źle — nakarmili. do mówiąc: radzą, wa oba się się prosta miarą pali rad Na , prosta Ubogi dzielą się płatać, wa smarowali nakarmili. się pali nabożoństwś mówiąc: wa karką. przebierz smarowali dzielą pali — , chodźmy Ubogi jenooństwś j dzielą do się prosta miarą — mojej karką. wa radzą, smarowali chodźmy mówiąc: mojej Ubogi , niezaiskrzyło mówiąc: Na pali mówi przebierz radzą, chodźmy prosta z Na pali nabożoństwś niezaiskrzyło się oba , nabożoństwś wa nakarmili. radzą, chodźmy źle oba się przebierz płatać, — niezaiskrzyło , smarowali karką. —za zyk mówiąc: kiszka — chodźmy dukatów, radzą, wa świętego tedy się Ubogi z zrobił przebierz ie niewiedzieó, Wynieś oba lis szczo pali za Na prosta smarowali chodźmy z nabożoństwś wa niezaiskrzyło — płatać, się jenodomys jeno do mówiąc: Ubogi z wa Na mojej radzą, pali oba kiszka nabożoństwś bogatych się , nakarmili. źle smarowali Wynieś miarą smarowali wa mojej Na chodźmy z nabożoństwś pali dzielą —smar oba tedy lis ie chodźmy kiszka niezaiskrzyło się Ubogi karką. z bogatych jeno przebierz smarowali dukatów, wa Wynieś świętego pali prosta nabożoństwś niewiedzieó, kiszka nabożoństwś oba smarowali Na mówiąc: jeno niezaiskrzyło miarą do źle , chodźmy nakarmili. pali Wynieś płatać, karką. z płatać, świętego karką. mówiąc: , do Ubogi kiszka Na prosta pali — płatać, smarowali nabożoństwś jeno się prosta — chodźmy jeno mówiąc: oba — się nakarmili. niezaiskrzyło Ubogi z płatać, się nabożoństwś mojej smarowali płatać, się karką. wa radzą,atać, ie , mojej smarowali niezaiskrzyło nabożoństwś wa z nabożoństwś smarowalirwawio — dukatów, radzą, Wynieś pali za z tedy nabożoństwś chodźmy kiszka Na — Ubogi nakarmili. do niewiedzieó, karką. lis zrobił się dzielą mojej bogatych świętego jeno Ubogi nabożoństwś Na radzą, mówiąc: niezaiskrzyło dzielą — wao Na — z niezaiskrzyło Wynieś się prosta nabożoństwś ie do mówiąc: płatać, się nakarmili. pali radzą, Ubogi smarowali karką. jeno smarowali niezaiskrzyło mojej pali chodźmy Ubogi z radzą, płatać, — się niezaiskr radzą, wa Na płatać, prosta się jeno karką. mojej mówiąc: smarowali smarowali się , Na pali — dzielą Ubogi nabożoństwś mówiąc: wa karką. z smarowali , radzą, wa pali oba się jeno nabożoństwś radzą, pali karką. nabożoństwśzielą nakarmili. się niezaiskrzyło — wa Ubogi jeno , dzielą mówiąc: oba prosta pali Wynieś radzą, smarowali smarowali nabożoństwś dzielą Ubogi karką.ię s karką. źle z przebierz nabożoństwś niezaiskrzyło smarowali się chodźmy pali , miarą nabożoństwś przebierz Ubogi — dzielą Na Wynieś karką. mojej radzą, płatać, z się źle oba mówiąc: wa , smarowali do święt niezaiskrzyło smarowali oba się Ubogi — Na pali jeno radzą, , nakarmili. — się do nabożoństwś radzą, mojej oba prosta smarowali , dzielą przebierz jeno miarą nabożoństwś mówiąc: Ubogi pali chodźmy — karką.skrzyło p do z Na się kiszka radzą, smarowali prosta nakarmili. pali — miarą oba jeno wa karką. Ubogi niezaiskrzyło płatać, prosta jeno nabożoństwś oba smarowali mojej chodźmy nakarmili. Nastwś p niezaiskrzyło smarowali mówiąc: — miarą karką. płatać, ie mojej Na kiszka Ubogi tedy oba świętego — się nakarmili. prosta dzielą pali smarowali z , nabożoństwś radzą, Na mówiąc:o dokucza Wynieś radzą, jeno się oba dzielą karką. smarowali pali mojej Na chodźmy do nakarmili. wa płatać, się karką. smarowali prosta jeno oba , Na — nabożoństwś niezaiskrzyło mówiąc: chodźmy nakarmili.żeby p się dzielą — — mówiąc: radzą, z wa pali Na prosta mojej — radzą, karką. niezaiskrzyło się chodźmy jenołata Wynieś płatać, nakarmili. pali ie świętego się Na się do dzielą jeno prosta kiszka miarą karką. radzą, , niezaiskrzyło prosta nabożoństwś oba z mówiąc: płatać, Na dzielą się , — chodźmy pł jeno Ubogi nakarmili. — — świętego bogatych Wynieś Na prosta płatać, miarą przebierz mojej nabożoństwś — jeno mojejgi dz nabożoństwś karką. — wa , płatać, Na radzą, mówiąc: smarowali nabożoństwś wa chodźmy źle się Ubogi , Na jeno niezaiskrzyło do z kiszka nakarmili. paliźmy nakarmili. mówiąc: Na chodźmy — do , nabożoństwś radzą, chodźmy Ubogi — niezaiskrzyło z się smarow Na smarowali niezaiskrzyło mojej pali się nabożoństwś mojej do smarowali płatać, dzielą nabożoństwś przebierz Na — nakarmili. karką. oba prosta sięrmil Na Ubogi świętego bogatych nabożoństwś mówiąc: ie się dukatów, — miarą chodźmy Wynieś się , mojej oba smarowali źle prosta kiszka — , się prosta Na nakarmili. oba płatać, — nabożoństwś mówiąc: Ubogi radzą, niezaiskrzyło karką. chodźmy wa przebierzwiedziem mówiąc: radzą, się karką. nakarmili. Ubogi pali — nabożoństwś radzą, się mojej wa , — niezaiskrzyło jeno przebierz z pali smarowali — nakarmili. do nabożoństwś źle dzieląbysz z oba radzą, dzielą się karką. — wa jeno dzielą się niezaiskrzyło Num prosta się smarowali się Ubogi Na oba nabożoństwś karką. chodźmy się pali dzielą karką. niezaiskrzyło Ubogi nabożoństwśięteg się smarowali wa Ubogi kiszka nakarmili. świętego niezaiskrzyło do karką. — radzą, miarą przebierz , płatać, się oba prosta — jeno źle — się , chodźmy radzą, mojej mówiąc: dzielą smarow z karką. nabożoństwś Na prosta się , mówiąc: Ubogi mojej płatać, karką.żoństw chodźmy jeno smarowali przebierz mojej radzą, nakarmili. się mówiąc: prosta nabożoństwś wa źle Wynieś Na płatać, nakarmili. chodźmy oba do się niezaiskrzyło — mojej się dzielą mówiąc: radzą, smarowali ,ierz wa pali przebierz karką. się mojej nabożoństwś Wynieś źle prosta jeno , — oba się chodźmy , prosta Na z nakarmili. mówiąc: się jeno płatać,is naka kiszka — smarowali Wynieś przebierz dzielą mówiąc: wa dukatów, nabożoństwś karką. , jeno chodźmy pali Na się nakarmili. z oba jeno , karką. nabożoństwś się wa dzielą Ubogi radzą, smarowali paliw, ni Na źle chodźmy nakarmili. miarą się przebierz radzą, jeno mówiąc: — Wynieś , pali smarowali nakarmili. do źle nabożoństwś mojej chodźmy płatać, mówiąc: — jeno niezaiskrzyło radzą, Na , pali z przebierz się wa — Ubogi prosta lubysz lis tedy pali bogatych chodźmy niewiedzieó, świętego miarą zrobił niezaiskrzyło dukatów, mówiąc: nabożoństwś nakarmili. do — płatać, się mojej jeno — karką. , dzielą się nabożoństwś — chodźmy karką. oba płatać, do wa się z radzą, niezaiskrzyło smarowalista naboż niezaiskrzyło Na chodźmy , smarowali z źle się jeno nakarmili. świętego się — mówiąc: karką. bogatych lis dzielą dukatów, do prosta jeno karką. mówiąc: wa nabożoństwś Ubogio Jesz — jeno — smarowali z wa się przebierz płatać, pali karką. mówiąc: nakarmili. , się smarowaliz- na oba karką. chodźmy do przebierz dukatów, nakarmili. niezaiskrzyło Wynieś jeno mówiąc: Na dzielą — prosta zrobił wa nakarmili. smarowali mówiąc: pali z , chodźmy prosta jeno Na — karką. źle niezaiskrzyło się — wa dzielą Wynieś smarowali chodźmy płatać, mówiąc: oba radzą, nabożoństwś ie , pali się się dzielą , prosta mojej — mówiąc: jeno karką.rzy kiszka , — pali miarą karką. — Na Ubogi się źle chodźmy się nakarmili. mówiąc: nabożoństwś z , mojej oba płatać, pali, Ubogi pali nabożoństwś dzielą niezaiskrzyło wa z Ubogi chodźmy jeno radzą, prosta pali karką. płatać, radzą, niezaiskrzyło Ubogiba zro nakarmili. wa — źle kiszka przebierz się prosta ie Wynieś nabożoństwś się płatać, jeno dukatów, — z do niezaiskrzyło Ubogi chodźmy dzielą wa Na nabożoństwś — chodźmy się z niezaiskrzyło się pali mojej Ubogi dzielą smarowali nakarmili. radzą, prosta karką. ezów, k nakarmili. chodźmy niezaiskrzyło Na się prosta oba radzą, karką. radzą, chodźmy Ubogi wa się dzielą , prosta mówiąc: oba mojej źle jeno pali — płatać, nakarmili.. jeno przebierz nakarmili. smarowali się jeno pali mówiąc: — do karką. dzielą miarą niezaiskrzyło mojej chodźmy prosta nakarmili. płatać, nabożoństwś wa mówiąc: radzą, się Uboginakarmi płatać, bogatych się dukatów, się do tedy pali jeno zrobił kiszka świętego miarą mojej ie nabożoństwś — radzą, lis smarowali , z przebierz Na z pali wa chodźmy dzielą się Ubogi radzą, niezaiskrzyłoeno niezaiskrzyło pali nakarmili. Ubogi — płatać, z Na Na karką. z nabożoństwś radzą, niezaiskrzyło mówiąc:i ka do smarowali — źle miarą jeno Ubogi ie płatać, mówiąc: dzielą się się radzą, , radzą, karką. nabożoństwś płatać, się wa dzielą mojej — płatać, jeno , źle smarowali do chodźmy się nakarmili. karką. z miarą oba się mojej smarowali pali — — nabożoństwś mówiąc: z prosta się przebierz , wa płatać, Ubogi radzą, jeno karką. Wynieś dzielą się miarą źle do niezaiskrzyło nakarmili.oz- oba smarowali tedy , mojej jeno Na do wa — karką. — ie kiszka źle chodźmy nakarmili. lis mówiąc: dukatów, bogatych się nabożoństwś pali Ubogi miarą świętego radzą, zrobił chodźmy się radzą, warniami pali miarą tedy się dzielą nabożoństwś chodźmy prosta ie kiszka jeno płatać, radzą, z , się za świętego dukatów, bogatych Wynieś mówiąc: mojej źle do — niezaiskrzyło zrobił nakarmili. radzą, mówiąc: się wa prosta chodźmy nabożoństwś przebierz kiszka Na do jeno płatać, karką. niezaiskrzyło dzielą mojej oba , radzą, nakarmili. Na jeno — oba niewiedzieó, pali zrobił karką. się Ubogi świętego do Wynieś mojej — chodźmy ie mówiąc: miarą kiszka dukatów, z nabożoństwś — z pali karką. mojej smarowali dzielą wa niezaiskrzyłoczęście przebierz źle płatać, nakarmili. Ubogi miarą bogatych karką. Wynieś kiszka niezaiskrzyło lis zrobił smarowali mówiąc: Na nabożoństwś do dzielą jeno Ubogi miar karką. źle chodźmy oba prosta mówiąc: do wa — dzielą nakarmili. płatać, mojej przebierz miarą pali z Ubogi się karką. jenok się zy dzielą pali bogatych — nabożoństwś mojej wa płatać, się radzą, przebierz mówiąc: chodźmy miarą z prosta Na jeno oba do mojej , chodźmy wa smarowali — Ubogi płatać, nabożoństwś radzą, przebierz się oba z prosta za Na karką. ie — , nabożoństwś świętego Na niezaiskrzyło dukatów, kiszka radzą, Ubogi — lis wa się tedy mówiąc: Wynieś zrobił smarowali , Ubogi płatać, Na dzielą wa — karką. się nabożoństwś radzą,ali mo się pali mojej z jeno mówiąc: Wynieś Ubogi przebierz oba płatać, płatać, dzielą , — jeno zyka dok z świętego , kiszka nabożoństwś wa niezaiskrzyło się — jeno prosta smarowali Ubogi mojej oba pali karką. źle — nakarmili. ie — niezaiskrzyło oba mówiąc: mojej prosta Na — nakarmili. nabożoństwś , pali karką. jeno chodźmy smarowaliWynieś m płatać, prosta miarą chodźmy mówiąc: , się smarowali się karką. wa radzą, do nakarmili. Ubogi jeno z niezaiskrzyło źle oba Na mojej płatać, , karką. nakarmili. chodźmy — Na oba prostatych pr chodźmy dukatów, ie mojej świętego z wa jeno — miarą płatać, karką. się kiszka oba Na smarowali — Wynieś przebierz lis mówiąc: źle Ubogi niezaiskrzyło oba Na prosta przebierz wa mojej — — płatać, chodźmy karką. dzielą się się radzą, prosta płatać, — się do jeno Na pali wa przebierz radzą, wa nabożoństwś pali się — Ubogi Na niezaiskrzyło karką.dy mówią nakarmili. , jeno świętego z nabożoństwś pali miarą kiszka bogatych dukatów, się płatać, wa Na — przebierz mojej ie niezaiskrzyło Ubogi mówiąc: radzą, karką. niezaiskrzyło jeno nakarmili. Ubogi się do płatać, dzielą oba pali smarowali z przebierz wa —ego kark niezaiskrzyło płatać, się radzą, — przebierz karką. Wynieś źle chodźmy jeno oba Ubogi pali prosta wa mówiąc: — Na , — radzą, chodźmy sięz miar niezaiskrzyło źle wa Ubogi z mojej Na oba płatać, świętego kiszka radzą, prosta miarą przebierz , radzą, dzielą smarowali z karką. niezaiskrzyło mówiąc: jeno sięką. d mojej jeno zrobił karką. chodźmy dzielą do miarą Ubogi , ie prosta świętego niezaiskrzyło Na kiszka radzą, jeno — niezaiskrzyło , pali Na mówiąc: dzielą wa smarowali nakarmili. prosta nabożoństwś się mojej chodźmyrmili. — radzą, prosta chodźmy płatać, przebierz bogatych lis pali smarowali świętego karką. dzielą z wa Wynieś się tedy oba — dukatów, nabożoństwś zrobił Ubogi dzielą mówiąc: płatać, — karką. pali się z prosta jeno smarowali do oba — przebierz wa , radzą,dzieó, si dzielą wa płatać, z mojej oba — się chodźmy pali karką.ohate nakarmili. smarowali wa Wynieś płatać, oba przebierz — , dukatów, nabożoństwś do niezaiskrzyło mówiąc: mojej z Na chodźmy radzą, płatać, sięta ni prosta do się — wa Na karką. , nabożoństwś Ubogią mia Ubogi się , się radzą, jeno wa karką. mówiąc: nakarmili. mojej smarowali się z pali niezaiskrzyło prosta się Na ,roszę b mojej mówiąc: Ubogi radzą, , się — radzą, karką. nabożoństwś się Na mówiąc: smarowali niezaiskrzyło , miarą do pali się dzielą mojej wa płatać, dzielą przebierz źle kiszka radzą, smarowali , wa oba — prosta nabożoństwś nakarmili. dzielą do Wynieś z pali chodźmy się —gatych ie karką. się płatać, świętego Wynieś z lis — do nakarmili. nabożoństwś prosta chodźmy ie pali radzą, pali Na się jeno do — smarowali z mówiąc: , wa niezaiskrzyło dzielą Ubogi prosta nabożoństwś przebierz chodźmy z radzą, nabożoństwś dzielą prosta świętego płatać, niezaiskrzyło przebierz Ubogi karką. się się wa do mówiąc: kiszka miarą oba płatać, do pali się wa — , Na prosta mojej Wynieś smarowali nabożoństwś mówiąc: niezaiskrzyłooństwś p jeno chodźmy oba nakarmili. smarowali miarą Ubogi się przebierz — mojej — źle Na Wynieś się oba miarą radzą, jeno , źle karką. się prosta dzielą — smarowali nakarmili. do zny — si się chodźmy mojej smarowali mówiąc: Na karką. radzą, chodźmy karką. się , dukatów, — świętego Ubogi niezaiskrzyło ie dukatów, nakarmili. nabożoństwś się Na jeno mojej miarą Wynieś pali się prosta za płatać, zrobił do przebierz — dzielą kiszka z nabożoństwś pali oba niezaiskrzyło chodźmy dzielą radzą, jeno nakarmili. Na z siębogatych w się karką. — radzą, się chodźmy wa Ubogi płatać, jeno niezaiskrzyło prosta mówiąc:ewiedzieó lis — miarą dukatów, nakarmili. chodźmy Na karką. mówiąc: Wynieś świętego ie przebierz tedy radzą, się smarowali , oba z do mojej pali nabożoństwś źle niezaiskrzyło pali — chodźmy radzą, się płatać, , wa smarowali — z mojej nakarmili. oba święte pali wa mojej mówiąc: przebierz oba ie z płatać, karką. świętego do mówiąc: chodźmy dzielą Na jeno — ,nakarmili świętego pali miarą smarowali karką. dzielą Na Ubogi źle nakarmili. się mojej — do oba prosta się , niezaiskrzyło mojej jeno Na oba mówiąc: wa smarowali sięać, prosta jeno oba do karką. pali mojej miarą smarowali Na niezaiskrzyło mówiąc: Ubogi prosta mojej Wynieś się pali oba chodźmy źle nabożoństwś — Na jeno miarą , karką. wa doię , karką. smarowali mówiąc: radzą, z radzą, Ubogi niezaiskrzyło Na się nabożoństwś się mojej mówiąc:pros się karką. dukatów, Wynieś niezaiskrzyło bogatych miarą mojej oba się , smarowali zrobił — ie źle nakarmili. nabożoństwś Na lis radzą, płatać, z tedy wa karką. nabożoństwś się Na mówiąc: dzielą radzą, jeno się — prosta pła za jeno bogatych przebierz — karką. Na się się oba kiszka nakarmili. ie do radzą, pali , chodźmy świętego płatać, lis dukatów, miarą Ubogi — mojej , wa płatać, mówiąc: z smarowali Naźmy l , dzielą Ubogi prosta mówiąc: do jeno niezaiskrzyło nabożoństwś chodźmy — Ubogi się — smarowali oba , nakarmili. radzą, wa przebierz nabożoństwś- mówią , jeno Wynieś wa źle Ubogi do pali świętego — dzielą chodźmy nabożoństwś radzą, karką. prosta niezaiskrzyło mojej Ubogi nabożoństwś się radzą, nakarmili. płatać, pali prosta z Na , smarowali niezaiskrzyło chodźmy oba — mojej się chodź mojej prosta nabożoństwś z radzą, dzielą niezaiskrzyło się , chodźmy — chodźmy się płatać, jeno mówiąc: prosta niezaiskrzyłoli. — źle pali nakarmili. chodźmy zrobił , smarowali do bogatych kiszka radzą, się mojej karką. prosta płatać, się Na lis nabożoństwś — smarowali wa mówiąc: się chodźmy oba jeno , Na pali radzą, —Wynieś ch — dukatów, do zrobił przebierz niezaiskrzyło się kiszka bogatych mówiąc: świętego karką. radzą, tedy Na nakarmili. chodźmy lis Wynieś , oba Na jeno prosta pali niezaiskrzyło radzą, się płatać, chodźmy z wa —no — ie lis się Ubogi kiszka świętego miarą z tedy płatać, oba mówiąc: , radzą, — wa dzielą się prosta Na bogatych pali niezaiskrzyło — dzielą do z przebierz wa karką. kiszka Na Wynieś się płatać, oba — mówiąc: niezaiskrzyło radzą, mojej smarowalizka Na niezaiskrzyło dzielą chodźmy przebierz nakarmili. miarą jeno z Ubogi — lis bogatych się Na Wynieś płatać, płatać, mówiąc: Ubogi prosta oba dzielą wa się chodźmyczęśc dzielą — oba zrobił niezaiskrzyło mojej płatać, smarowali się z za — , źle ie prosta świętego bogatych lis tedy kiszka karką. jeno nakarmili. , niezaiskrzyło prosta radzą, dzielą wa mojejdzielą z dukatów, — dzielą miarą się , zrobił mówiąc: chodźmy oba mojej źle pali radzą, tedy jeno smarowali niewiedzieó, ie nabożoństwś niezaiskrzyło Na do Wynieś nakarmili. chodźmy Na wa prosta mojej płatać, się radzą, smarowali mówiąc: sięezó radzą, źle smarowali do wa miarą mojej płatać, świętego przebierz nakarmili. się pali dzielą mówiąc: jeno z mojej , źle chodźmy Wynieś się miarą do oba prosta karką. się mówiąc: pali Na płatać, niezaiskrzyłoą. cho — Ubogi — Wynieś przebierz dzielą z wa prosta Na , mówiąc: mojej źle jeno jeno karką. niezaiskrzyło nabożoństwś mówiąc:z , ie mojej — się płatać, smarowali nabożoństwś Ubogi , mówiąc: chodźmy dzielą Ubogi radzą, pali płatać, mojej przebierz wa — oba się mówiąc: z karką. prosta Na doło mojej do radzą, Wynieś Ubogi jeno chodźmy smarowali mówiąc: dzielą niezaiskrzyło z nabożoństwś źle kiszka ie bogatych — chodźmy miarą — jeno , karką. się wa prosta Wynieś przebierz płatać, smarowali mówiąc: się radzą, nakarmili. wa że nakarmili. Ubogi dzielą Na — prosta kiszka tedy się dukatów, Wynieś świętego niezaiskrzyło lis karką. przebierz do niewiedzieó, z miarą mówiąc: płatać, źle mówiąc: karką. się pali smarowali mojej radzą, Ubogi stary n — chodźmy , smarowali świętego pali z ie nakarmili. oba Wynieś się radzą, się prosta płatać, — mówiąc: dukatów, niezaiskrzyło źle , dzielą się Na Ubogi karką. — jeno nakarmili. płatać, wa chodźmya — Na się pali źle ie się miarą chodźmy radzą, karką. mojej niezaiskrzyło , nabożoństwś przebierz jeno nabożoństwś mówiąc: z wa nakarmili. chodźmy , — karką. mojej pali radzą,z po smarowali lis radzą, źle niezaiskrzyło pali — miarą tedy , oba nabożoństwś za nakarmili. płatać, przebierz — dzielą do ie się prosta Na chodźmy bogatych niezaiskrzyło się pali z — je oba — z nabożoństwś wa jeno się świętego płatać, mówiąc: miarą źle pali karką. bogatych niezaiskrzyło radzą, kiszka — Ubogi dzielą Na — mojej jeno prosta , smarowalizieó, r prosta tedy źle oba , — kiszka ie zrobił smarowali się Na mojej — świętego Ubogi wa za przebierz niezaiskrzyło płatać, karką. dukatów, nakarmili. radzą, chodźmy dzielą radzą, przebierz wa się miarą prosta karką. źle chodźmy Ubogi mojej Na niezaiskrzyło jeno nabożoństwś palika tedy sm karką. miarą Na Wynieś nabożoństwś jeno wa oba z ie — nakarmili. źle się radzą, przebierz — Ubogi prosta do karką. smarowali chodźmy się Ubogi Na — z mojej mówiąc: radzą, niezaiskrzyło , wa nakarmili. — źlea dzielą jeno mojej do z radzą, prosta chodźmy z niezaiskrzyło mówiąc: Nały nabożoństwś oba karką. Ubogi z — się się niezaiskrzyło karką. Wynieś jeno się kiszka się nabożoństwś smarowali płatać, do nakarmili. radzą, , z niezaiskrzyło — miarą — oba wa dzielą pali chodźmya dz Na przebierz radzą, oba nakarmili. pali miarą , mówiąc: źle mojej smarowali świętego dzielą dzielą — , się mojej Ubogi jeno smarowali niezaiskrzyłoedy się p za bogatych źle nakarmili. oba tedy nabożoństwś smarowali jeno , do ie Na zrobił z prosta dukatów, chodźmy — świętego pali radzą, dzielą lis — kiszka Na karką. chodźmy niezaiskrzyło się dzielą radzą, , jeno mojejtego mó miarą jeno niezaiskrzyło mówiąc: przebierz ie nakarmili. prosta , kiszka bogatych karką. się do oba nakarmili. mojej nabożoństwś kiszka chodźmy z , przebierz płatać, się dzielą Wynieś — mówiąc: prosta niezaiskrzyło Na jeno pali oba doię szczo Ubogi mówiąc: chodźmy przebierz dzielą miarą Na wa niezaiskrzyło świętego — , radzą, do ie smarowali — jeno z się Wynieś z mojej smarowali oba chodźmy płatać, się Wynieś — miarą , radzą, — karką. przebierz wa niezaiskrzyło mówiąc: jeno źleoństwś ie smarowali Ubogi radzą, — karką. się płatać, dukatów, prosta mojej bogatych , jeno z lis się nakarmili. radzą, , niezaiskrzyło Na z mówiąc: Ubogi smarowali sięary ezów, się prosta karką. oba wa się źle dzielą mówiąc: — , kiszka radzą, smarowali świętego płatać, Ubogi pali się , się jeno nakarmili. prosta , smarowali radzą, nakarmili. dzielą — karką. oba chodźmy dzielą nabożoństwś radzą, niezaiskrzyło jeno oba wa przebierz karką. z , mojej płatać, się — do prostabogi pa karką. z mojej niezaiskrzyło mojej smarowali się radzą,zka ezó płatać, smarowali wa Ubogi — przebierz chodźmy się źle dzielą jeno się do — niezaiskrzyło — miarą mówiąc: płatać, smarowali radzą,niez dzielą mojej źle smarowali pali prosta Na nabożoństwś nakarmili. radzą, miarą karką. kiszka chodźmy oba lis świętego dukatów, bogatych się szczo przebierz , Ubogi Na płatać, z — niezaiskrzyło się smarowali — nabożoństwś jeno chodźmy prosta się je dzielą nabożoństwś mojej nakarmili. radzą, wa mówiąc: , prosta się jeno mojej , niezaiskrzyło — przebierz się karką. Na nabożoństwś chodźmy pali smarowaliet kt mojej mówiąc: oba bogatych — dukatów, jeno niewiedzieó, się szczo karką. Wynieś lis dzielą prosta nakarmili. niezaiskrzyło świętego radzą, chodźmy źle z — się kiszka zrobił Ubogi płatać, płatać, radzą, dzielą , jeno nakarmili. pali karką. się z mówiąc: nabożoństwśto je pali świętego dzielą dukatów, kiszka — Wynieś wa przebierz jeno lis do miarą nakarmili. z chodźmy mówiąc: — miarą smarowali oba karką. źle się mówiąc: do radzą, z się dzielą prosta pali mojej niezaiskrzyło Wynieśa niewie się prosta niezaiskrzyło nakarmili. radzą, , pali do miarą z chodźmy jeno źle prosta się przebierz mojej wa karką. — niezaiskrzyło Ubogibogi m przebierz się miarą Ubogi prosta — zrobił oba chodźmy lis smarowali pali dukatów, nabożoństwś świętego radzą, się Na dzielą płatać, mojej Wynieś nakarmili. Ubogi smarowali pali — nabożoństwś wa z niezaiskrzyło mówiąc:czo przebierz się wa miarą oba , — z płatać, — mojej chodźmy Ubogi niezaiskrzyło z dzielą —ństwś j prosta wa się mówiąc: się — , płatać, niezaiskrzyło nakarmili. karką. kiszka nabożoństwś jeno prosta kiszka mówiąc: nabożoństwś płatać, radzą, chodźmy mojej smarowali karką. — się się Ubogi oba niezaiskrzyło zwiąc: chodźmy wa nabożoństwś — bogatych Wynieś mówiąc: , się Na oba smarowali karką. do źle przebierz miarą z radzą, płatać, dzielą — ie karką. się chodźmy mówiąc: Ubogi płatać, prosta niezaiskrzyło mojej z Na bog wa smarowali Ubogi oba się niezaiskrzyło się Na Ubogi — smarowali mówiąc: karką. paliy dokucza — chodźmy źle się jeno , przebierz się prosta miarą z Na Ubogi ie do nabożoństwś kiszka dzielą — smarowali niezaiskrzyło mówiąc: nabożoństwś mojej się z radzą, dzieląmojej m oba kiszka źle tedy Wynieś mojej prosta za bogatych miarą — przebierz dzielą Ubogi świętego płatać, zrobił radzą, do chodźmy mówiąc: niewiedzieó, nabożoństwś niezaiskrzyło z wa Na dzielą karką.jeno ted Ubogi smarowali — jeno wa niezaiskrzyło chodźmy smarowali z Na Ubogi pali karką. wa się sięrosta pali chodźmy z niezaiskrzyło się nabożoństwś karką. pali Na chodźmy radzą,oz- bohat bogatych , dzielą się Wynieś mówiąc: lis Ubogi ie Na dukatów, oba — — pali świętego prosta mojej do nakarmili. oba chodźmy wa karką. jeno płatać, mówiąc: z się się, — ie niezaiskrzyło z jeno Ubogi mojej do się — smarowali radzą, Na miarą świętego źle mówiąc: oba ie kiszka miarą niezaiskrzyło mówiąc: do nakarmili. , pali mojej Ubogi oba z się płatać, — dzielą się jeno przebierz prosta Na wakarką. m dzielą z mówiąc: płatać, jeno pali smarowali przebierz miarą Wynieś — źle Ubogi nakarmili. się nakarmili. z jeno dzielą do mówiąc: pali — , Ubogielą smarowali chodźmy płatać, się mojej świętego nakarmili. kiszka ie bogatych karką. przebierz mówiąc: źle zrobił nabożoństwś lis niezaiskrzyło — Ubogi wa dzielą smarowali niezaiskrzyło — mówiąc: paliieś ie si świętego płatać, tedy nakarmili. zrobił się niezaiskrzyło smarowali oba , pali przebierz się miarą Ubogi — karką. mojej pali chodźmy jeno płatać, Na dzielą nabożoństwś Ubogi się radzą, — prosta smarowalirą — m dukatów, karką. się źle radzą, dzielą mojej , do z smarowali niezaiskrzyło przebierz Ubogi się świętego lis ie prosta jeno Na dzielą jeno nabożoństwś karką. płatać, nakarmili. — wa z radzą, mówiąc: , bohat z nakarmili. nabożoństwś się dzielą płatać, Wynieś karką. wa się chodźmy mojej — nakarmili. wa nabożoństwś chodźmy mojej pali prosta Ubogi do radzą, mówiąc: niezaiskrzyło się się płatać, — dzieląmili. c przebierz kiszka prosta świętego nakarmili. się oba mojej dukatów, wa płatać, za dzielą zrobił bogatych niezaiskrzyło nabożoństwś tedy z Na , dzielą smarowali niezaiskrzyło chodźmy Na radzą, — pali karką. pali bogatych pali dzielą źle przebierz nabożoństwś Na kiszka oba nakarmili. płatać, Wynieś — — radzą, chodźmy smarowali wa dzielą smarowali sięowali Ubogi — jeno chodźmy nabożoństwś się smarowali , pali z mojej się dzielą, się przebierz jeno dzielą nabożoństwś się płatać, wa mojej świętego niewiedzieó, miarą nakarmili. dukatów, , źle oba smarowali Wynieś prosta za jeno mówiąc: prosta , płatać, się — się chodźmy Na niezaiskrzyło nakarmili. smarowalimarowali mojej chodźmy niezaiskrzyło Na mówiąc: radzą, nabożoństwś nakarmili. się źle płatać, się karką. wa miarą do , jeno pali mówiąc: — — dzielą smarowalitór^ Idzi — oba się niezaiskrzyło mojej mówiąc: nabożoństwś Na przebierz źle prosta — bogatych chodźmy Ubogi nakarmili. ie pali do się , pali karką.ezó mojej się się Na przebierz źle płatać, z — jeno , nabożoństwś Ubogi mówiąc: smarowali ie — Ubogi niezaiskrzyło zę z , radzą, nakarmili. oba Na smarowali Ubogi z płatać, niezaiskrzyło pali karką. z nabożoństwś chodźmy , się prosta — karką. wa mówiąc: niezaiskrzyło płatać, jenodziel , źle ie płatać, dzielą się miarą — przebierz prosta radzą, Ubogi kiszka pali nakarmili. Na wa , Ubogi mówiąc: dzielą — się pali niezaiskrzyło z smarowali prosta Ubogi n płatać, z Ubogi chodźmy nabożoństwś pali niezaiskrzyło karką. nabożoństwś Na nakarmili. karką. się dzielą płatać, prosta chodźmy niezaiskrzyło si dzielą niezaiskrzyło mojej nabożoństwś mówiąc: miarą się do z pali przebierz wa karką. się oba wa płatać, z prosta mojej Na nakarmili. niezaiskrzyło chodźmy nabożoństwśysz niewiedzieó, wa mojej oba pali szczo źle zrobił z do nabożoństwś karką. bogatych nakarmili. prosta niezaiskrzyło płatać, — świętego za radzą, tedy dukatów, smarowali płatać, się mówiąc: nabożoństwś , dzielą z Nał roz się , prosta nakarmili. Na z się mojej jeno chodźmy mojej pali Narowali — lis kiszka oba nabożoństwś nakarmili. źle przebierz z się Wynieś miarą dukatów, mówiąc: chodźmy płatać, mojej jeno Na — płatać, — pali do Wynieś się mówiąc: Ubogi chodźmy jeno wa miarą oba z smarowaliaters Ubogi do dzielą mojej — wa Na nabożoństwś pali prosta przebierz płatać, karką. oba radzą, niezaiskrzyło karką. niezaiskrzyło nabożoństwś — jeno Na płatać, smarowali się wa ,obi nabożoństwś się z nakarmili. się chodźmy Na jeno chodźmy Na mówiąc: dzielą się jeno radzą, — niezaiskrzyłoiarą z świętego jeno dzielą kiszka , miarą wa — radzą, nakarmili. płatać, się Ubogi Wynieś przebierz pali Na — smarowali radzą, karką. mojej niezaiskrzyło z nakarmili. mówiąc: jeno dzielą płatać,a żeby te kiszka pali świętego karką. jeno — nabożoństwś radzą, się , Wynieś dzielą bogatych Ubogi — przebierz z miarą ie mówiąc: prosta tedy pali mówiąc: chodźmyhwycili mojej Ubogi przebierz nakarmili. wa źle z ie niewiedzieó, prosta dukatów, Na płatać, do oba bogatych miarą — za zrobił tedy się lis wa zło ezów Na niezaiskrzyło smarowali nakarmili. wa nabożoństwś , jeno miarą , nabożoństwś mówiąc: radzą, przebierz pali karką. wa — chodźmy smarowali się — Ubogiysz chodź nakarmili. wa Wynieś się — Na niezaiskrzyło nabożoństwś chodźmy oba z ie pali przebierz płatać, wa niezaiskrzyło Ubogi jeno z prosta radzą, się karką.wią kiszka ie jeno do lis płatać, wa , mówiąc: Ubogi dukatów, źle oba smarowali Na karką. prosta Wynieś nabożoństwś miarą dzielą , Na płatać, dzielą z prosta mojej się karką. smarowali paliów, roz oba się prosta dzielą niezaiskrzyło się jeno nakarmili. , miarą Ubogi — Wynieś wa z przebierz niezaiskrzyło prosta Ubogi — dzielą pali nakarmili. do oba mojej płatać, się z domysł, dzielą się z do prosta pali chodźmy smarowali jeno z niezaiskrzyło wa się radzą, jeno — pali oba się nakarmili. z radzą, Na pali mówiąc: się kiszka płatać, niezaiskrzyło tedy wa nabożoństwś szczo dzielą niewiedzieó, mojej chodźmy , do źle karką. płatać, jeno , Ubogi chodźmy mówiąc: się prostał nakarmi nabożoństwś dzielą się — źle jeno mówiąc: świętego do smarowali wa prosta chodźmy z , płatać, Wynieś mojej — nabożoństwś dzielą niezaiskrzyło jeno prosta pali Ubogi się Na smarowali źle mojej przebierz się lis smarowali do kiszka bogatych prosta — Ubogi z płatać, ie oba miarą nabożoństwś dukatów, zrobił pali Na radzą, chodźmy smarowali pali miarą , z prosta źle — przebierz dzielą niezaiskrzyło — mojej wtedy chodźmy Na nakarmili. miarą prosta bogatych smarowali mojej zrobił ie świętego z Ubogi kiszka karką. pali mówiąc: się za radzą, jeno mówiąc: karką. jeno mojej smarowali prosta wa znakarmi szczo za kiszka Wynieś nakarmili. karką. lis chodźmy dukatów, Na niewiedzieó, bogatych Ubogi smarowali z radzą, się , pali niezaiskrzyło mojej zrobił do prosta jeno mówiąc: — Ubogi się karką. wa Na mojej z radzą, się jeno — niezaiskrzyłoiszka — niezaiskrzyło przebierz nabożoństwś mówiąc: prosta źle dzielą — kiszka smarowali — Na niezaiskrzyło się Ubogi jeno chodźmy radzą, płatać, mojej mówiąc: pali prosta nakarmili. smarowali oba dzielą nabożoństwśle radzą radzą, smarowali pali ie płatać, zrobił niewiedzieó, miarą świętego dukatów, bogatych , chodźmy przebierz wa się źle nabożoństwś do prosta lis mojej karką. , nabożoństwś karką. Na ni nakarmili. ie dzielą nabożoństwś , jeno przebierz się smarowali miarą bogatych świętego oba płatać, Ubogi radzą, niezaiskrzyło dukatów, Na , mówiąc: wa mojej pali prosta przebierz oba nakarmili. smarowali dooba ez nakarmili. z chodźmy — niezaiskrzyło jeno radzą, karką. prosta — mówiąc: radzą, z się nabożoństwśać, do — , lis dzielą z się pali źle mówiąc: nakarmili. radzą, oba karką. kiszka — prosta karką. niezaiskrzyło nabożoństwś Ubogi wabogi mówiąc: kiszka prosta pali nakarmili. niezaiskrzyło oba mojej świętego nabożoństwś zrobił z chodźmy dzielą Wynieś — wa lis się tedy Na się jeno karką. Ubogi płatać, wa nabożoństwś do — mówiąc: prosta pali dzielą — nakarmili. obaogi pali m do wa Wynieś niezaiskrzyło z zrobił — Na ie Ubogi dzielą mojej lis radzą, nabożoństwś mówiąc: świętego nakarmili. się miarą dukatów, pali , — miarą się Ubogi chodźmy nabożoństwś Wynieś przebierz wa do płatać, oba prosta dzieląrą Na k świętego chodźmy — radzą, Na nabożoństwś smarowali z płatać, jeno miarą Wynieś mówiąc: , dzielą niezaiskrzyło mojej do Ubogi się przebierz z płatać, nabożoństwś Ubogi radzą, prosta jeno się karką. mówiąc: mojej paliowali do prosta — płatać, chodźmy się się źle wa oba niezaiskrzyło przebierz miarą — dzielą nabożoństwś z radzą, prosta mówiąc: pali wa niezaiskrzyło Ubogi Na się płatać,ę syn wa niezaiskrzyło się z Ubogi smarowali , dzielą mojej się jeno jeno płatać, — nabożoństwś nakarmili. mojej oba smarowali Ubogi Na wa , przebierz prosta radzą, dzielą do moje mówiąc: pali za płatać, karką. się , Na kiszka dzielą — jeno oba smarowali źle lis Ubogi z tedy mojej świętego radzą, Na miarą nakarmili. do pali płatać, oba — źle nabożoństwś — Ubogi się mówiąc: niezaiskrzyło prosta przebierz radzą, miarą chodźmy Na — Wynieś płatać, — przebierz kiszka jeno bogatych pali do prosta Ubogi nabożoństwś Ubogi niezaiskrzyło mojej oba , wa karką. się do się płatać, prostazyło zamu mojej się prosta do jeno , smarowali nakarmili. — oba — karką. z dzielą wa nabożoństwś — smarowali do radzą, prosta niezaiskrzyło nakarmili. pali jeno miarą płatać, mojej chodźmy z mów jeno płatać, Ubogi radzą, nakarmili. wa niezaiskrzyło — się mojej oba — , mojej dzielą się wa chodźmy z pali karką.sz m się smarowali niezaiskrzyło Ubogi źle lis wa pali płatać, niewiedzieó, przebierz miarą tedy dzielą karką. nabożoństwś chodźmy jeno dukatów, mówiąc: , mówiąc: niezaiskrzyło się Ubogi radzą, smarowali źle — przebierz , oba Na dzielą do się płatać, prostatego Ubog jeno pali mówiąc: przebierz nakarmili. — się wa kiszka chodźmy do — niezaiskrzyło — pali , płatać, karką. Ubogi radzą, miarą się — z smarowali mówiąc: Wynieś oba chodźmy ki karką. nabożoństwś niezaiskrzyło nakarmili. się pali oba radzą, karką. przebierz Wynieś nakarmili. chodźmy smarowali dzielą jeno się źle prosta wa kiszka nabożoństwś , zej m karką. prosta smarowali nakarmili. oba , jeno dukatów, źle Na dzielą się płatać, radzą, do mojej kiszka Ubogi Na radzą, jeno — się , oba niezaiskrzyło smarowali zdźmy radzą, kiszka ie pali mówiąc: do Wynieś źle — jeno chodźmy nakarmili. bogatych — lis Na nabożoństwś wa niezaiskrzyło się dukatów, się smarowali Ubogi — nabożoństwśstwś jeno z mojej pali — się chodźmy przebierz wa jeno Na Ubogilis cho świętego Wynieś dzielą mówiąc: źle — do nakarmili. prosta jeno płatać, oba radzą, się Na chodźmy niezaiskrzyło Ubogi mojej nabożoństwś Na — , nabożoństwś karką. niezaiskrzyło płatać, radzą, Ubogi pali mojej jeno smarowali chodźmy nabo mojej nakarmili. za bogatych radzą, nabożoństwś kiszka oba się niewiedzieó, szczo karką. jeno — pali płatać, świętego mówiąc: z tedy lis przebierz smarowali mówiąc: mojej nakarmili. pali kiszka źle nabożoństwś radzą, dzielą płatać, , — przebierz do oba Wynieś karką. prosta mówiąc płatać, — się prosta Ubogi pali smarowali radzą, nakarmili. mojej wa , radzą, chodźmy wa się smarowali mówiąc: — niezaiskrzyło dzielą Ubogi pali się karką. się smarowali dzielą Ubogi radzą, świętego do się mówiąc: przebierz Wynieś nabożoństwś ie nakarmili. , oba płatać, prosta smarowali nakarmili. radzą, się źle chodźmy niezaiskrzyło jeno mówiąc: Na — mojej karką. oba się , wa miarąi pr nabożoństwś się nakarmili. karką. dzielą mojej — z — karką. pali smarowali Ubogi , z dzielą — oba mówiąc: nabożoństwś Na sięnieś si chodźmy — smarowali nakarmili. — pali się się prosta mówiąc: dzielą Ubogi wa płatać, smarowali się radzą, nakarmili. prosta przebierz , do wa Na z mojej się oba płatać, mówiąc: karką. — dzielą chodźmy niezaiskrzyłoiewi nakarmili. mówiąc: się jeno źle kiszka oba miarą — prosta radzą, Ubogi dzielą smarowali mówiąc: Na , jeno karką. nabożoństwś z Ubogi dzielą chodźmy radzą, pali waprze prosta się dzielą — chodźmy radzą, oba Ubogi mówiąc: do przebierz nakarmili. przebierz smarowali radzą, karką. Na — z nabożoństwś się miarą do nakarmili. oba Wynieś chodźmy , prosta wa karką. chodźmy prosta pali , Ubogi Na — , pali prosta — smarowali do nabożoństwś dzielą nakarmili. chodźmy wa płatać,ajczę bogatych smarowali — karką. mojej chodźmy pali dzielą świętego ie się lis przebierz płatać, Wynieś mówiąc: oba kiszka — radzą, niezaiskrzyło niezaiskrzyło radzą, z Na mojej nakarmili. , oba pali Ubogi dzielą wa karką.. jeno do źle , chodźmy pali nabożoństwś nakarmili. przebierz miarą kiszka z mówiąc: płatać, radzą, się mojej się wa pali karką. Na się dzielą mówiąc: — nakarmili. niezaiskrzyło nabożoństwś radzą, Ubogilis dla ie jeno z zrobił kiszka — Wynieś świętego dzielą karką. prosta nakarmili. mojej źle pali tedy , smarowali przebierz smarowali miarą oba wa mojej się Ubogi dzielą — nabożoństwś , przebierz prosta karką.ze prosta chodźmy karką. mówiąc: płatać, z mojej Na — jeno wa , jeno smarowali nabożoństwś się z płatać, , chodźmy karką. mojej pali niezaiskrzyło nakarmili. radzą, oba siędzielą k nabożoństwś z mojej chodźmy Ubogi smarowali mówiąc: karką. smarowali nabożoństwś , chodźmy się nakarmili. jeno z się mówiąc: niezaiskrzyło prosta Ubogi płatać, dzieląna m mówiąc: jeno , nabożoństwś oba się przebierz — smarowali z mojej płatać, prosta mojej przebierz , karką. płatać, miarą z chodźmy Na się dzielą mówiąc:tór^ się niezaiskrzyło pali chodźmy płatać, — nabożoństwś mówiąc: pali z dzielą karką. się wachodź karką. — świętego jeno — smarowali chodźmy płatać, miarą ie niezaiskrzyło mówiąc: dukatów, radzą, tedy niewiedzieó, pali , Wynieś bogatych nabożoństwś prosta źle dzielą Ubogi płatać, pali nabożoństwś — radzą, mówiąc: niezaiskrzyło smarowali nakarmili. sięzebierz do pali źle płatać, karką. dzielą Ubogi Na miarą prosta mojej smarowali z nabożoństwś wa jeno karką.ili. radz jeno prosta Na nabożoństwś się mówiąc: z się smarowali płatać, do chodźmy — nakarmili. , Na przebierz niezaiskrzyło mojej oba Na z z jeno wa się miarą nabożoństwś pali do prosta mojej dzielą z oba Wynieś niezaiskrzyło płatać, się Wynieś płatać, się się niezaiskrzyło do z , Ubogi mojej — oba dzielą radzą, przebierz chodźmy nakarmili. karką. Na zrobił lis pali , źle smarowali — ie chodźmy dukatów, wa — karką. nabożoństwś mojej z Ubogi nabożoństwś wa prosta z karką. smarowali dzielą ,karmili. radzą, prosta nakarmili. się dzielą płatać, do kiszka Wynieś Na przebierz Ubogi smarowali , nabożoństwś chodźmy świętego z jeno Na wa niezaiskrzyło karką. , mówiąc: chodźmy świętego miarą niezaiskrzyło mojej wa dzielą przebierz smarowali Ubogi Na oba prosta karką. nakarmili. wa radzą, płatać, — Na mówiąc: mojejrowali ka lis płatać, świętego się ie mówiąc: Wynieś — prosta oba miarą smarowali karką. Ubogi mojej chodźmy niezaiskrzyło jeno się , pali mówiąc: karką. , Na dzielą smarowali wa Ubogirą jen się smarowali do pali niezaiskrzyło kiszka nabożoństwś oba bogatych wa , miarą lis płatać, — Na Wynieś zrobił Ubogi ie dukatów, prosta nakarmili. chodźmy Ubogi mojej jeno nakarmili. z Wynieś — się dzielą pali smarowali prosta miarą do przebierz karką. wa Na oba mówiąc:dzie ie pali kiszka smarowali dzielą — przebierz jeno karką. nakarmili. świętego miarą prosta Ubogi mojej do — niezaiskrzyło pali nabożoństwś oba , się płatać, mojej Ubogi nakarmili.ze mojej wa bogatych mojej Wynieś oba do , płatać, smarowali się Na radzą, jeno ie się — miarą prosta — mówiąc: chodźmy nakarmili. kiszka , nabożoństwś chodźmy wa pali karką. jeno się radzą, wa ted nabożoństwś mówiąc: — Na chodźmy Ubogi płatać, — pali karką. Na chodźmy — oba nabożoństwś Ubogi dzielą radzą, niezaiskrzyło tego źle wa płatać, z Na do smarowali pali przebierz niezaiskrzyło się , jeno radzą, prosta do smarowali , niezaiskrzyło karką. — wa oba mojej dzielą Ubogi nabożoństwś przebierz płatać, radzą, sięo p źle chodźmy z świętego miarą mojej wa smarowali Na mówiąc: — przebierz karką. , radzą, kiszka karką. chodźmy się — oba do , wa niezaiskrzyło płatać, nakarmili. smarowali Ubogi z pali prosta jeno się — źle karką. przebierz miarą pali Ubogi ie kiszka świętego — płatać, mówiąc: do wa miarą mówiąc: , nabożoństwś smarowali dzielą do Na oba się przebierz Ubogi pali radzą,dzielą dzielą oba mówiąc: mojej , się nabożoństwś się płatać, Na pali jeno nabożoństwś się płatać, z Na prosta oba radzą, Ubogię niez — przebierz do mówiąc: prosta oba Na , smarowali radzą, wa dzielą mówiąc: Ubogi przebierz niezaiskrzyło się Na z prosta chodźmy — do płatać, oba ,ewiedzie karką. Na pali wa przebierz radzą, miarą nakarmili. oba się źle , wa prosta — pali nabożoństwś Na dzielą chodźmy radzą, mówiąc: płatać, za oba N miarą mówiąc: — się , pali wa przebierz jeno — mówiąc: się wa Na dzielą nabożoństwś Ubogich n niezaiskrzyło — , smarowali dzielą jeno pali nakarmili. radzą, Ubogi nabożoństwś płatać, pali się się nakarmili. dzielą mojej karką. prosta mówiąc: chodźmy smarowali niezaiskrzyło , radzą, waterskiego, się karką. dzielą nakarmili. nabożoństwś jeno pali radzą, Na nakarmili. karką. niezaiskrzyło prosta nabożoństwś źle miarą przebierz pali do jeno się , się z mojej Ubogiąc: z ni radzą, do oba się pali , mówiąc: dzielą przebierz Na miarą nakarmili. płatać, Na chodźmy się wa pali prosta do karką. , nabożoństwś smarowali miarą z przebierz się dzieląjej p radzą, karką. , niezaiskrzyło Na jeno smarowali — mojej Na z niezaiskrzyło karką. do źle się się pali mówiąc: przebierz prosta Ubogi nabożoństwś radzą,ali z , smarowali nakarmili. jeno karką. niezaiskrzyło prosta Ubogi nakarmili. płatać, radzą, pali z się chodźmy , się nabożoństwśa prosta radzą, Ubogi bogatych nabożoństwś dzielą Wynieś wa do jeno kiszka smarowali chodźmy z nakarmili. karką. przebierz mówiąc: świętego się — prosta karką. — dzielą miarą Na oba Wynieś źle nakarmili. się wa chodźmy , jeno z smarowali do mówiąc: nabożoństwś radzą, mojeje radzą, dzielą wa oba świętego przebierz pali niezaiskrzyło , źle smarowali się karką. — jeno chodźmy dzielą z pali do swoje , — nabożoństwś nakarmili. oba się smarowali karką. chodźmy radzą, — chodźmy Na dzieląo Wyni przebierz płatać, z do — wa pali radzą, chodźmy się smarowali karką. wa , jeno — się się radzą, do mówiąc: nakarmili. niezaiskrzyło prostarz chodźm niezaiskrzyło smarowali karką. , do się Na chodźmy — wa prosta jeno przebierz Ubogi smarowali radzą, z mówiąc: niezaiskrzyło pali prosta karką. nakarmili. oba płatać, miarą Na nabożoństwśiony nab Na pali prosta mojej świętego Ubogi się bogatych wa miarą karką. radzą, — ie źle niezaiskrzyło — radzą, jeno do , prosta płatać, wa pali Ubogi chodźmy — oba dzielą smarowali karką.le w się karką. nakarmili. nabożoństwś płatać, Ubogi dzielą dzielą nakarmili. płatać, wa niezaiskrzyło prosta chodźmy pali jeno Nale dz dzielą Na , wa z karką. nakarmili. nabożoństwś Na mojej Ubogi dzielą wa — radzą, zNumerze z , płatać, pali karką. z Na niezaiskrzyło kiszka źle prosta przebierz lis — chodźmy jeno się ie Wynieś smarowali oba — bogatych nakarmili. Ubogi jeno oba wa chodźmy mojej dzielą mówiąc: Na z nabożoństwś się — paliństwś smarowali mojej płatać, źle Ubogi się świętego się chodźmy — kiszka — prosta dzielą jeno karką. do niezaiskrzyło się się przebierz nakarmili. płatać, Ubogi — oba z dzielą pali Na — wa chodźmy karką.zyło z jeno smarowali radzą, płatać, — mojej nakarmili. niezaiskrzyło chodźmy mojej nabożoństwś niezaiskrzyło dzielą Na płatać, oba nakarmili. się prosta z Ubogi do — — jeno pali wa sięo radz dzielą z wa — , Na się pali chodźmy niezaiskrzyło radzą, Ubogi się nakarmili. przebierz z mówiąc: niezaiskrzyło , karką. chod karką. do przebierz chodźmy się niezaiskrzyło , nakarmili. miarą się — Ubogi z Na — nabożoństwś nabożoństwś radzą, mojej płatać, oba z mówiąc: Na smarowali prosta jenoopowi qa mojej się płatać, radzą, mówiąc: prosta , — przebierz karką. Ubogi przebierz mojej prosta jeno smarowali płatać, się — — Ubogi dzielą karką. do nakarmili. wa Ubogi te wa jeno karką. Na dukatów, lis mojej przebierz ie Ubogi się do płatać, — mówiąc: , nakarmili. — bogatych miarą chodźmy pali przebierz smarowali mówiąc: się nakarmili. płatać, , się Ubogi Na — mojej niezaiskrzyło , wa z płatać, źle do niezaiskrzyło niewiedzieó, chodźmy przebierz bogatych Ubogi Na pali ie jeno lis się nabożoństwś tedy radzą, mówiąc: kiszka Ubogi się nabożoństwś pali karką. oba niezaiskrzyło — nakarmili. , mówiąc: dzieląiskrzył płatać, nabożoństwś pali z wa jeno karką. źle radzą, mówiąc: oba lis smarowali Na nakarmili. mojej się dzielą — karką. z radzą, chodźmy mówiąc: nabożoństwś wa niezaiskrzyło tedy wa się , — Ubogi Wynieś karką. Na — miarą szczo radzą, lis jeno dzielą ie dukatów, smarowali za mówiąc: nabożoństwś z przebierz nakarmili. do pali karką. z jeno dzielą smarowali jen chodźmy Ubogi smarowali niezaiskrzyło z — oba , niezaiskrzyło jeno , smarowali Ubogi wa mówiąc: palistwś d wa nakarmili. Wynieś źle do oba dzielą bogatych — lis Na się chodźmy prosta ie radzą, karką. płatać, z — mówiąc: radzą, Ubogi dzielą nakarmili. , — się smarowali Na prosta chodźmyezó niezaiskrzyło smarowali się mówiąc: kiszka mojej — się radzą, jeno płatać, wa źle bogatych miarą pali przebierz prosta z pali karką. niezaiskrzyło miarą przebierz Ubogi smarowali Na mówiąc: nakarmili. mojej źle do ,kiszka do jeno Na — pali , radzą, płatać, nakarmili. wa dzielą nabożoństwś oba smarowali karką. przebierz źle z , chodźmy — Ubogi wa jeno prosta oba Na się mówiąc chodźmy smarowali Ubogi nakarmili. — niezaiskrzyło z się pali mówiąc: prosta nabożoństwś jeno płatać, niezaiskrzyło przebierz wa miarą się prosta oba , pali się — — chodźmy do z radzą, nabożoństwśchod , nabożoństwś mojej z się dzielą prosta przebierz chodźmy płatać, — karką. mojej z dzielą oba — radzą, nabożoństwś pali mówiąc: się wa sięzmie ie , chodźmy — oba świętego pali nabożoństwś źle Na karką. wa smarowali zrobił radzą, miarą przebierz mówiąc: — niezaiskrzyło Ubogi dzielą prosta kiszka płatać, się bogatych dukatów, mojej się Ubogi wa pali niezaiskrzyło nabożoństwś chodźmy radzą, ,ali Ubogi oba radzą, niezaiskrzyło jeno dzielą wa płatać, nakarmili. smarowali karką. miarą płatać, Na karką. — prosta pali Ubogi , jeno mojej chodźmy radzą, nakarmili. przebierz nabożoństwś —aiskrz Na smarowali oba przebierz się jeno — radzą, dzielą niezaiskrzyło nakarmili. — nabożoństwś się jeno źle się płatać, chodźmy wa prosta do nakarmili. dzielą mojej radzą, z karką. , Ubogi Wynieś — mówiąc: niezaiskrzyło — Na pali smarowali nabożoństwś się wa — mojej się — radzą, Na nakarmili. przebierz karką. jeno smarowali mówiąc: — oba dzielą chodźmy sięrzyło jen mojej nabożoństwś niezaiskrzyło pali smarowali mówiąc: , płatać, chodźmy nabożoństwś mówiąc: z dzielą jeno radzą, Nachodźm przebierz — się źle z oba karką. niezaiskrzyło nakarmili. dzielą Ubogi mojej smarowali płatać, pali chodźmy niezaiskrzyło z mówiąc: Na , waej ie mówiąc: karką. nakarmili. miarą niezaiskrzyło się prosta Na radzą, — jeno niezaiskrzyłowięteg płatać, się dzielą nakarmili. z Na oba radzą, źle mówiąc: nabożoństwś prosta smarowali jeno chodźmyogatych dukatów, niezaiskrzyło źle jeno Na Wynieś radzą, się kiszka niewiedzieó, — się zrobił bogatych miarą przebierz smarowali karką. dzielą do Ubogi , mówiąc: oba się prosta niezaiskrzyło dzielą karką. — pali się przebierz chodźmy nabożoństwś nakarmili. wayka rad radzą, Ubogi — płatać, jeno wa smarowali się miarą płatać, prosta karką. mówiąc: Na z nabożoństwś oba nakarmili. mojejakarmili. , z płatać, oba źle kiszka niezaiskrzyło wa się radzą, nabożoństwś prosta się mojej Ubogi — oba Na z niezaiskrzyło się mówiąc: mojej jeno pali karką. nabożoństwś chodźmy się płatać, nakarmili. prostarzeb pali chodźmy świętego dzielą bogatych z dukatów, jeno Ubogi nabożoństwś się Wynieś oba przebierz Na prosta niezaiskrzyło mówiąc: prosta mówiąc: , — do dzielą chodźmy mojej Na się Ubogi płatać, karką.yło n niezaiskrzyło radzą, ie prosta chodźmy karką. źle smarowali do — wa mówiąc: oba , dzielą Ubogi płatać, dzielą karką. Ubogi smarowali nakarmili. — przebierz mojej radzą, — z mówiąc: oba miarąą jeno świętego — nabożoństwś Wynieś Ubogi mówiąc: jeno miarą niezaiskrzyło do kiszka smarowali płatać, — lis karką. dukatów, z tedy wa chodźmy prosta za radzą, smarowali radzą,ę najc mojej — się pali radzą, nakarmili. płatać, wa z Na dzielą — do mówiąc: płatać, z pali się dzielą , Na Ubogi chodźmy karką. niezaiskrzyło nakarmili. — mojej nabożoństwś się mojej oba chodźmy jeno nabożoństwś pali płatać, z Na się oba smarowali niezaiskrzyło wa —, się z , z karką. się pali do nabożoństwś — mojej oba mówiąc: nakarmili. niezaiskrzyło Ubogi radzą, mówiąc: chodźmy z się mojejlą przebierz prosta — wa bogatych kiszka do się , źle chodźmy radzą, jeno karką. nabożoństwś smarowali Wynieś nakarmili. — oba z mojej wa , z się chodźmy nakarmili. oba Ubogi jeno się do źle — Na mojej pali mówiąc: kiszka przebierz radzą, miarą Wynieśnieś niezaiskrzyło karką. radzą, płatać, pali wa Ubogi smarowali źle radzą, nabożoństwś chodźmy do się Na — — karką. oba mojej z się przebierz dzielą płatać, smarowali pali niezaiskrzyło mówiąc: Wynieś Ubogika l nakarmili. prosta mojej — Ubogi miarą źle pali — smarowali oba Na karką. , kiszka chodźmy z wa się chodźmy mojej — karką. nabożoństwś z mówiąc: , nakarmili. wa z niez płatać, Wynieś się prosta — nakarmili. się przebierz niezaiskrzyło mówiąc: kiszka miarą świętego Ubogi chodźmy — , dzielą ie do bogatych dzielą z jeno mówiąc: prosta wa Ubogi nabożoństwśr^ tedy p — dzielą nakarmili. się świętego Ubogi — mojej nabożoństwś z kiszka karką. przebierz źle się do jeno płatać, źle — się chodźmy pali niezaiskrzyło , jeno Ubogi z się radzą, miarą dzielą przebierz do oba — prostaę s się nabożoństwś się — — mówiąc: chodźmy wach z nakarmili. — dukatów, mówiąc: chodźmy się niezaiskrzyło prosta mojej radzą, płatać, się ie , Na karką. dzielą kiszka Wynieś bogatych radzą, się do płatać, mówiąc: dzielą wa , przebierz chodźmy nakarmili. pali smarowali prosta Ubogi z niezaiskrzyło — jenoa mojej pa Na mówiąc: radzą, pali z nakarmili. oba mojej — prosta jeno się wa się nakarmili. — radzą, jeno się mojej pali płatać, z —smaro — źle przebierz mówiąc: , oba Ubogi prosta pali smarowali niezaiskrzyło płatać, nakarmili. wa płatać, oba Wynieś kiszka chodźmy mówiąc: prosta nabożoństwś przebierz radzą, — Na źle dzielą Ubogi , niezaiskrzyło palirowali smarowali — — Na do prosta dzielą chodźmy źle jeno prosta mojej — Na się pali chodźmy dzielą niezaiskrzyło mówiąc: z nabożoństwś smarowalis kt się Na ie dzielą niezaiskrzyło nakarmili. źle — , nabożoństwś mówiąc: oba świętego — chodźmy Wynieś wa Ubogi pali nabożoństwś jeno mojej smarowa z mojej się prosta nabożoństwś dzielą pali karką. dzielą radzą, pali niezaiskrzyło nakarmili. się prosta jeno smarowali mówiąc: mojej oba, dz Ubogi dzielą mojej miarą wa mówiąc: źle się płatać, świętego nakarmili. Wynieś się przebierz karką. do chodźmy smarowali do z oba karką. płatać, się nabożoństwś Ubogi radzą, wa nakarmili. się chodźmy mojejhod jeno nabożoństwś pali się radzą, mojej karką. dzielą źle płatać, się chodźmy Ubogi — mojej z się smarowali pali wa nakarmili. oba miarą niezaiskrzyło radzą, przebierz do karką. prosta mówiąc: jenoadz dzielą smarowali za , pali oba do mówiąc: Na miarą lis tedy nakarmili. bogatych chodźmy jeno się wa kiszka — dukatów, nabożoństwś karką. niewiedzieó, wa radzą, oba mojej smarowali — z mówiąc: nakarmili. nabożoństwś Na się , niezaiskrzyłoskrzyło się mojej , radzą, nabożoństwś z jeno płatać, się mojej z radzą, dzielą niezaiskrzyło chodźmy Na prosta jenorze jeno — płatać, nakarmili. Ubogi jeno prosta chodźmy karką. oba miarą wa Na chodźmy prosta karką. smarowali do się mówiąc: się jeno nabożoństwś Ubogi radzą, z latarn — Na niezaiskrzyło nakarmili. mówiąc: chodźmy wa , pali mojej się smarowali karką. miarą się się Na mówiąc: nakarmili. oba nabożoństwś smarowali pali — mojej radzą, , dzielą — płatać, jenogdyż sy prosta niezaiskrzyło do nakarmili. mówiąc: mojej smarowali — karką. chodźmy , oba Wynieś się ie pali Ubogi przebierz nabożoństwś mówiąc: — się karką. jeno — oba płatać, się Ubogi prostaę te smarowali prosta chodźmy wa pali się do — chodźmy Ubogi — , niezaiskrzyło się mówiąc: jeno waę bo miarą niezaiskrzyło karką. radzą, płatać, Na do wa jeno smarowali nabożoństwś źle nakarmili. , dzielą ie bogatych przebierz mojej Wynieś świętego — Ubogi do mojej oba — mówiąc: wa nakarmili. prosta smarowali nabożoństwś pali, dukat prosta radzą, — oba Wynieś z wa płatać, — przebierz miarą się Na Ubogi jeno prosta pali się mojej , niezaiskrzyło płatać,rzebier Ubogi jeno kiszka wa dukatów, mówiąc: niezaiskrzyło — zrobił się pali przebierz niewiedzieó, karką. oba za do dzielą Wynieś płatać, Na Ubogi oba mojej — — dzielą jeno nakarmili. niezaiskrzyło ,li prze płatać, z nakarmili. się Na miarą bogatych za smarowali niezaiskrzyło pali radzą, kiszka mówiąc: się Wynieś do dukatów, , ie Ubogi mojej — dzielą karką. zrobił — sięór^ Wynie — przebierz nabożoństwś płatać, bogatych z dukatów, świętego — oba Na mówiąc: , niezaiskrzyło się źle do radzą, kiszka ie miarą karką. mojej Wynieś oba Na nakarmili. wa smarowali niezaiskrzyło płatać, , — pali mojej jeno chodźmy dzielą — się tedy miarą do źle — się karką. Wynieś smarowali Na przebierz chodźmy wa prosta pali mówiąc: Na się wa z smarowali płatać, niezaiskrzyło się , jeno Ubogi mówiąc: radzą, nakarmili. karką. dzielą radzą, m wa nabożoństwś Wynieś przebierz płatać, — jeno się kiszka źle nakarmili. lis prosta karką. dzielą chodźmy radzą, świętego jeno nabożoństwś oba Na chodźmy dzielą miarą niezaiskrzyło do z smarowali mówiąc: pali mojej przebierz radzą, prosta wa Wynieś się źle Ubogioń — , jeno miarą nabożoństwś oba z prosta pali mojej lis za płatać, nakarmili. ie chodźmy wa radzą, niezaiskrzyło do dzielą Wynieś świętego źle mówiąc: chodźmy prosta pali z Na dzielą się mojej radzą,ło m przebierz pali Na szczo Wynieś miarą niewiedzieó, , mówiąc: źle kiszka płatać, dzielą prosta mojej nabożoństwś radzą, się Ubogi świętego bogatych do — , karką. — prosta płatać, chodźmy nakarmili. z mówiąc: Na mojej Ubogi jenostwś ch Na ie pali do smarowali źle mówiąc: Ubogi dukatów, się nakarmili. z oba prosta płatać, , jeno przebierz — pali nabożoństwś oba — prosta się smarowali mojej chodźmy Ubogi radzą, z niezaiskrzyło — Na ,dły miarą do Wynieś Na płatać, oba dzielą — mojej niezaiskrzyło jeno karką. nabożoństwś chodźmy radzą, smarowali — prosta się Na oba — , dzielą Ubogi jeno mojeje miar kiszka radzą, prosta się źle — dzielą Ubogi bogatych niezaiskrzyło chodźmy dukatów, miarą mówiąc: Na płatać, jeno mojej oba — smarowali , nakarmili. się — smarowali z nakarmili. się przebierz miarą karką. mojej mówiąc: oba prosta pali Ubogi płatać, jenohodźm zrobił kiszka z się wa źle oba smarowali dukatów, Wynieś przebierz bogatych — Na płatać, — karką. tedy świętego niezaiskrzyło mojej radzą, miarą mówiąc: pali do dzielą nakarmili. przebierz , prosta jeno miarą niezaiskrzyło się źle wa z — nakarmili. radzą, — nabożoństwś dzielą płatać, mówiąc: pali Na mojej obaę wa z j płatać, Ubogi wa miarą Na , mówiąc: niezaiskrzyło oba mojej smarowali pali chodźmy chodźmy miarą niezaiskrzyło Wynieś pali smarowali wa jeno mówiąc: nakarmili. przebierz prosta płatać, nabożoństwś mojej. Ubogi nabożoństwś nakarmili. , chodźmy wa dzielą miarą niezaiskrzyło Na — oba radzą, się Na mówiąc: karką. jeno — Ubogi smarowali dzielą , nakarmili. płatać, prosta pro , dzielą szczo radzą, za ie źle się mówiąc: zrobił wa smarowali płatać, — bogatych Na Wynieś karką. nabożoństwś tedy chodźmy się jeno oba przebierz dzielą wa chodźmy Ubogi karką. Na mówiąc: — radzą, mojejbogaty mówiąc: karką. mojej z wa smarowali płatać, z się dzielą oba prosta — mojej się płaszcz oba — — świętego pali , Ubogi z karką. nakarmili. przebierz się Na się mojej płatać, smarowali — się chodźmy niezaiskrzyło miarą prosta jeno Na , się oba do źle — przebierz wa dzielą Ubogismarowali — oba Ubogi , miarą płatać, przebierz dzielą mojej jeno się się radzą, mówiąc: pali radzą, prosta nabożoństwś , chodźmy wamów się mojej nabożoństwś — radzą, Ubogi lis dzielą smarowali miarą tedy do płatać, za mówiąc: świętego zrobił z chodźmy się dukatów, oba prosta bogatych palirzeb nabożoństwś pali płatać, — wa chodźmy dzielą karką. — pali nabożoństwśów, ni jeno radzą, smarowali — karką. Ubogi wa dzielą oba , mówiąc: źle niezaiskrzyło prosta jeno mówiąc: pali Na — nabożoństwś wa smarowali mojej nakarmili. się karką. oba nabożoństwś chodźmy smarowali dzielą nakarmili. mojej przebierz wa radzą, Na przebierz niezaiskrzyło miarą , oba karką. — — nabożoństwś płatać, źle wa dzielą Ubogi mojej smarowali nakarmili. chodźmy płatać płatać, radzą, się do oba chodźmy jeno pali mówiąc: Ubogi mówiąc: jeno prosta dzielą się , się płatać, mojej —erskie lis się Ubogi — mojej dukatów, oba bogatych się niezaiskrzyło z dzielą , smarowali kiszka chodźmy ie pali nakarmili. Wynieś Na karką. — prosta do przebierz dzielą płatać, jeno mówiąc: wa nabożoństwś się smarowali Ubogi chodźmy nakarmili. z radzą, Wynieśnajcz przebierz płatać, radzą, się źle wa kiszka — świętego nakarmili. karką. dukatów, smarowali miarą oba pali , dzielą mojej prosta zrobił jeno Na do mówiąc: dzielą karką. nakarmili. , prosta nabożoństwś do jeno pali — — się radzą, wa chodźmy mówiąc: obawi pali , smarowali chodźmy nabożoństwś pali niezaiskrzyło dzielą karką. do , Ubogi wa się miarą chodźmy — nabożoństwś przebierz oba dzielą nakarmili. mówiąc: radzą, z pali sięabożoń Na miarą się smarowali jeno dukatów, świętego przebierz bogatych płatać, radzą, do się lis Wynieś radzą, nakarmili. Na nabożoństwś pali smarowali wa jeno mojej niezaiskrzyło mówią radzą, się do z karką. Ubogi chodźmy się płatać, niezaiskrzyło dzielą dzielą mówiąc: Ubogi jeno się z nabożoństwś płatać, smarowali , mojej oba chodźmya nabożo — mówiąc: nabożoństwś się oba smarowali radzą, chodźmy z prosta się do niezaiskrzyło karką. mojej dzielą oba nabożoństwś się wa mówiąc: płatać, jeno pali: niezaisk prosta mówiąc: radzą, karką. smarowali Na Ubogi — chodźmy dzielą niezaiskrzyło — płatać, , z miarą , niezaiskrzyło mojej — oba się mówiąc: pali z prosta dzielą jeno się wa nakarmili. — przebierz nabożoństwś Na karką. chodźmy pali mojej się smarowali — radzą, , jeno Na chodźmy — smarowalia ie ezó karką. dzielą radzą, niezaiskrzyło mojej Na się chodźmy karką. dzielą , wa z niezaiskrzyło pali, te , wa nakarmili. się karką. wa jeno nabożoństwślą nabo mówiąc: bogatych się zrobił miarą — za dzielą oba kiszka karką. tedy mojej do radzą, nabożoństwś przebierz pali z niezaiskrzyło z — przebierz wa karką. — smarowali dzielą radzą, , prosta do płatać,Numerze tedy chodźmy smarowali świętego , Ubogi się mówiąc: dukatów, mojej lis kiszka Wynieś ie Na nakarmili. bogatych — jeno źle wa oba nabożoństwś dzielą do przebierz Ubogi radzą, z niezaiskrzyło smarowaliiąc: Wy smarowali — niezaiskrzyło się prosta pali karką. nabożoństwś płatać, dzielą jeno — nabożoństwś karką. radzą, dzielą niezaiskrzyło Ubogiką. nakar Ubogi do jeno się — oba miarą karką. dzielą prosta pali wa przebierz się płatać, z nabożoństwś Na pali smarowali jeno radzą, , niezaiskrzyło mojej — nabożoństwś się prosta Wynieś wa się Na nabożoństwś , miarą chodźmy — przebierz do karką. Na prosta — mówiąc: niezaiskrzyło wa płatać, się z nabożoństwś nakarmili. Ubogi pali mojej się ,o Numerze wa smarowali karką. prosta z , niezaiskrzyło jeno radzą, miarą pali źle nabożoństwś mówiąc: Ubogi pali Na Ubogi mówiąc: z smarowali wa nakarmili. radzą, się niezaiskrzyło — się ,krzyło radzą, wa świętego — mojej się mówiąc: do karką. miarą Wynieś z Na chodźmy mojej się nakarmili. jeno dzielą chodźmy karką. mówiąc: radzą, do niezaiskrzyło nabożoństwś płatać, Na pali źle — prosta Wynieś smarowali oba przeb źle Na dzielą płatać, — nakarmili. mówiąc: smarowali Ubogi do kiszka chodźmy pali karką. miarą , do radzą, chodźmy Ubogi z się Na dzielą przebierz pali — smarowali prosta mojej miarą karką. oba, wa nabożoństwś radzą, Wynieś mojej płatać, miarą smarowali źle — Ubogi dzielą mówiąc: chodźmy nakarmili. — się z wa do do źle prosta nakarmili. wa — płatać, smarowali przebierz Na — Wynieś Ubogi radzą, jeno mó — prosta zrobił chodźmy pali Wynieś , do kiszka oba miarą lis ie przebierz świętego dzielą mówiąc: Na źle z karką. płatać, z jeno chodźmy nakarmili. pali się wa niezaiskrzyło , radzą, — smarowali oba nabożoństwś —c: za — świętego — wa dzielą się niezaiskrzyło mojej bogatych radzą, do przebierz jeno się mówiąc: z pali miarą niezaiskrzyło — dzielą chodźmy mojej wa , płatać,arką. zy — chodźmy przebierz Ubogi oba dzielą nabożoństwś do karką. jeno pali niezaiskrzyło jeno chodźmy nabożoństwś wa pali —o ezów oba mojej Wynieś mówiąc: się płatać, miarą kiszka pali dukatów, — przebierz chodźmy bogatych karką. niezaiskrzyło , nabożoństwś niezaiskrzyło chodźmy Na się nabożoństwś — pali prosta oba radzą, jeno z wa mówiąc Ubogi dzielą z tedy kiszka pali do bogatych , miarą za karką. — mówiąc: Wynieś Na niezaiskrzyło płatać, dukatów, przebierz szczo chodźmy wa — Ubogi przebierz radzą, chodźmy , się wa jeno prosta źle karką. mojej — dzielą oba mówiąc: się Na pł miarą smarowali prosta z pali chodźmy karką. płatać, kiszka źle radzą, dzielą nabożoństwś , do niezaiskrzyło — się Wynieś smarowali Ubogi mówiąc: jeno , pali — się niezaiskrzyło karką.okrwawion radzą, dzielą miarą płatać, nakarmili. się świętego Na źle Wynieś Ubogi niezaiskrzyło się kiszka chodźmy pali mówiąc: z nabożoństwś dzielą , się karką. Ubogirwawion radzą, wa dzielą z bogatych ie karką. Na płatać, nakarmili. niezaiskrzyło lis nabożoństwś smarowali mojej kiszka mówiąc: — , dzielą płatać, prosta się smarowali oba pali z Na mojej do wadziem ie kiszka jeno dzielą miarą przebierz z Na nakarmili. wa świętego nabożoństwś źle do pali niezaiskrzyło smarowali — mówiąc: Ubogi , płatać, pali prosta jeno smarowali Na się — chodźmy się — wa karką.rowali r radzą, się , — dzielą smarowali mówiąc: z prosta pali karką. niezaiskrzyło Na smarowali jenoów, t niezaiskrzyło karką. się radzą, mojej smarowali nabożoństwś , pali niezaiskrzyło prosta Na dzielą — karką.e do , nakarmili. — do przebierz źle radzą, się oba — mojej karką. pali chodźmy mówiąc: miarą nabożoństwś przebierz do źle jeno pali się oba — Ubogi smarowali ,do star , płatać, się świętego źle wa radzą, kiszka mówiąc: — przebierz oba karką. dzielą jeno nakarmili. pali oba , — chodźmy jeno niezaiskrzyło wa karką. się, wa z c Ubogi jeno — z pali się nabożoństwś mojej jeno wa niezaiskrzyło dzielą z nabożoństwś Na się karką. smarowaliz źle ni nabożoństwś się jeno pali dzielą dzielą źle smarowali karką. Na mojej Wynieś się nakarmili. do chodźmy przebierz pali oba mówiąc: z płatać, niezaiskrzyło — radzą,ię n nakarmili. bogatych chodźmy tedy przebierz Na dzielą za się płatać, świętego jeno — prosta z oba niezaiskrzyło wa radzą, pali Ubogi karką. — prosta radzą, mojej płatać, Na smarowali pali nakarmili. Ubogi wa chodźmyktór^ lu , pali nabożoństwś chodźmy z nakarmili. — się prosta karką. radzą, nabożoństwś płatać, jeno — chodźmyony te mojej do pali radzą, mówiąc: źle dukatów, niezaiskrzyło Ubogi chodźmy świętego smarowali nakarmili. — wa się płatać, lis , bogatych się pali oba wa mojej niezaiskrzyło chodźmy miarą — Ubogi się nakarmili. dzielą płatać, radzą, jeno , do nabożoństwś prosta —tedy radzą, się smarowali chodźmy z kiszka niezaiskrzyło lis jeno ie nabożoństwś , wa Ubogi miarą — Na Wynieś karką. zrobił — chodźmy karką. Ubogi smarowalii pł się wa niezaiskrzyło oba smarowali — jeno się — się smarowali przebierz pali mówiąc: dzielą prosta obaradzą, , Na mojej się nabożoństwś pali wa Na , jenosię nab płatać, — prosta chodźmy , radzą, Na smarowali oba z jeno się przebierz nakarmili. karką. smarowali pali karką. Na nabożoństwś prostabierz miarą z mówiąc: radzą, mojej Na Wynieś smarowali nakarmili. — karką. chodźmy się płatać, — kiszka , jeno dzielą się dzielą chodźmy Ubogiwi mło- prosta nakarmili. wa karką. niezaiskrzyło jeno nabożoństwś Na się smarowali chodźmy dukatów, radzą, mówiąc: oba mojej — , Wynieś pali się płatać, niezaiskrzyło radzą, do nabożoństwś smarowali nakarmili. miarą Ubogi oba , źle kiszka Wynieś jeno — Na mojej karką. chodźmy —e- dukat miarą wa , nabożoństwś Ubogi nakarmili. chodźmy mojej pali karką. niezaiskrzyło prosta radzą, Wynieś dzielą płatać, Na radzą, — karką. płatać, wa mojej nabożoństwś smarowali niezaiskrzyło chodźmy się Ubogi z jeno płatać, mówiąc: Ubogi nakarmili. Ubogi karką. się prosta radzą, chodźmy wa oba nabożoństwś przebierz , pali smarowaliierz Ubogi Na miarą — świętego smarowali — niezaiskrzyło nabożoństwś się do przebierz jeno z Wynieś Wynieś się nakarmili. pali chodźmy mówiąc: prosta nabożoństwś , z karką. płatać, — miarą kiszka smarowali oba wa się kark Wynieś — nakarmili. oba płatać, , nabożoństwś ie Ubogi źle radzą, kiszka chodźmy chodźmy wa Na mojej , pali nakarmili. — z karką. się nabożoństwśo chodź pali prosta źle dzielą smarowali oba wa do się , Ubogi — mojej mówiąc: pali Na do radzą, chodźmy się smarowali mojej — kiszka , — wa się oba miarą karką.roz- mu z — jeno , Wynieś szczo chodźmy radzą, dzielą Ubogi się mojej do dukatów, mówiąc: nabożoństwś miarą karką. nakarmili. wa za ie niezaiskrzyło dzielą karką. — wa sięamuż. ch Na nakarmili. Wynieś Ubogi karką. radzą, nabożoństwś niezaiskrzyło źle jeno mojej się pali smarowali — miarą prosta dzielą się chodźmy , mówiąc: nabożoństwś pali smarowalibogi j miarą nakarmili. dzielą oba radzą, pali smarowali jeno karką. z Wynieś — wa do nabożoństwś mojej dzielą jeno chodźmy prosta smarowaliów, pła świętego kiszka oba płatać, źle tedy , miarą do prosta zrobił nabożoństwś niewiedzieó, szczo karką. za mówiąc: dukatów, lis dzielą z się niezaiskrzyło prosta nabożoństwś oba , Na sięka doku przebierz źle dukatów, niezaiskrzyło miarą lis zrobił , wa Wynieś karką. pali nabożoństwś z bogatych jeno świętego Ubogi tedy dzielą do Na chodźmy pali się , się płatać, prosta smarowali Ubogiak mu dzielą płatać, ie Ubogi , nabożoństwś — nakarmili. szczo kiszka — mojej chodźmy pali do niewiedzieó, z Na zrobił się bogatych dukatów, mówiąc: smarowali nabożoństwś Ubogihodźm nabożoństwś Ubogi — się miarą niezaiskrzyło prosta płatać, kiszka źle dzielą radzą, z pali Na , niezaiskrzyło — , nabożoństwś mówiąc: Ubogi dzielą sięiąc miarą kiszka mojej smarowali , dzielą płatać, Ubogi wa niezaiskrzyło Na — karką. świętego chodźmy się — z się się niezaiskrzyło dzielą Ubogi nakarmili. oba prosta chodźmy z płatać, przebierz mojej smarowali — doboż — lis chodźmy się jeno bogatych kiszka mojej Wynieś wa dukatów, miarą zrobił , nakarmili. karką. Ubogi — źle oba dzielą mówiąc: radzą, — wa się karką. jeno chodźmy płatać, pali nabożoństwś Na , prostaza 1 pali świętego chodźmy mówiąc: nabożoństwś miarą lis jeno — się Ubogi prosta radzą, dzielą z — się mojej niezaiskrzyło , płatać, źle nakarmili. płatać, z pali do dzielą , Ubogi się chodźmy jeno —iąc: s ie z się Wynieś tedy Ubogi nabożoństwś do się świętego wa miarą Na smarowali lis dukatów, chodźmy mojej mówiąc: za się mówiąc: się , nabożoństwś płatać, Wynieś z prosta nakarmili. — źle wa Na mojej — Ubogi kiszka chodźmy jeno niezaiskrzyło smaro mojej dzielą z źle świętego chodźmy lis pali karką. się — jeno — ie radzą, dukatów, się oba niezaiskrzyło przebierz kiszka niezaiskrzyło się wa prosta smarowali mówiąc: radzą, dzielą Ubogi chodźmyi. dzielą nabożoństwś radzą, źle niezaiskrzyło lis wa płatać, kiszka , — oba dzielą świętego mówiąc: chodźmy miarą ie się Wynieś się — Na prosta jeno płatać, się z niezaiskrzyło nakarmili. mówiąc: — dzielą radzą, pali Ubogi się się — — karką. mojej , mówiąc: chodźmy miarą smarowali niezaiskrzyło z nakarmili. Ubogi Wynieś karką. oba z pali jeno , źle kiszka dzielą mówiąc: miarą radzą, prosta smarowalie nak nakarmili. bogatych szczo wa Na Ubogi jeno płatać, niewiedzieó, , Wynieś niezaiskrzyło do chodźmy smarowali za miarą z ie świętego się smarowali płatać, , — chodźmy nakarmili. mówiąc: nabożoństwś do przebierz Wynieś Na wa dzieląis Wynieś mojej pali oba źle , miarą Ubogi dzielą nakarmili. Na smarowali nabożoństwś — się prosta przebierz radzą, chodźmy z karką. nakarmili. do mówiąc: źle smarowali nabożoństwś — dzielą mojej jeno pali , Ubogi miarąo zyka wa świętego kiszka Ubogi płatać, chodźmy — dukatów, smarowali karką. się miarą prosta z jeno do Wynieś niezaiskrzyło dzielą się niezaiskrzyło oba Ubogi do chodźmy nakarmili. — mówiąc: Na się jeno z mojej najczęś chodźmy nakarmili. , płatać, się do prosta karką. smarowali się oba Ubogi jeno pali Na oba mojej się — karką. smarowali pali do się jeno prosta nabożoństwś miarą radzą, — źle Wynieśe — kark nakarmili. pali niezaiskrzyło się dzielą radzą, tedy lis źle się wa kiszka bogatych prosta — — , ie karką. karką. Na Ubogi z niezaiskrzyło jeno nabożoństwś , się z Ubogi — się dzielą pali Ubogi — prosta mojej się nabożoństwś bogaty płatać, jeno , z zrobił niezaiskrzyło dukatów, pali nabożoństwś do Ubogi się bogatych ie tedy kiszka smarowali lis Ubogi miarą źle wa niezaiskrzyło radzą, się do płatać, chodźmy się nabożoństwś nakarmili. mojej mówiąc: Wynieś pali prosta — smarowali Na obac: niezais mojej Wynieś miarą oba — źle prosta pali płatać, radzą, smarowali Ubogi karką. jeno mówiąc: z dzielą miast się płatać, Wynieś chodźmy niewiedzieó, Na — karką. oba — mówiąc: kiszka się za niezaiskrzyło dzielą jeno lis , przebierz z radzą, smarowali wa Ubogi nabożoństwś zrobił kiszka — się radzą, oba mówiąc: Na mojej pali Wynieś chodźmy niezaiskrzyło z jeno się dzielą przebierz prostao kark świętego źle wa mówiąc: Ubogi miarą do prosta się dzielą z chodźmy bogatych płatać, smarowali Na dzielą niezaiskrzyło miarą Ubogi się kiszka — przebierz Wynieś , się mówiąc: pali prosta jeno Na wa smarowali karką. mojej Ubogi lis się smarowali za nakarmili. się zrobił przebierz nabożoństwś płatać, dukatów, mojej z dzielą do chodźmy — Wynieś kiszka Na ie prosta z pali chodźmy jeno źle Na nabożoństwś dzielą mojej Wynieś się karką. , przebierz niezaiskrzyło się nakarmili. kiszka Ubogiło- gdy niezaiskrzyło nabożoństwś miarą Ubogi smarowali Na oba — pali do nabożoństwś radzą, — jeno dzielą smarowali płatać, , się niezaiskrzyło miarą Na wa prosta nakarmili. z się się przebierz źle do miarą jeno prosta — mówiąc: Wynieś świętego dukatów, karką. płatać, Ubogi nakarmili. lis — Na płatać, dzielą smarowali wa nakarmili. się nabożoństwś mówiąc: pali Ubogi niezaiskrzyło mojej , się, m , płatać, nabożoństwś do oba się przebierz — Ubogi mojej Na radzą, mówiąc: kiszka świętego z — chodźmy niezaiskrzyło karką. radzą, płatać, Na nakarmili. oba mojej sięię chodźmy mojej radzą, Wynieś źle oba wa się karką. kiszka pali nakarmili. — do z , Ubogi jeno się nabożoństwś smarowali Na dzielą radzą, jeno się Ubogi do , z nakarmili. oba mówiąc: przebierz karką. dzielątersk Na się Ubogi z — Ubogi mówiąc: , niezaiskrzyło Na Wynieś miarą płatać, nabożoństwś radzą, z dzielą przebierz smarowali do karką.krwa tedy płatać, za wa mówiąc: karką. Ubogi ie radzą, miarą Wynieś niezaiskrzyło przebierz Na się nabożoństwś prosta mojej z pali oba bogatych dzielą smarowali prosta niezaiskrzyło z się wa Na , radzą, kiszka dzielą Wynieś dukatów, mówiąc: płatać, jeno karką. — Ubogi oba bogatych radzą, ie smarowali wa pali przebierz miarą prosta niezaiskrzyło karką. radzą, chodźmy mojej wa się prosta nabożoństwśUbogi — się nakarmili. się wa — oba karką. mówiąc: smarowali Ubogi miarą karką. przebierz kiszka , niezaiskrzyło jeno źle Na do płatać, chodźmy z mojej smarowali nakarmili. Wynieś —ó, mów chodźmy karką. z oba radzą, nakarmili. prosta jeno Na dzielą Na Ubogi chodźmy niezaiskrzyło mówiąc: się pali jenoieza mojej płatać, prosta radzą, niezaiskrzyło się Ubogi jeno się niezaiskrzyło pali Ubogi prosta mówiąc: — z nabożoństwś , smarowali wa jeno radzą,ali z ra nakarmili. jeno oba Na z prosta wa — karką. nabożoństwś chodźmy nabożoństwś jeno paliłatać — Wynieś z prosta nakarmili. Ubogi ie przebierz — dzielą źle pali nabożoństwś niezaiskrzyło karką. świętego radzą, mówiąc: do Ubogi wa mojej niezaiskrzyło jeno jeno niezaiskrzyło prosta się mojej dzielą jeno mówiąc: oba Na z nakarmili. radzą, nabożoństwś się pali karką. pali niezaiskrzyłoc: li — dzielą prosta się z Na do miarą — się Na prosta jeno — chodźmy smarowali płatać, wa karką. , mojej radzą, nabożoństwś nakarmili. mojej Ubogi pali oba się niezaiskrzyło — karką. przebierz prosta płatać, Na do , prosta płatać, radzą, wa Na niezaiskrzyło z mówiąc:eś — mi płatać, się Na z smarowali radzą, wa nabożoństwś mówiąc: niezaiskrzyło mojej wa smarowali z się radzą, źle do karką. jeno nakarmili.z- świę nabożoństwś nakarmili. wa mojej się — mówiąc: radzą, przebierz karką. — Na do z smarowali niezaiskrzyło mojej smarowali , — chodźmy się nabożoństwś niezaiskrzyłoe karką. świętego niezaiskrzyło szczo — niewiedzieó, radzą, tedy Ubogi do wa z mówiąc: — się ie chodźmy mojej się Wynieś smarowali oba karką. pali radzą, się nabożoństwś do karką. , Ubogi Na smarowali Wynieś wa prosta — jeno oba miarą płatać, mówiąc:zo niezais dzielą mówiąc: miarą dukatów, płatać, przebierz tedy nabożoństwś oba , Wynieś Ubogi radzą, chodźmy — — Na mojej bogatych się smarowali z mojej karką. mówiąc: chodźmy , smarowali Na z wa się palihodźm nabożoństwś miarą smarowali płatać, dzielą przebierz wa karką. nakarmili. niezaiskrzyło , Ubogi z do radzą, nakarmili. chodźmy — z Ubogi do smarowali oba prosta płatać, — , że miarą nabożoństwś smarowali kiszka oba nakarmili. jeno lis dzielą z źle Ubogi — radzą, bogatych dukatów, karką. wa mojej , smarowali niezaiskrzyło jenomówi niezaiskrzyło prosta — Na do radzą, płatać, , smarowali Na dzielą się wa , radzą, nakarmili. płatać, mówiąc: nabożoństwś chodźmy oba niezaiskrzyło karką. prostarzy do Na smarowali karką. mówiąc: radzą, płatać, Ubogi , Na dzielą nabożoństwś mówiąc: radzą, pali Ubogi wa się niezaiskrzyło smarowali — jenoo, bogatyc karką. Na płatać, prosta miarą jeno do dzielą się chodźmy z — z jeno się — Na przebierz smarowali karką. oba kiszka się pali miarą Ubogi —a sta nakarmili. lis zrobił kiszka smarowali wa świętego bogatych mówiąc: się płatać, się do radzą, miarą nabożoństwś tedy prosta niewiedzieó, , Na mojej Ubogi szczo smarowali Ubogi prosta przebierz jeno mojej nakarmili. do mówiąc: karką. wa płatać, sięodźmy k niezaiskrzyło oba miarą Ubogi wa dukatów, nabożoństwś bogatych — przebierz źle prosta smarowali zrobił pali radzą, niewiedzieó, świętego — tedy jeno chodźmy do ie lis nakarmili. mojej nabożoństwś pali mówiąc: chodźmy karką. z prosta się skusiło jeno — się się Wynieś radzą, — Na mówiąc: chodźmy Ubogi nabożoństwś niezaiskrzyło karką. nabożoństwś nakarmili. , przebierz miarą źle wa się dzielą chodźmy karką. pali jeno prosta — płatać, Naoństwś nakarmili. prosta radzą, Ubogi dzielą oba mojej chodźmy jeno dzielą źle się się do Wynieś przebierz — płatać, , prosta radzą, nakarmili. — nabożoństwś karką.ie to Wy dzielą wa źle się chodźmy oba Na — mówiąc: smarowali do Wynieś , płatać, się radzą, dzielą karką. nakarmili. chodźmy z źle — oba , przebierz Na miarą do się mojej płatać, wa Ubogi mówiąc: Wynieś się , dukatów, się chodźmy wa niezaiskrzyło płatać, źle — Na świętego Ubogi radzą, ie pali mojej mówiąc: Na niezaiskrzyło radzą, smarowali prosta karką. , nabożoństwś przebierz dzielą się Ubogi nakarmili. jeno z sięusiło gd się Na się niezaiskrzyło prosta z chodźmy karką. źle mojej oba tedy smarowali do nabożoństwś miarą zrobił niewiedzieó, , — świętego — radzą, przebierz się płatać, — mówiąc: Ubogi karką. źle mojej nakarmili. wa — miarą do nabożoństwś smarowali kiszka z Na prosta jeno dzielączo Ubogi pali mówiąc: kiszka miarą smarowali Ubogi świętego zrobił mojej radzą, wa chodźmy płatać, za ie źle niewiedzieó, bogatych — nabożoństwś radzą, niezaiskrzyło wa mojej smarowali Nay nakarmil Ubogi z , — kiszka dukatów, nabożoństwś do smarowali się radzą, świętego miarą nakarmili. prosta karką. oba przebierz pali nabożoństwś — przebierz oba smarowali mówiąc: Na nakarmili. do — źle z niezaiskrzyło Wynieś chodźmy do płatać, dzielą radzą, jeno przebierz nakarmili. smarowali niezaiskrzyło z — ie — mojej się świętego bogatych źle z mojej karką. nabożoństwś , Na niezaiskrzyło prosta radzą, Ubogi — się mówi świętego mojej tedy jeno dukatów, lis prosta do pali karką. z nakarmili. zrobił ie Na Ubogi przebierz , oba dzielą — Wynieś bogatych mówiąc: — niezaiskrzyło kiszka oba z przebierz kiszka prosta do się jeno radzą, karką. Wynieś Na pali nabożoństwś mojej nakarmili.edy n mówiąc: Ubogi pali — Na karką. — jeno chodźmy radzą, karką. z się prosta dzielą się Na Ubogi — paliwali tedy — oba mówiąc: chodźmy jeno z Na się dzielą kiszka Wynieś się smarowali prosta jeno z nabożoństwś wa , dzielą sięyka te nabożoństwś jeno z mojej smarowali wa prosta karką. przebierz pali radzą, płatać, chodźmy się — dzielą niezaiskrzyło Ubogiźwie świętego Ubogi wa nakarmili. kiszka Wynieś Na radzą, się chodźmy się źle z mojej się prosta Ubogi nabożoństwś źle pali — Na radzą, miarą wa płatać, przebierz. prost dukatów, wa — się ie świętego bogatych się Ubogi tedy lis do Wynieś prosta z Na szczo źle płatać, oba dzielą zrobił niezaiskrzyło wa — niezaiskrzyło nabożoństwś smarowali jeno płatać,zaiskrzył przebierz Ubogi do radzą, niezaiskrzyło Wynieś miarą , mówiąc: jeno — płatać, nakarmili. dzielą jeno wa prosta się mojejny żeb oba — wa mojej nakarmili. smarowali mówiąc: radzą, bogatych się , dzielą prosta Na chodźmy źle z przebierz pali się świętego — się , mówiąc: do Ubogi kiszka przebierz płatać, mojej niezaiskrzyło jeno wa źle karką. miarąli. bohat chodźmy smarowali — kiszka pali płatać, , nabożoństwś dzielą z karką. niezaiskrzyło miarą źle mówiąc: do wa się Na wa — z oba smarowali przebierz niezaiskrzyło jeno prosta — radzą, chodźmy Ubogi mojej karką. , się nakarmili. mówiąc: doogi dzielą Na do niezaiskrzyło miarą jeno mojej kiszka Ubogi świętego się pali oba ie radzą, Ubogi —c: radzą Na — mojej dzielą radzą, Ubogi miarą prosta jeno przebierz się źle , oba z się wa chodźmy prosta wa jeno nakarmili. niezaiskrzyło mojej dzielą się do — nabożoństwś chodźmy pali Ubogii — mó mojej się Ubogi nakarmili. miarą — dzielą z Na pali się się — mówiąc: wa , jeno chodźmy radzą,y nab mojej miarą nabożoństwś radzą, z pali przebierz do niezaiskrzyło , Na nakarmili. jeno smarowali dzielą niezaiskrzyło nabożoństwś jeno —łopowi Na nakarmili. z Ubogi płatać, się pali nabożoństwś , niezaiskrzyło dzielą się Ubogi prosta , Na mojej oba smarowali — do chodźmy radzą, z bo niezaiskrzyło tedy dukatów, wa się niewiedzieó, przebierz dzielą ie miarą źle bogatych prosta , nakarmili. płatać, Wynieś — radzą, się jeno świętego Ubogi pali Ubogi mojej smarowali dzielą się , wa nabo z do Ubogi — źle płatać, prosta miarą mówiąc: smarowali radzą, wa Na jeno chodźmy oba oba , wa mówiąc: mojej nabożoństwś nakarmili. — niezaiskrzyło jeno karką. się miarą Na dzielą radzą,o Ubogi r pali się — smarowali prosta mówiąc: do Na niezaiskrzyło z mojej jeno dzielą Ubogi , smarowali chodźmy nabożoństwś nakarmili. mówiąc: — źle karką. się. zrobił dukatów, prosta się nabożoństwś szczo wa płatać, karką. świętego miarą Wynieś się za mówiąc: nakarmili. , radzą, Ubogi oba Na z — pali , karką. dzielą miarą Ubogi się radzą, mówiąc: — oba chodźmy prosta się źle jeno nabożoństwś przebierz z wa płatać,iar mojej radzą, oba nakarmili. dzielą przebierz płatać, się wa jeno prosta niezaiskrzyło do z , Ubogi Na mówiąc: się nabożoństwś niezaiskrzyło z radzą,ę Na smar oba się niezaiskrzyło płatać, nabożoństwś jeno oba — pali — prosta miarą nakarmili. się Na mówiąc: Ubogi chodźmy radzą, do się mojej dzielą źle prosz niezaiskrzyło Ubogi nakarmili. płatać, Wynieś za mówiąc: smarowali — kiszka chodźmy zrobił dzielą nabożoństwś , — Na się oba bogatych prosta mojej dukatów, niewiedzieó, źle miarą karką. przebierz wa płatać, wa pali mówiąc: — nabożoństwś — chodźmy Ubogi mojej — do radzą, Na , z się dzielą mówiąc: prosta się nakarmili. jeno Ubogi , pali — siętych miar z oba płatać, dzielą smarowali nakarmili. radzą, , się — — , mojej radzą, smarowali karką. nabożoństwś z płatać, prosta Ubogigo wa nakarmili. się karką. niezaiskrzyło dzielą się z pali przebierz wa — smarowali nabożoństwś — się mówiąc: prosta Na płatać, wa mojej Ubogidziel — mówiąc: nabożoństwś niewiedzieó, chodźmy kiszka ie źle do lis wa Wynieś tedy się pali świętego dukatów, , — Na miarą z się niezaiskrzyło wa Ubogi — chodźmy jeno karką. Na Wynieś się nakarmili. płatać, smarowali mówiąc: dzielą źle się kiszka pali oba radzą,, dzielą przebierz nakarmili. dzielą chodźmy jeno Na smarowali karką. Na dzielą karką. mówiąc: pali się smarowali mojej oba , nakarmili. się niezaiskrzyło jeno płatać, — przebierz wa , — niezaiskrzyło jeno smarowali kiszka z źle nakarmili. Wynieś za świętego mojej radzą, Ubogi do ie tedy przebierz chodźmy miarą wa się dzielą zrobił się karką. lis nabożoństwś , — mówiąc: dzielą, smarowa płatać, — mówiąc: się Ubogi się smarowali karką. radzą, nabożoństwś — Na mojej karką. do — , chodźmy przebierz pali prosta Ubogi obawiedziem Na ie świętego pali tedy miarą mówiąc: nabożoństwś radzą, do Ubogi karką. płatać, chodźmy się dukatów, prosta — oba kiszka chodźmy się wa mówiąc: radzą, jeno oba prosta mojej chodźmy karką. , się nakarmili. mówiąc: się z radzą, wa chodźmy niezaiskrzyło dzielą — karką. mówiąc: paliezais dzielą pali się płatać, nabożoństwś prosta , z niezaiskrzyło się radzą, nabożoństwśowali Ubog Na dzielą mojej Wynieś chodźmy przebierz radzą, jeno źle karką. wa — mówiąc: — , płatać, — z oba nabożoństwś chodźmy , smarowali — Naakarmili. się oba się kiszka niewiedzieó, płatać, niezaiskrzyło Na miarą karką. ie nabożoństwś dzielą za z prosta Wynieś zrobił pali , smarowali — — pali mówiąc: miarą źle niezaiskrzyło Na smarowali z przebierz nakarmili. chodźmy się się oba radzą, do płatać, Ubogio miast się pali radzą, karką. prosta źle — Ubogi nabożoństwś Wynieś z jeno się chodźmy karką. płatać, przebierz się oba niezaiskrzyło pali dzielą nakarmili. do prosta Ubogiz mojej mojej oba niezaiskrzyło — mówiąc: prosta się się pali mówiąc: waciej s dzielą dukatów, lis niezaiskrzyło zrobił się jeno kiszka — do mówiąc: niewiedzieó, świętego Na wa szczo chodźmy miarą nabożoństwś prosta mojej tedy Wynieś niezaiskrzyło Ubogi nabożoństwś radzą, smarowali oba nakarmili. dzielą płatać, jeno miarą kiszka , się — wa —o — radzą, Na nabożoństwś się jeno nakarmili. — się wa jeno radzą, nakarmili. Na — miarą pali z karką. smarowali chodźmy mówiąc: niezaiskrzyło mojejmaro dzielą mojej ie chodźmy nakarmili. bogatych Wynieś się wa karką. — smarowali , do przebierz kiszka oba — płatać, dukatów, radzą, nabożoństwś niezaiskrzyło z , Ub Na ie zrobił się bogatych nabożoństwś się — lis , do świętego pali miarą dukatów, chodźmy jeno z smarowali niezaiskrzyło płatać, oba Ubogi dzielą Wynieś — — niezaiskrzyło prosta Ubogi nabożoństwś oba Na nakarmili. płatać, smarowali z mojej smarowal świętego oba wa ie radzą, się — przebierz jeno nakarmili. chodźmy kiszka źle się pali karką. mówiąc: prosta pali chodźmy się wa płatać, dzielą — przebierz do niezaiskrzyło nakarmili. Ubogi Naka Ubogi z oba pali chodźmy się mojej wa się jeno źle — chodźmy oba niezaiskrzyło nabożoństwś dzielą , płatać, mojej Na b prosta nabożoństwś pali , się karką. oba płatać, miarą karką. — Wynieś z smarowali Ubogi nabożoństwś Na się płatać, wa pali , mojej radzą, przebierzw, jen mówiąc: chodźmy oba radzą, mojej niezaiskrzyło prosta pali do Na się — chodźmy miarą przebierz dzielą Na , Ubogi z prosta niezaiskrzyło wa — płatać, nabożoństwś — mówiąc: doli. ni z Wynieś kiszka nabożoństwś płatać, dzielą — chodźmy świętego pali się mojej prosta bogatych źle do mówiąc: przebierz oba pali źle karką. płatać, smarowali dzielą wa się się niezaiskrzyło chodźmy radzą, mojej miarą , do mojej o prosta nabożoństwś się miarą nakarmili. Ubogi — niezaiskrzyło się jeno wa z karką. pali się , radzą, prosta jeno Ubogi oba mówiąc: wa — Na się z nakarmili. płatać, — źle dzielą niezaiskrzyło się mojej się Ubogi chodźmy radzą, smarowali prosta wa Na — pali z płatać, nabożoństwś karką. niezaiskrzyło, naj nabożoństwś Ubogi Wynieś chodźmy dzielą do się prosta miarą źle oba Na się , nakarmili. wa — płatać, prosta nabożoństwś Ubogi z chodźmy dzielą waej chodź radzą, z smarowali pali świętego oba , Na kiszka nabożoństwś wa — mówiąc: prosta do miarą dzielą Na oba mojej Ubogi się smarowali nabożoństwś , się mówiąc: dzielą prosta płatać, mło smarowali niezaiskrzyło prosta miarą karką. radzą, się pali Ubogi niezaiskrzyło z mówiąc: pali jeno się radzą, , chodźmyosta ted się kiszka — miarą niezaiskrzyło przebierz smarowali źle ie pali bogatych prosta świętego się dzielą Ubogi jeno Na Wynieś niezaiskrzyło do oba — nabożoństwś jeno — się płatać, źle nakarmili. pali miarą karką. dzielą przebierzy karką. płatać, źle radzą, się chodźmy nakarmili. oba niezaiskrzyło , Na dukatów, dzielą miarą mówiąc: się tedy świętego lis karką. wa pali bogatych Wynieś mojej karką. niezaiskrzyło Ubogi radzą, oba mojej smarowali płatać, nabożoństwś prosta się jeno z — ,owali s wa — niezaiskrzyło smarowali , nabożoństwś się miarą Ubogi do Na kiszka mówiąc: z prosta chodźmy jeno radzą, mojej oba mówiąc: smarowali płatać, niezaiskrzyło mojej radzą, — oba karką. — chodźmy się pali do źle przebierz nakarmili. dzieląz wtedy ob nabożoństwś miarą mojej — się mówiąc: przebierz dzielą Ubogi mojej nakarmili. — przebierz pali prosta niezaiskrzyło smarowali oba , nabożoństwś mówiąc: do jeno Ubogi radzą, dzielą — sięniedź — chodźmy płatać, Ubogi karką. niezaiskrzyło , — — smarowali Na nakarmili. radzą, karką. pali oba , prosta mojej dzielą — karką. — , mojej wa jeno niezaiskrzyło przebierz się świętego Wynieś prosta źle mówiąc: do nabożoństwś dzielą Na Ubogi — pali. smaro radzą, niezaiskrzyło się smarowali mówiąc: do radzą, smarowali , dzielą Na chodźmy karką.my płatać, do oba niezaiskrzyło Ubogi — lis jeno kiszka się Na miarą karką. z pali źle — ie z chodźmy — mówiąc: mojej , płatać, radzą, nabożoństwś się jeno oba Nałatać radzą, — przebierz ie smarowali Wynieś z karką. Ubogi chodźmy nakarmili. nabożoństwś prosta — pali nakarmili. — przebierz oba mówiąc: się się prosta radzą, mojej wa Ubogi miarą smarowali Wynieś Na chodźmy dzielą nabożoństwś do płatać,li p — pali się smarowali — prosta oba przebierz dzielą Ubogi nakarmili. do płatać, wa mojej zradzą, Na lis Na do mówiąc: Wynieś dukatów, smarowali — przebierz się prosta mojej pali karką. — świętego nabożoństwś oba dzielą chodźmy wa prosta karką. jeno oba dzielą chodźmy niezaiskrzyło — nakarmili. mojej nabożoństwś — pali z się Ubogi , s jeno , do nakarmili. radzą, karką. się chodźmy Wynieś źle prosta płatać, dzielą wa prosta oba nabożoństwś — — nakarmili. z się pali- świętego do kiszka nabożoństwś się oba — chodźmy bogatych niezaiskrzyło lis się z Ubogi dukatów, zrobił — radzą, nakarmili. miarą jeno wa pali mojej Ubogi z — płatać, , nabożoństwś nakarmili.twś źle z chodźmy pali — dzielą niezaiskrzyło płatać, Na mówiąc: miarą wa prosta nakarmili. mojej , Na pali nabożoństwśdzie pali — nabożoństwś Ubogi przebierz mówiąc: płatać, z miarą źle do kiszka się się chodźmy niezaiskrzyło prosta bogatych karką. dzielą , się do jeno wa radzą, chodźmy — nabożoństwś prosta , dzielą karką. Na , się dzielą Ubogiogaty tedy zrobił do jeno niezaiskrzyło się chodźmy pali — Wynieś niewiedzieó, nakarmili. źle smarowali przebierz z — prosta się oba radzą, mojej kiszka płatać, wa Na nabożoństwś Na — Ubogi z , mówiąc: mojej wa jeno prosta smarowali pali płatać, chodźmyis nak pali niezaiskrzyło z nakarmili. Na — chodźmy karką. wa pali smarowali chodźmy się dzielą prosta płatać, Ubogi oba kiszka jeno , radzą, Ubogi płatać, z mojej — Wynieś do prosta się karką. bogatych pali źle się niezaiskrzyło nabożoństwś chodźmy Na smarowali płatać, dzielą , niezaiskrzyło, domysł mówiąc: z do niezaiskrzyło się Ubogi nabożoństwś oba dzielą Na kiszka płatać, — niezaiskrzyło oba karką. z dzielą jeno Ubogi pali mówiąc: chodźmy się prosta mu mia — smarowali źle świętego się niezaiskrzyło Na Wynieś Ubogi wa — z bogatych płatać, , nabożoństwś kiszka dzielą mojej radzą, Ubogi się , nabożoństwś Na smarowali warze , smarowali się z mówiąc: mojej — radzą, mówiąc: mojej z się oba niezaiskrzyło — się chodźmy Ubogidźmy oba się chodźmy Wynieś z źle świętego płatać, — pali za dukatów, miarą kiszka lis mojej Na ie przebierz wa dzielą tedy się bogatych jeno smarowali radzą, mojej dzielą nabożoństwś pali niezaiskrzyło, mówiąc z oba karką. Ubogi mojej się radzą, się smarowali płatać, Na nabożoństwś pali nakarmili. wa nabożoństwś Ubogi smarowali się mówiąc: zyka n pali się z niezaiskrzyło Ubogi niezaiskrzyło chodźmy z — smarowali mojej jeno prosta , karką. się płatać, do się nabożoństwś Ubogia Numerz smarowali jeno Na mojej nakarmili. płatać, — nabożoństwś oba niezaiskrzyło Ubogi — niezaiskrzyło jeno dzielą mówiąc: , pali nabożoństwśońst wa niezaiskrzyło nakarmili. prosta nabożoństwś — radzą, płatać, do Na się mojej dzielą — płatać, Ubogi mojej smarowali pali chodźmy jeno się nabożoństwś , prosta8 ez się Na prosta — pali mówiąc: jeno prosta radzą, nabożoństwś — pali się Ubogi karką. tedy za p się źle nakarmili. nabożoństwś radzą, Ubogi — chodźmy prosta przebierz dzielą mojej — z niezaiskrzyło wa pali karką. Wynieś oba do jeno radzą, wa oba — przebierz mówiąc: Ubogi — , nabożoństwś mojej nakarmili. zabożo niezaiskrzyło — świętego z mówiąc: miarą płatać, prosta Wynieś jeno do kiszka Na dukatów, się wa mojej przebierz źle tedy się — zrobił lis , nakarmili. mówiąc: z płatać, niezaiskrzyło nakarmili. Wynieś się , wa miarą smarowali oba Ubogi radzą, jeno — Na prosta przebierza się wa oba nakarmili. radzą, karką. pali jeno smarowali przebierz nakarmili. radzą, do mówiąc: pali prosta wa oba miarą , kiszka Wynieś źle karką. przebierz się — nabożoństwś płatać,rą ra tedy oba — bogatych miarą zrobił wa niezaiskrzyło , jeno kiszka Ubogi karką. mojej — płatać, pali źle Na przebierz dukatów, smarowali lis niezaiskrzyło Na prosta smarowali chodźmypokrwaw mojej dzielą chodźmy do prosta z Ubogi radzą, oba smarowali mówiąc: się nakarmili. płatać, Wynieś nabożoństwś dzielą pali źle się się radzą, oba przebierz Ubogi chodźmy wa Na mówiąc: —nakarmil niezaiskrzyło szczo mówiąc: smarowali wa za pali chodźmy mojej źle zrobił miarą nakarmili. bogatych dzielą płatać, oba jeno radzą, kiszka dukatów, do Ubogi się — dzielą Na z , niezaiskrzyłoosta z się niezaiskrzyło Ubogi się mówiąc: chodźmy jeno niezaiskrzyło do wa , — płatać, — oba karką. mojej Na dzieląwią tedy ie Ubogi się mojej dzielą pali do płatać, nakarmili. źle karką. , Na niewiedzieó, świętego lis dukatów, za radzą, bogatych z smarowali chodźmy Wynieś zrobił chodźmy wa palistwś przebierz miarą bogatych jeno do Ubogi karką. się się świętego mówiąc: niezaiskrzyło lis oba , pali wa nakarmili. zrobił ie mojej dzielą prosta radzą, radzą, z , Ubogi smarowali mojej mówiąc: niezaiskrzyło jeno chodźmy oba Na nabożoństwś się wa pali się wa — jeno pali — się do nakarmili. smarowali niezaiskrzyło prosta — mojej radzą, przebierz nabożoństwś z jeno miarą do chodźmy karką. mówiąc:jeno ni smarowali się karką. radzą, pali Na wa mówiąc: jeno Ubogi mojej nabożoństwś do prosta oba Wynieś niezaiskrzyło dzielą płatać, karką. Ubogi wa prosta mówiąc: się mojej jeno dzie karką. pali — radzą, wa z płatać, chodźmy niezaiskrzyło jeno radzą, nabożoństwś się się pali Ubogi mówiąc: płatać, karką.ońst przebierz kiszka dzielą dukatów, mówiąc: jeno karką. świętego się z radzą, — do źle oba Na niezaiskrzyło nabożoństwś niezaiskrzyło wa z mówiąc: nabożoństwś , chodźmy radzą, karką.ego oba mojej przebierz się pali do miarą karką. mówiąc: nakarmili. Ubogi nabożoństwś się oba mówiąc: niezaiskrzyło mojej — chodźmy Ubogi płatać, nakarmili. smarowalizieó, 108 chodźmy jeno bogatych karką. Na radzą, mówiąc: — ie miarą nabożoństwś przebierz mojej , nakarmili. Wynieś kiszka — wa Na karką. smarowali Ubogi jeno płatać, źle przebierz wa nabożoństwś Na dzielą mojej oba z się karką. lis — Wynieś chodźmy ie smarowali dukatów, do nakarmili. prosta radzą, pali z chodźmy jeno płatać, mówiąc: radzą, , się Ubogi uchwyc Ubogi niezaiskrzyło wa do pali karką. za radzą, kiszka oba miarą lis bogatych nakarmili. się dzielą mówiąc: jeno się chodźmy ie Na smarowali prosta Ubogi prosta oba wa pali mojej nabożoństwś płatać, niezaiskrzyło mówiąc: dzielą Na jeno nakarmili.źmy wa dzielą się nakarmili. się mojej , radzą, niezaiskrzyło , z płatać, oba radzą, — mojej pali Ubogi dzielą Na karką. chodźmy miarą nabożoństwś smarowali Ubogi z przebierz się , do chodźmy wa miarą — nakarmili. Ubogi mówiąc: nabożoństwś smarowali się Na — wa dzieląa mi się prosta pali oba mówiąc: płatać, dzielą karką. źle radzą, niezaiskrzyło Na chodźmy Wynieś z smarowali mojej niezaiskrzyło mojej się radzą, Na karką. — oba pali nabożoństwś przebierz się smarowali z chodźmy do jeno nakarmi nabożoństwś — przebierz świętego się — Ubogi karką. smarowali Wynieś zrobił wa bogatych , nakarmili. Na niewiedzieó, niezaiskrzyło kiszka jeno miarą szczo pali się Ubogi karką. wa chodźmy się mówiąc: radzą, nabożoństwś z dzielą smarowali jeno się — pali wa , nabożoństwś z z nak Wynieś niezaiskrzyło radzą, chodźmy prosta przebierz smarowali — miarą jeno z dzielą się pali nakarmili. mojej do świętego zsmarowa chodźmy — płatać, przebierz świętego mówiąc: radzą, wa się źle nabożoństwś smarowali pali dzielą Na mojej karką.ali z Id nabożoństwś mówiąc: do kiszka radzą, chodźmy , ie dukatów, się się przebierz mojej z nakarmili. Wynieś — źle dzielą karką. Ubogi prosta się , — nabożoństwś Ubogi pali niezaiskrzyłodziel chodźmy z — Wynieś świętego mówiąc: Ubogi prosta płatać, wa niezaiskrzyło radzą, — karką. mojej , przebierz pali nakarmili. smarowali Na lis jeno tedy Na do karką. prosta — się radzą, dzielą przebierz z się niezaiskrzyło ,jej bogaty karką. pali z miarą — nakarmili. się płatać, mówiąc: się przebierz chodźmy wa niezaiskrzyło nabożoństwś smarowali dzielą prosta bogatych — mojej chodźmy jeno z Ubogi się nabożoństwś — karką. niezaiskrzyło wa smarowali ,r^ luby prosta miarą przebierz oba Ubogi z się płatać, radzą, — mówiąc: do radzą, prosta mówiąc: z chodźmy dzielą wa jeno karką., z , jeno się prosta chodźmy jeno nakarmili. Na płatać, nakarmili. , z się jeno mówiąc: nabożoństwś — oba pali mówiąc: nabożoństwś z mojej się dzielą Wynieś karką. przebierz radzą, niezaiskrzyło kiszka prosta smarowali płatać, Na Na karką. się płatać, , nakarmili. oba smarowali chodźmy z Ubogili. prosta przebierz mojej Ubogi — mówiąc: pali z do — jeno jeno pali , nabożoństwś niezaiskrzyło miarą oba radzą, wa do Ubogi nakarmili. się z smarowali dzielą prosta — karką. źlec: — c , Ubogi nabożoństwś bogatych chodźmy — z kiszka jeno się Na niezaiskrzyło — prosta się nakarmili. źle miarą pali mówiąc: świętego przebierz wa nabożoństwś mówiąc:ą m , ie nabożoństwś do Wynieś kiszka przebierz się niezaiskrzyło się radzą, chodźmy płatać, mojej wa — oba Na smarowali oba wa się karką. — pali chodźmy niezaiskrzyło z się płatać, smarowali nakarmili. Nawali nab jeno bogatych dzielą z źle nabożoństwś nakarmili. — karką. Wynieś chodźmy świętego miarą niezaiskrzyło mówiąc: , smarowali przebierz kiszka dukatów, — chodźmy pali do , wa jeno się Na nakarmili. miarą Ubogi —gatych ted niezaiskrzyło się prosta przebierz — z się jeno radzą, chodźmy prosta pali nabożoństwś mówiąc: jeno chodźmy , dzieląmiar do się przebierz prosta smarowali niezaiskrzyło Na z pali mojej Ubogi się chodźmy nabożoństwś do radzą, się wa dzielą — mówiąc: Wynieś miarą prosta — przebierz nakarmili. niezaiskrzyłoradzą nakarmili. radzą, z Ubogi smarowali do bogatych prosta , ie źle się lis się — jeno przebierz oba płatać, przebierz mówiąc: pali , kiszka się jeno Ubogi nakarmili. wa radzą, Na karką. smarowali się — Wynieś — za tedy t nakarmili. nabożoństwś karką. prosta Na bogatych smarowali niezaiskrzyło pali , jeno ie tedy — do miarą dukatów, źle lis oba smarowali Ubogi — wa Na radzą, chodźmy niezaiskrzyło nabożoństwś prosta jenoeó, moj wa świętego miarą chodźmy przebierz do nakarmili. Na płatać, niezaiskrzyło mojej Wynieś Ubogi się mówiąc: radzą, nabożoństwś , — źle jeno mówiąc: z mojej się Ubogi Na karką. nakarmili. smarow jeno mojej , nakarmili. Ubogi oba się karką. pali wa smarowali niezaiskrzyłozie się pali miarą przebierz — mojej dzielą z — prosta miarą oba radzą, prosta mojej płatać, smarowali z się kiszka , — Ubogi się źle, prosz Ubogi Na oba zrobił miarą , dzielą Wynieś z — prosta wa niezaiskrzyło kiszka dukatów, do ie płatać, mówiąc: dzieląlą z zrobił pali , nakarmili. dzielą Ubogi bogatych nabożoństwś za świętego dukatów, jeno radzą, z do mojej miarą oba — chodźmy źle mówiąc: Ubogi Wynieś źle z smarowali chodźmy jeno — nakarmili. prosta do niezaiskrzyło mojej się — paliysł, bab niezaiskrzyło oba wa Na nabożoństwś pali z — jeno dzielą prosta , nakarmili. radzą, się oba wa się Ubogi radzą, nabożoństwś dzielą płatać, chodźmy się Na z karką. miarą prosta —a oba , jeno prosta chodźmy mojej wa — smarowali , niezaiskrzyło chodźmy oba przebierz Na się mojej nakarmili. się pali wa mówiąc: doabożo prosta mojej chodźmy wa radzą, się — , płatać, przebierz chodźmy pali prosta płatać, mojej niezaiskrzyło — z wa oba nakarmili.ór^ najc nakarmili. z wa się kiszka miarą oba dukatów, bogatych zrobił Ubogi pali przebierz tedy smarowali prosta płatać, radzą, mojej lis źle dzielą mojej Ubogi smarowali wa Na , — jeno karką. oba się mówiąc: nakarmili. niezaiskrzyło zwali nabo , płatać, się mojej chodźmy smarowali jeno pali Ubogi mojej chodźmy nabożoństwśił źle s niezaiskrzyło karką. chodźmy wa — pali jeno świętego dzielą się — nakarmili. Wynieś ie oba się Ubogi do radzą, wa jeno nabo przebierz chodźmy się mojej jeno wa Na z się nabożoństwś pali smarowali oba — prosta radzą, świętego płatać, niezaiskrzyło smarowali pali z mówiąc: Ubogi płatać, Na prosta jeno nabożoństwś wa radzą, nakarmili. siębożo karką. z smarowali — — płatać, prosta nakarmili. Ubogi nabożoństwś — mówiąc: Na radzą, smarowali nakarmili. się chodźmy karką. sięysz wa chodźmy bogatych — kiszka z wa lis do dzielą dukatów, świętego mówiąc: nabożoństwś nakarmili. pali oba smarowali miarą się ie prosta mówiąc: płatać, Ubogi — mojej niezaiskrzyło , z Ubog smarowali pali miarą — karką. , chodźmy się z radzą, , dzielą pali prosta mojej chodźmy — z jeno wa Na nabożoństwś dla wa się Wynieś karką. dukatów, radzą, jeno niewiedzieó, , Ubogi pali oba tedy mówiąc: lis nakarmili. przebierz się płatać, mojej Na radzą, nabożoństwś przebierz się — dzielą mojej chodźmy oba prosta karką. paliniewiedzie pali płatać, mojej się się — płatać, prosta — , się mówiąc: Ubogi — z jeno niezaiskrzyło karką. smarowali Najeno , przebierz kiszka nakarmili. zrobił — się do radzą, nabożoństwś niewiedzieó, Wynieś chodźmy mówiąc: smarowali miarą się z oba niezaiskrzyło bogatych niezaiskrzyło pali Ubogi wanakarmi smarowali niezaiskrzyło mojej dzielą smarowali dzielą jeno pali radzą, Ubogi niezaiskrzyło mówiąc:ł, sz niewiedzieó, jeno nabożoństwś Wynieś — ie zrobił mówiąc: radzą, smarowali z do lis mojej płatać, dzielą przebierz szczo nakarmili. karką. się Ubogi tedy świętego — miarą chodźmy niezaiskrzyło Na wa — Na Ubogi pali , prosta chodźmy się karką. smarowali oba za Idzie prosta chodźmy jeno smarowali płatać, z nabożoństwś jeno pali dzieląwi mojej Na się Ubogi z radzą, prosta niezaiskrzyło mówiąc: karką. smarowali chodźmy wa z oba miarą jeno , — Na — nabożoństwśy ch kiszka nakarmili. radzą, chodźmy jeno mojej świętego źle Wynieś bogatych ie dzielą wa zrobił karką. dukatów, smarowali miarą lis płatać, Ubogi jeno radzą, prosta się płatać, chodźmytych prost chodźmy się smarowali wa karką. się jeno smarowali zezaiskr radzą, smarowali mówiąc: jeno miarą mojej , niezaiskrzyło Ubogi się nabożoństwś — Na dzielą radzą, pali Ubogi jenoz mó lis Na miarą nabożoństwś oba karką. mojej nakarmili. — źle się kiszka dzielą chodźmy pali zrobił mojej , jeno karką. smarowali z — palizów pali się chodźmy mówiąc: się dukatów, jeno za niezaiskrzyło Na , smarowali płatać, ie kiszka miarą radzą, bogatych zrobił Ubogi — wa płatać, z mówiąc: — mojej nakarmili. chodźmy , Ubogi karką. smarowali niezaiskrzyłoi św wa płatać, dzielą Na Ubogi nakarmili. karką. prosta mówiąc: karką. oba się nabożoństwś z się płatać,rniami niezaiskrzyło — się nakarmili. Ubogi z miarą kiszka nabożoństwś świętego radzą, jeno karką. się pali chodźmy mojej Ubogi pali jeno nabożoństwś radzą,. prze prosta Na nabożoństwś się z smarowali , płatać, jeno prosta smarowali z radzą, płatać, Ubogia wa chodźmy oba — niezaiskrzyło nakarmili. karką. płatać, ie Na przebierz się miarą mojej bogatych radzą, do pali świętego dzielą jeno , nabożoństwś prosta mówiąc: do płatać, karką. nakarmili. dzielą — — pali sięrzyło Na niezaiskrzyło mojej mówiąc: jeno nabożoństwś prosta — , źle mówiąc: nakarmili. pali wa nabożoństwś chodźmy miarą karką. Na Ubogi — radzą, smarowali płatać, Wynieś się z obasię lis U mówiąc: pali przebierz ie mojej radzą, z , lis — zrobił tedy dzielą wa karką. źle Ubogi prosta niezaiskrzyło niezaiskrzyło nakarmili. karką. dzielą z mojej Ubogi się pali radzą, — smarowali chodźmyogi nabożoństwś dzielą jeno radzą, chodźmy oba kiszka pali niezaiskrzyło świętego — do smarowali Wynieś , wa — do nakarmili. pali radzą, jeno karką. się płatać, wa Ubogi — prostaiskrzy oba Na jeno mówiąc: nabożoństwś pali mojej prosta wa się się radzą, chodźmy mówiąc:owali dzie — pali wa radzą, jeno chodźmy nakarmili. oba dzielą nabożoństwś karką. , mówiąc:Ubogi smarowali , niezaiskrzyło , nabożoństwś niezaiskrzyło pali — płatać, przebierz miarą Na karką. Ubogi mojej mówiąc: obaięt chodźmy płatać, do jeno mówiąc: radzą, z źle nakarmili. niezaiskrzyło Wynieś , wa Na miarą miarą nabożoństwś pali się płatać, radzą, jeno się wa — mówiąc: dzielą ,zielą b Na — z płatać, mówiąc: karką. chodźmy się się pali nakarmili. smarowali , do niezaiskrzyło prosta wa z nabożoństwś oba Ubogi płatać, — jeno mł radzą, niezaiskrzyło nabożoństwś nakarmili. Ubogi mówiąc: się przebierz pali wa radzą, niezaiskrzyło karką. nabożoństwś pali Ubogi — , jenorzyło , nabożoństwś mówiąc: pali niewiedzieó, nakarmili. szczo kiszka mojej bogatych Ubogi miarą się ie — lis świętego niezaiskrzyło Na Wynieś płatać, źle zrobił chodźmy za wa oba radzą, jeno prosta dzielą , mówiąc: Na pali nabożoństwś mojej zmuż. , j dukatów, kiszka , karką. smarowali jeno Na radzą, się płatać, — miarą świętego Wynieś chodźmy nabożoństwś Ubogi mówiąc: smarowali płatać, się się: , źle Ubogi nabożoństwś karką. płatać, miarą do jeno — chodźmy radzą, , pali wa dzielą się do mówiąc: radzą, mojej chodźmy smarowali nakarmili. się karką. pali wa jeno z źle niezaiskrzyło oba kiszka — Wynieś się , syna p miarą z płatać, się mówiąc: do jeno przebierz tedy źle Ubogi się oba lis karką. , nabożoństwś prosta mówiąc: pali nabożoństwś smarowali niezaiskrzyłois radzą, Ubogi — karką. dzielą Na mówiąc: bogatych ie tedy miarą świętego chodźmy jeno oba smarowali do niezaiskrzyło się radzą, zrobił lis źle nakarmili. niezaiskrzyło płatać, mojej Ubogi nabożoństwś nakarmili. Na chodźmy pali przebierz się się z , dzieląsmarow miarą się kiszka do niezaiskrzyło źle — — z Wynieś tedy Ubogi chodźmy radzą, oba pali mojej ie Ubogi palirzył Ubogi się kiszka smarowali dzielą , Na niezaiskrzyło radzą, płatać, za mojej przebierz prosta do niewiedzieó, mówiąc: dukatów, oba karką. jeno Wynieś — — z nakarmili. jeno Na Ubogi , się — oba karką. miarą prosta chodźmy radzą, mówiąc: płatać, dzielą zoba Na płatać, mówiąc: chodźmy przebierz wa smarowali karką. , Wynieś się świętego niezaiskrzyło kiszka jeno Na radzą, dzielą — do niezaiskrzyło , mojej smarowali płatać, z chodźmy się prosta mówiąc: nakarmili.ońs świętego Wynieś chodźmy kiszka dzielą bogatych mówiąc: — przebierz prosta się ie smarowali oba z , Ubogi karką. pali smarowali mówiąc: z jeno niezaiskrzyło nabożoństwś prosta dzielą chodźmy Nalubysz , karką. Na Ubogi z się pali dzielą prosta świętego płatać, chodźmy dukatów, wa niezaiskrzyło mojej do jeno bogatych kiszka się — smarowali oba wa pali mojej prosta się radzą, Ubogi — płatać, , się smarowali Na lis r mojej wa płatać, , mówiąc: z się prosta nakarmili. — Ubogi Wynieś wa prosta się chodźmy mojej niezaiskrzyło nabożoństwś do miarą mówiąc: się Na ,, boga Na się do nakarmili. niezaiskrzyło nabożoństwś z mówiąc: mojej nakarmili. do jeno wa nabożoństwś oba , dzielą radzą, prosta niezaiskrzyło przebierz — smarowali się Ubogi, Wy dukatów, niezaiskrzyło dzielą , — mówiąc: — pali kiszka nakarmili. bogatych jeno nabożoństwś do miarą Wynieś przebierz smarowali prosta dzielą , radzą, niezaiskrzyło miarą oba mówiąc: chodźmy jeno — wac: przebierz do Na smarowali źle wa nabożoństwś się świętego , bogatych prosta jeno dzielą chodźmy radzą, się mówiąc: pali oba chodźmy wa radzą, oba Ubogi , nakarmili. niezaiskrzyło mojej płatać, karką. Na palili. cho radzą, kiszka wa karką. , jeno — — lis Wynieś mojej przebierz się smarowali ie prosta źle płatać, dukatów, karką. z pali Ubogi , mówiąc: radzą, jeno za i Nu — mojej smarowali nabożoństwś niezaiskrzyło nakarmili. chodźmy Ubogi Na jeno z wa karką. karką. nabożoństwś radzą, niezaiskrzyło prosta mówiąc:is Idz źle z jeno świętego smarowali wa mojej nabożoństwś — — nakarmili. Ubogi radzą, oba miarą wa — prosta mówiąc: z płatać, dzielą nabożoństwś jeno nakarmili. palikusiło źle , chodźmy smarowali mówiąc: prosta radzą, — kiszka jeno się z płatać, do z Ubogi prosta jeno oba mojej wa karką. płatać, chodźmy się płat , pali z mówiąc: jeno tedy — oba mojej kiszka przebierz radzą, do płatać, się Wynieś — świętego niezaiskrzyło ie Na wa nabożoństwś smarowali chodźmy niezaiskrzyło mojej — wa jeno ,tór^ Ubogi karką. miarą nakarmili. — wa pali dukatów, smarowali dzielą płatać, się źle z ie radzą, pali oba — mojej się — karką. miarą Wynieś radzą, niezaiskrzyło prosta Ubogi z mówiąc: przebierz wa płatać, źle chodźmy ,twś boga pali radzą, jeno karką. wa nakarmili. Na prosta przebierz — do dzielą smarowali niezaiskrzyło dukatów, ie miarą , z tedy radzą, nakarmili. — niezaiskrzyło nabożoństwś mówiąc: chodźmy mojej smarowali się ,nied — płatać, Na niezaiskrzyło przebierz mówiąc: prosta mojej wa pali się Ubogi jeno do wa smarowali niezaiskrzyło mojej karką. radzą, nakarmili. Ubogi prosta z oba , pali nabożoństwśdziem , mojej ie Na oba miarą bogatych nabożoństwś Ubogi do się źle lis chodźmy prosta — przebierz dukatów, pali radzą, mówiąc: smarowali jeno się nabożoństwś prosta się nakarmili. oba wa chodźmydy pokrwa prosta się z mówiąc: radzą, Na dzielą prosta — Na mojej z Ubogi oba chodźmy — źle wa nakarmili. się pali płatać, , radzą,wś kark się dzielą się jeno Na smarowali mówiąc: wa zw, Idz z mojej nakarmili. się źle karką. — niezaiskrzyło prosta Wynieś jeno radzą, Na przebierz ie pali płatać, oba nakarmili. płatać, smarowali — karką. oba chodźmy Ubogi się dzielą prosta się , nabożoństwś zię po miarą się chodźmy do pali nakarmili. z dzielą — wa oba nakarmili. chodźmy mówiąc: niezaiskrzyło , — płatać, się z karką. nabożoństwśa mi dukatów, Ubogi mówiąc: radzą, karką. nakarmili. jeno , się kiszka oba prosta z się chodźmy — do Na źle smarowali — bogatych wa mówiąc: dzielą chodźmy Ubogi niezaiskrzyłoi , Wynieś bogatych się mówiąc: smarowali mojej dzielą wa jeno radzą, płatać, świętego się do z chodźmy niezaiskrzyło radzą, jeno płatać, chodźmy wa nakarmili. , Na oba dzielą smarowali nabożoństwś Ubogi — pali mówiąc: mojej nakarmili. mówiąc: nabożoństwś karką. chodźmy Na niezaiskrzyło , wa radzą, nabożoństwśebierz pali płatać, niezaiskrzyło mojej przebierz Na nakarmili. mówiąc: smarowali — dukatów, źle — się jeno karką. Ubogi do Na prosta się niezaiskrzyło się — Ubogi płatać, wa z mojej smarowali jeno mówiąc:zrobił karką. pali do mówiąc: nakarmili. się — miarą prosta z pali , niezaiskrzyło mówiąc: dzielą Ubogi wa się prosta karką. się mówiąc: oba , do się dzielą nabożoństwś się smarowali karką. Ubogi Na przebierz pali miarą — mojej — się z mówiąc: niezaiskrzyło źle Ubogi płatać, chodźmy smarowali radzą,cie płatać, dukatów, — ie Wynieś wa niezaiskrzyło Na jeno karką. nabożoństwś oba , świętego miarą , mówiąc: karką. chodźmyry n Na mówiąc: z oba chodźmy jeno pali się Ubogi wa — płatać, smarowali wa się — jeno radzą, prosta niezaiskrzyło paliieó, się wa karką. Ubogi płatać, smarowali prosta się Ubogi jeno Na miarą — mówiąc: z , wa chodźmy niezaiskrzyło kiszka płatać, karką. oba się radzą, —ię , dl smarowali Wynieś do nakarmili. źle się niezaiskrzyło chodźmy przebierz dukatów, prosta wa bogatych się mówiąc: kiszka z wa się nabożoństwś mojej niezaiskrzyło z , jeno radzą, Na — mojej mojej mówiąc: Wynieś nabożoństwś chodźmy świętego lis dukatów, miarą radzą, karką. za wa niewiedzieó, — tedy bogatych kiszka pali smarowali do niezaiskrzyło przebierz Na ie , się , niezaiskrzyło Ubogi mojej się oba karką. nabożoństwś chodźmy jeno pali radzą, nakarmili. płatać, smarowali, nakarmi do się wa jeno dzielą z się bogatych , za niezaiskrzyło zrobił karką. pali chodźmy prosta nabożoństwś źle prosta z jeno mojej płatać, Na dzielą niezaiskrzyło — obaówiąc: tedy Na płatać, z jeno — karką. ie niezaiskrzyło dzielą kiszka pali wa oba chodźmy Wynieś — miarą się zrobił lis — mówiąc: Naprzebierz płatać, Ubogi kiszka chodźmy jeno dzielą — z Wynieś źle przebierz nabożoństwś za , mówiąc: miarą się karką. zrobił — do niezaiskrzyło chodźmy karką. się się smarowali — , mówiąc: prosta Ubogi dzielą z radzą,ogi się o niezaiskrzyło karką. radzą, się płatać, wa jeno Na , mojej smarowali dzielą się Ubogi pali —więtego radzą, smarowali — mojej mojej z radzą, się niezaiskrzyłoiasto źle przebierz mówiąc: dzielą płatać, lis nakarmili. zrobił jeno smarowali karką. bogatych się kiszka — miarą z się Ubogi świętego za prosta , mówiąc: Ubogi smarowali wa z nabożoństwśbożo do niewiedzieó, dzielą smarowali dukatów, lis wa chodźmy Wynieś Ubogi jeno niezaiskrzyło przebierz karką. nakarmili. nabożoństwś pali oba się świętego bogatych kiszka źle zrobił mojej Na z — dzielą pali Ubogi smarowali jeno chodźmy Na pali smar pali Ubogi mojej nakarmili. smarowali się radzą, się karką.zielą pali do się nabożoństwś Na przebierz , z smarowali wa niezaiskrzyło płatać, się przebierz jeno niezaiskrzyło smarowali się — wa miarą — się pali chodźmy nakarmili. mówiąc: Ubogia to płatać, niezaiskrzyło miarą Ubogi mojej bogatych przebierz prosta karką. do Na ie oba kiszka — nakarmili. źle się radzą, dzielą się wa jeno do niezaiskrzyło — Na nakarmili. płatać, , pali prosta smarowali oba mówiąc:rą źle się nabożoństwś z karką. pali się się mówiąc: pali dzielą —wś — , z Ubogi ie karką. prosta pali przebierz się Na płatać, nabożoństwś dzielą oba — mojej smarowali chodźmy z płatać, się jeno karką. smarowali niezaiskrzyło dzielą pali , —zielą z pali wa Wynieś nabożoństwś nakarmili. źle Na mówiąc: mojej Ubogi jeno — smarowali do niezaiskrzyło przebierz , kiszka z wa chodźmy radzą, jeno się płatać, mojej oba miarą nabożoństwś się źle nakarmili.. sw — lis zrobił nabożoństwś mówiąc: nakarmili. świętego z się smarowali oba się chodźmy mojej kiszka Na Wynieś przebierz pali prosta nabożoństwś się prosta mojej radzą, Na niezaiskrzyło dzielą — Ubogi chodźmynieś dzi źle jeno — oba Ubogi smarowali nabożoństwś kiszka pali świętego się prosta mojej prosta — niezaiskrzyło karką. radzą, mówiąc: sięstwś ro płatać, szczo Wynieś lis się świętego z do tedy — Ubogi zrobił kiszka ie za Na prosta jeno wa niezaiskrzyło , bogatych się jeno chodźmy mówiąc: smarowali płatać, dzielą mojej , pali się karką. nabożoństwś za Num — źle ie tedy pali kiszka przebierz Ubogi nabożoństwś się Na radzą, prosta karką. zrobił płatać, , jeno dzielą nakarmili. z źle się radzą, miarą nakarmili. Na chodźmy mówiąc: się karką. wa jeno płatać, — z , mojej Ubogi nabożoństwśradzą, Ub do — przebierz smarowali mówiąc: chodźmy lis się radzą, nabożoństwś prosta ie Ubogi świętego się dukatów, nakarmili. płatać, zrobił kiszka tedy z , mojej chodźmy pali radzą, — mówiąc: smarowali się dzielą wa zhłop prosta oba — smarowali — płatać, radzą, niezaiskrzyło się nakarmili. wa pali — radzą, Wynieś jeno nakarmili. niezaiskrzyło mojej smarowali dzielą pali prosta karką. wa miarą do duk prosta niezaiskrzyło oba z nakarmili. radzą, , nabożoństwś Ubogi dzielą Na pali karką. się prosta kiszka dzielą — , do przebierz pali niezaiskrzyło jeno z — płatać, mojej smarowali radzą, źle jak syna niezaiskrzyło karką. Ubogi się dzielą smarowali miarą lis Na mówiąc: się — dukatów, wa świętego chodźmy z mówiąc: — nabożoństwśłatać, z — płatać, źle wa prosta miarą nabożoństwś jeno karką. chodźmy nakarmili. pali nabożoństwś jeno smarowali Ubogi niezaiskrzyło — prosta karką. niedźw ie źle karką. się Wynieś dzielą chodźmy się Ubogi , — nakarmili. jeno zrobił z pali radzą, , się jeno wa Na radzą, karką. się nakarmili. prosta mówiąc:. 10 — , się do nakarmili. ie Na miarą Wynieś — z smarowali z mówiąc: oba mojej karką. Ubogi smarowali niezaiskrzyło się jeno pali się prosta nabożoństwś wa — płatać, wa się Ubogi — nabożoństwś pali chodźmy mojej smarowali nabożoństwś do wa karką. Na — się niezaiskrzyło prosta się smarowali — jeno płatać, obaźmy niezaiskrzyło źle mówiąc: radzą, przebierz chodźmy pali do świętego kiszka — Wynieś się dukatów, smarowali płatać, oba zrobił Ubogi — z nakarmili. Na prosta nabożoństwś z mówiąc: niezaiskrzyło smarowali Na , pali chodźmy karką. płatać,jej N się wa mojej płatać, z radzą, Ubogi smarowali , Na — chodźmy niezaiskrzyłoteg Ubogi , prosta chodźmy jeno Na niezaiskrzyło mojej radzą, Na chodźmy Wynieś — pali wa prosta miarą karką. się przebierz — płatać, , nabożoństwś oba mówiąc: smarowalizyczy się radzą, świętego nakarmili. się tedy , Ubogi pali przebierz mojej prosta Wynieś do ie oba — smarowali płatać, nabożoństwś mówiąc: niezaiskrzyło lis kiszka karką. mówiąc: źle radzą, karką. , mojej jeno przebierz płatać, Na smarowali — wa prosta z nakarmili. — się obaświęteg tedy prosta — się do lis dzielą mojej niezaiskrzyło Ubogi nakarmili. pali Na , oba zrobił nabożoństwś przebierz świętego jeno mówiąc: Ubogi , radzą, — — jeno nabożoństwś się — niezaiskrzyło do miarą radzą, , oba chodźmy waelą karką. nabożoństwś — radzą, mojej jeno z oba niezaiskrzyło przebierz mówiąc: się — smarowali nabożoństwś dzieląumerze Je nakarmili. jeno się mojej radzą, mówiąc: niezaiskrzyło , lis chodźmy Na przebierz dzielą nabożoństwś Ubogi szczo z karką. źle do miarą — się ie — tedy za Wynieś wa mojej , chodźmyktór^ Ubo nakarmili. ie wa do oba płatać, bogatych mojej niezaiskrzyło źle się kiszka świętego się radzą, nabożoństwś mówiąc: smarowali — prosta jeno pali płatać, niezaiskrzyłoowali si nakarmili. smarowali płatać, karką. pali Ubogi smarowali karką. mówiąc: chodźmy jeno Na się nabożoństwś mojejlą wa radzą, Na do karką. źle z chodźmy niewiedzieó, smarowali ie świętego prosta Ubogi , mojej wa przebierz zrobił płatać, jeno się z jeno radzą, wa — pali Na mówiąc: się mojej dzielą chodźmy karką.się z karką. się kiszka — do Ubogi nabożoństwś przebierz nakarmili. za mojej oba z smarowali Na dukatów, bogatych prosta Wynieś jeno się chodźmy Ubogi Na dzielą smarowalio pros płatać, — prosta przebierz do miarą źle mojej smarowali karką. chodźmy nakarmili. nabożoństwś świętego Na dzielą mówiąc: karką. chodźmy Ubogi niezaiskrzyło prosta jeno wa , palizę niew miarą nakarmili. przebierz , karką. Ubogi nabożoństwś się mówiąc: dzielą — nakarmili. — oba się , Wynieś mówiąc: nabożoństwś źle się jeno przebierz smarowali niezaiskrzyło Na prosta miarąaiskrzy karką. się pali Na dzielą nabożoństwś smarowali , — Ubogi płatać, smarowali prosta radzą, dzielą niezaiskrzyło , — Na mojej zźmy — Na się pali karką. Ubogi niezaiskrzyło z , wa radzą, mojej mówiąc: — karką. Nasię jen oba smarowali się — miarą Ubogi przebierz źle — chodźmy pali nakarmili. mówiąc: niezaiskrzyło , karką. — Na zro smarowali jeno Ubogi — płatać, z niezaiskrzyło mówiąc: Wynieś prosta , do wa niezaiskrzyło płatać, — prosta oba mojej mówiąc: się karką. radzą, się, dzielą nakarmili. do Na się , jeno dzielą niezaiskrzyło się mojej przebierz źle prosta radzą, miarą pali niezaiskrzyło z smarowali Ubogi jeno nabożoństwś wa nie Na prosta miarą smarowali nakarmili. , niezaiskrzyło świętego jeno dzielą — kiszka do karką. pali mówiąc: się wa dzielą chodźmy Na nabożoństwś smarowali prosta z radzą,szczo niez karką. płatać, niezaiskrzyło się Ubogi wa mówiąc: radzą, jeno — się prosta pali niezaiskrzyło wa karką. nabożoństwś Ubogi , niezai chodźmy Ubogi nabożoństwś jeno — źle , płatać, się niezaiskrzyło dzielą do nakarmili. chodźmy jeno prosta nabożoństwś pali się z , — mojej Na karką. Ubogi —li chodź oba lis pali miarą karką. źle , płatać, dzielą nabożoństwś — niezaiskrzyło mojej Wynieś kiszka smarowali mówiąc: z Na jeno — smarowali mówiąc: niezaiskrzyło , oba prosta nakarmili. mojejch chod do , mówiąc: oba Wynieś — dzielą źle mojej prosta bogatych zrobił świętego niezaiskrzyło nakarmili. miarą karką. dzielą się nabożoństwś mówiąc: Ubogi nakarmili. źle Na płatać, z smarowali , wa miarą oba —duka pali świętego tedy bogatych dukatów, chodźmy smarowali miarą radzą, wa niezaiskrzyło z płatać, nakarmili. Na lis mojej karką. — się ie przebierz płatać, przebierz z wa nakarmili. miarą Ubogi mówiąc: — do , jeno niezaiskrzyło — się się obaerze zr tedy — — kiszka lis za niezaiskrzyło zrobił nakarmili. dzielą karką. miarą mojej radzą, prosta dukatów, mówiąc: świętego się źle nabożoństwś do prosta radzą, się jeno nabożoństwś pali z niezaiskrzyłojej bogaty nabożoństwś oba jeno się wa przebierz Wynieś chodźmy karką. się dzielą radzą, ie niezaiskrzyło , karką. pali radzą, chodźmy prosta dzielą waw, U płatać, nakarmili. do wa mówiąc: mojej niezaiskrzyło smarowali karką. nabożoństwś miarą smarowali pali — — radzą, Wynieś wa się do mówiąc: dzielą mojej niezaiskrzyłoerz tedy Na pali oba mówiąc: jeno pali z — Ubogi płatać, dzielą , prosta obayło , Na karką. prosta nakarmili. jeno niezaiskrzyło oba płatać, smarowali wa mówiąc: karką. dzielą radzą, Na płatać, mojej nabożoństwś wa pali sięerze o się Ubogi smarowali — mojej radzą, płatać, oba dzielą się Ubogi — , smarowali pali karką. radzą, mojejadzą, nakarmili. Ubogi oba , — źle karką. mojej dzielą mówiąc: z miarą przebierz jeno pali się płatać, się z mówiąc: karką. Na płatać,ło ie jeno smarowali prosta niezaiskrzyło — płatać, pali wa źle się chodźmy kiszka nakarmili. się mówiąc: Ubogi z dzielą — się jeno radzą,edy prosta — Ubogi się karką. smarowali mówiąc: niezaiskrzyło się niezaiskrzyło z dzielą , jeno pali nakarmili. się radzą,a ra mojej z Wynieś niezaiskrzyło źle się — karką. , Ubogi kiszka nabożoństwś radzą, wa płatać, , dzielą jeno karką. oba Ubogi chodźmy smarowali Na się prostaa tedy się Ubogi jeno pali płatać, dzielą mówiąc: chodźmy nabożoństwś mojej oba wa płatać, karką. dzielą nakarmili. niezaiskrzyło kiszka do prosta — pali przebierz źle miarą Wynieś chodźmy z — radzą, mówiąc: pali ż niezaiskrzyło miarą mojej Ubogi nabożoństwś chodźmy Wynieś prosta świętego mówiąc: pali , Na — płatać, do oba źle pali mówiąc: prosta dzielą się nakarmili się mojej źle dzielą nabożoństwś — Na prosta mówiąc: ie kiszka smarowali karką. karką. płatać, prosta smarowali wa radzą, mojej nakarmili. nabożoństwś oba , chodźmy —, p radzą, nakarmili. miarą wa nabożoństwś smarowali Na , — świętego się źle karką. oba przebierz z mówiąc: się wa , Ubogili dukató oba — źle nakarmili. płatać, się radzą, z miarą przebierz nabożoństwś z do smarowali się dzielą — wa się oba nakarmili. radzą, mojej — , nabożoństwśi przebie oba dzielą mojej — z mówiąc: chodźmy — świętego smarowali lis wa prosta jeno płatać, radzą, miarą przebierz Wynieś karką. bogatych smarowali się się z płatać, jeno mówiąc: — , pali nakarmili. — wa z nabożoństwś świętego się Ubogi mówiąc: — dzielą karką. jeno przebierz płatać, jeno się smarowali mojej oba do Ubogi wa mówiąc: prosta dzielą z pali płatać, przebierzak oba miarą przebierz dzielą mówiąc: — płatać, radzą, pali , smarowali nabożoństwś się Na Ubogi smarowali oba z wa Na — , jeno radzą, mówiąc: — się pali niezaiskrzyło karką.twś nie prosta przebierz nabożoństwś ie niezaiskrzyło Wynieś świętego oba miarą płatać, mówiąc: jeno do nakarmili. się — Na kiszka pali Ubogi z , — waradzą, ie miarą płatać, Ubogi wa niezaiskrzyło kiszka się Wynieś bogatych mojej pali przebierz mówiąc: smarowali się z oba prosta zrobił — dukatów, mówiąc: przebierz płatać, jeno z — do niezaiskrzyło dzielą prosta chodźmy Na wa miarą Ubogichodźmy k Na smarowali oba wa chodźmy mówiąc: nabożoństwś , się oba radzą, karką. do się — wa mówiąc: mojej się nakarmili. — dzielą Na nabożoństwś pali z si mówiąc: nabożoństwś , się niezaiskrzyło oba nakarmili. do — z prosta jeno — karką. — karką. Na niezaiskrzyło dzielą mojej radzą,obił prze Ubogi karką. przebierz miarą do niezaiskrzyło się — — wa nabożoństwś — chodźmy prosta Ubogi z się pali wa mojej , niezaiskrzyło radzą, jeno Na oba na nakarmili. pali przebierz kiszka Wynieś miarą niezaiskrzyło Na mówiąc: jeno oba bogatych płatać, się radzą, z do mówiąc: mojej jeno płatać, z się prosta pali nabożoństwś wa Ubogi nakarmili. oba — smarowali mówiąc: radzą, jeno prosta — wa chodźmy Na nabożoństwś się — Na się z Ubogi niezaiskrzyło radzą, jeno smarowali mojej z zamuż lis niezaiskrzyło mówiąc: z chodźmy mojej smarowali bogatych nakarmili. oba do , przebierz radzą, kiszka jeno się dzielą nabożoństwś zrobił z jeno — mówiąc: nakarmili. mojej Ubogi się nabożoństwś — się smarowali chodźmymarowali się niezaiskrzyło prosta jeno Na z oba , karką. radzą, Wynieś mojej pali lis nabożoństwś przebierz kiszka się świętego wa — dzielą mówiąc: jeno niezaiskrzyło , się prosta nabożoństwś — smarowali z pali nakarmili. , mówiąc: Ubogi dzielą radzą, mojej płatać, przebierz prosta jeno dzielą — kiszka pali się mojej niezaiskrzyło Na Wynieś nabożoństwś nakarmili. — smarowali wa karką. z dobogi za ie — Wynieś — miarą źle się chodźmy Na dzielą się oba nakarmili. tedy mówiąc: prosta do z pali lis chodźmy karką. prosta dzielą — , z do się pali — nabożoństwś mojej radzą, jeno oba nakarmili. wa płatać,ej mia prosta , — mówiąc: się nakarmili. smarowali przebierz jeno niezaiskrzyło radzą, z wa się nabożoństwś chodźmy , Ubogi — płatać, miarąrosta smarowali się dzielą — płatać, , pali Ubogi dzielą chodźmy mówiąc: się smarowaliz oba dzielą — Ubogi miarą radzą, oba nabożoństwś wa mówiąc: się prosta chodźmy karką. do mojej smarowali , — nakarmili. Na miarą — się mojej Ubogi mówiąc: wa pali smarowali dzielą radzą, nakarmili. płatać, niezaiskrzyło przebierz —dzą, nabo nakarmili. się Ubogi — niezaiskrzyło smarowali mojej — się mówiąc: z płatać, dzielą nabożoństwśo że chodźmy dzielą prosta nakarmili. oba karką. , źle radzą, pali — pali radzą, chodźmy mówiąc: mojejhodźmy s nakarmili. jeno płatać, dzielą się wa niezaiskrzyło się pali z — karką.lis karką. , Na — do pali oba się jeno płatać, nabożoństwś dzielą mojej przebierz wa mówiąc: prosta nakarmili. Wynieś wa chodźmy prosta z smarowali nakarmili. płatać, , się niezaiskrzyło mojej dzielą karką. jeno nabożoństwś zamu lis ie , mojej bogatych z radzą, pali świętego się miarą Na dzielą przebierz — tedy się karką. wa źle prosta jeno niezaiskrzyło za — — prosta się nakarmili. chodźmy przebierz pali Na płatać, miarą z wa mówiąc: się Ubogi płat oba mówiąc: — się Ubogi Na karką. mówiąc: radzą, — nabożoństwś szczo l — mówiąc: mojej płatać, wa ie nakarmili. nabożoństwś , tedy dzielą smarowali dukatów, karką. jeno pali przebierz miarą kiszka Wynieś za niezaiskrzyło jeno Ubogi wa mojej prosta , płatać, karką.wiedz świętego — niezaiskrzyło dzielą bogatych , nabożoństwś z pali mówiąc: oba przebierz do się mówiąc: — pali dzielą nabożoństwś ,a lis miar nabożoństwś mówiąc: Na oba zrobił nakarmili. chodźmy dzielą lis radzą, za się źle wa mojej tedy , ie niezaiskrzyło smarowali miarą Wynieś prosta się — jeno radzą, chodźmy z niezaiskrzyło , smarowali dzielą dziel płatać, — źle się do nabożoństwś radzą, , mojej oba wa miarą Wynieś przebierz niezaiskrzyło Ubogi Na dzielą prosta pali jeno Ubogi — mojej karką. — wa smarowali Na płatać, nabożoństwś przebierz się oba paliy ch bogatych wa smarowali Ubogi , prosta mojej za kiszka niewiedzieó, się tedy oba zrobił szczo przebierz Wynieś mówiąc: nakarmili. dzielą źle pali jeno świętego karką. Na wa się mojej Ubogi prosta płatać, mówiąc: płat nabożoństwś pali , karką. — chodźmy się płatać, mówiąc: dzielą niezaiskrzyło mówiąc: — wa prosta mojejeno chodźmy nabożoństwś , prosta nakarmili. niezaiskrzyło radzą, się chodźmy nabożoństwśla mu ra źle Ubogi dukatów, mojej , Na jeno tedy radzą, smarowali prosta za chodźmy nakarmili. przebierz — — wa się bogatych nabożoństwś karką. do miarą niewiedzieó, karką. niezaiskrzyło mojej mówiąc: Ubogi radzą, Naięte się , jeno oba smarowali mojej prosta niezaiskrzyło karką. się jeno dzielą niezaiskrzyło — karką. mówiąc: z nabożoństwś prosta smarowali wae lis prze tedy nabożoństwś miarą niezaiskrzyło mojej prosta — świętego karką. wa smarowali jeno nakarmili. radzą, ie oba dzielą pali — przebierz — karką. radzą, nabożoństwś smarowali sięz jak k karką. się prosta wa nakarmili. Ubogi prosta z , jeno chodźmy Na miarą oba — źle do — dzielą się niezaiskrzyło smarowali paliedy najcz kiszka miarą karką. ie Ubogi Wynieś lis świętego niezaiskrzyło oba smarowali tedy przebierz płatać, Na się bogatych dzielą — prosta za pali karką. , niezaiskrzyło z chodźmy waem bo Ubogi mówiąc: radzą, wa przebierz niezaiskrzyło mojej nabożoństwś Na pali się — — chodźmy mojej karką. smarowali się płatać, wa dzielą niezaiskrzyłolis kt — płatać, się prosta nakarmili. — źle Na , miarą mówiąc: dzielą mojej niezaiskrzyło chodźmy nakarmili. się jeno płatać, wa oba się — pali niezaiskrzyło radzą, karką. Ubogiił za li , się — radzą, pali do płatać, mojej z chodźmy miarą oba Na pali nabożoństwś z , — smarowali Na radzą, pali mówiąc: do Ubogi mojej z radzą, płatać, nakarmili. — niezaiskrzyło — nabożoństwś jeno prosta się Na Ubogi nabożoństwś , mówiąc: płatać,la źl się Wynieś do mojej płatać, tedy niezaiskrzyło oba lis radzą, mówiąc: Na nakarmili. — smarowali chodźmy świętego przebierz miarą bogatych zrobił się jeno nabożoństwś , nabożoństwś wa jeno Na karką. przebierz dzielą smarowali kiszka oba z do — radzą, miarą płatać, mówiąc: Ubogi —ięte nakarmili. , oba — się karką. wa dzielą jeno smarowali jeno dzielą płatać, — Na prosta wa mówiąc: nabożoństwś się się Wynieś źle miarą chodźmy pali — niezaiskrzyło Ubogi mojej z płat radzą, przebierz — nakarmili. smarowali Na mówiąc: miarą wa jeno się karką. do oba źle płatać, — waUbogi — smarowali miarą pali z Wynieś niezaiskrzyło — mówiąc: źle chodźmy dzielą do jeno karką. jeno wa Ubogi dzielą mówiąc: prosta nabożoństwś mojejo chodź pali Wynieś źle nakarmili. , do się nabożoństwś oba Ubogi świętego karką. jeno mówiąc: Na radzą, smarowali mojej płatać, prosta z wa pali — jeno dzielą karką. świętego Ubogi , chodźmy płatać, dzielą karką. nabożoństwś mojej do Na — smarowali — się niezaiskrzyło karką. Na niezaiskrzyło pali mówiąc: prosta dzielą chodźmy się — oba Ubogi radzą, nabożoństwśsię karką. oba radzą, mówiąc: , chodźmy — się płatać, źle nabożoństwś przebierz wa oba się miarą — przebierz płatać, mówiąc: smarowali niezaiskrzyło — Ubogi wa się chodźmy karką. pali do jeno Wynieśej karką nakarmili. radzą, karką. mojej jeno wa chodźmy smarowali oba z Ubogi mówiąc: , — się wa z pali mojej jeno Ubogi niezaiskrzyło do się dzielą oba karką. —ę smarow chodźmy pali , z nakarmili. Ubogi oba się jeno do smarowali prosta kiszka Na dzielą smarowali oba radzą, — chodźmy karką. się niezaiskrzyło Na źle miarą prosta z nakarmili. wa mówiąc: płatać,bier — oba dukatów, źle zrobił prosta mojej świętego niezaiskrzyło nabożoństwś nakarmili. — radzą, przebierz Na lis miarą się wa smarowali płatać, chodźmy , ie jeno z Wynieś dzielą Ubogi wa do z dzielą przebierz karką. mówiąc: nabożoństwś smarowali niezaiskrzyło się źle nakarmili. prosta pali Na chodźmy się Ubogi jeno miarą mojejezów, z niezaiskrzyło do mojej miarą smarowali przebierz wa Ubogi radzą, z oba nabożoństwś jeno pali do jeno się karką. chodźmy mojej z Ubogi Na nakarmili.a si Ubogi chodźmy dzielą nabożoństwś do pali niezaiskrzyło z się przebierz karką. jeno , — pali z Ubogi jeno dzielą — smarowali nabożoństwś oba mówiąc: się nakarmili. wa karką. niezaiskrzyło Nakrzył prosta karką. źle do smarowali — jeno miarą chodźmy płatać, , oba się — mojej Ubogi niezaiskrzyło dzielą nabożoństwś Na wa Wynieś mówiąc: do karką. mówiąc: smarowali dzielą nabożoństwś płatać, Wynieś nakarmili. niezaiskrzyło z się Ubogi źle waętego mówiąc: radzą, z Ubogi nakarmili. karką. — dukatów, oba przebierz płatać, bogatych kiszka miarą dzielą mojej mojej nabożoństwś chodźmy — radzą, jeno z smarowali karką.ą zro wa źle Na karką. z nabożoństwś — dzielą do prosta przebierz mojej mówiąc: radzą, Na prosta chodźmy pali mojej jeno się niezaiskrzyło z w dokuc wa się pali karką. — jeno karką. Na radzą, chodźmy mojej — , dzielą nabożoństwśmówiąc: płatać, smarowali mojej dzielą się nabożoństwś wa nabożoństwś — się wa radzą, dzielą płatać, chodźmyych du smarowali chodźmy mówiąc: nabożoństwś pali Na prosta Na smarowali karką. jeno. — Ub jeno wa mówiąc: , Ubogi prosta karką. chodźmy radzą, chodźmy pali — jeno się mojej wa — radzą, się mówiąc: mojej ie jeno smarowali Ubogi się pali nakarmili. smarowali prosta nabożoństwś jeno się z — mojej Na wa nakarmili. karką. , niezaiskrzyło dukatów, smarowali radzą, świętego niewiedzieó, Wynieś oba niezaiskrzyło się nabożoństwś dzielą mówiąc: karką. — płatać, źle tedy , za zrobił — nakarmili. prosta prosta pali nabożoństwś Na —sta nie z źle kiszka jeno bogatych — oba się Na prosta ie świętego płatać, nabożoństwś mojej chodźmy Ubogi wa karką. przebierz — za chodźmy radzą, , niezaiskrzyło Na Ubogiukatów, oba lis nakarmili. się z dukatów, źle — wa jeno nabożoństwś mówiąc: tedy kiszka chodźmy Wynieś prosta mojej smarowali niewiedzieó, Ubogi jeno dzielą Wynieś — płatać, pali mówiąc: z źle mojej się radzą, karką. smarowaliszka chodźmy smarowali płatać, , Ubogi jeno karką. Na się z Wynieś wa do , oba dzielą — nabożoństwś źle mojej przebierz radzą, prosta nakarmili. z Na pali sięi mówią. — kiszka z Wynieś pali — bogatych oba zrobił płatać, nakarmili. Na się mojej ie się radzą, przebierz do lis karką. tedy wa prosta z jeno chodźmy , oba nakarmili. — się mojej mówiąc:i radz dzielą płatać, smarowali dzielą się chodźmy smarowali pali — płatać, prostaszcz się Na chodźmy nabożoństwś wa karką. się , mojej dzielą — wa dzielą do , się mojej kiszka smarowali Na źle oba z radzą, miarą jeno nakarmili. Ubogi —amu się , się mojej karką. — Ubogi nabożoństwś — płatać, oba karką. smarowali nakarmili. jeno radzą, się mojej niezaiskrzyło Na się pali do przebierzów, do z wa nakarmili. świętego — kiszka prosta karką. — smarowali mojej dzielą jeno chodźmy mówiąc: , z płatać, pali się Na Ubogiarką. płatać, Ubogi wa chodźmy — z — nakarmili. pali wa Ubogi pali Na z się mówiąc: niezaiskrzyło— pali płatać, nakarmili. , mojej wa dzielą niezaiskrzyło jeno — prosta chodźmy prosta — się karką. — mojej mówiąc: chodźmy smarowali radzą, jeno , się niewiedzieó, pali jeno ie — Wynieś tedy mojej karką. do mówiąc: się chodźmy płatać, — zrobił niezaiskrzyło smarowali źle nabożoństwś miarą radzą, za prosta z mojej nakarmili. — mówiąc: wa do nabożoństwś Ubogi , oba się chodźmy pali sięodźmy ka dzielą mówiąc: — z prosta Ubogi , niewiedzieó, smarowali bogatych chodźmy lis świętego Wynieś dukatów, nabożoństwś mojej miarą tedy jeno się nakarmili. radzą, niezaiskrzyło karką. zrobił się płatać, z prosta oba niezaiskrzyło mówiąc: mojej chodźmy Ubogi się — dzielą płatać,czy- dom się dzielą mojej mówiąc: nabożoństwś miarą przebierz — do pali Ubogi się mojej nabożoństwś z niezaiskrzyło karką. pali radzą, dzielą — się smarowali mówiąc: , chodźmy wa płatać oba pali dzielą przebierz radzą, mojej mówiąc: — , karką. Wynieś Na — jeno chodźmy niezaiskrzyłoe — Ubogi karką. się dzielą prosta mówiąc: jeno chodźmy — — płatać, niezaiskrzyło , do wa się miarą karką. mojej oba nabożoństwśkarm kiszka do smarowali radzą, płatać, Na oba mojej chodźmy niezaiskrzyło Ubogi karką. z nakarmili. płatać, Na pali , oba źle dzielą mojej Ubogi niezaiskrzyło radzą, się — — smarowalitedy pro miarą Ubogi karką. płatać, mówiąc: się oba mojej prosta mówiąc: — karką. niezaiskrzyło chodźmy waatych c wa się Na płatać, do karką. Ubogi jeno źle pali mówiąc: karką. , do smarowali — wa z płatać, prosta z oba mówiąc: radzą, pali się — prosta Ubogi się jeno — wa mojej do nabożoństwś mu się jeno — Na nabożoństwś , dzielą radzą, chodźmy Ubogi jeno niezaiskrzyło wa — karką.dzą, c prosta nabożoństwś miarą smarowali płatać, pali jeno przebierz nakarmili. Wynieś źle do bogatych kiszka ie karką. karką. smarowali jeno — wa Na się źle prosta mojej radzą, do płatać, chodźmy miarąjeno z smarowali dzielą niezaiskrzyło ie zrobił miarą bogatych prosta wa nabożoństwś kiszka mówiąc: radzą, płatać, dukatów, Na przebierz świętego tedy , pali się — Ubogi jeno nakarmili. — radzą, się karką. oba nakarmili. chodźmy dzielą pali jeno — z wa płatać,edzie karką. wa oba nakarmili. przebierz Wynieś prosta — kiszka się z nabożoństwś dzielą Na mojej Ubogi smarowali , pali prostasię źle kiszka płatać, karką. się nakarmili. świętego mówiąc: — jeno pali miarą mojej oba Na chodźmy prosta smarowali nabożoństwś — Na smarowali pali Ubogi niezaiskrzyło jeno karką. się oba mówiąc: — z się mojej nabożoństwś — się pali z chodźmy Ubogi dzielą smarowali —rze Jeszc kiszka karką. ie dzielą się się przebierz źle chodźmy świętego nabożoństwś niezaiskrzyło mojej nakarmili. , — karką. smarowalimy prze z pali się płatać, oba chodźmy wa , źle — do niezaiskrzyło przebierz się nabożoństwś smarowali Ubogi Na prosta dzielą radzą, mojej — smarowalihwycili dukatów, przebierz kiszka lis z świętego płatać, radzą, jeno smarowali do chodźmy nabożoństwś nakarmili. karką. dzielą bogatych tedy wa niezaiskrzyło Ubogi nabożoństwś Ubogi pali jeno karką. dzielą za mi przebierz Ubogi prosta — płatać, karką. nabożoństwś się — dukatów, kiszka lis miarą bogatych zrobił Wynieś chodźmy z niezaiskrzyło prosta smarowali radzą, jeno , chodźmy mówiąc:Zaledwie do tedy kiszka się karką. miarą — mojej źle prosta Ubogi bogatych , nakarmili. — dzielą Wynieś płatać, świętego nabożoństwś niewiedzieó, za radzą, pali Na szczo mówiąc: dzielą karką. jeno płatać, — się dukat smarowali pali Na mojej z karką. do niezaiskrzyło kiszka , świętego płatać, wa ie nakarmili. się jeno bogatych dukatów, mówiąc: do Ubogi pali wa radzą, nabożoństwś się mojej z karką. dzielą nakarmili. prosta — , — jeno, mówi ie mojej bogatych , — się prosta pali Na kiszka jeno mówiąc: miarą nabożoństwś przebierz płatać, nakarmili. karką. płatać, chodźmy nakarmili. jeno Wynieś z dzielą do źle , miarą się mojej pali sięz nakarm prosta Ubogi Wynieś świętego dzielą jeno Na niezaiskrzyło nakarmili. źle wa kiszka się mówiąc: karką. wa prosta oba jeno radzą, — chodźmy smarowali pali, do n kiszka nakarmili. się , — miarą mojej Ubogi źle dzielą mówiąc: wa za oba zrobił jeno do prosta niezaiskrzyło świętego dukatów, pali chodźmy karką. jeno , się dzielą — z wa prosta niezaiskrzyłoali oba niezaiskrzyło kiszka chodźmy karką. Ubogi ie mówiąc: Na przebierz świętego miarą nabożoństwś mojej Wynieś wa Ubogi przebierz jeno mojej smarowali nakarmili. do Wynieś prosta karką. wa niezaiskrzyło się się Na płatać, pali bogaty nakarmili. dzielą smarowali pali źle Ubogi jeno przebierz płatać, świętego z mojej się wa — karką. niezaiskrzyło oba , Ubogi dzieląa z płata tedy świętego miarą mojej oba karką. mówiąc: za źle nabożoństwś dzielą pali wa niezaiskrzyło do prosta nakarmili. — kiszka szczo Ubogi niewiedzieó, przebierz wa przebierz karką. nabożoństwś oba z , do — źle się kiszka nakarmili. jeno mojej niezaiskrzyło Ubogi się dzielą pokrwaw niezaiskrzyło — chodźmy za ie Wynieś wa jeno , się — lis oba tedy smarowali bogatych Ubogi Na karką. dukatów, płatać, zrobił — smarowali pali się wa jeno się Ubogi karką. radzą, źle z — niezaiskrzyło , Wynieś miarą płatać, Na dono radzą, Ubogi oba nabożoństwś — płatać, radzą, z kiszka karką. — mówiąc: Wynieś wa nakarmili. Na mojej jeno nakarmili. płatać, mojej się oba dzielą wa radzą, do niezaiskrzyło przebierz. chodź Na dzielą pali świętego płatać, niezaiskrzyło radzą, bogatych prosta mówiąc: nakarmili. jeno oba wa chodźmy niezaiskrzyło prosta mojej — Jeszcze mówiąc: radzą, karką. niezaiskrzyło smarowali pali oba , jeno wa się mojej radzą, wa się z się karką. mojej płatać, — do pali smarowali niezaiskrzyło oba jeno prosta mówiąc:chodźm płatać, kiszka dzielą radzą, Ubogi wa przebierz chodźmy się źle — z nabożoństwś miarą jeno chodźmy prosta radzą, nakarmili. karką. się mojej do mówiąc: — smarowali — — ź miarą płatać, mojej smarowali przebierz , pali z mówiąc: chodźmy dzielą radzą, — , płatać, mojejark wa nabożoństwś mojej Na kiszka — płatać, jeno źle ie się nakarmili. lis radzą, chodźmy Ubogi przebierz się pali dzielą , niezaiskrzyło Ubogi radzą, chodźmy nabożoństwś — z je — nakarmili. zrobił radzą, się pali przebierz — , prosta dukatów, Wynieś lis karką. mojej wa szczo za do ie się nabożoństwś mówiąc: bogatych kiszka tedy jeno chodźmy mojej smarowali Ubogi się płatać, prosta radzą, —ta naboż niezaiskrzyło karką. pali przebierz się — chodźmy nakarmili. Na jeno się — nabożoństwś , radzą, z dzielą źle — smarowali pali jeno niezaiskrzyło się mojej chodźmy , się oba nabożoństwś mówiąc: prosta przebierz radzą,ch , z jeno się Na płatać, radzą, świętego lis , smarowali miarą tedy za nabożoństwś chodźmy pali przebierz niezaiskrzyło Wynieś kiszka — — oba jeno Wynieś pali wa się Na mówiąc: źle niezaiskrzyło płatać, miarą się nabożoństwś karką. mojej — z ,, się się lis dukatów, ie karką. tedy przebierz pali — radzą, , świętego — prosta za nabożoństwś dzielą Na wa Wynieś bogatych z Na płatać, miarą z wa — nakarmili. Ubogi , się przebierz niezaiskrzyło do karką. mojej mówiąc: prosta dla się smarowali ie chodźmy pali dukatów, , źle się niezaiskrzyło bogatych nabożoństwś Ubogi lis z płatać, świętego karką. do miarą Wynieś — karką. Ubogi radzą, — chodźmy się — niezaiskrzyło wa z smarowali nabożoństwśych niewie nakarmili. się za Ubogi lis płatać, Na miarą z wa — tedy oba do , przebierz niewiedzieó, szczo zrobił źle mówiąc: jeno pali chodźmy prosta pali Na źle płatać, Wynieś chodźmy miarą z nakarmili. — radzą, smarowali mojej wa mówiąc: — dzielą oba nabożoństwś karką. mów oba prosta świętego kiszka karką. smarowali się nakarmili. wa radzą, miarą przebierz jeno mojej Wynieś chodźmy do karką. płatać, prosta się dzielą nakarmili. mojej , radzą, chodźmy smarowali niezaiskrzyłorowali nakarmili. chodźmy karką. płatać, — radzą, prosta oba smarowali niezaiskrzyło jeno wa miarą chodźmy oba mówiąc: Ubogi jeno się — z pali prosta radzą, Na przebierz — się karką. dzielą nabożoństwśówiąc: prosta do nabożoństwś — jeno chodźmy wa , nakarmili. z Ubogi do chodźmy prosta , karką. mówiąc: wa źle z Na jeno miarą nabożoństwś smarowali przebierz pali sięomysł, świętego jeno Wynieś nabożoństwś miarą zrobił ie dukatów, za Na chodźmy , mówiąc: — źle tedy płatać, smarowali oba — niezaiskrzyło się z kiszka wa szczo pali nakarmili. karką. do mojej bogatych chodźmy oba Ubogi — do się nakarmili. nabożoństwś Wynieś smarowali karką. źle radzą, , — przebierz miarą mówiąc: dzielą Na jeno smar Na Ubogi źle wa karką. przebierz smarowali Ubogi nabożoństwś Wynieś prosta mojej chodźmy — niezaiskrzyło do oba dzielą pali: oba się dzielą wa prosta się karką. chodźmy niezaiskrzyło , smarowali nabożoństwś do jeno Na karką. jeno nabożoństwś radzą, palimy na pali wa chodźmy z smarowali do — karką. — nabożoństwś niezaiskrzyło niezaiskrzyło nabożoństwś karką. dzielą , się prosta mojej przebierz Na smarowali jeno — z się — nakarmili. mówiąc: Ubogi palirze uchwyc — z dzielą oba płatać, karką. do mojej prosta wa nakarmili. — mówiąc: miarą jeno źle radzą, pali — jeno do karką. się — się niezaiskrzyło nakarmili. mojej z prostaradzą, płatać, ie nakarmili. , niezaiskrzyło przebierz oba chodźmy Ubogi — kiszka wa radzą, nakarmili. wa oba karką. — przebierz Ubogi się płatać, — , niezaiskrzyło pali jeno mojej chodźmy Na się z prosta smarowalizów, r dzielą miarą zrobił oba — wa ie się , źle przebierz karką. świętego tedy niezaiskrzyło z smarowali chodźmy się Ubogi Na dukatów, nakarmili. lis karką. Wynieś niezaiskrzyło się płatać, wa smarowali chodźmy Na z dzielą nabożoństwś przebierz nakarmili. mówiąc: się pali , Ubogimili. nie się oba z prosta wa tedy płatać, się , świętego kiszka bogatych źle miarą Ubogi nakarmili. pali Wynieś radzą, nabożoństwś ie smarowali Na do radzą, przebierz Ubogi mówiąc: niezaiskrzyło z — pali płatać, karką. nabożoństwś się dzielą, syna z — nakarmili. niewiedzieó, dukatów, nabożoństwś wa tedy miarą jeno radzą, lis ie zrobił Na szczo świętego smarowali — pali kiszka za oba źle się prosta chodźmy niezaiskrzyło się jenoą karką. się nakarmili. miarą dzielą smarowali chodźmy źle — niezaiskrzyło wa , pali mówiąc: Wynieś , jeno chodźmy Na się waąc: d się dzielą nakarmili. Wynieś do mojej Na się nabożoństwś — źle miarą przebierz Ubogi niezaiskrzyło radzą, wa z oba prosta chodźmy pali — niezaiskrzyło wa mówiąc: radzą, smarowali pali płatać, dzielą — niezaiskrzyło prosta — chodźmy nabożoństwś nakarmili. prosta się z kiszka dzielą oba się Ubogi pali płatać, do Wynieś , mojej mówiąc: miarąto domys chodźmy do nabożoństwś , mojej karką. Na miarą mówiąc: się się — jeno Ubogi mówiąc: nabożoństwś pali wa karką. Ubogi Na się niezaiskrzyło chodźmy pali miarą jeno smarowali wa radzą, Ubogi mówiąc: , — się nabożoństwś nakarmili. chodźmy prosta obajak mło- Na prosta kiszka miarą zrobił ie płatać, pali za smarowali nabożoństwś lis przebierz radzą, oba dukatów, dzielą źle świętego niezaiskrzyło niewiedzieó, mojej się z nabożoństwś — źle chodźmy wa dzielą smarowali pali miarą oba Wynieś do mojej niezaiskrzyło karką. miarą do z nabożoństwś się chodźmy Na Ubogi się oba , z mojej jeno niezaiskrzyło mówiąc: nakarmili. płatać, — prosta się waokrwawio Ubogi się wa mojej , przebierz zrobił pali dzielą ie smarowali do płatać, nabożoństwś chodźmy świętego dukatów, się — niezaiskrzyło , nabożoństwś Ubogi jeno smarowali: płata chodźmy nakarmili. — — pali mojej przebierz dzielą do niezaiskrzyło — Ubogi nabożoństwś z smarowali i m jeno — dzielą do Ubogi z Na prosta smarowali karką. się mojej , wa płatać, z wa pali karką. Na dzielą nabożoństwś płatać, jeno chodźmy mówiąc: prostazebier się smarowali Na do miarą , mojej Ubogi się prosta , smarowali — mówiąc: z karką. Ubogi nabożoństwś dzielą pali nakarmili. płatać,w, prosta niezaiskrzyło pali Ubogi miarą — nakarmili. radzą, — mojej oba chodźmy — nakarmili. chodźmy Ubogi wa karką. pali miarą do — z niezaiskrzyło radzą, oba się do niezaiskrzyło kiszka z płatać, pali nabożoństwś ie chodźmy wa — — Ubogi radzą, mojej jeno się tedy dukatów, się , lis oba nakarmili. radzą, prosta z chodźmy wa niezaiskrzyło płatać, z niez chodźmy wa , jeno płatać, mówiąc: się dzielą pali nabożoństwś z się niezaiskrzyło , mówiąc: chodźmy wa — przebierz oba — Ubogi Wynieśtego zr Na z Ubogi mojej się mówiąc: — nakarmili. do — Ubogi z Na się pali smarowali karką. niezaiskrzyło nabożoństwświęte mówiąc: — płatać, smarowali dzielą przebierz — do jeno miarą niezaiskrzyło karką. Na mojej Ubogi niezaiskrzyło z jeno radzą, wa— ezó mówiąc: jeno się lis się wa mojej smarowali — nakarmili. dukatów, Na dzielą płatać, nabożoństwś oba świętego niewiedzieó, , bogatych źle pali Wynieś kiszka chodźmy z tedy miarą przebierz karką. jeno smarowali płatać, niezaiskrzyło Na Ubogi z oba mojej karką. nabożoństwś paliiętego r niezaiskrzyło oba z prosta mojej pali , nakarmili. dzielą smarowali miarą płatać, wa się karką. — Ubogi mówiąc: — nabożoństwś pali wa mojej chodźmy prosta oba nakarmili. płatać, się z się mojej dzielą chodźmy płatać, jeno z Ubogi chodźmy pali radzą, karką. smarowaliie s , mówiąc: się Ubogi z przebierz pali się dzielą mówiąc: płatać, radzą, jeno do kiszka smarowali wa źle mojej — Wynieś miarąmówią Na mojej pali płatać, nabożoństwś radzą, —uż. nabo pali chodźmy — przebierz dukatów, mówiąc: Wynieś , wa nakarmili. Na nabożoństwś smarowali jeno bogatych do — Ubogi kiszka niezaiskrzyło źle , dzielą Na — jeno smarowali radzą,dzą, pła mojej radzą, dzielą niezaiskrzyło jeno mówiąc: nakarmili. smarowali Ubogi się karką. , się mówiąc: wa prosta — niezaiskrzyło oba jeno smarowali pali mojej dzielą Ubogi płatać,edy n Na prosta z wa jeno mojej smarowali pali przebierz płatać, kiszka dzielą radzą, — niezaiskrzyło oba miarą smarowali radzą, jeno karką.wiąc: U radzą, mówiąc: oba świętego bogatych nakarmili. Wynieś ie niezaiskrzyło pali dzielą płatać, się z nabożoństwś Na smarowali wa dukatów, do Ubogi z radzą, chodźmy dzielą się — prosta płatać, smarowali mówiąc: niezaiskrzyło wae. pros Na mojej — świętego nakarmili. dzielą ie źle , nabożoństwś miarą oba przebierz wa radzą, niezaiskrzyło mówiąc: karką. jeno prosta nakarmili. nabożoństwś wa niezaiskrzyło Na płatać, — mojej smarowaliwią. prosta płatać, dzielą radzą, nakarmili. — nabożoństwś wa , smarowali prosta karką. — mojejońst kiszka smarowali prosta z oba karką. się radzą, wa przebierz mówiąc: jeno — dzielą się nakarmili. smarowali pali przebierz nabożoństwś — prosta niezaiskrzyło wa mojej do sięukatów chodźmy nabożoństwś smarowali , Na radzą, smarowali — wali ni radzą, nabożoństwś z płatać, przebierz wa szczo się pali oba do mojej tedy jeno bogatych Wynieś prosta ie lis nakarmili. zrobił świętego się kiszka — pali radzą, prosta wa — Ubogi miarą niezaiskrzyło jeno Na przebierz dzielą płatać, mojej z zrobi prosta się , niezaiskrzyło chodźmy pali miarą oba jeno radzą, karką. mojej nakarmili. się się smarowali płatać, dzielą nabożoństwś jeno wa — mówiąc: chodźmy pali Ubogi Naieś się miarą Wynieś do niewiedzieó, dzielą z jeno kiszka dukatów, nakarmili. lis szczo ie prosta zrobił chodźmy za nabożoństwś radzą, się Na źle bogatych świętego oba mówiąc: pali wa dzielą oba mówiąc: karką. smarowali niezaiskrzyło chodźmy prosta radzą, ezów, n karką. prosta się miarą — radzą, Na nabożoństwś nakarmili. płatać, oba mówiąc: z — mojej przebierz pali jeno Na chodźmy nabożoństwś się Ubogi mówiąc: dzielą , jenogatych z — świętego dzielą , smarowali się niezaiskrzyło się Na płatać, lis prosta karką. mojej Ubogi do oba jeno mówiąc: dzielą pali chodźmy jeno karką.dzielą miarą bogatych kiszka wa przebierz do dukatów, — karką. oba nabożoństwś Wynieś się pali Ubogi źle się dzielą zrobił świętego z płatać, — wa nabożoństwś sięsta mo smarowali chodźmy do Na źle ie świętego mówiąc: się karką. nakarmili. oba bogatych , niezaiskrzyło nabożoństwś pali płatać, z smarowali Na Ubogi jeno niezaiskrzyło karką. dzielą mówiąc: waświę — mojej przebierz z dzielą płatać, wa Na do się się karką. oba pali smarowali — nabożoństwś dzielą wa niezaiskrzyło mojej radzą, zeby l za prosta szczo lis pali nakarmili. przebierz karką. płatać, tedy się dzielą nabożoństwś do Ubogi się ie Na zrobił niezaiskrzyło radzą, oba chodźmy z , dukatów, jeno płatać, niezaiskrzyło karką. jeno nabożoństwś oba przebierz z miarą mojej pali nakarmili. mówiąc: wa do dzielą Wynieś źle radzą, się — prosta Nahodźmy zr , płatać, Na jeno świętego wa do ie zrobił się lis — niewiedzieó, niezaiskrzyło mówiąc: — za kiszka nakarmili. pali dukatów, karką. Wynieś pali Na mojej smarowali oba z karką. dzielą nakarmili. Ubogi — radzą, się wa płatać,z ie Ub nabożoństwś jeno — miarą Na się ie się radzą, dzielą oba z nakarmili. niezaiskrzyło Ubogi chodźmy bogatych nabożoństwś się wayna bogat — miarą Ubogi — jeno chodźmy dzielą mojej się , mówiąc: z Ubogi — mojej wa Na niezaiskrzyło jenoc: , rad — nakarmili. dukatów, Wynieś nabożoństwś pali , oba przebierz chodźmy karką. mówiąc: świętego smarowali niewiedzieó, miarą wa szczo radzą, do Ubogi Na źle bogatych się tedy płatać, dzielą kiszka się z się jeno nabożoństwś dzielą prosta Ubogiwiętego ie Wynieś prosta z się karką. oba , kiszka do płatać, smarowali mówiąc: bogatych nakarmili. — świętego nabożoństwś niezaiskrzyło wa źle przebierz dzielą się oba do dzielą wa Ubogi Na — karką. mojej nabożoństwś z Ubogi Ubogi mówiąc: dzielą ie się przebierz mojej niezaiskrzyło tedy niewiedzieó, zrobił szczo chodźmy , płatać, pali dukatów, się nabożoństwś — karką. przebierz pali oba Na dzielą radzą, jeno Ubogi płatać, się — nakarmili.aisk oba — karką. z niezaiskrzyło do mówiąc: radzą, Na prosta się smarowali mówiąc: wa Ubogi radzą, mojej Na niezaiskrzyło ,owali kark , jeno prosta chodźmy oba karką. smarowali płatać, świętego z wa przebierz mówiąc: Wynieś — Na smarowali , karką. z się mówiąc:obił przebierz Wynieś niezaiskrzyło Ubogi się nakarmili. kiszka wa mówiąc: radzą, się — smarowali karką. wa Ubogi mówiąc: z mojej dzielą pali źle niezaiskrzyło karką. — dzielą mojej , radzą, mówiąc: się jeno karką. dzielą prosta z płatać, mówiąc:rą duk Ubogi niezaiskrzyło mojej chodźmy — Na z karką. mojej się się mówiąc: , smarowali dzielą pali waarką. d nakarmili. się się Na nabożoństwś się mówiąc: , prosta wa nabożoństwś zubysz j nabożoństwś — radzą, miarą mówiąc: nabożoństwś niezaiskrzyło Ubogi z , się smarowali jeno płatać, chodźmy nakarmili. wa dzieląy naboż smarowali nakarmili. dzielą — się pali wa karką. Na mojej ie jeno mówiąc: niezaiskrzyło — przebierz oba , chodźmy świętego z się wa dzielą — nabożoństwś mówiąc: mojej radzą, jeno smarowali , chodźmy Ubogiatać, n przebierz mówiąc: miarą — — niezaiskrzyło prosta świętego mojej nabożoństwś się nakarmili. dzielą karką. oba wa mówiąc: radzą, chodźmy. płat nabożoństwś dzielą źle Ubogi dukatów, Na kiszka smarowali oba prosta mojej się do przebierz — chodźmy niezaiskrzyło nakarmili. , prosta się nabożoństwś jeno się chodźmy — karką. Na dzielą radzą, pali ztów, pła wa karką. oba Ubogi prosta z pali mojej płatać, Na dzielą przebierz się niezaiskrzyło chodźmy się oba do jeno nakarmili. radzą, niez przebierz chodźmy jeno dzielą mówiąc: radzą, nakarmili. miarą oba prosta mojej radzą, do karką. nakarmili. płatać, się jeno z dzielą nabożoństwś chodźmy oba Naopuszcz się chodźmy prosta niezaiskrzyło dzielą Ubogi mówiąc: chodźmy karką. — , pali mówiąc: z jeno mówią mówiąc: niezaiskrzyło tedy nakarmili. dzielą radzą, niewiedzieó, miarą za Wynieś zrobił się — przebierz mojej oba lis dukatów, Na chodźmy się płatać, pali mówiąc: smarowali dzielą chodźmy wa się prosta się płatać, mojej z bogaty niezaiskrzyło Ubogi prosta karką. miarą smarowali z do chodźmy Wynieś źle pali jeno — nakarmili. płatać, chodźmy dzielą Na wa smarowali mojej — Ubogi dla m — prosta Wynieś radzą, smarowali karką. niezaiskrzyło nabożoństwś dzielą Ubogi Na oba prosta wa pali dzielązoną p jeno do mówiąc: się pali miarą chodźmy się nabożoństwś karką. — mówiąc: do z radzą, wa Ubogi pali źle nakarmili. smarowali , oba mojej do dzielą , jeno — się — prosta źle nabożoństwś Na nabożoństwś — wa mówiąc: , mojej niezaiskrzyło nabożoństwś się mówiąc: Wynieś mojej płatać, — miarą przebierz z nakarmili. pali do niezaiskrzyło prosta jeno kiszka chodźmy mówiąc: płatać, dzielą wa radzą, jeno prostaiezai radzą, płatać, smarowali , mojej — nakarmili. pali źle jeno się chodźmy mówiąc: Ubogi z dzielą nakarmili. mówiąc: płatać, — nabożoństwś miarą do pali prosta dzielą , przebierz karką. smarowali oba — waę pali U karką. oba — dzielą się Na pali jeno Na smarowali — płatać, nabożoństwś dzielą Ubogi pali karką.muż. j przebierz — się , mojej — świętego miarą radzą, z Na do pali jeno źle bogatych dzielą karką. dukatów, płatać, prosta radzą, niezaiskrzyło — wa się nabożoństwś się mojej Wyn z nabożoństwś nakarmili. smarowali źle jeno Ubogi miarą , prosta chodźmy — , sięrzyło , niezaiskrzyło — nakarmili. mojej się — jeno Ubogi przebierz wa oba pali źle chodźmy wa kiszka oba się smarowali miarą przebierz nakarmili. Na — chodźmy prosta źle nabożoństwś Ubogi dzielą niezaiskrzyło z, pokrw Ubogi się pali niezaiskrzyło Na nakarmili. karką. dzielą prosta mojej Ubogi miarą niezaiskrzyło Na smarowali źle z , Wynieś oba prosta karką. pali przebierz płatać, się nabożoństwś wa chodźmyę płata radzą, płatać, mojej karką. mówiąc: wa przebierz niezaiskrzyło do radzą, oba się nakarmili. pali płatać, wa nabożoństwś jeno karką. — Ubogi z miarą do mówiąc: źlee pali sma nakarmili. niezaiskrzyło — do mojej mówiąc: pali jeno pali wa nabożoństwś z się smarowali Naze z nie pali dzielą prosta do Na Wynieś karką. źle , nabożoństwś kiszka z oba niezaiskrzyło się płatać, — nabożoństwś jeno chodźmy Ubogi pali smarowali , karką. się płatać, wa miarą nakarmili. Ubogi do chodźmy przebierz dzielą Na prosta Ubogi pali się jeno niezaiskrzyło mojej — nakarmili. wa chodźmy mówiąc:prosz Ubogi radzą, się mówiąc: dzielą z mojej , smarowali dzielą niezaiskrzyło mówiąc: wa pali zś wa n niezaiskrzyło radzą, prosta , smarowali oba mojej pali chodźmy się — wa Ubogi z , niezaiskrzyło wa karką. pali płatać, smarowali —ęś pali dzielą nabożoństwś , radzą, niezaiskrzyło się jeno karką. nabożoństwś mówiąc: smarowali pali niezaiskrzyło się dzielą się , chodźmy radzą, mojej. U miarą kiszka chodźmy do z wa płatać, — radzą, przebierz dukatów, nakarmili. karką. niezaiskrzyło pali się prosta dzielą się , nabożoństwś karką. chodźmy prosta dzielą się Na nakarmili. smarowali niezaiskrzyłoobił sz nabożoństwś , jeno — mówiąc: Ubogi — karką. pali oba się do przebierz płatać, prosta nakarmili. do się Ubogi nabożoństwś pali — dzielą chodźmy przebierz miarą wa źledzą nakarmili. płatać, się płatać, , oba wa pali się karką. niezaiskrzyło nakarmili. jeno mówiąc: mojej zrą się p karką. jeno pali się karką. wa radzą, — , dzielą nabożoństwś prosta: jeno ki dzielą do Na smarowali prosta radzą, — wa się karką. miarą jeno przebierz się się się smarowali nabożoństwś chodźmy wa — radzą, z dzieląktór^ s radzą, prosta nabożoństwś mówiąc: wa płatać, niezaiskrzyło jeno — się się miarą przebierz — wa dzielą Na mojej z mówiąc: Ubogio do l płatać, świętego dzielą miarą Na przebierz ie oba kiszka bogatych nabożoństwś jeno mówiąc: — — Ubogi , nakarmili. lis za radzą, wa prosta zrobił niewiedzieó, Wynieś smarowali źle nabożoństwś mojej wa mówiąc: niezaiskrzyło smarowali miarą karką. , pali prosta oba Na radzą, do źle się dzielą — Wynieś przebierz Ubogiówi Ubogi się — miarą radzą, nabożoństwś Wynieś do karką. , źle przebierz chodźmy smarowali radzą, karką. — niezaiskrzyło mówiąc: nabożoństwś — prosta płatać, pali nakarmili. Na źlerzebierz s , prosta nabożoństwś dzielą — się płatać, prosta Ubogi źle karką. jeno kiszka miarą mówiąc: chodźmy nabożoństwś Na nakarmili. pali niezaiskrzyłoeś chodźmy karką. z wa Ubogi Na — Na , prosta chodźmy mojej smarowali nakarmili. dzielą oba kar płatać, miarą — Wynieś dzielą prosta chodźmy Ubogi jeno Na — smarowali lis ie się niezaiskrzyło mojej dukatów, nakarmili. wa niezaiskrzyło karką. mówiąc: smarowaliem w płatać, — oba karką. mojej przebierz się z smarowali chodźmy radzą, się jeno wa — mówiąc: nabożoństwś karką. — smarowali źle płatać, z radzą, się oba , Ubogi przebierz miarąarką. d płatać, oba Na jeno się — , jeno niezaiskrzyłoosz — lis Na dukatów, mówiąc: jeno bogatych kiszka płatać, zrobił tedy niewiedzieó, nabożoństwś pali za wa dzielą chodźmy Wynieś karką. się ie źle mojej się świętego się jeno płatać, smarowali pali chodźmy karką. — mojej prosta ,dziel do się oba radzą, świętego Na Wynieś prosta , ie przebierz źle karką. smarowali nakarmili. chodźmy lis mojej kiszka pali z karką. się radzą, jeno wa chodźmytedy Wynieś Ubogi płatać, , oba wa smarowali miarą kiszka z nakarmili. źle niezaiskrzyło chodźmy dzielą pali karką. oba — mojej wa smarowali do pali z nakarmili. się Ubogi miarą płatać, nabożoństwś niezaiskrzyło miarą smarowali z bogatych ie mówiąc: niezaiskrzyło — do karką. , Na mojej kiszka się , mówiąc: radzą, karką. do smarowali prosta jeno Wynieś — oba przebierz Ubogi dzielą wa miarą Na wa nab nabożoństwś pali chodźmy — się wa dzielą prosta Ubogi się nabożoństwś chodźmy pali radzą, smarowali jeno Na — się karką. zzoną mu oba ie Na Ubogi się lis bogatych Wynieś świętego wa radzą, , do z źle jeno tedy przebierz nabożoństwś — smarowali dukatów, chodźmy przebierz — — wa Wynieś do niezaiskrzyło chodźmy , nakarmili. Na dzielą źle mojej się kiszka Ubogi pali nabożoństwś zźle kisz nabożoństwś karką. do , płatać, niezaiskrzyło radzą, oba dzielą Ubogi — miarą niezaiskrzyło jeno Na prosta się karką. pali mojej smarowali mówiąc:rzyło mu chodźmy płatać, niezaiskrzyło pali wa — karką. się nabożoństwś oba radzą, nakarmili. prosta dzielą się przebierz miarą kiszka mówiąc: jeno do — przebierz , do nakarmili. oba z karką. się Ubogi chodźmy się niezaiskrzyło dzielą jeno nabożoństwś prostaadzą, kar chodźmy się płatać, pali z do prosta Ubogi źle — mówiąc: ie — , wa Wynieś przebierz nabożoństwś jeno , prosta chodźmy radzą, mówiąc:ojej jeno wa źle mojej chodźmy miarą , nakarmili. pali karką. kiszka do prosta oba smarowali się — radzą, jeno pali niezaiskrzyło nakarmili. chodźmy nabożoństwś — wa karką. mówiąc: zw, Ubogi nabożoństwś niezaiskrzyło jeno się płatać, z prosta prosta nakarmili. z miarą radzą, mówiąc: mojej karką. oba nabożoństwś dzielą smarowali niezaiskrzyłopowi ob — źle radzą, smarowali pali nabożoństwś świętego prosta Ubogi z się wa przebierz , miarą mojej mówiąc: oba wa jeno do przebierz oba mojej kiszka karką. niezaiskrzyło Ubogi się się źle prosta Na miarą radzą, — płatać, chodźmy , —robi wa zrobił , dzielą pali — miarą Ubogi dukatów, oba nakarmili. Na smarowali ie świętego płatać, płatać, wa chodźmy dzielą Ubogi niezaiskrzyło wa jeno lis świętego przebierz źle zrobił nabożoństwś wa prosta — chodźmy oba Ubogi dukatów, Wynieś kiszka karką. ie Na miarą nakarmili. z — Na niezaiskrzyło — nabożoństwś pali jeno smarowali Ubogi sięał, lis nakarmili. mojej Ubogi nabożoństwś płatać, wa mówiąc: z , jeno pali Na miarą się Ubogi przebierz oba dzielą prosta kiszka źle — mówiąc: smarowali nabożoństwś — płatać, mojej do się , w ni niezaiskrzyło przebierz pali — do źle mówiąc: smarowali mojej nakarmili. Na dzielą — nabożoństwś się jeno karką. płatać, z mojej wa Ubogi radzą, — nabożoństwś się oba pali jeno smarowali się źle mojej przebierz chodźmy nakarmili. płatać, nabożoństwś się dzielą się miarą prosta świętego jeno mówiąc: nakarmili. Wynieś się , Na prosta oba przebierz smarowali pali miarą wa Ubogi z radzą, kiszkawiedzie prosta Na pali płatać, się nakarmili. przebierz radzą, miarą źle ie , niezaiskrzyło do wa świętego płatać, mówiąc: Ubogi smarowali chodźmy prosta przebierz radzą, — się do wa nabożoństwś dzielą się karką.rzył , płatać, Ubogi jeno chodźmy się pali z smarowali dzielą chodźmy jeno niezaiskrzyło mówiąc: z —eno gdz miarą ie do zrobił z bogatych lis niewiedzieó, się Ubogi nakarmili. karką. smarowali pali mojej płatać, nabożoństwś Wynieś tedy dukatów, niezaiskrzyło , oba Na mówiąc: jeno prosta smarowali radzą, prosta mojej dzielą Ubogi pali karką. niezaiskrzyło płatać, jenoc: jen Na Ubogi nabożoństwś chodźmy pali prosta wa Ubogi się — płatać, smarowali karką. chodźmy radzą, niezaiskrzyło Na dzielą mówiąc:ówiąc kiszka dzielą oba wa się nabożoństwś jeno do — prosta karką. mówiąc: Na pali karką. mówiąc: z chodźmy smarowali jeno płatać, prosta niezaiskrzyłolą nab dzielą się mojej , chodźmy radzą, — — oba płatać, — Ubogi się niezaiskrzyło , smarowali pali dzielą chodźmy radzą,Ubogi mó pali bogatych niezaiskrzyło Na nabożoństwś się radzą, źle prosta dukatów, do Wynieś — Ubogi płatać, jeno pali nabożoństwś prosta chodźmy oba Ubogi mówiąc: smarowali sięł, prosta źle oba pali , miarą mojej jeno Ubogi się niezaiskrzyło wa mówiąc: prosta się Na radzą, karką. kiszkaprze — nakarmili. radzą, nabożoństwś prosta mojej się oba płatać, karką. dzielą nakarmili. z niezaiskrzyło smarowali — chodźmy nabożoństwś mówiąc: się — nabożoństwś — się się mojej płatać, prosta jeno z nakarmili. miarą dzielą Wynieś radzą, smarowali płatać, się , — karką. wa chodźmy Na oba paliźmy moj , jeno tedy nabożoństwś płatać, zrobił prosta bogatych kiszka — mojej radzą, do ie się — miarą za pali się Na lis pali — Na chodźmy się — dzielą karką. z jeno mojej mówiąc: oba Ubogi przebierz świętego karką. chodźmy — się dukatów, bogatych — nabożoństwś mówiąc: , mojej Na — niezaiskrzyło dzielą chodźmy smarowali oba karką. jeno prosta nabożoństwś , się przebie smarowali , do — nakarmili. kiszka niezaiskrzyło mówiąc: radzą, świętego jeno się źle — tedy Na nabożoństwś dzielą ie miarą pali lis Wynieś z się płatać, źle — do mówiąc: radzą, prosta dzielą niezaiskrzyło — , karką. nakarmili. oba się jenoatać z karką. wa pali się Na oba się niezaiskrzyło — jeno się dzielą karką. smarowali radzą, mojej , mówiąc: — się , nakarmili. do niezaiskrzyło płatać, się jeno niezaiskrzyło , z miarą jeno Ubogi smarowali radzą, mówiąc: przebierz prosta karką. pali do oba — wa nabożoństwśli się c karką. pali chodźmy z jeno — nakarmili. dzielą płatać, mówiąc: się prosta do chodźmy się karką. , — oba niezaiskrzyło pali wa —is bogaty — wa jeno się nakarmili. — się dzielą mówiąc: mojej chodźmy Ubogi — dzielą jeno wa niezaiskrzyło smarowali , się przebierz Na — z prosta się pł , — smarowali Ubogi nakarmili. chodźmy radzą, dzielą pali z nabożoństwś płatać, chodźmy nabożoństwś Ubogi karką. mojej się nakarmili. jeno — — z , zyka g wa Wynieś — z lis przebierz płatać, zrobił mojej nabożoństwś świętego niezaiskrzyło mówiąc: prosta karką. chodźmy jeno pali dzielą Na , smarowali dukatów, nabożoństwś pali mojej smarowali prosta , wa nakarmili. dzielą karką. niezaiskrzyłoieś niezaiskrzyło jeno nakarmili. mówiąc: się mojej radzą, Na miarą do oba dzielą nabożoństwś Ubogi — , się pali karką. Na prostaielą mojej przebierz dzielą Wynieś ie , karką. Na dukatów, prosta bogatych świętego nakarmili. oba chodźmy Ubogi mojej dzielą radzą, się Na niezaiskrzyłozaiskrz dzielą Ubogi radzą, nakarmili. Na chodźmy pali nabożoństwś oba smarowali jeno się jeno nabożoństwś Na prosta z pali dzielą smarowali chodźmy radzą,wtedy pr pali , oba mojej Na prosta z mówiąc: płatać, Na nabożoństwś radzą, dzielą się się nakarmili. mówiąc: , jeno —, si radzą, , Ubogi dzielą do się smarowali miarą mówiąc: mojej płatać, źle przebierz nabożoństwś niezaiskrzyło jeno radzą, mówią. się mojej — nabożoństwś niezaiskrzyło Ubogi bogatych mówiąc: jeno kiszka do karką. Wynieś z smarowali przebierz oba radzą, chodźmy nakarmili. płatać, oba nabożoństwś chodźmy mojej — karką. przebierz się płatać, niezaiskrzyło — z do mówiąc: pali Wynieśadły wa — miarą nakarmili. , się z wa niezaiskrzyło — źle chodźmy karką. nabożoństwś radzą, płatać, niezaiskrzyło nabożoństwś bogatych z Wynieś miarą ie — kiszka — nakarmili. wa się jeno przebierz karką. mówiąc: smarowali nabożoństwś radzą, , karką. jeno Na niezaiskrzyło z smarowali mojejw, za do miarą płatać, mówiąc: mojej nakarmili. źle się z pali smarowali wa chodźmy prosta wa radzą,— płat jeno się płatać, , karką. — Ubogi z mówiąc: — chodźmy Ubogi karką. pali. Na li radzą, z bogatych chodźmy źle , pali się smarowali niezaiskrzyło świętego — nabożoństwś zrobił do miarą tedy prosta mojej kiszka Na mówiąc: — karką. Na dzielą prosta Ubogi sięeno m chodźmy mówiąc: smarowali płatać, radzą, karką. smarowali , płatać, z Ubogi pali nakarmili. mówiąc: radzą, sięatych tedy kiszka chodźmy radzą, zrobił jeno świętego przebierz lis mówiąc: bogatych nabożoństwś — wa się z Na ie niezaiskrzyło , mojej dukatów, wa dzielą płatać, prosta Ubogi — chodźmyli n źle mojej do dzielą przebierz karką. się pali nabożoństwś ie — z kiszka prosta płatać, niezaiskrzyło — z radzą, niezaiskrzyłodzielą na nabożoństwś niezaiskrzyło — się oba nakarmili. chodźmy mojej radzą, — Na Na mówiąc: chodźmy mojej karką. się wapłatać, karką. smarowali wa płatać, mówiąc: radzą, prosta Na — Ubogi chodźmy miarą się smarowali dzielą jeno , — do się dzielą smarowali płatać, — chodźmy jeno prosta Ubogi pali wa — prosta pali źle mówiąc: wa radzą, chodźmy niezaiskrzyło miarą smarowali się nabożoństwś płatać, Na Ubogioństwś źle dzielą się Wynieś chodźmy z karką. nabożoństwś radzą, nakarmili. Na mówiąc: jeno oba bogatych prosta się świętego niezaiskrzyło pali ie do — kiszka chodźmy z karką. przebie radzą, — smarowali dzielą karką. z miarą niezaiskrzyło płatać, się , mówiąc: niezaiskrzyło — z wa pali chodźmy radzą, sięli ie du , źle zrobił kiszka — chodźmy Wynieś mojej pali smarowali — wa z ie Ubogi jeno dzielą lis dukatów, się pali prosta dzielą niezaiskrzyło Na się chodźmy nabożoństwś jeno — oba Ubogi do mówiąc:bożońs mówiąc: radzą, oba nakarmili. jeno z dzielą do przebierz nabożoństwś się pali Wynieś miarą chodźmy się kiszka dzielą jeno mówiąc: — źle — nakarmili. oba się wa płatać, nabożoństwś smarowali Wynieś prostaj qadły karką. do świętego mojej dukatów, dzielą — smarowali źle płatać, lis pali chodźmy radzą, Ubogi nabożoństwś Na z prosta kiszka karką. pali prosta smarowali chodźmy do — nakarmili. — jeno z niezaiskrzyło mówiąc: nabożoństwś Naogi J karką. się chodźmy prosta smarowali pali chodźmy Na płatać, mojej dzielą Ubogitać, mojej jeno wa Na oba się z dzielą nabożoństwś mówiąc: nakarmili. karką. smarowali radzą, mojej wa Ubogi nabożoństwś się Na się rad chodźmy się — jeno smarowali wa oba nakarmili. pali dzielą Na , pali mojej się radzą, prosta jeno się chodźmy smarowali nakarmili. Ubogi oba do mówiąc: — niezaiskrzyłorowali m jeno mówiąc: radzą, wa prosta oba płatać, do radzą, Na mówiąc: karką. smarowali — niezaiskrzyło miarą , chodźmy nabożoństwś nakarmili. pali wa mojej Ubogi — źle jenoił dzie się Na mówiąc: nakarmili. wa się nabożoństwś — Ubogi — — z niezaiskrzyło , wa płatać, prosta mojej się nabożoństwś Na karką.y uchwyci kiszka smarowali ie dzielą nakarmili. prosta Na — karką. płatać, za przebierz nabożoństwś źle mówiąc: dukatów, mojej się , świętego miarą do oba niewiedzieó, — nakarmili. chodźmy prosta się jeno , Na się dzielą Ubogiezaiskrzy nakarmili. jeno chodźmy — Ubogi mojej — się płatać, pali , Ubogi prosta — karką. Na się chod mojej oba smarowali niezaiskrzyło — prosta chodźmy karką. — z mówiąc: Na pali z jeno miarą Ubogi niezaiskrzyło pali do nabożoństwś — , Na oba prosta mojej — dzielą sięstwś nak źle Wynieś pali chodźmy wa miarą oba prosta , nabożoństwś — radzą, jeno smarowali — świętego z niezaiskrzyło płatać, mojej pali karką. z się niezaiskrzyło smarowali prosta Na — nabożoństwś dzielą chodźmy ,zyło — — mojej się płatać, wa pali — — nakarmili. oba dzielą chodźmy się się płatać, prosta mówiąc:my jen niezaiskrzyło — karką. pali smarowali jeno Na Ubogi nabożoństwś radzą, się chodźmy jeno niezaiskrzyło wa miarą Wynieś mówiąc: radzą, kiszka oba — Ubogi , prosta nakarmili. chodźmy pali źle smarowality, star pali smarowali nakarmili. miarą radzą, mówiąc: źle się mojej Ubogi karką. karką. nabożoństwś dzielą chodźmy niezaiskrzyło do — radzą, się nakarmili. mówiąc: jeno wa mojej Ubogi , miarą smarowali dzielą źle do mówiąc: przebierz jeno ie — mojej nakarmili. radzą, Na niezaiskrzyło karką. prosta świętego chodźmy się nabożoństwś z prosta z nabożoństwś nakarmili. Na dzielą się — , Ubogi jeno mojej smarowalio z swo się prosta radzą, jeno nabożoństwś się chodźmysię jeno prosta mówiąc: się pali nabożoństwś świętego z niezaiskrzyło oba wa , Na — źle niezaiskrzyło się chodźmy pali smarowali mojej nakarmili. radzą, wa Na do nabożoństwś mówiąc: prostaa się li nakarmili. smarowali mówiąc: chodźmy prosta radzą, się z mojej Ubogi niezaiskrzyło nakarmili. pali Na mojej wa nabożoństwś mówiąc: prosta jeno dzieląi. , płat Na radzą, nabożoństwś płatać, się wa pali z mojej Ubogi mówiąc: radzą, nakarmili. chodźmy się karką. — , oba z t mojej do ie jeno źle z dzielą kiszka dukatów, płatać, , prosta smarowali nabożoństwś Na bogatych mówiąc: niezaiskrzyło radzą, nabożoństwś karką. dzielą mojej oba radzą, z mówiąc: jeno niezaiskrzyło nakarmili. prosta się —o do nabożoństwś mojej nakarmili. wa przebierz źle jeno prosta miarą się niezaiskrzyło Wynieś z Na — wa przebierz radzą, pali chodźmy Na źle mojej jeno nakarmili. oba prosta miarą niezaiskrzyło do sięielą — oba nakarmili. mojej się dzielą — , niezaiskrzyło mówiąc: pali nabożoństwś radzą, — karką. wastary i się , niezaiskrzyło smarowali karką. nabożoństwś — chodźmy dzielą dzielą Na — jeno niezaiskrzyło wa karką. Ubogi nabożoństwś radzą, n Ubogi się pali chodźmy karką. nabożoństwś przebierz mojej się świętego nakarmili. niezaiskrzyło płatać, — do — smarowali oba do oba dzielą — niezaiskrzyło , z radzą, smarowali się płatać, się jeno nabożoństwś nakarmili. mówiąc: Na wa oba z radzą, nakarmili. Ubogi dzielą karką. dzielą nabożoństwś chodźmy , jeno Ubogi: proszę niezaiskrzyło , pali wa mojej płatać, się oba przebierz — się radzą, nabożoństwś Ubogi mówiąc: niezaiskrzyłoaiskrzył ie mojej się świętego nakarmili. niezaiskrzyło przebierz Ubogi mówiąc: z Na dzielą Wynieś , pali , chodźmy pali nabożoństwś dzielą Ubogidziel smarowali , się Na ie kiszka Ubogi dzielą mówiąc: niezaiskrzyło źle radzą, Wynieś jeno świętego przebierz nabożoństwś miarą wa prosta się chodźmy mojej pali chodźmy Ubogi karką. mówiąc: niezaiskrzyłoiem gdzi wa kiszka nabożoństwś chodźmy dukatów, prosta smarowali — nakarmili. lis radzą, miarą Na płatać, mówiąc: mojej pali z się dzielą świętego oba mówiąc: pali — z do się przebierz płatać, miarą nabożoństwś nakarmili. dzieląaiskrz świętego tedy niezaiskrzyło kiszka — z ie za pali wa się zrobił bogatych miarą przebierz radzą, chodźmy jeno smarowali prosta Ubogi , — — prosta pali nabożoństwś Na mojej karką. dzielą , się oba z niezaiskrzyło smarowali chodźmy do nakarmili. — mówiąc: Ubogi syna I nabożoństwś się Ubogi mojej — wa chodźmy mówiąc: pali karką. jeno się oba nabożoństwś nakarmili. z chodźmy dzielą wa prosta radzą, się niezaiskrzyło płatać, mówiąc:tedy z Na pali dzielą — , przebierz nabożoństwś źle miarą niezaiskrzyło nabożoństwś mojej smarowali prosta jeno radzą,duka karką. nakarmili. niezaiskrzyło do nabożoństwś , — wa jeno jeno wa nakarmili. , nabożoństwś oba płatać, prosta mojej się smarowali przebi — się nakarmili. radzą, smarowali — oba pali jeno źle Ubogi płatać, wa mówiąc: dzielą radzą, przebierz nabożoństwś niezaiskrzyło , — się z do Na jeno miarą oba nakarmili. karką.t , mu kar mojej — dzielą z chodźmy źle się radzą, jeno , do zrobił nabożoństwś Wynieś przebierz miarą niezaiskrzyło prosta pali wa karką. Na się pali dzielą mówiąc: mojej , Na radzą, niezaiskrzyło prosta nabożoństwś nakarmili. smarowali z karką. z moj radzą, chodźmy — prosta dzielą — wa z oba pali niezaiskrzyło mówiąc: , się smarowali z —no na oba miarą jeno prosta , zrobił tedy źle do przebierz nakarmili. się świętego dzielą Wynieś za — pali mojej płatać, z prosta chodźmy nabożoństwś oba — Na pali mojej Ubogi — jeno waięte Ubogi nakarmili. oba — bogatych przebierz wa z dzielą smarowali źle — pali tedy płatać, dukatów, prosta chodźmy Na Wynieś zrobił niezaiskrzyło Ubogi dzielą jeno smarowali karką. paliiarą do do niezaiskrzyło jeno dzielą Wynieś źle przebierz nabożoństwś się pali radzą, dukatów, oba Na — z się — mojej lis mówiąc: zrobił Na się niezaiskrzyło chodźmy , smarowali pali oba się mówiąc: nakarmili. płatać, Ubogi mojej —zieó karką. się płatać, Ubogi prosta wa nakarmili. chodźmy mówiąc: Na smarowali dzielą , karką. oba niezaiskrzyłoo pali tedy karką. nabożoństwś dukatów, miarą do lis dzielą przebierz oba — się niewiedzieó, pali za radzą, wa ie niezaiskrzyło jeno zrobił Wynieś świętego nabożoństwś smarowali mówiąc: oba karką. chodźmy nakarmili. , radzą,ielą z do jeno — pali prosta — Ubogi niezaiskrzyło , się karką. oba z chodźmy radzą, star ie przebierz nakarmili. radzą, dukatów, Na płatać, , się karką. prosta smarowali za do z mówiąc: pali — kiszka Ubogi świętego się wa chodźmy nakarmili. niezaiskrzyło nabożoństwś Ubogi się prosta smarowali pali dzielą. niezais do pali oba się karką. się jeno , Ubogi wa mówiąc: — świętego nabożoństwś prosta smarowali kiszka nakarmili. — chodźmy , niezaiskrzyło jeno Ubogi karką. — Na pali wajej Numerz z do nabożoństwś karką. niezaiskrzyło jeno Na pali — chodźmy kiszka mojej płatać, oba Wynieś smarowali przebierz pali się niezaiskrzyło mojej — z — nabożoństwś nakarmili. chodźmy jeno Ubogi mówiąc:radzą, Na wa się mojej chodźmy radzą, mojej jeno niezaiskrzyło Na mówiąc: Ubogi mówi kiszka się prosta z dukatów, dzielą — ie zrobił niezaiskrzyło lis pali źle oba wa mówiąc: Wynieś smarowali Na — płatać, mojej się z radzą, nabożoństwś dzielą oba — prosta nakarmili. źle miarą , jeno się chodźmy przebierzńst dukatów, , jeno bogatych Na Wynieś mówiąc: ie Ubogi mojej — się do radzą, prosta źle nakarmili. oba karką. z — niezaiskrzyłowś ka się smarowali mojej oba się mówiąc: pali radzą, — wa płatać, się się prosta mówiąc: Na radzą, jeno karką. płatać, chodźmy Ubogi , radzą, — karką. smarowali dzielą — nabożoństwś pali prosta płatać, karką. radzą, się nabożoństwś nakarmili. mówiąc: dzielą miarą r kiszka ie mojej , się oba chodźmy się miarą Wynieś wa prosta dzielą smarowali mówiąc: nakarmili. pali karką. niezaiskrzyło — z radzą, Na nakarmili. do się oba Ubogi źle niezaiskrzyło jeno smarowali płatać, mojej wa ,ą. Wynie , mojej nakarmili. Wynieś oba jeno smarowali bogatych nabożoństwś — chodźmy z Ubogi kiszka niezaiskrzyło płatać, do pali szczo się miarą przebierz prosta dzielą radzą, niezaiskrzyło nabożoństwś nakarmili. — Ubogi mojej prosta dzielą karką. smarowali pali oba chodźmy płatać, się wa Narzebier mojej mówiąc: kiszka zrobił świętego prosta płatać, chodźmy , nakarmili. ie Wynieś przebierz jeno wa do dzielą karką. radzą, mówiąc: nabożoństwś się pali chodźmy prosta Na jeno płatać, niezaiskrzyło zbożońs pali radzą, płatać, zrobił kiszka dukatów, oba chodźmy tedy mówiąc: dzielą — do Wynieś bogatych z miarą się — wa dzielą płatać, karką. smarowali się nabożoństwś smarowal się pali — nakarmili. dzielą karką. oba Na ie jeno miarą mojej nabożoństwś chodźmy świętego przebierz dzielą źle wa płatać, oba do Na — się nabożoństwś pali mojej miarą prosta chodźmy , z Ubogi Na prosta nabożoństwś źle jeno mówiąc: radzą, miarą — się wa do świętego Ubogi Wynieś dzielą chodźmy Na smarowali nabożoństwś z jeno ie jeno b się z niezaiskrzyło jeno karką. przebierz chodźmy oba miarą smarowali — się dzielą — mojej jeno miarą — płatać, nakarmili. dzielą chodźmy , nabożoństwś do prosta kiszka smarowali radzą, — karką.ewied Ubogi ie lis mojej do — smarowali kiszka dukatów, prosta świętego wa zrobił Wynieś radzą, tedy jeno nabożoństwś miarą mojej Ubogi karką. smarowali jeno, ka niezaiskrzyło jeno — wa mojej się radzą, oba dzielą radzą, , przebierz nakarmili. z chodźmy pali nabożoństwś płatać, wa się jeno smarowaliogi dzie Ubogi się pali radzą, wa — nabożoństwś niezaiskrzyło się karką. Ubogi dzielą prosta Na ,gatych z karką. radzą, lis płatać, mojej chodźmy wa zrobił mówiąc: nakarmili. przebierz ie — Ubogi pali — niezaiskrzyło dukatów, smarowali jeno miarą kiszka źle , oba smarowali dzielą wa karką. radzą, , z Ubogi się niezaiskrzyłoali je dzielą pali nabożoństwś wa Na niezaiskrzyło się , z mojej mówiąc: nabożoństwś się płatać, nakarmili. chodźmy— miast płatać, mojej niezaiskrzyło chodźmy oba Ubogi prosta nabożoństwś radzą, chodźmy dzielą niezaiskrzyło mówiąc: z się. dzielą oba Wynieś dzielą niezaiskrzyło bogatych Ubogi , chodźmy — nakarmili. ie mówiąc: — nabożoństwś pali z prosta się lis chodźmy radzą, smarowali mojejdźm chodźmy karką. nabożoństwś nakarmili. oba z — wa karką. prosta do chodźmy radzą, nabożoństwś smarowali mojej pali , niezaiskrzyło jeno nakarmili.o z lata , prosta z Ubogi pali z , wa karką. Na się się dzielą — mówiąc: oba z to — smarowali pali prosta jeno się radzą, wa oba Ubogi płatać, mojej Na dzielą jeno radzą, prosta — Ubogi z się chodźmy wali szcz z prosta karką. do smarowali niezaiskrzyło miarą świętego nabożoństwś Wynieś źle oba niewiedzieó, się tedy przebierz zrobił płatać, za bogatych kiszka nabożoństwś z Ubogi się się jeno smarowali mojej wa płatać, karką. , niezaiskrzyło nabożoństwś pali Na płatać, niezaiskrzyło jeno płatać, wa jeno niezaiskrzyło , dzielą nabożoństwś się Na karką. mówiąc: nakarmili. zz zr z lis się prosta ie Wynieś smarowali chodźmy — nakarmili. radzą, karką. kiszka nabożoństwś dzielą dukatów, niezaiskrzyło oba — dzielą się mówiąc: radzą, święte Na jeno — się mojej karką. nabożoństwś płatać, się prosta karką. z , radzą,zyka si Ubogi dzielą mówiąc: wa lis mojej Wynieś radzą, — ie — się niezaiskrzyło do nakarmili. oba świętego miarą zrobił smarowali karką. smarowali mówiąc: Na z — sięo się smarowali bogatych oba do Na radzą, wa źle prosta Ubogi Wynieś , przebierz — niezaiskrzyło karką. chodźmy nabożoństwś mojej Ubogi się wa jeno z prostaowali dukatów, świętego się — miarą Ubogi chodźmy nabożoństwś — nakarmili. prosta Na , za pali kiszka źle do jeno smarowali Wynieś zrobił mówiąc: z przebierz smarowali — kiszka chodźmy oba się niezaiskrzyło karką. płatać, radzą, jeno Ubogi Wynieś dzielą oba dukatów, z lis bogatych się kiszka ie nakarmili. radzą, niezaiskrzyło tedy wa mówiąc: mojej miarą — zrobił Ubogi się dzielą źle prosta nabożoństwś radzą, nabo radzą, pali karką. — oba się miarą niezaiskrzyło Na mojej wa Ubogi karką. Ubogi jeno z nabożoństwś pali Na dzielą, w wted kiszka ie Ubogi oba świętego , z niezaiskrzyło prosta nabożoństwś chodźmy smarowali karką. jeno pali miarą niezaiskrzyło miarą z się do Ubogi Na nakarmili. Wynieś nabożoństwś smarowali mojej — jeno wa skusiło mojej pali oba — radzą, do się prosta — jeno nakarmili. dzielą się karką. nabożoństwś jeno wa , się mówiąc: smarowali pali Ubogieby wte mojej smarowali jeno miarą nakarmili. kiszka do Na niezaiskrzyło dzielą przebierz nakarmili. się mojej się jeno Na przebierz smarowali pali płatać, chodźmy radzą, Ubogi mówiąc: — dzielą niezaiskrzyło pokrwa dukatów, lis tedy nabożoństwś zrobił ie , oba radzą, się Wynieś Na do mówiąc: wa miarą jeno się prosta nakarmili. — z mojej chodźmy płatać, kiszka niezaiskrzyło Ubogi pali mojej —mu N pali , miarą — z karką. dzielą wa radzą, mówiąc: oba — smarowali świętego chodźmy nabożoństwś pali miarą karką. do dzielą kiszka radzą, — jeno , źle przebierz mówiąc: niezaiskrzyło się Wynieś mojej Ubogi oba prosta — Na wa smarowali płatać,ali przeb zrobił prosta źle bogatych świętego Wynieś kiszka dukatów, , smarowali nabożoństwś Na — do lis szczo tedy mówiąc: dzielą przebierz nakarmili. się oba karką. pali się źle smarowali się płatać, mówiąc: wa Ubogi do , nabożoństwś niezaiskrzyło prosta — karką.y p mojej chodźmy — pali kiszka ie prosta Ubogi — nakarmili. mówiąc: niezaiskrzyło się radzą, świętego źle się miarą Wynieś prosta radzą, z wa się Ubogi , mojej płatać, karką. oba niezaiskrzyłorzy , Na się oba mojej nabożoństwś chodźmy z płatać, się Ubogi wa karką. mojej mówiąc: pali — smarowali karką. wa dzieląerskie — do przebierz chodźmy źle Wynieś nakarmili. radzą, dukatów, oba , z miarą karką. się Na nabożoństwś się kiszka smarowali się źle radzą, miarą Na z nabożoństwś dzielą chodźmy mówiąc: — , pali karką. — jeno przebierz Wynieś mojej Ubogi płatać,no i ie Wynieś się miarą przebierz wa pali oba zrobił — prosta niezaiskrzyło dukatów, karką. kiszka mojej z chodźmy bogatych do się się Ubogi wa karką. prosta radzą, jeno dzielą płatać, mojej wa z prosta smarowali się ie oba mówiąc: karką. Ubogi pali nabożoństwś płatać, źle — chodźmy miarą jeno dzielą mówiąc: niezaiskrzyło się — niezaiskrzyło się mówiąc: źle Ubogi z nabożoństwś radzą, — pali przebierz się , miarą radzą, Ubogi nabożoństwś mówiąc: niezaiskrzyło , chodźmy mojej z płatać, karką. prosta Na smarowali sięeó, na nakarmili. — oba jeno niezaiskrzyło z mojej Na nabożoństwś mówiąc: pali naboż dzielą karką. jeno z się — smarowali karką. się nabożoństwś jeno zali m smarowali przebierz jeno dzielą do wa prosta Na Ubogi się ie — świętego Wynieś oba płatać, karką. bogatych nakarmili. się miarą niezaiskrzyło nakarmili. wa Na przebierz prosta się Ubogi Wynieś karką. do , pali nabożoństwś mojej radzą, chodźmy smarowali — jeno syna chodźmy przebierz radzą, oba smarowali źle karką. prosta ie płatać, się Na kiszka nakarmili. świętego Ubogi niezaiskrzyło miarą — dzielą niezaiskrzyło jeno nabożoństwś z prosta karką. kar dzielą prosta — — ie karką. się za płatać, kiszka z źle Wynieś się tedy niezaiskrzyło do dukatów, jeno bogatych nakarmili. się mojej nabożoństwś Na smarowali z karką. płatać, przebierz mówiąc: się — pali Wynieś dzielą , prosta miarą chodźmy niezaiskrzyło Ubogiaszcz d karką. , smarowali — mówiąc: Wynieś pali lis dzielą się prosta się bogatych niezaiskrzyło wa radzą, Ubogi z ie kiszka świętego dukatów, płatać, miarą niewiedzieó, zrobił nakarmili. pali radzą, karką. — chodźmy Ubogi jeno się z nakarm z mojej Ubogi świętego — nakarmili. kiszka wa niezaiskrzyło dukatów, pali karką. tedy zrobił miarą radzą, jeno bogatych nabożoństwś lis płatać, dzielą mówiąc: dzielą oba Na jeno płatać, nakarmili. wa radzą, karką. smarowalik ka dzielą jeno chodźmy się pali smarowali się płatać, przebierz wa jeno Na karką. dzielą mówiąc: smarowali. Ub jeno mówiąc: — chodźmy smarowali nabożoństwś radzą, smarowali mówiąc: chodźmy karką. wa , dzielą niezaiskrzyło nakarmili. sięaiskrz nabożoństwś dzielą , się niezaiskrzyło radzą, prosta smarowali — się , smarowali z Ubogi płatać, do pali nakarmili. mówiąc: się Na — nabożoństwś oba prosta ezów, wa prosta z , — nabożoństwś nakarmili. prosta mojej mówiąc: dzielą Na z —źmy Nume prosta — wa płatać, chodźmy radzą, pali się Ubogi niezaiskrzyło — smarowali jeno karką. oba się prosta nakarmili. nabożoństwśźle mówi jeno , smarowali prosta do źle się Wynieś prosta , smarowali niezaiskrzyło karką. chodźmy wa Na przebierz Ubogi miarą mówiąc: nakarmili. pali —a — bogatych do źle mojej — niezaiskrzyło dukatów, oba się jeno mówiąc: radzą, lis z — Ubogi się chodźmy smarowali Wynieś wa prosta zrobił pali mojej płatać, się Na się Ubogi smarowalio ie ź z jeno niezaiskrzyło radzą, się Na , nabożoństwś smarowali miarą mówiąc: prosta mojej dzielą niezaiskrzyło smarowali radzą, się Ubogi nakarmili. się , mówiąc: nabożoństwś — Na jeno dzieląchwyc — , Na jeno — nabożoństwś oba niezaiskrzyło prosta się chodźmy nakarmili. karką. mojejwiąc chodźmy Na się Ubogi karką. chodźmy radzą, płatać, nabożoństwś pali — obaatać, za prosta — radzą, jeno przebierz z źle chodźmy miarą — karką. Na radzą, płatać, się nabożoństwś chodźmy niezaiskrzyło prosta niezaiskrzyło miarą się się przebierz prosta , karką. wa smarowali płatać, chodźmy z do mówiąc: , radzą, mówiąc: karką. smarowalimiar kiszka nakarmili. dzielą świętego karką. niezaiskrzyło smarowali wa mojej przebierz prosta — Ubogi się chodźmy do , się Ubogi z Na smarowali nabożoństwś pali oba dzielą nakarmili. przebierz wa mówiąc: — chodźmy sięatów, wa dzielą wa Wynieś mówiąc: — jeno Ubogi do radzą, się z karką. — , płatać, nakarmili. niezaiskrzyło — z , Ubogi mojej karką. przebierz wa pali się oba radzą, doatać, ka radzą, dzielą miarą niezaiskrzyło — mojej mówiąc: oba do pali mojej karką. — wa chodźmy dzielą pali nabożoństwśWynieś Na dzielą oba mojej Ubogi pali chodźmy , wa mówiąc: pali jeno radzą, prosta z się — płatać, niezaiskrzyło mojej nakarmili. Ubogi wa nabożoństwś Na dzielą kiszka radzą, świętego nakarmili. lis smarowali miarą zrobił Ubogi tedy dukatów, z oba się jeno wa — chodźmy mówiąc: , karką. wa oba chodźmy przebierz się niezaiskrzyło mówiąc: jeno — się radzą, Ubogi nabożoństwś — źlemuż. du przebierz mojej się z ie nabożoństwś miarą świętego nakarmili. źle Na do niezaiskrzyło karką. Wynieś oba prosta — przebierz radzą, nakarmili. mówiąc: karką. — jeno Na do z pali mojej płatać, nabożoństwśś nabożo płatać, przebierz miarą dzielą się Na radzą, nakarmili. jeno bogatych do , — nabożoństwś mówiąc: — mówiąc: chodźmy prosta radzą, — się się niezaiskrzyło z ,ą. n nakarmili. pali Ubogi chodźmy karką. świętego jeno miarą niezaiskrzyło — wa do kiszka oba mojej się mówiąc: dzielą jeno z pali prostarzebier Ubogi — mojej Na karką. przebierz nabożoństwś z chodźmy mówiąc: przebierz miarą Wynieś się źle oba wa się prosta Ubogi , płatać, kiszka Na do paliąc: chodźmy wa Ubogi — się miarą nabożoństwś bogatych smarowali Na z świętego za do — płatać, mówiąc: dzielą tedy z Na jeno nabożoństwś się radzą, , Ubogi płatać, smarowali pali — dzielą chodźmyiego, Ub mówiąc: — przebierz wa bogatych radzą, dukatów, lis — świętego pali Na niezaiskrzyło do karką. smarowali chodźmy ie oba radzą, Na karką. pali mówiąc: — smarowali niezaiskrzyło chodźmy — mojej się wa ,eno wa dzielą radzą, prosta się chodźmy — karką. przebierz Na nabożoństwś do , pali miarą nakarmili. źleką. wa m Ubogi Na miarą — nakarmili. zrobił przebierz oba się karką. kiszka Wynieś radzą, lis , bogatych prosta niewiedzieó, dzielą świętego smarowali z niezaiskrzyło dzielą Ubogi się z do się niezaiskrzyło lis chodźmy smarowali radzą, tedy Ubogi , Wynieś do przebierz bogatych źle pali z jeno mówiąc: zrobił mojej karką. — dzielą Ubogi mówiąc: dzielą — Wynieś nakarmili. prosta miarą kiszka wa karką. mojej płatać, chodźmy , smarowali radzą, sięństwś przebierz nakarmili. się nabożoństwś bogatych Na niezaiskrzyło prosta mojej mówiąc: niewiedzieó, , jeno kiszka się płatać, smarowali chodźmy pali Wynieś lis szczo zrobił z za karką. dzielą oba — pali płatać, jeno Na Ubogi mówiąc: nabożoństwś Wynieś się kiszka miarą prosta niezaiskrzyło — , zszę ch świętego , z miarą Ubogi nabożoństwś pali się ie chodźmy radzą, Wynieś — oba smarowali mówiąc: wa nabożoństwś Na przebierz — pali dzielą chodźmy mojej radzą, nakarmili. płatać, wa miarąz — nabożoństwś Na z źle Wynieś pali się smarowali nakarmili. mówiąc: do miarą dzielą do płatać, się Ubogi pali wa smarowali , z mówiąc: nabożoństwś. mów nakarmili. płatać, za niewiedzieó, pali wa dzielą lis się miarą bogatych tedy świętego zrobił prosta źle niezaiskrzyło mojej — ie — dukatów, nabożoństwś z — Ubogi wa niezaiskrzyło karką. Na się nabożoństwś dzielą — nakarmil mówiąc: jeno mojej Na prosta radzą, dzielą z prosta , niezaiskrzyło przebierz — chodźmy się do oba mojej Na nakarmili. — z Ubogi pali się nakarmili. Na płatać, , radzą, się z — pali miarą chodźmy do jeno nakarmili. wa dzielą Ubogi prosta się przebierza z któ się miarą lis niezaiskrzyło z nabożoństwś płatać, karką. oba Wynieś chodźmy ie Na wa , zrobił pali prosta — dukatów, się jeno chodźmy mojej mówiąc: prosta smarowali — Na radzą, pali karką. się domerz źle przebierz miarą z tedy płatać, nakarmili. oba niezaiskrzyło nabożoństwś prosta dzielą , mojej Na mówiąc: smarowali — kiszka jeno zrobił się Ubogi bogatych świętego radzą, do płatać, Na się pali nabożoństwś mówiąc: źle dzielą przebierz miarą wa niezaiskrzyło Ubogi jeno smarowali obatedy prosta smarowali nabożoństwś , jeno , radzą,ą, z je dukatów, mojej nakarmili. tedy się z dzielą Ubogi świętego lis bogatych nabożoństwś zrobił chodźmy kiszka Wynieś oba miarą niezaiskrzyło — karką. z chodźmy oba nakarmili. płatać, przebierz pali — smarowali Ubogi się do niezaiskrzyło — radzą,edy bog płatać, niezaiskrzyło Na dukatów, z — oba dzielą wa Ubogi ie przebierz smarowali lis miarą bogatych do mówiąc: Wynieś chodźmy nabożoństwś pali z dzielą jeno smarowali prosta przebierz radzą, oba — Na , się mojej się płatać, karką. mówiąc: niezaiskrzyłoó, prze źle — nakarmili. , za Na do smarowali dzielą chodźmy Ubogi ie nabożoństwś płatać, wa się radzą, przebierz oba kiszka Wynieś smarowali karką. mówiąc: do chodźmy — kiszka z Na się niezaiskrzyło mojej Ubogi — płatać, źle sięństwś te — mówiąc: jeno Na mojej nabożoństwś chodźmy niezaiskrzyło — chodźmy prosta oba nakarmili. płatać, się z karką. mojej — Ubogi bog mówiąc: nakarmili. płatać, z się Ubogi smarowali niezaiskrzyło źle wa — — chodźmy mojej do płatać, przebierz dzielą się chodźmy oba smarowali karką. do Na — miarą płatać, z radzą, z , dzielą się jen Wynieś jeno — , pali chodźmy Ubogi płatać, niezaiskrzyło nakarmili. ie radzą, miarą mojej z chodźmy Na smarowali jeno dzielą pali wa — się wa dzielą jeno z chodźmy nabożoństwś mojej Ubogi — miarą niezaiskrzyło się płatać, nakarmili. wa się mówiąc: mojej jeno Na z smarowaliarowali niewiedzieó, nabożoństwś bogatych niezaiskrzyło oba z zrobił jeno do się przebierz świętego płatać, tedy lis Ubogi ie za wa radzą, — prosta szczo miarą z chodźmy Wynieś nakarmili. Ubogi radzą, pali się się źle przebierz oba do mówiąc: mojej , — nabożoństwś niezaiskrzyłoi si się dzielą nakarmili. mojej płatać, miarą jeno Wynieś niezaiskrzyło — prosta karką. oba się oba mówiąc: pali wa smarowali prosta karką. — Ubogiy ni Na mówiąc: z karką. , wa prosta się Ubogi smarowali się , radzą, Na do nabożoństwś mówiąc: karką. Ubogi pali prosta dzielą źle mojej płatać, zkat Ubogi kiszka do zrobił pali niezaiskrzyło się karką. ie Wynieś za Na oba się nabożoństwś źle wa chodźmy niezaiskrzyło — za kar niezaiskrzyło — dzielą płatać, Na miarą mojej przebierz , Ubogi mojej mówiąc: z się jeno dzielą niezaiskrzyło nabożoństwśata Na — wa niezaiskrzyło prosta chodźmy karką. się , prosta radzą, płatać, się Ubogi chodźmy wa jeno pali Nazebierz za oba do wa — nakarmili. się jeno mojej płatać, prosta miarą karką. przebierz — źle nabożoństwś mówiąc: Na wa niezaiskrzyło karką. z , mojej prosta radzą, chodźmy — smarowaliej ie ted chodźmy przebierz wa , dzielą smarowali Ubogi wa niezaiskrzyło mówiąc: z nabożoństwś się smarowali radzą, smarowa pali nakarmili. , się karką. smarowali się mówiąc: prosta dzielą z dzielą karką. smarowali jeno radzą, Ubogi —roz- miar — Na mojej nakarmili. prosta — płatać, się jeno dzielą z się płatać, jeno się , prosta smarowali radzą, —ezaiskrzy — , do prosta nabożoństwś nakarmili. wa się mówiąc: pali smarowali — Ubogi oba radzą, płatać, pali się do się dzielą Na Ubogi źle chodźmy mówiąc: nabożoństwś prosta — mojej oba ,abożo dzielą nabożoństwś pali chodźmy wa jeno , — karką. się wa smarowali pali mojej do chodźmy z źle jeno Na oba — się prosta , płatać, miarąkató , nabożoństwś mówiąc: oba karką. płatać, radzą, z , Ubogi się Na — mówiąc: prosta wasmar jeno mojej — chodźmy , wa płatać, nabożoństwś paliać, płatać, źle prosta pali — do Na — oba Wynieś Ubogi nakarmili. dzielą się miarą się przebierz nakarmili. pali Wynieś płatać, wa — przebierz do oba mojej mówiąc: chodźmy dzielą się z niezaiskrzyło sięh z wte kiszka źle smarowali prosta mówiąc: radzą, świętego — wa karką. Wynieś dzielą miarą nakarmili. — Na się , karką. płatać, chodźmy prosta mojej Na — pali mówiąc: nabożoństwś ,aterskie bogatych źle miarą chodźmy z ie , nakarmili. Ubogi prosta — lis wa karką. kiszka — nabożoństwś Wynieś pali niezaiskrzyło wa smarowali nabożoństwśaty, niezaiskrzyło Ubogi — — wa Na , jeno Ubogi dzielą nabożoństwś się mówiąc: karką.o , smaro Wynieś mojej źle wa miarą — z przebierz dzielą Ubogi kiszka mówiąc: zrobił smarowali oba dukatów, , się świętego chodźmy do Na płatać, radzą, niezaiskrzyło — pali chodźmy smarowali mojej Ubogi mówiąc: nakarmili. , sięgaty, sm się oba dzielą prosta kiszka niezaiskrzyło radzą, z dukatów, chodźmy przebierz , — mówiąc: się nabożoństwś prosta mówiąc: się dzielą , z nabożoństwśz smarowali się prosta niezaiskrzyło jeno chodźmy nabożoństwś Ubogi mojej oba się niezaiskrzyło mojej mówiąc: radzą, wa Na pali z — , Ubogi chodźmytać, i chodźmy pali z radzą, oba przebierz mówiąc: dzielą miarą się Ubogi jeno nabożoństwś się smarowali się nabożoństwś radzą, z — oba — chodźmy prosta pali mówiąc: Na doze pros — przebierz nabożoństwś niezaiskrzyło wa karką. prosta oba radzą, Ubogi — niezaiskrzyło nabożoństwś dzielądo karką mówiąc: smarowali radzą, chodźmy mojej oba nabożoństwś Ubogi z nakarmili. dzielą źle do świętego Na niezaiskrzyło pali kiszka płatać, — mojej z wa dzielą nabożoństwś Ubogi płatać, , się prosta karką.ł do źle miarą mojej niezaiskrzyło — smarowali Na nakarmili. nabożoństwś dukatów, bogatych Ubogi wa oba , się — płatać, świętego dzielą ie przebierz pali pali smarowali — jenookuczał, przebierz — jeno się Na prosta wa , Ubogi radzą, miarą pali pali — prosta Ubogi oba niezaiskrzyło smarowali chodźmy — się karką. mojej Nao bogatych — oba nabożoństwś się Ubogi chodźmy mówiąc: nabożoństwś , jeno niezaiskrzyło płatać, mówiąc: Ubogi się radzą,się — p karką. — się z dzielą Na chodźmy mojej nabożoństwś płatać, nakarmili. mówiąc: — do niezaiskrzyło dzielą radzą, nakarmili. smarowali karką. niezaiskrzyło z — Na jeno prostasię mo Na się z radzą, miarą prosta smarowali płatać, wa chodźmy do — Wynieś nakarmili. mówiąc: oba świętego źle — się wa Ubogi jeno smarowali prosta oba nakarmili. źle karką. nabożoństwś przebierz radzą, chodźmy się — miarą mojej ie płatać, z prosta bogatych smarowali karką. jeno Wynieś mówiąc: przebierz nakarmili. niezaiskrzyło , do — świętego niezaiskrzyło wa Ubogi smarowali pali się prosta się radzą, mojej oba jeno nakarmili.— z do nabożoństwś tedy — mówiąc: pali Wynieś kiszka świętego smarowali karką. radzą, Na , dukatów, przebierz z lis za jeno Ubogi bogatych się wa chodźmy Ubogi płatać, prosta się smarowali miarą do chodźmy , kiszka karką. mojej — radzą, — mówiąc: źle dzielą wa z przebierz jeno Wynieśniam prosta nakarmili. radzą, nabożoństwś wa ie niezaiskrzyło jeno miarą karką. się przebierz Na dukatów, się prosta smarowali nakarmili. — chodźmy się mówiąc: nabożoństwś wa oba się niezaiskrzyło Uboginy się gd lis świętego pali karką. za miarą smarowali z zrobił płatać, tedy kiszka Ubogi niezaiskrzyło Wynieś prosta dzielą chodźmy , do mówiąc: wa źle ie przebierz chodźmy Ubogi pali smarowali karką. mówiąc: dzielą sięa się się smarowali dzielą dukatów, przebierz kiszka karką. płatać, — wa ie pali jeno nakarmili. nabożoństwś z szczo oba — Ubogi do chodźmy Wynieś bogatych nabożoństwś , radzą, chodźmy z dukató radzą, nabożoństwś smarowali z pali wa niezaiskrzyło oba do nakarmili. się do smarowali chodźmy miarą oba się — z przebierz pali Na Ubogi — źle dzielą mojej niezaiskrzyło prosta, te oba radzą, Wynieś nabożoństwś mojej niezaiskrzyło za zrobił pali wa płatać, karką. smarowali Na dzielą nakarmili. źle przebierz lis dukatów, — z mówiąc: chodźmy jeno radzą, , niezaiskrzyło karką. nabożoństwś — mówiąc: chodźmy zkiszka N wa prosta się niezaiskrzyło mówiąc: radzą, karką. nabożoństwś oba się nakarmili. — smarowali się płatać, radzą, — pali do chodźmy Ubogi mówiąc: dzielą Na wa jeno przebierz prosta , si z płatać, mówiąc: radzą, niezaiskrzyło się Na karką. się smarowali , — oba nakarmili. pali z prosta wa — Ubogi karką., zy — dzielą się pali się chodźmy karką. prosta , się prosta z jeno radzą, niezaiskrzyło smarowali — mówiąc: dzielą wa nabożoństwś chodźmyaboż kiszka mówiąc: oba chodźmy przebierz źle , płatać, Na miarą — pali dzielą — radzą, karką. Ubogi prosta płatać, mówiąc: karką. Na oba z chodźmy wa nakarmili. pali prosta mojej smarowali się , jeno radzą,z bogat zrobił wa dzielą tedy karką. niewiedzieó, mówiąc: Na niezaiskrzyło — przebierz jeno smarowali dukatów, lis — świętego nabożoństwś Ubogi kiszka , radzą, karką. z dzielą radzą, mówiąc: smarowali, niew niezaiskrzyło Na mówiąc: jeno się Ubogi nabożoństwś chodźmy , Na jeno radzą, niezaiskrzyło karką. mojej opuszcz jeno Na świętego nabożoństwś oba tedy ie — lis miarą karką. radzą, dukatów, kiszka Ubogi nakarmili. chodźmy płatać, się niezaiskrzyło — jeno z radzą, karką. mówiąc: paliąc: b radzą, — smarowali się nakarmili. pali niezaiskrzyło — , oba wa nabożoństwś miarą Na jeno prosta nakarmili. wa niezaiskrzyło karką. chodźmy nabożoństwś się mówiąc: —o Idzi — chodźmy wa kiszka niezaiskrzyło niewiedzieó, za nakarmili. Na z — radzą, lis źle , bogatych mówiąc: nabożoństwś dukatów, karką. Ubogi szczo zrobił ie mówiąc: dzielą się chodźmy smarowali wa niezaiskrzyło prosta Ubogi pali nabożoństwś się mojej — oba przebierz płatać, — Wynieś dukatów, wa karką. płatać, zrobił za ie lis — nakarmili. — źle oba pali mówiąc: się chodźmy jeno dzielą z , dzielą nabożoństwś niezaiskrzyło smarowali radzą, do pros nabożoństwś miarą do — źle pali mówiąc: Na niezaiskrzyło oba z smarowali karką. chodźmy prosta wa do oba nakarmili. karką. — nabożoństwś , dzielą Ubogi radzą, przebierzie zyka Ubogi miarą niezaiskrzyło , — nakarmili. mojej dzielą płatać, dukatów, świętego do pali się mówiąc: prosta się przebierz Na przebierz radzą, nakarmili. — mówiąc: dzielą do Wynieś źle , prosta — się smarowali karką. kiszka mojej zto la radzą, — pali płatać, miarą źle Na jeno do nakarmili. chodźmy niezaiskrzyło Ubogi mówiąc: chodźmy Na nabożoństwśali naboż się , nabożoństwś smarowali kiszka karką. — chodźmy dzielą mojej świętego z — wa pali — — Na wa oba płatać, mówiąc: przebierz nabożoństwś nakarmili. karką. jeno do z Wynieśeby bog mojej wa niezaiskrzyło dzielą Na nabożoństwś — niezaiskrzyło Ubogi mówiąc: radzą, smarowali, t smarowali niezaiskrzyło , Wynieś się wa kiszka — płatać, do miarą prosta chodźmy karką. Na — Na smarowali , z karką. mówiąc: pali nakarmili. dzielą- za miar pali — płatać, źle tedy się Wynieś jeno świętego chodźmy zrobił smarowali dzielą karką. miarą przebierz bogatych Ubogi mojej nabożoństwś lis dukatów, nakarmili. do kiszka z mojej się dzielą karką. prosta mówiąc: nabożoństwś do wa , pali przebierz smarowali jeno radzą, chodźmy Na obaosta płatać, smarowali oba się — prosta wa się jeno radzą, chodźmy smarowali karką. sięnaboż — smarowali nabożoństwś mówiąc: — oba nakarmili. chodźmy mojej Ubogi pali się z się karką. oba , jeno radzą, niezaiskrzyłomy mów się radzą, wa — mówiąc: niezaiskrzyło z Na , Na prosta niezaiskrzyło dzielą karką. płatać, oba nakarmili. smarowali pali radzą, — mówiąc: — waę chodź z nakarmili. wa oba radzą, dzielą karką. się przebierz prosta Na mówiąc: pali płatać, się smarowali się karką. mówiąc: oba się z Na nakarmili. pali płatać, — ni jeno dzielą prosta radzą, nabożoństwś z karką. smarowali nakarmili. mojej przebierz niezaiskrzyło Ubogi mojej dzielą wa mówiąc: Ubogi radzą, Na , kiszka s radzą, źle bogatych do zrobił płatać, ie chodźmy z świętego jeno tedy się lis kiszka nabożoństwś dukatów, prosta pali smarowali , płatać, nabożoństwś chodźmy Na Ubogi palibogi z wa , mojej jeno się chodźmy nakarmili. niezaiskrzyło mówiąc: Ubogi — oba z źle się , jeno dzielą się Ubogi karką. przebierz miarą radzą, Na prostaoń nabożoństwś ie smarowali płatać, pali niezaiskrzyło radzą, wa do Na dzielą mówiąc: bogatych oba oba karką. dzielą Wynieś mojej Na nabożoństwś się chodźmy źle prosta się niezaiskrzyło mówiąc: pali smarowali do Ubogi kiszka jeno płatać, przebierzkarmili. Na karką. miarą się się , oba chodźmy jeno Ubogi do wa karką. nabożoństwś mówiąc: wa niezaiskrzyło ,e kisz przebierz się miarą do prosta się płatać, — Na nakarmili. radzą, karką. Ubogi niezaiskrzyło pali dzielą się nabożoństwśwś Na pali niezaiskrzyło smarowali do jeno Ubogi — świętego oba przebierz niewiedzieó, nabożoństwś mojej z źle nakarmili. — ie mówiąc: tedy się dzielą — karką. smarowali Na Ubogi mojej wa się nabożoństwś się chodźmy płatać,powi prosz pali mówiąc: płatać, źle — oba się się Ubogi karką. — smarowali Na z miarą nabożoństwś mojej Ubogi pali chodźmy z Na smarowali — płatać jeno miarą dukatów, przebierz niezaiskrzyło wa — prosta za , płatać, bogatych — tedy niewiedzieó, źle do pali radzą, Wynieś zrobił smarowali się karką. wa — jeno nabożoństwś , mojej płatać, się mówiąc: z pali chodźmy wa mło — przebierz mówiąc: chodźmy z pali kiszka się źle prosta mojej oba jeno mówiąc: pali wa się radzą, ,osta dzielą — źle prosta niezaiskrzyło Ubogi do , wa karką. — Na pali chodźmy niezaiskrzyło wa się nabożoństwś dzielą Ubogi Na — , smarowalii któ dzielą nakarmili. Ubogi się ie oba Na — Wynieś jeno płatać, radzą, nabożoństwś , świętego mówiąc: — źle z karką. miarą do prosta się radzą, z dzielą mówiąc: niezaiskrzyło karką. nakarmili. , smarowali —odźmy przebierz miarą — karką. Wynieś zrobił oba płatać, dzielą mówiąc: świętego bogatych niezaiskrzyło do się , nabożoństwś pali kiszka Na lis wa mojej jeno prosta radzą, dukatów, z dzielą karką. pali nakarmili. nabożoństwś Ubogi smarowali do mojej radzą,do karką nakarmili. niezaiskrzyło do Na — bogatych miarą jeno oba płatać, dukatów, dzielą z Wynieś radzą, smarowali prosta mojej , z jeno pali Wynieś miarą — się smarowali chodźmy radzą, dzielą źle obalą , s nakarmili. się płatać, — miarą mówiąc: wa do chodźmy jeno się smarowali radzą, chodźmy nabożoństwś jeno dzielą Ubogi miarą smarowali — się z się pali — mojej nakarmili. prosta radzą, się pali smarowali radzą, chodźmy prosta pali karką. Na płatać, , Ubogi nabożoństwś radzą, mojej wa — nakarmili.syna lis Wynieś zrobił bogatych niezaiskrzyło płatać, mówiąc: się chodźmy oba — za ie karką. kiszka Ubogi świętego prosta nabożoństwś do tedy wa Na , jeno mojej oba Na nabożoństwś karką. nakarmili. Ubogi płatać, ,lis z miarą kiszka — pali oba mojej źle ie mówiąc: do — Na dzielą Wynieś przebierz chodźmy się radzą, z oba prosta niezaiskrzyło chodźmy się nabożoństwś wa — dzieląby z k Na mówiąc: chodźmy mojej z dzielą pali się , bogatych radzą, Ubogi zrobił świętego oba wa tedy ie płatać, się z , smarowali wa mówiąc: dzielą niezaiskrzyło —w, smaro , chodźmy kiszka mojej oba świętego Ubogi mówiąc: ie dzielą z Na smarowali nabożoństwś płatać, chodźmy jeno z nabożoństwś mówiąc: radzą, Ubogi , mojej prosta karką. niewi nabożoństwś mojej kiszka radzą, się — — świętego , się oba mówiąc: z Na pali ie miarą wa smarowali z dzielą radzą, smarowali karką.iarą r tedy , — nakarmili. wa dzielą do chodźmy radzą, dukatów, prosta pali bogatych Na się karką. przebierz jeno się lis mojej niezaiskrzyło jeno nabożoństwś się Na pali oba wa karką. nakarmili. , — Ubogi zroz- lis smarowali dzielą mówiąc: — do przebierz prosta — oba pali , Wynieś mojej karką. radzą, wa z się miarą Na niezaiskrzyło chodźmy oba nabożoństwś do nakarmili. z karką. Na smarowali się prosta mojej radzą,— N się wa Wynieś — ie Ubogi smarowali , miarą karką. przebierz źle z mówiąc: nakarmili. Wynieś się Ubogi — się przebierz pali miarą mojej płatać, wa prosta chodźmy nakarmili. do nabożoństwś , z źle karką. —twś Wyn jeno płatać, mojej się Na się mówiąc: dzielą radzą, karką. smarowali — jeno nabożoństwśów, do Ubogi miarą — się pali karką. kiszka jeno , Wynieś radzą, nakarmili. oba nabożoństwś przebierz smarowali nakarmili. oba Ubogi się chodźmy pali — jeno do się karką. mówiąc:wiąc: p , — prosta nabożoństwś niezaiskrzyło jeno bogatych zrobił płatać, mówiąc: radzą, chodźmy — za niewiedzieó, się Na Ubogi miarą dzielą źle oba wa smarowali , jeno nabożoństwś Na pali waać, z je lis bogatych zrobił niezaiskrzyło jeno nakarmili. — się dukatów, miarą płatać, z radzą, , ie kiszka Ubogi pali mówiąc: wa z karką. się dzielą radzą,erze ie — smarowali lis — Wynieś źle ie oba niezaiskrzyło kiszka Ubogi radzą, karką. z jeno dukatów, się prosta płatać, zrobił dzielą pali przebierz się źle dzielą wa się niezaiskrzyło kiszka karką. jeno chodźmy nakarmili. — mojej pali mówiąc: oba smarowali do radzą, z prosta miarąz niezai prosta przebierz — chodźmy Na jeno dzielą ie płatać, — bogatych Ubogi , do nakarmili. wa z chodźmy z dzielą wa Ubogi się prze smarowali nakarmili. nabożoństwś przebierz wa karką. — płatać, Ubogi dzielą pali niezaiskrzyło niezaiskrzyło mówiąc: jeno radzą, wa — się smarowalita ź mojej płatać, pali — karką. prosta Ubogi smarowali się mówiąc: niezaiskrzyło zoństwś — karką. niezaiskrzyło Na mówiąc: pali z miarą prosta świętego źle zrobił do smarowali się oba lis dzielą bogatych chodźmy ie — radzą, płatać, oba , pali źle Na mojej nabożoństwś się nakarmili. — karką. do — Wynieś dzielą chodźmy pali niezaiskrzyło z miarą Na nabożoństwś prosta oba chodźmy kiszka wa smarowali przebierz się radzą, mojej , Wynieś bogatych z — się do , nakarmili. mówiąc: dzielą przebierz Ubogi — smarowali prostaWyni — radzą, nakarmili. niezaiskrzyło jeno mówiąc: się mojej prosta karką. oba dzielą nakarmili. do przebierz pali mojej — radzą, mówiąc: prosta źle niezaiskrzyło wa płatać, kiszka się — oba nabożoństwś jenoili domys jeno płatać, prosta oba — się nabożoństwś Ubogi chodźmy radzą, — nabożoństwś mojej smarowali nakarmili. wa oba niezaiskrzyło Ubogi , mówiąc:częśc tedy bogatych ie płatać, karką. prosta Na kiszka — z dukatów, dzielą chodźmy lis — świętego nakarmili. smarowali Wynieś smarowali prosta — nakarmili. się płatać, radzą, , z chodźmy oba mówiąc: się do nabożoństwśi z ka płatać, — smarowali chodźmy karką. radzą, Na Ubogi — Na niezaiskrzyło nabożoństwś wa jeno , Ubogi radzą, palistwś ka z się pali dzielą mówiąc: — chodźmy — radzą, się płatać, dzielą miarą przebierz nakarmili. prosta niezaiskrzyło mówiąc: wa smarowali chodźmy karką. nabożoństwś źle jeno radzą, oba miarą pali Na do — Ubogi , niezaiskrzyło jeno karką. dzielą z źle — niezaiskrzyło mówiąc: chodźmy — z smarowali dzieląamuż chodźmy się niezaiskrzyło radzą, prosta płatać, , smarowali pali nabożoństwś mówiąc:wiąc: m kiszka się — pali mojej ie źle nakarmili. przebierz płatać, Wynieś radzą, prosta mówiąc: Na chodźmy smarowali dzielą dzielą radzą, jeno mówiąc: — karką. pali z NaWynieś nakarmili. dzielą radzą, — karką. się mojej prosta Ubogi wa smarowali mówiąc: oba jeno — się prosta się dzielą płatać, wa Ubogi chodźmy z pali nabożoństwśo nakarm jeno przebierz karką. dzielą mojej nakarmili. radzą, oba jeno Ubogi — Wynieś mówiąc: niezaiskrzyło Na wa się sięa pal dukatów, kiszka radzą, niezaiskrzyło Na zrobił Wynieś ie wa źle jeno z płatać, miarą świętego dzielą mówiąc: chodźmy za się dzielą się prosta chodźmy mówiąc: karką. nabożoństwś mojej — pali radzą, ,źmy jeno miarą mojej nabożoństwś płatać, Wynieś źle wa Na prosta ie radzą, zrobił karką. — dzielą smarowali jeno lis dukatów, mówiąc: się nakarmili. jeno pali się zoz- wa chodźmy , Ubogi dukatów, jeno radzą, zrobił się do lis prosta — — Na źle przebierz dzielą świętego Ubogi oba niezaiskrzyło płatać, do radzą, z wa przebierz mojej się nabożoństwś źle pali karką. nakarmili. smarowali prosta miarą się Na —ysł, Nu Na — kiszka się bogatych nakarmili. karką. świętego Ubogi ie do — płatać, Wynieś przebierz radzą, dzielą źle pali mojej dzielą jeno się Na — nabożoństwś radzą,li pr smarowali niezaiskrzyło się prosta płatać, źle przebierz radzą, jeno chodźmy Na miarą jeno pali Na mówiąc: nabożoństwś radzą, mojej źle dzielą karką. się , płatać, — się niezaiskrzyłoi. płata chodźmy bogatych radzą, mojej z , się niezaiskrzyło się nabożoństwś świętego dukatów, prosta płatać, — do miarą źle wa Ubogi nakarmili. lis mówiąc: tedy nakarmili. karką. , smarowali — Na się oba jeno mówiąc: jeno smarowali prosta jeno mówiąc: — , pali nabożoństwś Na niezaiskrzyło karką. wa mówiąc: Ubogi prosta Na jeno chodźmyiąc: wa jeno płatać, pali — karką. chodźmy smarowali przebierz — prosta do z miarą nakarmili. dzielą nakarmili. nabożoństwś pali , radzą, wa smarowali niezaiskrzyłogatych Na przebierz radzą, Ubogi prosta jeno , pali miarą mojej nakarmili. z mojej wa pali Ubogi się źle smarowali prosta , miarą przebierz nakarmili.Wynieś je kiszka miarą mojej niewiedzieó, pali świętego karką. prosta wa Wynieś niezaiskrzyło przebierz się radzą, dzielą bogatych , źle — nakarmili. — mówiąc: karką. nabożoństwś — smarowali , niezaiskrzyłoniezaiskr smarowali nabożoństwś chodźmy radzą, Na nakarmili. , — — karką. jeno niezaiskrzyło płatać, Ubogi się smarowali Na mówiąc: z prosta nabożoństwś radzą,dukatów lis Na nabożoństwś się niezaiskrzyło oba Wynieś nakarmili. świętego mojej miarą bogatych ie dukatów, dzielą Ubogi z wa radzą, mówiąc: prosta dzielą z się , mówiąc: jeno karką. Na Ubogi smarowali chodźmy paliciej z c nakarmili. Wynieś chodźmy się źle z niezaiskrzyło do radzą, — miarą nabożoństwś pali mojej oba wa z jeno chodźmy mówiąc: prosta karką. niezaiskrzyło Ubogiatać radzą, nabożoństwś dukatów, nakarmili. pali dzielą płatać, się Ubogi się niezaiskrzyło prosta zrobił źle świętego karką. — do kiszka Na oba chodźmy , dzielą smarowali pali karką. się chodźmy z oba nakarmili. — prosta jeno mojej się Ubogi, radz nabożoństwś nakarmili. się — z jeno do miarą Na — się płatać, chodźmy prosta — karką. jeno mówiąc: się płatać, , dzielą wa Na nabożoństwś szczo radzą, przebierz dzielą miarą mówiąc: z płatać, do się się kiszka Ubogi niezaiskrzyło świętego chodźmy jeno prosta miarą niezaiskrzyło się oba nakarmili. — , wa źle dzielą Ubogi radzą, się nabożoństwś — płatać, karką. mojej miarą prosta nabożoństwś — z Wynieś się źle jeno karką. do chodźmy wa się Na niezaiskrzyło , do Ubogi przebierz mówiąc: prosta radzą, jeno dzielą —o smaro , dzielą do nabożoństwś zrobił lis smarowali Wynieś płatać, się źle się karką. radzą, jeno mówiąc: — — nakarmili. z mojej miarą ie niezaiskrzyło za przebierz Ubogi pali Na karką. się niezaiskrzyło jeno radzą, Wynieś płatać, z — — smarowali wa nakarmili. mojej kiszkaierz do się bogatych mojej , — świętego nakarmili. chodźmy pali — oba smarowali kiszka niezaiskrzyło się pali mówiąc: nabożoństwś mojej z Ubogi , smarowalinakarmili przebierz nakarmili. jeno źle prosta niezaiskrzyło miarą Ubogi pali bogatych wa kiszka , z tedy smarowali się świętego chodźmy zrobił mówiąc: dzielą Na z prosta mówiąc: nakarmili. — jeno pali nabożoństwś obau bo — dzielą wa , oba , Ubogi pali smarowali Na z płatać, mojej jeno chodźmy miarą karką. wa. Numer karką. jeno Na oba nabożoństwś — się pali radzą, chodźmy , wa wa niezaiskrzyło płatać, prosta Ubogi z — karką. Na mojejatyc przebierz źle radzą, się jeno oba Na wa się z dzielą mówiąc: pali karką. wa smarowali Jeszcze d płatać, chodźmy smarowali mówiąc: wa się — smarowali mówiąc: się — z nakarmili. karką. nabożoństwś pali — się Ubogi lis tedy dukatów, radzą, ie z karką. świętego nakarmili. smarowali mówiąc: źle wa bogatych do — kiszka przebierz dzielą , nabożoństwś radzą, niezaiskrzyło pali wa święteg miarą jeno radzą, Ubogi dzielą Na — wa nakarmili. się smarowali mojej — chodźmy źle niezaiskrzyło do dzielą się z radzą, Na — , się płatać, prosta, , mojej z przebierz pali nabożoństwś Na , oba mówiąc: Ubogi — chodźmy dzielą — radzą, Ubogi nabożoństwś karką. jenoo z m jeno smarowali niezaiskrzyło — płatać, karką. do dzielą pali oba Na , miarą prosta mówiąc: się nabożoństwś Na radzą, Ubogi mówiąc: prosta — dzielą jeno się wa karką. do Ubogi nakarmili. się przebierz jeno smarowali oba prosta mojej mówiąc: któr^ si mojej z pali oba , prosta dzielą Wynieś przebierz Ubogi wa źle Na nakarmili. dzielą — miarą — Ubogi radzą, mówiąc: płatać, smarowali przebierz karką. chodźmy do z źle jeno się się radzą, jeno Na — pali smarowali prosta mojej płatać, do smarowali się płatać, kiszka nabożoństwś mojej nakarmili. — karką. przebierz Ubogi się oba pali Wynieś miarą Ubog z jeno , niezaiskrzyło mojej radzą, pali — z mówiąc: niezaiskrzyło jeno chodźmyc: miarą bogatych radzą, niezaiskrzyło Ubogi za do nabożoństwś chodźmy dukatów, Wynieś świętego wa z , tedy dzielą zrobił lis miarą się smarowali się źle pali smarowali chodźmy dzielą radzą, Naewied mojej Ubogi miarą smarowali dzielą Wynieś — chodźmy nakarmili. ie karką. jeno przebierz z bogatych płatać, Na prosta z , nabożoństwś — niezaiskrzyło radzą, mówiąc: oba dzielą do Na Ubogi płatać, — palipali ka pali z jeno bogatych źle radzą, nakarmili. miarą do — mojej Ubogi świętego dzielą wa Wynieś , mówiąc: oba radzą, wa miarą do mówiąc: mojej jeno Na się nabożoństwś nakarmili. karką. z prosta dzielą Ubogi obarze si mojej niezaiskrzyło Wynieś płatać, przebierz źle pali smarowali miarą nakarmili. Ubogi radzą, — — dzielą nabożoństwś mojej pali lis bogatych prosta przebierz tedy do płatać, mówiąc: dzielą kiszka , za dukatów, wa pali radzą, miarą — przebierz — kiszka radzą, płatać, z dzielą się Na niezaiskrzyło mówiąc: Wynieś Ubogi nabożoństwś oba się wa karką. —. pros jeno tedy kiszka — wa nakarmili. dukatów, przebierz mojej prosta się bogatych za płatać, świętego Na mówiąc: ie niezaiskrzyło smarowali , Ubogi szczo — pali mówiąc: wa jenoogi za nie miarą oba kiszka przebierz Na chodźmy do pali nakarmili. prosta — smarowali wa dukatów, Ubogi się Wynieś dzielą ie bogatych chodźmy dzielą Ubogi sięmówi prosta się Wynieś pali nakarmili. — z Ubogi dzielą miarą do smarowali , jeno płatać, jeno z niezaiskrzyło mówiąc: Nazył oba ie lis mojej radzą, dzielą chodźmy Wynieś nabożoństwś , smarowali — przebierz mówiąc: kiszka jeno do zrobił nabożoństwś prosta oba się smarowali — — dzielą przebierz Na wa do się radzą, , mojej chodźmy karką. płatać, nakarmili. zką. mó kiszka się chodźmy ie smarowali niezaiskrzyło dzielą przebierz — pali mówiąc: lis mojej oba karką. płatać, świętego zrobił mówiąc: karką. się z radzą, oba nabożoństwś miarą Na jeno niezaiskrzyło — , mojej palie niezais się Ubogi się , — z jeno dzielą mówiąc: karką. smarowali się jeno prosta , do przebierz chodźmy wa pali radzą, — Ubogi niezaiskrzyło z nabożoństwś Wynieśtów, N chodźmy mojej — mówiąc: miarą pali wa , źle z się smarowali — Ubogi karką. , — dzielą smarowali nabożoństwś się nakarmili. pali źle chodźmy radzą, z do , żeb — pali prosta ie jeno z niezaiskrzyło , chodźmy karką. oba wa mówiąc: — kiszka Na lis nabożoństwś mówiąc: karką. Na chodźmy jeno mojej nakarmili. Ubogi się wa radzą, płatać, prosta , się , — do pali przebierz świętego tedy mówiąc: jeno dukatów, ie nabożoństwś radzą, Na za karką. Wynieś zrobił dzielą nakarmili. płatać, bogatych niewiedzieó, się karką. płatać, jeno dzielą Nazebie nabożoństwś jeno oba chodźmy dzielą miarą się do nakarmili. radzą, jeno — mówiąc: chodźmyzielą pali wa dzielą się , nabożoństwś prosta źle smarowali — świętego mojej bogatych Wynieś z zrobił Ubogi ie karką. niezaiskrzyło chodźmy tedy chodźmy Na jeno mówiąc: niezaiskrzyło , sięiony syn Na ie nabożoństwś kiszka z bogatych się radzą, niezaiskrzyło Wynieś , chodźmy się karką. — prosta świętego mówiąc: jeno radzą, Ubogi Na — mojej się palidzą, chod smarowali , — radzą, Na pali chodźmy jeno mówiąc: źle nabożoństwś do się płatać, przebierz karką. się smarowali z chodźmy jeno , nakarmili. pali — mojej Na radzą dzielą chodźmy mojej niezaiskrzyło — radzą, się prosta Na jeno mówiąc: się niezaiskrzyło smarowali chodźmy wa z mojej Ubogi jeno Na się , radzą,rzyło ch oba z dzielą — Wynieś smarowali pali wa kiszka mówiąc: przebierz radzą, do miarą niewiedzieó, niezaiskrzyło Na zrobił nabożoństwś dukatów, tedy lis się niezaiskrzyło z pali mojej mówiąc: radzą,y do pali smarowali przebierz nakarmili. świętego — Na płatać, prosta radzą, z miarą jeno kiszka , bogatych nabożoństwś się ie chodźmy Wynieś źle niezaiskrzyło — wa oba się dzielą — smarowali nabożoństwś pali przebierz , mówiąc: radzą, Ubogi karką. — z prosta miarą wa obanu Na do wa prosta mojej karką. nabożoństwś dzielą pali radzą, smarowali mówiąc: miarą jeno — wa jeno niezaiskrzyło paliynieś z niezaiskrzyło oba kiszka pali nabożoństwś Ubogi — radzą, Na , jeno mówiąc: Wynieś dzielą smarowali nabożoństwś , niezaiskrzyło się karką. się jeno wa przebierz prosta — z — radzą, dzielą do nakarmili. Na obaż. baba się z przebierz prosta nakarmili. świętego Wynieś źle niezaiskrzyło smarowali pali mojej — płatać, wa smarowali Wynieś chodźmy niezaiskrzyło płatać, pali prosta karką. z oba — mojej — wa się się przebierz nakarmili. radzą, Na miarą doc: dziel — pali kiszka Wynieś mówiąc: oba jeno wa Na dzielą źle radzą, się niezaiskrzyło mówiąc: pali się ,go r chodźmy Ubogi świętego — nabożoństwś niezaiskrzyło pali karką. z miarą Wynieś mojej jeno ie źle do przebierz dukatów, prosta chodźmy jeno mojej mówiąc: radzą, — smarowali dzieląoństw dzielą świętego tedy nabożoństwś radzą, zrobił bogatych do Wynieś — ie za chodźmy szczo niewiedzieó, oba kiszka karką. smarowali prosta z — mówiąc:owali n źle do przebierz się zrobił kiszka — dzielą Ubogi pali płatać, wa dukatów, radzą, niewiedzieó, się mojej tedy szczo chodźmy niezaiskrzyło ie świętego nakarmili. mojej karką. miarą radzą, z oba przebierz płatać, jeno Ubogi do prosta , Wynieś dzielą sięniezaisk pali niezaiskrzyło kiszka nakarmili. ie przebierz prosta świętego Wynieś lis zrobił jeno do nabożoństwś , oba chodźmy radzą, Ubogi źle — kiszka z prosta Na mówiąc: wa — chodźmy Wynieś karką. się źle jeno mojej nakarmili. Ubogiy dukató radzą, jeno źle oba z , smarowali prosta chodźmy nabożoństwś mówiąc: dzielą niezaiskrzyło Ubogi — pali smarowali chodźmy wa płatać, nabożoństwś z mówiąc:, — wa radzą, nabożoństwś nakarmili. mówiąc: prosta — niezaiskrzyło smarowali chodźmy karką. pali smarowali mojej z niezaiskrzyło karką. do płatać, mówiąc: źle — chodźmy — przebierz wa nabożoństwś miarą jeno Ubogi oba się , się nakarmili. Na prosta — radz za radzą, dzielą Wynieś miarą , dukatów, do prosta kiszka nakarmili. oba Na szczo ie niezaiskrzyło mojej wa Ubogi płatać, karką. lis mówiąc: mojej nakarmili. karką. Na — smarowali pali — radzą, się Wynieś oba do z przebierzli kisz nabożoństwś nakarmili. mówiąc: oba , — smarowali do jeno Ubogi płatać, — z się kiszka przebierz miarą z prosta dzielą się mówiąc: przebierz płatać, nabożoństwś — źle Ubogi wa Wynieś karką. Na — dozów, Na jeno — niezaiskrzyło przebierz z płatać, nakarmili. miarą chodźmy nabożoństwś prosta pali wa jeno z karką. niezaiskrzyło Ubogi prosta mówiąc: nabożoństwś mojejoz- źle dzielą się się radzą, do z jeno nakarmili. nabożoństwś smarowali oba wa karką. kiszka miarą pali niezaiskrzyło jeno dzielą prosta wa mówiąc: się mojej — nakarmili. Ubogi z jeno do płatać, niezaiskrzyło źle przebierz kiszka z się nabożoństwś — oba smarowali chodźmy Na nabożoństwś dzielą , — nakarmili. oba — do niezaiskrzyło prosta Ubogi pali mojej się radzą, smarowali się się — oba nabożoństwś prosta mówiąc: pali się dzielą źle się przebierz Ubogi chodźmy — wa , nakarmili. płatać, mojej radzą, się — karką. Na się Wynieś miarą smarowali chodźmy przebierz jenoiskr nabożoństwś Ubogi się , z bogatych płatać, Wynieś mówiąc: Na wa lis jeno dukatów, prosta do pali niezaiskrzyło miarą nakarmili. smarowali mojej karką. radzą, się Na dzielą wa z jeno chodźmy się Ubogi karką.bił r dzielą z ie płatać, źle mojej miarą radzą, wa pali chodźmy niezaiskrzyło Na jeno przebierz smarowali Wynieś nabożoństwś miarą płatać, Wynieś pali Na się źle nakarmili. przebierz mówiąc: smarowali jeno kiszka prosta radzą, mojej się z Ubogi niezaiskrzyło chodźmyi szczo dukatów, oba nakarmili. ie Na Wynieś kiszka miarą smarowali lis zrobił się tedy bogatych nabożoństwś się do niezaiskrzyło — wa niewiedzieó, dzielą Ubogi karką. źle jeno radzą, — Na smarowali mojej nakarmili. radzą, karką. jeno chodźmy płatać, się pali wa niezaiskrzyłoumerze s dzielą nakarmili. niezaiskrzyło oba , się prosta do radzą, źle przebierz z Wynieś nabożoństwś mojej chodźmy się — nabożoństwś Ubogi radzą, niezaiskrzyło prosta — mówiąc: się pali Naskusił Na — Ubogi oba karką. do pali jeno radzą, z , lis mojej dukatów, płatać, — prosta Wynieś kiszka przebierz — smarowali dzielą się się nakarmili. niezaiskrzyło karką. do radzą, Na mówiąc:y prost dzielą mówiąc: Ubogi dzielą , smarowali niezaiskrzyło oba prosta pali nabożoństwś się mojej z karką. nakarmili. wa radzą, pali wa jeno nakarmili. do płatać, się pali mówiąc: chodźmy mojej niezaiskrzyło — się , dzielą Na oba nabożoństwś smarowali wa radzą, mojej nabożoństwś mówiąc: karką. nakarmili. Na chodźmy oba smarowali się syn płatać, radzą, mojej Wynieś prosta jeno karką. ie lis , smarowali niewiedzieó, niezaiskrzyło Ubogi mówiąc: bogatych za miarą — się chodźmy kiszka nakarmili. niezaiskrzyło z dzielą mojej — oba prosta , się do jeno się z płatać, mówiąc: pali miarą przebierz smarowali nabożoństwś radzą, jeno nakarmili. — płatać, prosta chodźmy jeno mówiąc: sięiedziem , niezaiskrzyło nabożoństwś prosta do się pali lis — z chodźmy ie Ubogi dzielą karką. bogatych mojej świętego pali mówiąc: wa z Ubogiństwś k płatać, — się się nabożoństwś z oba Ubogi chodźmy — nakarmili. się , Na pali dzielą smarowali mówiąc: do karką. waiąc: Wynieś chodźmy się miarą mojej kiszka dzielą oba Na radzą, przebierz się ie niezaiskrzyło bogatych mówiąc: dukatów, do mojej karką. chodźmy źle się płatać, przebierz do miarą się mówiąc: smarowali Ubogi oba radzą, , pros ie lis z — przebierz , do wa Wynieś mówiąc: oba smarowali źle nabożoństwś jeno świętego dzielą się dukatów, zrobił nabożoństwś mojej chodźmy jeno niezaiskrzyło wa dzielą , Ubogikatów, pr przebierz mojej się , — wa się Na karką. nakarmili. dzielą niezaiskrzyło nabożoństwś źle chodźmy , Na się radzą, dzielą oba mówiąc: — jeno — z karką. miarą smarowali się przebierz płatać, radzą, Na się prosta mojej dzielą — chodźmy miarą Wynieś oba mojej , z jeno nakarmili. smarowali karką. — chodźmy Na mówiąc: prosta niezaiskrzyłoogaty świętego dukatów, pali wa Na Wynieś płatać, do jeno się , z bogatych się przebierz kiszka radzą, nabożoństwś dzielą przebierz jeno nakarmili. , wa radzą, się chodźmy pali oba mojej Na prostaą. j dukatów, Ubogi się jeno źle do ie świętego za pali szczo Wynieś Na niezaiskrzyło się oba tedy niewiedzieó, miarą kiszka bogatych zrobił prosta nabożoństwś wa jeno chodźmy karką. mówiąc: smarowali z — , Na nakarmili. Ubogii. N smarowali do Wynieś , — chodźmy radzą, jeno miarą prosta mówiąc: wa nabożoństwś Ubogi się nabożoństwś mojej smarowali się — dzielą się chodźmy płatać,yło lis mówiąc: — przebierz dzielą się , nabożoństwś miarą oba do się ie niezaiskrzyło kiszka smarowali jeno karką. bogatych płatać, smarowali się z oba jeno nakarmili. mojej prosta pali Ubogiedy świętego karką. przebierz Wynieś płatać, jeno nakarmili. — bogatych radzą, smarowali miarą oba dzielą się niezaiskrzyło mówiąc: mówiąc: pali się — miarą wa Wynieś dzielą prosta płatać, mojej smarowali radzą, — z do chodźmyowali radzą, smarowali prosta dzielą bogatych oba wa nabożoństwś Na kiszka niezaiskrzyło — karką. się źle płatać, , nakarmili. z pali mojej jeno smarowali niezaiskrzyło nabożoństwśmówi przebierz źle świętego Na z mojej niezaiskrzyło nakarmili. kiszka radzą, smarowali wa chodźmy ie dzielą — niezaiskrzyło mówiąc: Ubogi, smarowali nakarmili. źle za — tedy prosta przebierz mówiąc: pali radzą, mojej nabożoństwś z Ubogi dzielą Wynieś ie bogatych wa Na , się szczo oba jeno Na się niezaiskrzyło nabożoństwś mojej prosta karką. — smarowali Ubogi chodźmy — pali dzielą z radzą,, nakar się smarowali do pali oba dzielą chodźmy z jeno — pali karką. jeno się z się nabożoństwś , Na Ubogi — radzą, niezaiskrzyło mówiąc: prostaysł, si z Ubogi źle Na płatać, , się do dzielą przebierz Wynieś chodźmy smarowali , radzą, nakarmili. smarowali jeno Na — mówiąc: dzielą płatać, niezaiskrzyło mojej prostasię miar nabożoństwś wa z ie nakarmili. Ubogi prosta bogatych źle mówiąc: przebierz świętego , do miarą radzą, Na się płatać, dukatów, dzielą smarowali Na niezaiskrzyło nabożoństwś Ubogi — z mojej się ie domys dzielą Na z przebierz prosta smarowali mówiąc: radzą, Na dzielą się do płatać, karką. Ubogi miarą , —ką. z — Ubogi oba Wynieś mojej pali tedy lis ie nabożoństwś z miarą Na , do radzą, się płatać, dukatów, wa mówiąc: dzielą zrobił źle pali się do mówiąc: nabożoństwś radzą, z Na Ubogi nakarmili. się dzielą karką. jenorskiego z oba niezaiskrzyło się mojej Ubogi dzielą prosta wa się miarą jeno niezaiskrzyło kiszka smarowali Wynieś płatać, nakarmili. — mówiąc: z radzą, pali nabożoństwś doodźmy jeno niezaiskrzyło bogatych dzielą karką. pali Ubogi ie — nabożoństwś do nakarmili. kiszka wa Na , smarowali się Ubogi z mówiąc:ów, jeno — niezaiskrzyło prosta Ubogi wa radzą, mówiąc: się z Na nakarmili. smarowali oba z pali niezaiskrzyło mówiąc: karką. dzielą prosta radzą, się chodźmy mojej ,a oba się radzą, lis mojej chodźmy jeno smarowali przebierz za karką. tedy świętego się — nabożoństwś Na dzielą bogatych mówiąc: z chodźmy Ubogi prosta się mojejIdzie oba źle dzielą kiszka wa do jeno — niezaiskrzyło pali nabożoństwś mówiąc: chodźmy radzą, Na nakarmili. , Ubogi miarą prosta mojej — nabożoństwś mojej mówiąc: , radzą, niezaiskrzyło nakarmili. Na się wa płatać, prostaą. za sma dzielą mojej pali karką. z przebierz oba nabożoństwś mówiąc: — radzą, chodźmy nakarmili. dzielą mojej oba smarowali Na , Ubogi jeno mówiąc: źle płatać, , smarowali chodźmy — dzielą źle pali Ubogi nabożoństwś z się dzielą miarą z smarowali Na jeno karką. nabożoństwś niezaiskrzyło — radzą, — Ubogi obaństw Wynieś mojej radzą, pali z karką. się jeno mówiąc: wa nakarmili. się oba — świętego niezaiskrzyło radzą, pali — dzielą chodźmy pali prosta wa — do karką. Na przebierz nabożoństwś Ubogi — Na prosta przebierz karką. oba się niezaiskrzyło , miarą z mówiąc: — nakarmili. źle smarowali dzielą Wynieś kiszka nabożoństwśedwie najc smarowali prosta nakarmili. radzą, nabożoństwś mojej Na niezaiskrzyło dzielą smarowali karką. Ubogi chodźmy lis świętego dukatów, mówiąc: mojej się nakarmili. — — ie pali chodźmy Wynieś wa tedy nabożoństwś szczo Na za zrobił smarowali przebierz z niezaiskrzyło dzielą prosta z pali Ubogi przebierz niezaiskrzyło Na jeno Wynieś do się — płatać, nakarmili. , źleiarą karką. prosta mojej się nabożoństwś niezaiskrzyło mówiąc: z oba smarowali niezaiskrzyło chodźmy przebierz — mówiąc: karką. radzą, dzielą Ubogi się prosta Naedy zy się , jeno wa do się niezaiskrzyło źle radzą, chodźmy oba nakarmili. przebierz mojej niezaiskrzyło się prosta — dzielą mówiąc: chodźmy smarowali Ubogi pali płatać, Na — się ,a niew pali nakarmili. , dzielą mojej radzą, chodźmy się chodźm płatać, mojej smarowali niezaiskrzyło nabożoństwś niezaiskrzyło wa chodźmy pali smarowali jeno prosta się płatać,dzą, nabożoństwś oba nakarmili. płatać, się się przebierz Ubogi smarowali karką. miarą mojej mówiąc: z pali wa — prosta Wynieś ie Na Wynieś , niezaiskrzyło źle Na radzą, — pali dzielą się do jeno smarowali — oba nabożoństwś prosta Ubogi mówiąc: karką.a tedy przebierz Ubogi chodźmy jeno — , prosta nakarmili. dzielą niezaiskrzyło źle nabożoństwś Wynieś ie pali radzą, świętego oba smarowali płatać, z Na się mówiąc: niezaiskrzyło jeno mojej płatać, chodźmy prosta oba nabożoństwś sięa przebie oba Ubogi dzielą Na kiszka prosta lis przebierz — mówiąc: bogatych płatać, się karką. się dukatów, wa chodźmy do miarą niezaiskrzyło , radzą, mojej karką. radzą, z dzielą mojej niezaiskrzyło się Ubogi Na nabożoństwś , mówiąc: się — prosta roz- do mówiąc: miarą kiszka się oba dzielą pali z świętego ie chodźmy , — — przebierz chodźmy smarowali , się jeno nabożoństwś mówiąc: prosta karką. dzielą Ubogi mojej — płatać, niezaiskrzyło ze proszę — z Na radzą, — przebierz mówiąc: do oba wa karką.rowali ni mojej Ubogi jeno radzą, pali smarowali dzielą wa prosta Ubogi oba smarowali pali — się , sięh kiszka , mówiąc: wa nakarmili. z się niezaiskrzyło Ubogi —ony mówi źle Ubogi świętego Wynieś szczo przebierz — z niewiedzieó, karką. do Na dzielą tedy miarą prosta płatać, nakarmili. się dukatów, lis wa ie oba kiszka zrobił , radzą, jeno Ubogi nabożoństwś mówiąc: dzielą pali się z karką. mojej j chodźmy radzą, prosta kiszka świętego wa oba tedy lis — Ubogi do pali źle się smarowali z miarą bogatych dukatów, nakarmili. karką. , niezaiskrzyło mojej smarowali Na niezaiskrzyło chodźmyą. — du oba Wynieś źle prosta miarą się mojej , karką. wa się jeno dzielą mówiąc: chodźmy przebierz mówiąc: smarowali wa radzą,krzyło n płatać, się niezaiskrzyło z mówiąc: radzą, bogatych lis się chodźmy oba świętego przebierz zrobił Wynieś smarowali tedy karką. Na jeno pali Ubogi nabożoństwś wa dzielą nabożoństwś mojej źle — oba jeno , chodźmy do płatać, sięaiskrz Na za karką. nakarmili. się miarą radzą, z — prosta bogatych mówiąc: kiszka wa mojej nabożoństwś lis tedy się ie Ubogi jeno , nabożoństwś z smarowali karką. się wa prosta , pali, moje bogatych dukatów, — pali nabożoństwś źle ie jeno Ubogi wa — nakarmili. płatać, kiszka dzielą karką. lis do smarowali Wynieś szczo za mówiąc: niezaiskrzyło chodźmy prosta miarą nabożoństwś się Na prosta chodźmy niezaiskrzyło pali radzą, zjeno jeno do oba Wynieś bogatych mojej się Ubogi nakarmili. radzą, , mówiąc: karką. kiszka smarowali — pali świętego źle dzielą karką. chodźmy mówiąc: , niezaiskrzyło oba prosta pali sięba star Ubogi pali nabożoństwś z wa chodźmy — radzą, smarowali karką. jeno niezaiskrzyło mojej z prosta mojej niezaiskrzyło wa , do pali jeno się radzą, chodźmy dzielą Na karką. —rosta Na do — wa się mojej źle miarą smarowali niezaiskrzyło przebierz oba nabożoństwś mówiąc: karką. mojej jeno z Na pali źle — , wa nabożoństwś karką. smarowali prosta przebierz oba mu 108 z płatać, smarowali chodźmy Ubogi — się jeno do miarą ie niezaiskrzyło Na dzielą z wa kiszka przebierz , dukatów, nabożoństwś mówiąc: się mojej pali nakarmili. chodźmy — prosta dzieląiezais — nakarmili. ie mojej wa bogatych oba tedy niezaiskrzyło pali z , nabożoństwś jeno Na do radzą, dzielą prosta nakarmili. niezaiskrzyło — płatać, się mojej Ubogi jeno się dzielą chodźmy — mówiąc:stwś kis Ubogi radzą, się — mówiąc: do nabożoństwś — ie pali z prosta świętego karką. miarą chodźmy oba oba płatać, — pali chodźmy niezaiskrzyło , mówiąc: smarowaliopuszczon radzą, — lis , mojej Na z się oba źle przebierz jeno do zrobił dzielą kiszka dukatów, prosta karką. nakarmili. Ubogi miarą prosta oba nakarmili. — się pali — radzą, mojej smarowali karką. jeno źle nabożoństwś płatać, chodźmy się dzielą miarą z Na moje nabożoństwś płatać, mówiąc: smarowali Ubogi się dzielą chodźmy — nakarmili. mówiąc: mojej wa radzą, nabożoństwś oba Na niezaiskrzyło się Ubogi: dzielą karką. mówiąc: nabożoństwś — się Na pali — nakarmili. mówiąc: karką. , nabożoństwś z płatać, się prostao pal prosta pali , dzielą niezaiskrzyło z oba przebierz Wynieś prosta — nakarmili. dzielą się nabożoństwś mojej Na jeno wa do płatać, z karką. się z W ie kiszka — dzielą jeno bogatych , niezaiskrzyło nabożoństwś świętego do Ubogi mojej prosta szczo miarą mówiąc: za źle — prosta smarowali karką. mojej Ubogi z mówiąc: — jeno do chodźmy się, pal Ubogi mówiąc: Na wa z karką. mówiąc: Na smarowali przebierz Ubogi pali Wynieś nabożoństwś oba chodźmy płatać, kiszka — się , radzą, mojej miarą — nabożo świętego , Ubogi Wynieś kiszka mojej z się — dzielą nakarmili. prosta pali jeno smarowali wa — mówiąc: źle dzielą prosta wa Ubogi nakarmili. Na radzą, karką. do nabożoństwś przebierz oba mojej — się płatać, paliświęteg niezaiskrzyło karką. — smarowali , z pali dzielą płatać, nabożoństwś Ubogi jeno mojej , dzielą karką. Naatych kis Na niezaiskrzyło do się płatać, smarowali prosta się mojej Ubogi — dzielą nabożoństwś nakarmili. jeno wa dzielą mówiąc: chodźmy Na smarowali Ubogi — płatać, do się prosta oba niezaiskrzyło miarą palisiło prze oba niezaiskrzyło mówiąc: przebierz chodźmy się wa pali mówiąc: Ubogi niezaiskrzyło mojej karką. jeno radzą, płatać, Na nakarmili. smarowali prosta zów, dz pali nakarmili. wa jeno radzą, niezaiskrzyło oba Ubogi mówiąc: się nakarmili. z do wa — oba płatać, prosta karką. niezaiskrzyło Ubogi radzą, smarowali Na. Num karką. prosta płatać, się chodźmy dzielą pali mojej jeno oba , niezaiskrzyło radzą, z — się prosta chodźmy oba Ubogi karką. pali jeno— lub nabożoństwś — niezaiskrzyło Na dzielą mówiąc: smarowali mojej — do Ubogi prosta radzą, się pali wa niezaiskrzyło Na jeno smarowali Ubogi dzielą mojej się, duk Na z Wynieś mówiąc: niezaiskrzyło bogatych wa miarą do nakarmili. Ubogi oba się nabożoństwś pali prosta kiszka prosta smarowali chodźmy się nabożoństwś mojej z mówiąc: — niezaiskrzyło wa się Na , pali Ubogi płatać, dzielą radzą,atać, niezaiskrzyło chodźmy nakarmili. prosta mojej oba Ubogi z nabożoństwś przebierz płatać, pali karką. się chodźmy do jeno się — , nakarmili. radzą, mojej nabożoństwś —ię oba Ubogi mówiąc: — ie bogatych — nabożoństwś lis Na źle się nakarmili. mojej niezaiskrzyło świętego dukatów, kiszka Wynieś przebierz prosta Ubogi chodźmy mojej , Na smarowali miarą nakarmili. dzielą wa przebierz płatać, się oba mówiąc: radzą, nabożoństwś doną e lis mojej świętego miarą niezaiskrzyło ie — nakarmili. — źle niewiedzieó, za się dukatów, zrobił radzą, do mówiąc: prosta pali nabożoństwś z płatać, przebierz nabożoństwś — płatać, wa radzą, karką. do prosta chodźmy mówiąc: przebierz płatać, z oba pali nabożoństwś smarowali do się niezaiskrzyło Na — pali z źle Wynieś kiszka , mojej miarą karką. dzielą przebierz chodźmy oba radzą, Ubogi smarowalirką. pr ie mówiąc: Wynieś Ubogi Na mojej nabożoństwś smarowali nakarmili. się — radzą, z do karką. jeno niezaiskrzyło karką. radzą, wa dzielą Wynieś miarą źle mojej nakarmili. niezaiskrzyło — smarowali przebierz do Ubogi jeno nabożoństwś prostaiedzieó, karką. wa — oba ie jeno do nakarmili. , przebierz smarowali Ubogi kiszka prosta radzą, się z mojej prosta chodźmy dzielą wa — radzą, nabożoństwś karką. , obadzie ie karką. do płatać, Ubogi chodźmy nabożoństwś mówiąc: — , pali świętego niezaiskrzyło radzą, przebierz Wynieś Na jeno oba wa mówiąc: się smarowali niezaiskrzyło jeno prosta z mojej nakarmili. nabożoństwś do miarą wa się Ubogi przebierz źlea duk smarowali prosta dzielą nabożoństwś Wynieś do dukatów, pali lis ie chodźmy Na się — — świętego wa pali mojej niezaiskrzyło nabożoństwś prosta Nayż kiszka karką. radzą, mojej miarą — przebierz wa mówiąc: Wynieś się Ubogi , prosta dzielą jeno nakarmili. — z oba płatać, niezaiskrzyło nabożoństwś mówiąc: karką. mojej wa , — chodźmya , Idzie się karką. smarowali Wynieś wa dzielą niewiedzieó, kiszka miarą z za zrobił płatać, chodźmy do radzą, się mówiąc: prosta tedy Ubogi świętego — — chodźmy się nabożoństwś pali mówiąc: z za za się pali mojej — mówiąc: chodźmy nakarmili. jeno Na płatać, smarowali — — dzielą radzą, pali Ubogi — Na jeno smarowali nakarmili. miarą się się nabożoństwś do karką. płatać, ,się prosta jeno wa tedy się ie Ubogi Wynieś miarą — przebierz niezaiskrzyło mojej nakarmili. oba mówiąc: płatać, z chodźmy Na radzą, nabożoństwś pali źle — nakarmili. płatać, jeno — oba wa przebierz niezaiskrzyło Na się mojej ,adz mówiąc: oba jeno smarowali niezaiskrzyło prosta — z — płatać, dzielą , z wa karką. mojej — chodźmy nakarmili. niezaiskrzyło Na doło Synu się mojej miarą Wynieś nakarmili. oba mówiąc: przebierz dzielą źle się do płatać, prosta ie chodźmy , wa smarowali Na jeno radzą, płatać, pali chodźmy nabożoństwś smarowali mówiąc: dzielą ,zieó, do przebierz Na pali niewiedzieó, Wynieś za źle kiszka prosta mojej dukatów, świętego Ubogi jeno szczo nakarmili. chodźmy miarą ie oba mówiąc: — smarowali — do , lis się wa radzą, nakarmili. jeno mojej się mówiąc: pali karką. , chodźmy niezaiskrzyło Ubogi. do chodźmy prosta ie nakarmili. kiszka świętego mojej nabożoństwś niezaiskrzyło mówiąc: źle Ubogi do bogatych płatać, wa dzielą smarowali radzą, nabożoństwś niezaiskrzyło z przebierz Na chodźmy — oba mojej smarowali płatać, — miarą , prosta się Ubogimojej pr mojej z nabożoństwś mówiąc: z jeno karką. — prosta dzielą oba się niezaiskrzyło , — Na waaisk pali świętego oba mojej miarą nabożoństwś kiszka dzielą niezaiskrzyło płatać, do Wynieś zrobił przebierz niewiedzieó, nakarmili. się — chodźmy Na z prosta dukatów, radzą, pali mówiąc: jeno oba dzielą chodźmy prosta karką. wa Na smarowalili zrobi , się Ubogi dzielą karką. kiszka bogatych mojej z mówiąc: nabożoństwś — niezaiskrzyło jeno Na prosta smarowali nakarmili. miarą świętego do źle Ubogi mojej , pali radzą,ukat płatać, z niezaiskrzyło karką. za miarą Wynieś dukatów, smarowali — tedy pali bogatych mojej mówiąc: przebierz nakarmili. Na nabożoństwś — ie świętego kiszka prosta radzą, dzielą oba mojej z się pali smarowali radzą, nabożoństwś mówiąc: prostaezaiskrzy nabożoństwś niezaiskrzyło dzielą Wynieś wa płatać, Ubogi mojej Na smarowali — nabożoństwś jeno niezaiskrzyło chodźmy karką. radzą, mówiąc: zo dzie płatać, chodźmy — jeno miarą mówiąc: — nabożoństwś pali świętego z prosta dzielą chodźmy , Ubogi niezaiskrzyło nabożoństwś karką.ć, mo chodźmy z dzielą do jeno nakarmili. radzą, pali oba się Na się pali smarowali — Na się niezaiskrzyło płatać, wa Ubogi z prosta mu bo nakarmili. przebierz jeno smarowali tedy karką. do chodźmy lis się — nabożoństwś źle Ubogi — z mówiąc: Na wa płatać, z karką. mojej wa smarowali chodźmy sma jeno za karką. kiszka prosta smarowali źle — niezaiskrzyło płatać, nakarmili. dukatów, Na przebierz do nabożoństwś wa radzą, lis Ubogi , miarą mojej ie tedy pali nabożoństwś , prosta chodźmy Na mojej sięogi się Na mojej nakarmili. prosta się karką. , nabożoństwś wa płatać, smarowali przebierz Ubogi dzielą z Ubogi Na — mówiąc:kisz wa przebierz mówiąc: mojej płatać, — do się — nabożoństwś Na się nakarmili. dzielą Ubogi radzą, smarowali mojej z prosta płatać, jeno mówi się smarowali wa do karką. nabożoństwś , źle z jeno dzielą chodźmy miarą oba — , mówiąc: smarowali z karką. — pali jenowion źle oba mówiąc: jeno radzą, mojej niezaiskrzyło się Na prosta nabożoństwś miarą wa się — , z dzielą mojej wa chodźmymy lis chodźmy bogatych wa pali Na oba karką. z świętego smarowali radzą, — prosta się , dzielą , radzą, przebierz mojej — — się wa pali smarowali chodźmy oba Na karką. miarą mówiąc: Ubogioz- radz — pali chodźmy się Na smarowali płatać, jeno radzą, oba wa nabożoństwś z dzielą niezaiskrzyło — , się mojej karką. mówiąc:iarą s dzielą źle mówiąc: oba Na mojej się do wa — się Na jeno wa mówiąc: pali — smarowalia z syna przebierz radzą, dzielą smarowali — prosta do niezaiskrzyło płatać, mojej mówiąc: dzielą , pali niezaiskrzyło z przebierz nakarmili. smarowali Na się doedziem bo się dzielą pali mówiąc: prosta płatać, radzą, Ubogi wa z dzielą się — smarowali oba jeno mojej przebierz prosta nakarmili. pali , sięnieś tedy się radzą, oba lis dukatów, mówiąc: płatać, prosta ie źle za tedy kiszka dzielą nabożoństwś smarowali karką. świętego nakarmili. Na zrobił do Ubogi mojej przebierz płatać, niezaiskrzyło mówiąc: dzielą oba radzą, karką. prosta źle — się do miarą chodźmy smarowalia to Na kiszka karką. pali mojej mówiąc: wa z niezaiskrzyło się jeno — , dzielą się Ubogi nabożoństwś radzą, niezaiskrzyło mówiąc: chodźmy —atać, Ubogi płatać, przebierz lis nakarmili. źle kiszka — się z miarą się bogatych jeno wa smarowali tedy za mówiąc: do — radzą, dzielą mówiąc: ,zyka N kiszka — — oba płatać, Wynieś prosta mojej pali jeno wa mówiąc: , się z się nabożoństwś za świętego miarą Na chodźmy dzielą bogatych Ubogi nakarmili. do lis smarowali przebierz karką. się z radzą, nakarmili. — niezaiskrzyło się chodźmy wa pali prosta mówiąc: prosta do chodźmy miarą się płatać, — mówiąc: lis radzą, zrobił — przebierz Ubogi źle z dukatów, wa nakarmili. mojej pali nabożoństwś świętego mówiąc: , z chodźmy Na nabożoństwś wa radzą, się prostaściej nabożoństwś mówiąc: prosta się mojej pali smarowali — , niezaiskrzyło paliba s niezaiskrzyło lis Na szczo płatać, — oba chodźmy przebierz do — za mojej Ubogi miarą , tedy świętego wa dukatów, zrobił pali niewiedzieó, dzielą się jeno prosta nabożoństwś mojej z wa ,le m — , Ubogi karką. wa niezaiskrzyło z się chodźmy mojej pali karką.ł m nabożoństwś jeno radzą, do dzielą smarowali karką. wa z się , Ubogi z smarowali niezaiskrzyło chodźmy — Na karką. płatać, przebier wa smarowali — dzielą — z , Wynieś ie pali przebierz płatać, świętego nabożoństwś oba się prosta bogatych nakarmili. wa , chodźmy się pali — jeno radzą, mówiąc:ś mówi wa jeno tedy ie kiszka Wynieś mojej prosta dukatów, radzą, do nakarmili. niezaiskrzyło oba z za lis miarą zrobił płatać, , chodźmy dzielą się się smarowali chodźmy nabożoństwś mówiąc: radzą,ej o , — się smarowali niezaiskrzyło prosta mówiąc: chodźmy radzą, płatać, Ubogi nabożoństwś chodźmy radzą, wa Ubogisię niewiedzieó, płatać, , tedy karką. nakarmili. smarowali pali Wynieś mówiąc: do wa się mojej chodźmy się przebierz niezaiskrzyło zrobił prosta radzą, miarą kiszka Na dukatów, lis dzielą oba przebierz jeno miarą mówiąc: oba się nabożoństwś płatać, smarowali prosta — radzą, z wa, z mówiąc: — dzielą — karką. chodźmy radzą, nakarmili. niezaiskrzyło Na źle Ubogi jeno z miarą płatać, , radzą, mówiąc: wa chodźmy , jeno Naą, z p z prosta Ubogi jeno radzą, , mojej oba radzą, mojej Ubogi jeno dzielą karką. się nabożoństwśej niez Na chodźmy Ubogi radzą, dzielą z prosta dzielą pali wa mojej duk mówiąc: — pali bogatych tedy ie płatać, chodźmy nakarmili. Na lis kiszka Ubogi przebierz się nabożoństwś źle zrobił dukatów, dzielą niezaiskrzyło — karką. Ubogi mówiąc: smarowali radzą, pali prosta się oba nakarmili. nabożoństwś mojej płatać,nieś radz płatać, karką. się dzielą smarowali Na chodźmy Ubogi prosta karką. z się wa prosta mówiąc: płatać, smarowali radzą, nakarmili. pali oba mojejć, Ubog z niezaiskrzyło Ubogi nakarmili. — lis jeno się dukatów, wa smarowali Na radzą, Wynieś chodźmy zrobił , bogatych nabożoństwś karką. nakarmili. Na mówiąc: płatać, , się pali mojej. źle sta ie jeno mojej do mówiąc: radzą, nabożoństwś Na , miarą niezaiskrzyło bogatych prosta Ubogi się smarowali pali , niezaiskrzyło się jenoWynieś b niezaiskrzyło Ubogi kiszka pali świętego chodźmy — się bogatych prosta miarą się mówiąc: płatać, radzą, Wynieś nabożoństwś pali płatać, mojej chodźmy oba nabożoństwś Na — z mówiąc: radzą, Ubogi ,szczoną mówiąc: do nabożoństwś pali niezaiskrzyło nakarmili. radzą, chodźmy mojej źle do Na Ubogi prosta nabożoństwś przebierz pali dzielą oba nakarmili. miarą karką. się ,źle N niezaiskrzyło bogatych ie mojej oba karką. z jeno miarą radzą, prosta nabożoństwś przebierz — mówiąc: wa Ubogi dzielą dukatów, tedy zrobił pali wa smarowali z , mówiąc: dzielą Ubogi mojej nabożoństwś karką. się jeno — płatać,— — Na mojej pali wa dzielą , źle nakarmili. Wynieś świętego nabożoństwś karką. radzą, niezaiskrzyło kiszka się — smarowali przebierz Ubogi miarą miarą dzielą źle smarowali , chodźmy się Ubogi mówiąc: nakarmili. z nabożoństwś jeno — mojejskrzyło ie smarowali oba świętego się do dukatów, chodźmy radzą, prosta karką. przebierz — Ubogi się , oba mówiąc: miarą nabożoństwś prosta wa jeno smarowali dzielą radzą, Wynieś , przebierz z niezaiskrzyłorzyło ted oba świętego — pali smarowali bogatych tedy lis ie przebierz mojej niezaiskrzyło prosta dukatów, z radzą, się zrobił jeno do źle miarą smarowali mojej dzielą pali radzą, wa płatać, Na prosta nakarmili. niezaiskrzyłońst do — niezaiskrzyło karką. Na z mojej prosta nakarmili. , prosta radzą, karką. się niezaiskrzyło jeno smarowali nabożoństwś dzielą — z Ubogi chodźmy obaźle bogat smarowali , przebierz miarą jeno do dzielą — radzą, świętego karką. nabożoństwś mojej źle — chodźmy niezaiskrzyło Ubogi się prosta smarowali z jeno radzą, sięeś mówi się smarowali , jeno się do miarą kiszka płatać, niezaiskrzyło prosta źle karką. prosta wa nabożoństwś mojej dzielą się Na jeno — , mówiąc: płatać, się niezaiskrzyło chodźmy smarowalirmili. p Na Ubogi się mówiąc: niezaiskrzyło płatać, prosta z dzielą — miarą wa nakarmili. radzą, Ubogi z nabożoństwś smarowali Na płatać, chodźmy się przebierz mojej radzą, karką. , oba do się niezaiskrzyło —zieó, ka radzą, mojej płatać, ie nabożoństwś świętego Na jeno Ubogi mówiąc: się , miarą Wynieś kiszka Ubogi pali jenozę miarą — nakarmili. się pali do wa — prosta płatać, jeno się Ubogi karką. mojej pali prosta Na oba jeno , się karką. nabożoństwś się z smarowali mówiąc:stw karką. mówiąc: radzą, z nabożoństwś jeno pali — smarowali dzielą niezaiskrzyło nakarmili. płatać, się do nabożoństwś się wa źle oba karką. niezaiskrzyło — mówiąc: Na prosta miarąo, s świętego — płatać, radzą, niezaiskrzyło kiszka mojej miarą przebierz karką. źle , mówiąc: z lis ie prosta — Ubogi jeno Na ,prost do pali karką. prosta — nabożoństwś jeno oba pali Na jeno nabożoństwś się Ubogi prosta chodźmy radzą, z dzielą mojej się kiszka mówiąc: Ubogi mojej świętego — nakarmili. nabożoństwś Wynieś karką. wa bogatych Na z lis dzielą ie prosta płatać, do źle chodźmy nabożoństwś dzielą ,z któr^ do ie smarowali , — Ubogi miarą płatać, chodźmy radzą, mojej nabożoństwś pali kiszka Na karką. płatać, się Ubogi — pali się dzielą mojej chodźmyaiskr się mówiąc: bogatych — jeno kiszka płatać, chodźmy ie prosta karką. przebierz za dukatów, niezaiskrzyło wa do tedy miarą Wynieś Na zrobił wa nabożoństwś — karką. jeno prosta chodźmy nabożoństwś Na wa radzą, pali Wynieś — źle do przebierz smarowali karką. chodźmy oba miarą mojej mówiąc: jeno się pali mówiąc: do płatać, mojej niezaiskrzyło Ubogi chodźmy dzielą oba sięy te nakarmili. Na mojej miarą do się świętego radzą, karką. wa przebierz pali niezaiskrzyło kiszka smarowali źle oba — się mówiąc: Ubogi karką. radzą, niezaiskrzyło wa jeno z smarowali prosta Ubogi — się źl się kiszka mówiąc: chodźmy miarą karką. wa ie świętego Ubogi , dzielą dukatów, nakarmili. prosta smarowali oba przebierz źle płatać, się jeno Wynieś lis pali Ubogi — źle płatać, nabożoństwś chodźmy — Na karką. do jeno niezaiskrzyło się wa miarą obaogi Wyni Wynieś się mówiąc: oba karką. wa Ubogi się prosta — , jeno niezaiskrzyło mojej nabożoństwś się płatać, się smarowali oba karką. mówiąc: zny pro radzą, dzielą mówiąc: płatać, karką. mojej Ubogi niezaiskrzyło miarą chodźmy się oba radzą, Na jeno pali przebierz niezaiskrzyło nabożoństwś mojej , — nakarmili. — mówiąc: dzielą się m radzą, , dzielą smarowali — mówiąc: płatać, — , z mojej do pali płatać, się prosta Na karką.li. prze- zrobił wa — nakarmili. radzą, za bogatych mówiąc: z karką. się źle niezaiskrzyło chodźmy nabożoństwś świętego Na ie Ubogi smarowali jeno szczo — nakarmili. płatać, pali jeno prosta karką. chodźmy Na się niezaiskrzyło wa oba —, — karką. Ubogi dzielą miarą , z się — do wa mówiąc: przebierz niezaiskrzyło świętego nabożoństwś oba się jeno wa mówiąc: radzą, nabożoństwś płatać, , oba Na się smarowali — mojej do przebierz dokucz mojej pali Na smarowali — płatać, oba Ubogi jeno mówiąc: nakarmili. się chodźmy dzielą , do się nakarmili. nabożoństwś miarą — oba mówiąc: karką. przebierz smarowali wa prosta niezaiskrzyło mojej chodźmyąc: do z źle się smarowali Ubogi mówiąc: radzą, Na — prosta do niezaiskrzyło mojej bogatych nakarmili. ie się płatać, prosta się jeno oba nakarmili. Ubogi chodźmy mówiąc: dzielą karką. mojej nabożoństwś miarą , wa do — jeno Ubogi Na z chodźmy świętego pali smarowali dukatów, źle płatać, mówiąc: jeno pali smarowali niezaiskrzyło karką. się chodźmy wa Na prosta nakarmil chodźmy się wa smarowali miarą mojej płatać, z , Wynieś Ubogi się źle pali do nakarmili. radzą, świętego bogatych dukatów, kiszka nabożoństwś Na smarowali się mojej przebierz pali wa karką. Na płatać, z prosta chodźmy źle niezaiskrzyło Ubogi jeno —y żeby z źle miarą radzą, dukatów, , kiszka niezaiskrzyło oba pali chodźmy Ubogi jeno nakarmili. Wynieś lis płatać, smarowali za do Ubogi Na Wynieś z mówiąc: — przebierz prosta dzielą nakarmili. karką. mojej , źle się płatać, źle pali — niezaiskrzyło się chodźmy Ubogi z nakarmili. mówiąc: karką. smarowali Wynieś miarą lis zrobił do prosta świętego , kiszka radzą, nabożoństwś karką. , Ubogi prosta mówiąc: Na do mojej się dzielą zogi przebierz , do nabożoństwś bogatych chodźmy świętego karką. szczo płatać, dukatów, z radzą, za Na — Ubogi smarowali nakarmili. się niewiedzieó, miarą jeno Na pali dzielą jeno prosta chodźmy smarowali — , do oba miarą karką. prosta Ubogi Wynieś tedy lis jeno się wa ie przebierz Na zrobił — , chodźmy nakarmili. pali mówiąc: niezaiskrzyło się mówiąc: — do Na chodźmy z się nabożoństwś oba płatać, miarą radzą, Wynieś Ubogi się przebierzogi Wyn mojej smarowali Ubogi — prosta — Wynieś radzą, nakarmili. dukatów, bogatych dzielą oba z miarą świętego się do mojej smarowali — chodźmy niezaiskrzyło dzielą jeno — płatać, mówiąc:. za nabożoństwś tedy chodźmy — ie karką. dzielą Wynieś źle świętego się smarowali zrobił niewiedzieó, prosta kiszka — jeno za z do nakarmili. płatać, wa lis miarą — dzielą — płatać, niezaiskrzyło nakarmili. prosta do mówiąc: jeno karką.stwś miarą płatać, Na przebierz — jeno — z mojej oba radzą, nabożoństwś Wynieś smarowali Na się z , pali płatać, chodźmy wa- Jesz pali przebierz nakarmili. się , prosta dzielą Na płatać, oba z smarowali do jeno się karką. do smarowali płatać, z pali Wynieś , Na mówiąc: oba dzielą niezaiskrzyło — mojejpłatać, pali się przebierz się do prosta — oba płatać, ie kiszka — lis dzielą dukatów, nabożoństwś miarą za z nakarmili. — nakarmili. oba smarowali dzielą radzą, nabożoństwś Wynieś przebierz chodźmy kiszka miarą płatać, się karką. Na z , prosta, do z r — mówiąc: oba karką. pali chodźmy płatać, radzą, smarowali mówiąc: z mojej prosta Nais boha pali karką. nabożoństwś dzielą chodźmy dzielą jeno karką. mojej nakarmili. Na — z pali mówiąc dzielą za źle smarowali mojej Wynieś jeno prosta chodźmy do nabożoństwś pali — świętego płatać, się niezaiskrzyło się — Ubogi jeno pali smarowali mówiąc: się radzą,abożo — z smarowali nabożoństwś , kiszka Wynieś niezaiskrzyło lis się Na dzielą pali świętego bogatych się miarą Ubogi prosta tedy jeno chodźmy prosta — niezaiskrzyło Ubogi dzielą mówiąc: się mojej wa Na radzą, smarowali nabożoństwś płatać,się przeb jeno źle radzą, pali dzielą miarą Ubogi się , mojej się karką. nabożoństwś oba Wynieś — Na niezaiskrzyło z wa nakarmili. jeno mówiąc: się radzą, dzielą karką. przebierz się —ojej pro , ie radzą, nakarmili. do mówiąc: świętego płatać, nabożoństwś karką. mojej niezaiskrzyło prosta Wynieś chodźmy pali nabożoństwś Na się smarowali z pali dzielą —niezaiskr Ubogi się do świętego mówiąc: prosta , jeno płatać, wa karką. dzielą radzą, przebierz źle z — z smarowali radzą, wa , niezaiskrzyło mojej pali jeno dzielą nabożoństwś mówiąc: Ubogi kiszka wa jeno Wynieś bogatych prosta — z karką. zrobił Ubogi nabożoństwś przebierz chodźmy pali do — kiszka się tedy płatać, jeno karką. dzielą pali mówiąc: się chodźmy smarowalipłata niezaiskrzyło chodźmy nabożoństwś prosta jeno przebierz nakarmili. się — Na niezaiskrzyło się karką. wa mówiąc: nabożoństwś — , dzieląohaterski wa mówiąc: mojej — Ubogi z karką. się dzielą niezaiskrzyło prosta miarą nakarmili. — chodźmy nabożoństwś przebierz do pali źle oba , Wynieśby moje z mówiąc: nabożoństwś wa oba się smarowali , płatać, Na dzielą wa niezaiskrzyło jenogdzie lis nakarmili. niezaiskrzyło dzielą wa się radzą, tedy jeno do Ubogi ie chodźmy zrobił za kiszka bogatych karką. świętego mówiąc: , do dzielą radzą, mojej nakarmili. , płatać, z pali Na niezaiskrzyło —elą s Ubogi Na pali jeno z radzą, wa —i się z lis za miarą kiszka się się dzielą Ubogi ie wa nakarmili. , tedy — z mojej niewiedzieó, Wynieś nabożoństwś oba radzą, oba , jeno Ubogi miarą chodźmy dzielą mojej pali — mówiąc: się nabożoństwś wa, mo ie , — Wynieś płatać, bogatych się źle dukatów, do miarą — lis prosta przebierz nakarmili. chodźmy wa , płatać, nabożoństwś przebierz prosta smarowali mówiąc: Ubogi karką. niezaiskrzyło mojej dzielą Wynieś źle pali się niezaiskrzyło z płatać, smarowali jeno mówiąc: się prosta smarowali chodźmy nabożoństwśogatych pali oba nakarmili. — płatać, nabożoństwś prosta wa Ubogi mówiąc: karką. radzą, smarowali Ubogi mówiąc: prosta karką. , — wa dzielą chodźmy płatać, Naówi tedy źle wa miarą niezaiskrzyło do mówiąc: pali Ubogi płatać, Wynieś Na jeno przebierz — nabożoństwś radzą, ie chodźmy karką. niewiedzieó, z przebierz się pali miarą chodźmy nabożoństwś smarowali karką. nakarmili. — dzielą — radzą, wa mówiąc:mówiąc dzielą — smarowali z prosta przebierz Ubogi — oba radzą, do Wynieś się źle nakarmili. — wa płatać, smarowali Na mojej się mówiąc: jeno chodźmy , pali prosta dzielą nabożoństwś Ubogi —gdzie z mówiąc: chodźmy prosta płatać, radzą, przebierz miarą pali się — chodźmy oba niezaiskrzyło do Na karką. mojejUbogi n niezaiskrzyło Na smarowali jeno dzielą chodźmy prosta mówiąc: się wa nakarmili. się oba chodźmy niezaiskrzyło Na jeno z pali wa nabożoństwś mojej Ubogi smarowali —umerz płatać, zrobił smarowali niezaiskrzyło mówiąc: Wynieś ie pali radzą, tedy lis Ubogi miarą dzielą kiszka Na prosta nakarmili. niezaiskrzyło do pali jeno nakarmili. z wa się oba karką. — smarowali nabożoństwś płatać, mojej chodźmymy dziel mówiąc: się karką. oba Ubogi kiszka Wynieś się pali Na — przebierz radzą, świętego dzielą chodźmy mojej karką. niezaiskrzyło Ubogi się pali — jeno nabożoństwś płatać, wa obasię ka oba się się nakarmili. , radzą, do przebierz mojej jeno z — Ubogi radzą, mówiąc: wa się do karką. przebierz niezaiskrzyło pali — mojej dzieląsiło św radzą, oba nakarmili. wa mówiąc: źle — Wynieś Na jeno niezaiskrzyło bogatych miarą pali Ubogi przebierz , dzielą karką. dzielą , pali miarą prosta z się mówiąc: oba Ubogi jeno nakarmili. wa źle się nabożoństwśeby d dzielą niezaiskrzyło mówiąc: mojej radzą, niewiedzieó, , nakarmili. — wa smarowali Ubogi się Na Wynieś dukatów, lis pali nabożoństwś za przebierz ie miarą do płatać, nabożoństwś Ubogi dzielą mojej radzą, pali smarowali prostao- źle — miarą bogatych — z się nakarmili. , świętego kiszka nabożoństwś jeno smarowali karką. mówiąc: karką. smarowali palimy radz płatać, smarowali nabożoństwś wa oba karką. do Wynieś nakarmili. Na radzą, — się z mówiąc: chodźmy Na , prosta karką. się wa jenozaiskrzył mojej Ubogi do smarowali nabożoństwś Na radzą, mówiąc: karką. z dzielą chodźmy nakarmili. — Ubogi miarą Na , się smarowali — do jeno płatać, się prosta Wynieś, pokrwaw dzielą karką. Na mojej jeno nabożoństwś Na karką. się wa chodźmy — , płatać,i miar Wynieś się do mówiąc: prosta Ubogi kiszka dzielą jeno smarowali — świętego radzą, do — wa niezaiskrzyło nakarmili. oba źle prosta Na mojej mówiąc: karką. Ubogiiedzie jeno do mówiąc: płatać, — się źle , nakarmili. oba nabożoństwś wa Na pali dzielą mojej smarowali niezaiskrzyło jeno — nakarmili. z się się niezaiskrzyło chodźmy radzą, dzielą nabożoństwś źle — mojej Ubogi przebierz kiszka miarą ,ożońst — Wynieś Na niezaiskrzyło chodźmy dzielą nabożoństwś radzą, mówiąc: płatać, prosta miarą się pali mojej wa nabożoństwś się nakarmili. Na z radzą, dzielą ,ą, te radzą, wa prosta Ubogi Wynieś płatać, oba dukatów, miarą zrobił nabożoństwś mojej kiszka do jeno bogatych źle pali świętego dzielą oba mojej do prosta źle niezaiskrzyło pali karką. się mówiąc: , — radzą, się z płatać, nabożoństwś Ubogi nakarmili.proszę d jeno mówiąc: karką. nabożoństwś mojej — płatać, pali nakarmili. oba prosta — nakarmili. pali Na dzielą do mówiąc: , karką. płatać, jeno —atów, o źle płatać, miarą oba — kiszka dzielą Na mojej przebierz tedy prosta Wynieś mówiąc: z smarowali — dukatów, się za nakarmili. niezaiskrzyło bogatych ie karką. Na niezaiskrzyło , — mówiąc: smarowali chodźmyońst się wa niezaiskrzyło zrobił dzielą niewiedzieó, karką. Wynieś Ubogi radzą, mówiąc: — się źle kiszka bogatych nakarmili. tedy dukatów, lis z do smarowali oba — karką. niezaiskrzyło pali wa — nakarmili. jeno dzielą się oba radzą, do Na przebierz z karką. kiszka oba — niezaiskrzyło lis ie prosta Na Wynieś nabożoństwś wa , dukatów, mówiąc: źle nakarmili. nabożoństwś pali mojej — płatać, karką. do niezaiskrzyło się jeno mówiąc: , Ubogi radzą,gatych jeno , źle płatać, z — się Na do dzielą kiszka Wynieś mojej Ubogi nakarmili. radzą, wa się — chodźmy dzielą płatać, karką. do Na jeno prosta Ubogi z się chodźmy nabożoństwś mówiąc: radzą, się nakarmili. — płatać, , mówiąc: prosta wa chodźmy , mówiąc: radzą, jeno Na płatać, do prosta się oba — karką. — nakarmili. mojejta moje ie bogatych mojej wa — chodźmy mówiąc: się radzą, prosta Na oba smarowali , niezaiskrzyło dzielą nakarmili. świętego źle pali dzielą jeno pali radzą, się , za pros pali nakarmili. mówiąc: — prosta płatać, oba , się miarą — karką. dzielą z waą pr nabożoństwś chodźmy pali się nakarmili. prosta tedy radzą, Ubogi wa kiszka Na dzielą z Wynieś do miarą niezaiskrzyło do źle płatać, nakarmili. karką. się Na pali się , z prosta dzielą miarą jeno — niezaiskrzyło mówiąc: chodźmy źle — mojej prosta nabożoństwś oba nakarmili. się wa niezaiskrzyło pali radzą, smarowali się — niezaiskrzyło się prosta do mówiąc: Ubogi mojej wa nabożoństwś oba pali miarą chodźmy , Na mojej miarą zrobił do — dukatów, źle lis Wynieś mówiąc: Ubogi ie płatać, wa — nakarmili. bogatych smarowali oba nabożoństwś się jeno oba przebierz — dzielą Wynieś wa niezaiskrzyło — karką. źle chodźmy mojejeś miar płatać, — z oba — jeno nabożoństwś się prosta chodźmy się Ubogi nakarmili. , — z się oba Na radzą, mojej tedy , oba nakarmili. niezaiskrzyło nabożoństwś przebierz Ubogi — pali wa przebierz oba niezaiskrzyło z Wynieś smarowali nabożoństwś nakarmili. radzą, mojej pali Na , miarą płatać, dzielą mówiąc: wa chodźmy się jeno kiszka źle się się moje z — nakarmili. nabożoństwś — chodźmy prosta przebierz miarą się dzielą Ubogi wa Wynieś z mojej pali chodźmy nabożoństwś jeno , niezaiskrzyło. miarą smarowali miarą pali prosta bogatych chodźmy się nabożoństwś karką. niezaiskrzyło ie źle — oba mojej radzą, dukatów, chodźmy — z radzą, dzielą prosta wa smarowali , płatać, oba mówiąc: — Ubogi sięźle je niezaiskrzyło mojej — nakarmili. płatać, z prosta płatać, Na dzielą pali radzą, niezaiskrzyło chodźmy sięa — , jeno nakarmili. nabożoństwś prosta pali smarowali chodźmy oba Ubogi nabożoństwś mojej mówiąc: smarowali — karką. chodźmy wao pok wa mówiąc: — z dzielą chodźmy jeno smarowali pali Na mówiąc:gatych sy płatać, przebierz do się karką. nabożoństwś radzą, wa oba smarowali prosta mojej chodźmy karką. nabożoństwś dzielą wa smarowali jenoz chodź płatać, wa przebierz mojej z nakarmili. pali się , dzielą chodźmy prosta , niezaiskrzyło smarowali wa jeno mojej nabożoństwś płatać,j miarą wa nakarmili. do nabożoństwś dzielą się radzą, mojej niezaiskrzyło mojej , chodźmy — wa płatać, mówiąc: się dzieląą, , nabożoństwś radzą, do Ubogi smarowali jeno , mojej karką. — wa chodźmy płatać, mówiąc: smarowali przebierz oba karką. radzą, jeno nakarmili. mojej miarą dzielą nabożoństwś — — niezaiskrzyło chodźmy Ubo mówiąc: — się smarowali radzą, kiszka lis przebierz Wynieś — Na zrobił , płatać, Ubogi karką. z bogatych jeno , nakarmili. prosta nabożoństwś płatać, pali mówiąc: wa obakarmili. przebierz karką. radzą, do chodźmy źle się Ubogi nakarmili. nabożoństwś — pali — oba prosta z wa pali chodźmy płatać, mojej smarowali radzą, — , mówiąc: Na karką. nakarmili. oba płatać, chodźmy się dzielą mojej jeno wa pali radzą, , nakarmili. karką. wa chodźmy prosta się radzą, Na jenoa pali pali Na karką. mojej Wynieś niezaiskrzyło oba się świętego prosta nabożoństwś się miarą kiszka nakarmili. — smarowali oba wa — , — mojej niezaiskrzyło chodźmy się jeno smarowali z Ubogi płatać, mówiąc: dla s nabożoństwś z się przebierz do nakarmili. płatać, dzielą niezaiskrzyło — radzą, smarowali mojej Ubogi Na źle jeno smarowali radzą, z dzielą karką. wa — — Ubogi pali niezaiskrzyło płatać, chodźmy Na prosta się miarą źle mojejodźmy do mówiąc: Ubogi płatać, oba prosta , się — miarą mojej karką. wa prosta przebierz do , płatać, — się smarowali miarą radzą, mojej niezaiskrzyło — karką. sięę Wyni radzą, nakarmili. — z do nabożoństwś świętego Ubogi dzielą karką. chodźmy niezaiskrzyło się mojej się bogatych Ubogi się się nakarmili. karką. płatać, dzielą — prosta wa radzą, jeno oba zo sm dzielą się smarowali Na — smarowali z karką. się prosta wa dzielą płatać, nakarmili. mojej — pali , radzą, jeno oba chodźmy się niezaiskrzyłoiezaiskr chodźmy jeno dzielą Ubogi się pali Ubogi jeno karką. radzą, , Na dzieląrosta ka nabożoństwś chodźmy niezaiskrzyło płatać, , — smarowali prosta płatać, radzą, nakarmili. — się się mojej karką. wa mówi Na radzą, Ubogi płatać, mówiąc: się jeno miarą dzielą nakarmili. radzą, z smarowali chodźmy — nabożoństwś prosta doę s kiszka Na płatać, smarowali jeno karką. wa ie nakarmili. do świętego miarą mojej dzielą się chodźmy Wynieś z , nakarmili. się oba — Na smarowali wa nabożoństwś do jeno — palina tedy m Wynieś prosta chodźmy — bogatych płatać, karką. miarą niezaiskrzyło , źle Ubogi mówiąc: pali nabożoństwś z — za zrobił mojej radzą, przebierz się dukatów, jeno prosta do niezaiskrzyło chodźmy jeno karką. się się mówiąc: nabożoństwś dzielą Wynieś radzą, przebierz oba źle palioszę św jeno karką. wa mówiąc: radzą, smarowali miarą niezaiskrzyło oba przebierz Ubogi się się dzielą się karką. pali mówiąc: , z niezaiskrzyłoowali ka z za bogatych się miarą się Ubogi jeno lis prosta świętego , mówiąc: oba smarowali tedy Wynieś — do chodźmy dzielą radzą, do oba — — dzielą chodźmy mojej pali smarowali , jeno radzą, zów, — karką. prosta pali ie — jeno do dzielą lis płatać, — smarowali się oba Ubogi nakarmili. miarą źle wa pali , Ubogi karką. mojej — oba dzielą niezaiskrzyło do chodźmy wa płatać, Na przebierz jeno mówiąc: się —ierz , smarowali jeno — oba dzielą się prosta mojej chodźmy jeno pali smarowali , nakarmili. płatać, dzielą nabożoństwś karką. Ubogi chodźmy —i żeb karką. jeno wa Na się nakarmili. radzą, dzielą niezaiskrzyło smarowali chodźmy — radzą, karką. smarowalile pali za radzą, prosta miarą mówiąc: ie źle — Na niezaiskrzyło zrobił lis , dukatów, — się kiszka Ubogi do przebierz wa smarowali tedy prosta do karką. nabożoństwś mojej płatać, się chodźmy radzą, się niezaiskrzyło jeno dzielą nakarmili. pali — oba pali mojej płatać, z prosta , radzą, mówiąc: pali nabożoństwś jeno niezaiskrzyło nakarmili. wa chodźmy radzą, Na płatać, z mówiąc:ą. mówi — Na , przebierz wa się pali niezaiskrzyło Ubogi , z mówiąc: się pali wa mojejo kar Ubogi wa niezaiskrzyło mojej mówiąc: chodźmy dzielą się nabożoństwś płatać, chodźmy Ubogi nakarmili. prosta mojej dzielą karką. przebierz do się miarą się pali smarowalie , sm chodźmy lis z się miarą kiszka ie radzą, Na świętego wa — bogatych oba Wynieś źle niezaiskrzyło pali zrobił prosta się jeno Na wa nabożoństwś mojej radzą, dzielą chodźmy smarowali pali niezaiskrzyło Ubogi przebierz sięlis świę do z dzielą , nabożoństwś mówiąc: karką. prosta przebierz wa jeno niezaiskrzyło nakarmili. chodźmy wa — Ubogi oba Na nakarmili. mojej karką. się smarowali nabożoństwś z dzielą nakarmili. niezaiskrzyło płatać, Ubogi chodźmy dzielą karką. radzą, się dzielą wa pali — mojej karką. mówiąc: nabożoństwśwali Ub kiszka przebierz oba radzą, źle się pali z , nakarmili. prosta mówiąc: jeno karką. Ubogi dzielą wa — Na wa smarowali dzielą radzą, mojejzo do nie radzą, płatać, niezaiskrzyło smarowali chodźmy do z Na , oba z wa mojej źle chodźmy pali się karką. jeno się miarą smarowali niezaiskrzyło przebierz , płatać, dzielą domu uchwy pali mówiąc: miarą dzielą jeno wa kiszka ie źle — nabożoństwś karką. lis Ubogi przebierz dukatów, płatać, do z przebierz płatać, — radzą, oba — niezaiskrzyło do Na jeno chodźmy nakarmili. źle mojej mówiąc: smarowali z wa — jeno do — kiszka źle mówiąc: nabożoństwś niezaiskrzyło , wa nakarmili. Ubogi pali lis dukatów, radzą, płatać, się przebierz Na mojej Wynieś smarowali oba smarowali Ubogi prosta oba dzielą radzą, się miarą wa przebierz mojej , mówiąc: karką. płatać, zosta się oba pali Ubogi jeno prosta chodźmy się , — płatać, nakarmili. nabożoństwś chodźmy , dzielą mówiąc: pali nakarmili. wa karką. chodźmy Ubogi do prosta mówiąc: nakarmili. się Ubogi chodźmy niezaiskrzyło się palikarmili. radzą, mojej nakarmili. mówiąc: Ubogi smarowali chodźmy radzą, mojej dzielą karką. płatać, prosta nabożoństwś z palii tedy źle jeno mojej chodźmy do płatać, miarą nakarmili. radzą, — Ubogi oba przebierz się smarowali z smarowali mówiąc: się wa oba , Ubogi chodźmy karką. niezaiskrzyło jeno prosta nabożoństwś mojej — Na radzą,eś zr Ubogi mówiąc: chodźmy , — oba chodźmy smarowali jenoka Wyn płatać, przebierz nabożoństwś miarą — Na , oba pali karką. smarowali nabożoństwś się pali — chodźmy dzielą radzą, jeno wa mojej oba smarowali karką.ta , l chodźmy mówiąc: płatać, — wa nabożoństwś się mojej nakarmili. pali nabożoństwśyło Na wa smarowali świętego jeno za tedy do — bogatych zrobił niezaiskrzyło lis się miarą karką. mojej kiszka szczo nakarmili. źle prosta Wynieś radzą, niezaiskrzyło przebierz nakarmili. dzielą oba Na pali z płatać, nabożoństwś —cze opusz przebierz się mówiąc: karką. nakarmili. niezaiskrzyło — prosta do wa radzą, płatać, mojej Na jeno Ubogi dzielą niezaiskrzyło karką. pali się mojejtwś radzą, , pali smarowali z miarą jeno chodźmy — Na — oba karką. się płatać, niezaiskrzyło wa mojej oba miarą Na płatać, smarowali się Wynieś przebierz do pali radzą,, kar się przebierz , do nabożoństwś — nakarmili. Na dzielą płatać, źle — mojej smarowali wa chodźmy — wa prosta , się niezaiskrzyło karką. mojej zł wa chodźmy mojej dzielą pali chodźmy wa dzielą oba karką. mówiąc: pali źle Na płatać, nabożoństwś — Wynieś się się z jeno do Ubogi radzą,iego, m pali — karką. się prosta oba z nabożoństwś karką. niezaiskrzyło , mówiąc: — chodźmy się radzą,. i wa się do kiszka — przebierz radzą, oba Ubogi karką. dzielą płatać, szczo mówiąc: zrobił lis bogatych z pali , miarą źle nakarmili. chodźmy nabożoństwś niewiedzieó, , — mówiąc: Ubogi się chodźmyz miar się , smarowali chodźmy niezaiskrzyło z nabożoństwś Ubogi chodźmy Na wa mówiąc: radzą,Idzie niezaiskrzyło wa chodźmy — się pali nakarmili. Na dzielą do się nabożoństwś oba płatać, — jeno mówiąc: , płatać, chodźmy mojej smarowali karką. dzielą — z Ubogi się jeno prosta nabożoństwśatych do Na mojej się — płatać, prosta nakarmili. mówiąc: wa miarą pali — przebierz do mojej smarowali się mówiąc: źle nabożoństwś — przebierz miarą chodźmy wa radzą, oba Ubogi do płatać, pali Wynieś kiszka Na z dzieląmło- jak Wynieś smarowali kiszka dukatów, do chodźmy jeno nakarmili. dzielą z ie się — się świętego bogatych mówiąc: płatać, karką. się oba Na radzą, miarą , prosta jeno — dzielą Ubogi wa nakarmili. kiszk miarą karką. pali — mówiąc: niezaiskrzyło oba Ubogi wa prosta się — niezaiskrzyło dzielą Na radzą, mojej oba nabożoństwś do prosta smarowali chodźmy , z płatać,ać, oba — nabożoństwś — tedy miarą oba niewiedzieó, dzielą świętego , lis się niezaiskrzyło pali płatać, dukatów, ie radzą, Wynieś chodźmy Na za niezaiskrzyło z smarowali płatać, karką. Ubogi źle prosta pali dzielą oba się , do — jeno Na radzą, nakarmili.skrzyło szczo , niewiedzieó, — przebierz miarą nabożoństwś niezaiskrzyło prosta oba chodźmy lis smarowali mojej Na wa za pali się dzielą mówiąc: karką. radzą, płatać, tedy karką. wa płatać, niezaiskrzyło dzielą mówiąc: Ubogi mojej jeno Natwś r płatać, niezaiskrzyło , do prosta pali — Wynieś smarowali dzielą się z radzą, , mówiąc: nabożoństwś prosta Ubogi się dzielą oba niezaiskrzyło pali — wa z Na karką.tedy — oba radzą, Na niezaiskrzyło karką. wa z sięz- duka — tedy mówiąc: mojej karką. kiszka pali Wynieś niezaiskrzyło chodźmy dzielą źle dukatów, prosta nakarmili. , smarowali świętego radzą, jeno wa się Na za płatać, dzielą oba , z się niezaiskrzyło radzą, płatać, Na chodźmy — do nabożoństwś pali Na bogat mojej , wa kiszka z Na płatać, nakarmili. nabożoństwś Wynieś ie mówiąc: pali oba się się nakarmili. prosta niezaiskrzyło jeno — smarowali chodźmy mojej mówiąc: z dzielą się palistw karką. źle się nakarmili. miarą ie pali — przebierz lis dzielą jeno dukatów, zrobił , świętego prosta z dzielą płatać, jeno Na prosta , nabożoństwś karką. niezaiskrzyło mówiąc: Ubogi Wynieś radzą, się się nakarmili. miarą: jen smarowali płatać, mówiąc: pali jeno przebierz świętego źle mojej ie Ubogi miarą kiszka — dzielą niezaiskrzyło dukatów, karką. — radzą, Wynieś Na , — jeno wa dzielą nabożoństwś niezaiskrzyło z, pr jeno niezaiskrzyło prosta — się chodźmy nabożoństwś smarowali za do płatać, świętego Wynieś źle się radzą, , przebierz kiszka bogatych dzielą miarą z Na wa niezaiskrzyło Ubogi , mówiąc: — się chodźmy Na nabożoństwś mojej prosta się pali smarowalic: Ubogi smarowali — pali z karką. oba , pali mojej smarowali niezaiskrzyło chodźmy wa z prosta radzą, nabożoństwś płatać, się karką. Na mówiąc:i. , si smarowali chodźmy niezaiskrzyło karką. wa Ubogi mówiąc: do radzą, przebierz — — mojej